2021-2022 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

28 Şubat 2022  

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
* küresel
* Hızlı nüfus artışı
* dünyayı
* çevre
* insan
* sera
* ormanlık
* atık

a. İlk başta kirlenme olarak bilinen çevre sorunları zamanla .......................... bir sorun haline gelmiştir.
b. Etrafımızı saran tüm nesnelere .................... denir.
c. Çevre sorunlarının temelini ....................... - çevre arasındaki olumsuz etkileşim oluşturur.
d. Bulunduğu çevreyi koruyan bir insan ..................... korumuş olur.
e. Kullanılan bir malzemenin bir süre sonra kullanılamayacak duruma gelmesine ............... denir.
f. ............................... şehirler genişlemekte, doğal yaşam alanları azalmakta, ormanlık alanlar tahrip edilmektedir.
g. En büyük oksijen kaynağımız ......................... alanlardır.
h. Atmosferde bulunan karbondioksit gazı bir ................. gazıdır.

28 Şubat 2022  

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.

(...) Hava, su ve besin insan hayatı için zorunlu temel ihtiyaçtır.
(...) Tahrip edilmemiş ve kirlenmemiş doğal kaynaklarımızı temiz hava ve temiz su oluşturur.
(...) Besinlerimizin büyük bir kısmını hayvancılıktan sağlarız.
(...) Temel ihtiyaçlarımızın ana kaynakları bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroorganizmalar oluşturur.
(...) Teknolojik uygulamaların büyük bir çoğunluğu temel ihtiyaçlarımı artırmak için geliştirilmiştir.
(...) Küreselleşme süreci sonucu çevresel sorunlar da küresel sorunlar haline gelmiştir.
(...) Yerel düzeydeki çevresel sorunlar tüm insanlığı etkilemektedir.
(...) Ormansızlaşma yerel bir sorunken küresel sorun haline gelmiştir.
(...) Biyolojik çeşitliliğin azalması çevre sorunu değildir.
(...) Teknolojinin gelişmesi orantılı olarak çevre sorunlarının artmasına yol açmıştır.

28 Şubat 2022  

Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
* Sera -- * Küresel ısınma -- *insan -- * iklim değişiklikleri
* Küresel -- * Sanayi -- * Egzoz gazları

a. Dünya sıcaklığının giderek artmasına ................................... denir.
b. Sera gazları özellikle ......................... devriminden sonra artış göstermiştir.
c. Küresel ısınma en fazla ......................... kaynaklıdır.
d. Asit yağmurları ................ bir sorundur.
e. ............................ ozon tabakasını inceltir.
f. Orman yangınlarından çıkan duman ................ gazını oluşturur.
g. Küresel ısınma sonucu .............................. yaşanmaktadır.

28 Şubat 2022  

Hidrolik enerji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Göl, deniz gibi durağan suyun gücü kullanılır.
B) Suyun potansiyel enerjisinin az olduğu yerlerde daha fazla enerji elde edilir.
C) Elektrik enerjisi üretmede kullanılabilir.
D) Çevreye olumsuz etkileri fosil yakıtlar kadar vardır.

28 Şubat 2022  

I. Elektrik üretimi yapılabilir.
II. Kaplıca suyu olarak turizm amaçlı kullanılabilir.
III. Konutların ve seraların ısıtılmasında kullanılabilir.
Jeotermal enerjinin kullanımı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III    D) I, II ve III

28 Şubat 2022  

Hareket enerjisinden yararlanılarak jeneratörler sayesinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Çevreye herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
Yukarıda açıklaması verilen yenilenebilir enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş enerjisi         B) Jeotermal enerji
C) Rüzgar enerjisi        D) Hidrolik enerji

28 Şubat 2022  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş enerjisi tüm enerjilerin kaynağıdır.
B) Dünyadaki hayatın temelini oluşturmaktadır.
C) Konut ve endüstri alanından kullanılabilir.
D) Çevre kirliliğinde önemli rol alır.

28 Şubat 2022  

* Sürekli devam etmektedir.
* Doğla süreçlerden faydalanır.
* Üretim hızı tükenme hızından fazladır.
Yukarıda verilen enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döngüsel enerji            B) Sürdürülebilir enerji
C) Yenilenebilir enerji        D) Yenilenemeyen enerji

28 Şubat 2022  

İnsanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi, doğal kaynakları tehlikeye atmadan kullanılan ve üretilen enerjiye ne denir?

A) Döngüsel enerji
B) Sürdürülebilir enerji
C) Yenilenen enerji
D) Yenilenemeyen enerji

28 Şubat 2022  

Bitki, hayvan, dinozor gibi canlıların atıklarının milyonlarca yıl boyunca toprak altında kalması sonucu basınç etkisiyle oluşan yakıtlara ne denir?

A) Yenilenebilir yakıtlar      B) Fosil yakıtlar
C) Yapay yakıtlar                 D) Jeotermal yakıtlar

26 Ocak 2022  

Asit yağmurlarıyla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan gazların kar, yağmur gibi durumlarla geri dönmesiyle oluşur.
B) Toprağın kimyasını bozar.
C) Yerel çevre sorunudur.
D) Asit yağmurları ciddi derecede güneş yanıklarına yol açabilir.

26 Ocak 2022  

* Saç spreyleri
* Deodorantlar
* Parfümler
* Araçların egzoz dumanları
* Bacalardan çıkan gazlar
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ozon tabakasının incelmesine sebep olur?

A) 1    B) 3    C) 4    D) 5

26 Ocak 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi ormanlık alanların tahribi sonucu görülebilecek çevresel sorunlardan biri değildir?

A) Erozyon             B) İklim değişikliği
C) Radyasyon        D) Küresel ısınma

26 Ocak 2022  

* Hava kirliliği
* Su kirliliği
* Toprak kirliliği
* Işık kirliliği
* Gürültü kirliliği
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliği arasında gösterilir?

A) 5    B) 3    C) 2    D) 1

26 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenleri arasında gösterilemez?

A) Gübre ve ilaçlama    B) Atıklar ve çöpler
C) İzinsiz avlanma         D) Ormanlaştırma

26 Ocak 2022  

Nüfusun hızla artışı sonucu;
I. Ormanlık alanların tahribi,
II. Göllerin kurutulması,
III Şehirlerin genişlemesi
durumlarından hangisi veya hangileri yaşanır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) Yalnız III

26 Ocak 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi çevre sorunlarında insan etkisini göstermez?

A) Fabrika bacaları
B) Heyelan
C) Kömür yakılması
D) Tarımda bilinçsiz ilaçlama

26 Ocak 2022  

Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Çevremizdeki her nesnenin bir ömrü vardır ve ömürlerini dolduran nesneler kullanılmaz hale geldiğinde çöp durumuna düşer.
B) Uygun koşullarda depolanmayan çöpler böceklerin oluşmasına, hastalıkların yayılmasına yol açar.
C) Çevre sorunlarının bir biri ile bağlantısı yoktur. Hepsi ayrı olarak incelenmelidir.
D) Araçların egzozlarından çıkan gazlar yerel sorunken küresel hale gelir.

26 Ocak 2022  

Küresel ısınma ile birlikte ortaya çıkan iklim değişikliği sonucunda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

A) Üretimde azalma sonucu açlık
B) Yoksulluk
C) Biyolojik çeşitliliğin artması
D) Doğal afetlerin artması

26 Ocak 2022  

I. Çölleşme
II. Su baskınları
III. Erozyon
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri iklim değişikliği sonucu artış göstermektedir?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve III    D) Yalnız IIII