2021-2022 8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

14 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorununa neden olmaz?

A) Hızla artan nüfus
B) Plansız sanayileşme
C) Doğal hayatın korunması
D) Zararlı kimyasal kullanımı

14 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin bir sonucu değildir?

A) Hava kirliliği     B) Çarpık kentleşme
C) Su kirliliği         D) Toprak kirliliği

14 Ocak 2022  

Ozon tabakasının seyrelmesi veya incelmesi olayına aşağıdakilerden hangisi sebep olmuştur?

A) Kimyasal gazlar     B) Asit yağmurları
C) Çevre kirliliği          D) Orman yangınları

14 Ocak 2022  

Hızla artan nüfus, plansız sanayileşme ve zararlı kimyasal kullanımı gibi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluklardan birisi değildir?

A) Küresel ısınma
B) İklim değişikliği
C) Ozon tabakasının delinmesi
D) Kırsal yerleşimin azalması

14 Ocak 2022  

Ozon tabakası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Ozon atmosfer içerisinde yer alan üç adet oksijen atomundan oluşan bir gazdır.
B) Ozon tabakası, ozon gazından oluşan 10–50 km arası kalınlıkta bir tabakadır.
C) Bu tabakanın görevi, ultraviyole (UV) ışınlarına karşı canlıları korumaktır.
D) Ozon tabakası, yeryüzüne ulaşan zararlı güneş ışınları için bir filtre görevi görür

14 Ocak 2022  

Ozon tabakasındaki seyrelme, ozon tabakasının gittikçe inceliyor olması demektir. İncelmenin sebeplerinden bazıları, sanayide ve günlük yaşamda kullanılan kimyasallardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kimyasallardan birisi değildir?

A) Karbondioksit
B) Kloro orokarbonlar
C) Halonlar
D) Metil bromid

14 Ocak 2022  

Aşağıda ozon tabakasına zarar veren kimyasalların uygulama alanları verilmiştir. Hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Yangın söndürme tüplerinde kullanılan gazlar.
B) Parfüm, deodorant gibi kozmetik ürünler.
C) Bitkisel ve hayvansal atıklar
D) Tarım alanında kullanılan ilaçlar

14 Ocak 2022  

Ozon tabakasının seyrelmesi sonucunda yeryüzüne daha fazla UV ışınları ulaşmaya başlar. Yapılan araştırmalara göre ozon tabakasındaki seyrelmenin %1 artması, Dünya’ya gelen zararlı ultraviyole ışınlarının %2 oranında artmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak artan ışınlar da tüm canlı organizmaları olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının seyrelmesinin olumsuz etkilerinden birisi değildir?

A) Deri kanserine yakalanma
B) Bağışıklık sisteminin zayıflaması
C) Bitkilerde fotosentezin durmasına veya yavaşlaması
D) Tarımda sera üretiminin artması

14 Ocak 2022  

Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artmasına bağlı olarak Güneş ışınlarının yeryüzünden yansıdıktan sonra atmosfer içinde kalması ve atmosfer içinde kalan bu ısının yerkürenin sıcaklığını artırması nasıl adlandırılır?

A) Sera etkisi
B) Ozon tabakasının incelmesi
C) Asit yağmuru
D) Küresel ısınma

14 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisini yapmak çevre kirliliğini önlemeye katkı sağlamaz?

A) Fosil yakıt tüketiminin yaygınlaştırılması
B) Fabrika bacalarına filtre takılması
C) Kaynakların tasarruflu kullanılması
D) Ormanlık alanların korunması

14 Ocak 2022  

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi çevre kirliliğine sebep olmaz?

A) Geri dönüşümü yapılabilen atıkların çöpe ve çevreye atılması
B) Motorlu araçların bakımının zamanında yapılmaması
C) Karbondioksit salınımını azaltacak önlemler alınması
D) Sprey, deodorant kullanımının yaygınlaşması

14 Ocak 2022  

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Güneş ve rüzgâr enerjisi doğayı kirletmeyen temiz enerji kaynaklarıdır.
B) Maden kömürleri, petrol, doğal gaz ve nükleer enerji yenilenebilen enerji kaynaklarıdır.
C) Ülkeler, nüfuslarının ihtiyaçlarını karşılamak için kalkınmak zorundadır.
D) Çevre kirliliği iklim değişikliklerine ve doğal afetlere neden olur.

07 Aralık 2021  

Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanların başın D yanlış olanların başına Y koyunuz.

(....) Nüfus artışı ve endüstriyel aktiviteler sonucunda çevre kirliliği artmıştır.
(....) Fosil yakıtların kullanımı sonucu hava kirliliği ortaya çıkmıştır.
(....) Sanayileşme tarım alanlarının artmasına sebep olmuştur.
(....) Plansız kentleşme altyapı sorunlarını da beraberinde getirmiştir.
(....) Tarım alanlarının miktarının azalması sonucu zarardan çok fayda sağlamıştır.

17 Kasım 2021  

Tehlikeli atıkların tamamının veya içinde kullanılabilir maddelerin geri kazanımı yada tekrar kullanımı anlamına gelen yöntem hangisidir?

A) Geri dönüşüm
B) Yok etme
C) Arıtma
D) Kaynakta azaltma veya önleme

17 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atıkları yok etme yöntemlerinden biri değildir?

A) Geri dönüşüm       B) Yok etme
C) Arıtma                   D) Kaynakları çoğaltma

17 Kasım 2021  

Tehlikeli atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İnsan sağlığına risk teşkil eden atıklarıdır.
B) Kimyasal veya nükleer atıkları tehlikeli atıklar kategorisindedir.
C) Katı atıklarla birlikte yok edilir.
D) Diğer atıklar gibi şehir çöplüklerinde imha edilmezler.

17 Kasım 2021  

Tıbbi atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Hastane, klinik gibi sağlık kuruluşlarından kaynaklı atıklardır.
B) Evsel atıklarla beraber depolanır.
C) Hastalık yapıcı veya bulaşıcı maddeler barındırabilir.
D) Kesici veya delici alet bulunabilir.

17 Kasım 2021  

Evsel atıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Daha çok içinde organik atıklar barındırır.
B) Sıkıştırmalı kamyonlar ve diğer araçlar vasıtası ile toplanan atıklardır.
C) Floresan lamba, ampül, pil gibi problemli atıklar barındırmaz.
D) Bir çok tüketim malzemesi görülebilir.

17 Kasım 2021  

Atıklarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Arık kullanılmayacak olan maddelere verilen isimdir.
B) Çeşitli alanlarda kategorilendirilir.
C) Uygun şekilde yok edilmediğinde çevre problemlerine yol açar.
D) Yapay atıklara oranla doğal atıklar daha fazladır.

17 Kasım 2021  

I. Anız yakma
II. Çeltik üretimi
III. Gübreleme
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sera gazı oluşumunda tarımsal etkilere örnektir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III   D) I, II ve III