7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Eski Türk ailesinin en küçük örneği olarak kabul edilen nedir?


 2. Cevap: Aile Açıklama:

  Türk ailesinin toplumun ve devletin temeli olduğu görüşü vardır. Aile, devletin en küçük örneği olarak kabul edilir. 3. Eski Türklerde evliliğin oluşum sürecini kısaca izah ediniz.


 4. Cevap: Çöpçatanlık, görücülük, kaçırma, satın alma Açıklama:

  Evlilik, aile kurumunun temeli olup, Türk toplumunda çeşitli yollarla gerçekleştirilmiştir. 5. Eski Türk ailesinde baba, anne ve oğlan için kullanılan sözcükleri veriniz. Eski Türklerde ev kadınının yaygın olarak kullanılan adı nedir?


 6. Cevap: Evci Açıklama:

  Eski Türklerde kadınlar evin sahibi ve kocalarının yardımcısı olarak görülmüşlerdir. 7. İslamiyet'ten önce Türklerdeki evlilik biçimlerini açıklayınız.


 8. Cevap: * Monogami (tek eşle evlilik) * Çok evlilik (zaruri durumlarda) Açıklama:

  İslamiyet'ten önce Türkler genellikle tek eşle evlenirlerdi. Çok evlilik ise ancak zaruri durumlarda, örneğin eşin çocuğunun olmaması gibi durumlarda yapılırdı. İkinci eş, genellikle "kuma" olarak adlandırılırdı ve evdeki ilk eşin rızası olmadan alınamazdı. 9. Eski Türklerde evlenmek ne anlama gelmektedir?


 10. Cevap: İki insanın aile kurmak amacıyla birleşmesi Açıklama:

  Evlenmek, Türklerde ev ve bark edinmek, yeni bir aile kurmak ve toplumda resmi bir statü kazanmak olarak görülmüştür. 11. Türk kültüründe evlilik töreninin sembolünü ve evlenme sözcüğünün eski anlamını belirtiniz.


 12. Cevap: * Sembol: Eb (ev) * Eski anlam: Ebleme (evlendirme) Açıklama:

  Türk kültüründe evlilik, ev açmak ve soyun devamı anlamına gelir. Bu nedenle evlilik törenlerinin sembolü "eb" yani evdir. Ayrıca "evlenme" sözcüğü eski Türkçede "eblenme" (ebledim oglımın, yani oğlumu evlendirdim) şeklinde söyleniyordu. 13. Eski Türklerde geleneksel düğün merasimleri sırasında uygulanan başlıklama nedir?


 14. Cevap: Başlıklama, gelinin çeyizine karşılık olarak güveyin ailesinin verdiği mal veya paradır. Bu uygulama, ailenin bütünlüğünü korumayı amaçlıyordu. Açıklama: 15. Eski Türklerde evlat edinme uygulamasının sosyolojik sebeplerini açıklayın.


 16. Cevap: Neslin devamı ve ocağın tütsünün temini Açıklama:

  Evlat edinmeyle Türkler, neslin devam ettirilmesini ve ocağın tütmeye devam etmesini sağlamaya çalışıyorlardı. 17. Türk töresinin aile kurumundaki önemini belirtiniz.


 18. Cevap: Aile kurumunun korunması ve toplumdaki mensubiyet fikrinin pekiştirilmesi Açıklama:

  Töre, aileyi korur, aile içerisinde herkese bakılacak kimsenin olduğuna dair güvence verir ve toplumda mensubiyet duygusunu güçlendirir. 19. Ziya Gökalp'in Eski Türk ailesi hakkındaki görüşleri nelerdir?


 20. Cevap: * Türklerde pederşahîlik (ataerkillik) hiç görülmemiştir. * Türk ailesi, doğrudan maderîlikten pederîliğe geçmiştir. * Farklı Türk boylarındaki aile tipleri, ana karakterini koruyarak değişmiştir. Açıklama:

  Gökalp, Durkheim'ın görüşlerine dayanarak Grenard'ın Doğu Türkistan Türk ailesi hakkındaki düşüncelerini çürütmeye çalışmıştır. 21. Türk aile yapısını etkileyen iki temel gerekçeyi belirtiniz.


 22. Cevap: * Aile ahlâkının gevşekliği * Çin istilâları ve Türk milli geleneklerinin bozulması Açıklama:

  Bu gerekçeler, Grenard'ın Eski Türk aile yapısı hakkındaki görüşlerine dayanmaktadır. 23. Mehmet İzzet'e göre, eski Türklerde aile tipi konusunda Gökalp'in yaptığı hatanın nedeni nedir?


 24. Cevap: Pratik ihtiyaçların etkisi altında kalmak Açıklama:

  Mehmet İzzet, Gökalp'in eski Türklerde görülen ailenin evlilik ailesine benzediği görüşünü eleştirerek, bunun pratik ihtiyaçların etkisi altında kalmasından kaynaklandığını öne sürmüştür. 25. Türk aile yapısında babanın yetkisi ne şekildeydi?


 26. Cevap: Türk ailesinde baba, aile bireyleri ve malları üzerinde mutlak otoriteye sahipti. Açıklama:

  İslâmiyet'in kabulü ve diğer kültürlerin etkisiyle Türk ailesinde ataerkil bir sistem benimsenmiş ve babanın yetkisi genişlemiştir. 27. Eski Türk ailesinde rastlanmayan beş adet örneği veriniz.


 28. Cevap: Eski Türk ailesinde rastlanmayan beş adet örneği şunlardır: * Yakın akraba ile evlenme * Kardeşi ve kızları ile evlenme * Karısını çocuk yapması için başkasına takdim etme * Kadınları yakma * Çocukları satma veya öldürme Açıklama: 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Yakut Türklerinde semiyenin adı "sip"tir.
  (.....) 2. Avcılık döneminde Türk kızları, göçebe Türklerle evlenmeyi istemiyordu.
  (.....) 3. Maderî semiyyede aile reisi "baba"dır.
  (.....) 4. "Büyük aile", semiyyenin daha küçük kısımlarına verilen addır.
  (.....) 5. "Asabe", maderî semiyyeden doğar.
  (.....) 6. "Zadruga" ailesinde mallar aile topluluğuna aittir.
  (.....) 7. "Pederşahî aile"de ailenin malları aile reisine aittir.
  (.....) 8. Eski Türk ailesi "soy" adını alırdı.
  (.....) 9. Pederî ailede akrabalar sadece asabelerden ibaretti.
  (.....) 10. "İzdivacî aile" evlenmenin sonucunda oluşur.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Yakutlarda semiyenin adı "sip"tir. 2. Avcılık döneminde Türk kızları, mal karşılığı kendilerinin hukukunu terk edecekleri için göçebe Türklerle evlenmek istemiyordu. 3. Maderî semiyyede aile reisi "dayı"dır. 4. "Büyük aile", semiyyenin daha küçük kısımlarına verilen addır. 5. "Asabe", pederî semiyyeden doğar. 6. "Zadruga" ailesinde mallar aile topluluğuna aittir ve aile reisi bir cumhurbaşkanı gibidir. 7. "Pederşahî aile"de ailenin malları sadece aile reisine aittir. 8. Eski Türk ailesi "soy" adını alırdı ve hem erkek hem kadın tarafından gelen akrabalar vardı. 9. Pederî ailede akrabalar iki taraflıdır ve eşittir. 10. "İzdivacî aile" evlenmenin sonucunda oluşur ve çift otoritelidir. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Eçe
  b. Eziz
  c. Nikah
  d. Enik
  e. Agha
  f. Kunçuy
  g. Kadaş
  h. Kız kuduz
  ı. Kenç
  i. Çıkan
  1. Kardeş
  2. Sütannelik
  3. Abla
  4. Üvey anne
  5. Kız çocuk
  6. Evlilik
  7. Genç
  8. Hükümdar kadın
  9. Bakire
  10. Yeğen

 32. Cevap: 1.g 2.b 3.a 4.f 5.e 6.c 7.ı 8.h 9.d 10.i Açıklama:

  Eski Türklerdeki aile ve akrabalık ilişkilerini ifade eden sözcükler ve anlamları verilmiştir. 33. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Dede Korkut Hikâyeleri
  b. Mualla Uydu
  c. Türk-İslâm Bütünleşmesi
  d. Dede Korkut'un Oğlu Boğaç Han Destanı
  e. Türk hükümdarları
  f. Lev Nikolayeviç Gumilev
  g. Eski Türkler
  h. İslamiyet'ten Önce Türklerde Aile
  i. Güler
  j. Kafesoğlu
  Eşleştirmeler:
  1. İslamiyet'ten önce Türklerde aile konusunda bir çalışma
  2. Türk-İslam medeniyetine ilişkin bir çalışma
  3. Dede Korkut Hikâyeleri'nin kahramanlarından biri
  4. Eski Türklerde devlet devamlılığının sağlanması için önem verilen alan
  5. Türk hükümdarlarının törenlerde yaptığı değişiklikler
  6. Eski Türkler üzerine bir çalışma
  7. Türklerde aile yapısının evrimine ilişkin bir çalışma
  8. Türk aile yapısını anlatan bir çalışma
  9. Eski Türklerin ceza ve suç anlayışını ele alan bir çalışma
  10. Aile sosyolojisi alanında önemli bir figür

 34. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 7.sınıf Türk sosyal hayatında aile dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Eski Türk ailesinin toplumdaki konumunu öğrenmek.

Eski Türklerde evlilik anlayışının kültürel boyutunu kavrar.

Öğrenciler, eski Türk ailesinde kadının konumunu anlayacaklardır.

Eski Türk toplumundaki evlilik biçimlerinin özelliklerini anlamak

Eski Türklerin evlilik anlayışına dair bilgi edinmek.

* Öğrenciler, Türk kültüründe evlilik töreninin sembolünü ve evlenme sözcüğünün eski anlamını öğrenerek evliliğin önemini ve kutsallığını kavrayacaklardır.

Öğrenciler, eski Türk aile yapısında başlık uygulamasının önemini kavrarlar.

Eski Türklerde evlat edinmenin sosyolojik sebeplerini anlar.

Türk töresinin aile kurumundaki rolünü kavrar.

Öğrenciler, Türk aile yapısının temel özelliklerini anlarlar.

Öğrenciler, Türk aile yapısındaki değişimlerin nedenlerini kavrarlar. Türk ailesinin beş aşamasını belirtiniz. Cevap: Boy, Sop, Soy, Pederî aile, Evlilik ailesi Açıklama: Gökalp'in Türk aile yapısı sınıflandırmasında beş aşama bulunmaktadır. Kazanım: Türk aile yapısının tarihsel gelişimini anlamak.

Öğrenci, Mehmet İzzet'in Gökalp'in eski Türk aile tipi hakkındaki bakış açısını eleştirdiği nedenleri anlayacaktır.

Öğrenciler, İslâmiyet'in Türk aile yapısına etkilerini anlar.

* Türk aile yapısının tarihsel gelişimini anlamak. * Ailenin toplumsal işlevlerini ve yapısını kavramak. * Türk kültürünün temel özelliklerini öğrenmek. * Ailenin toplumdaki önemini vurgulamak. * Farklı aile türleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etmek.

Öğrenciler, eski Türklerdeki aile yapısını anlar ve aile ilişkilerini gösteren sözcüklerin anlamlarını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.