7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Eski Türk toplumundaki ailenin temel yapısını açıklayınız.


 2. Cevap: Çekirdek aile Açıklama:

  Aile, ana, baba ve çocuklardan oluşan ekonomik ve toplumsal bir birliktir. 3. Bodun nedir? Çeşitlerini belirtiniz.


 4. Cevap: Boyların bir araya gelerek oluşturduğu siyasi yapı Açıklama:

  Bodunlar bağımsız veya bir "il"e bağlı olabilir. 5. Eski Türk Ailesi'nin özelliklerini belirtiniz.


 6. Cevap: * Çekirdek aile yapısı * Akvaryalık bağlarının kuvvetli olması * Dar aile yapısının yaygın olmaması Açıklama:

  Türk ailesi, baba, anne ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek aile tipine uygun bir yapıya sahiptir. Aile içinde akrabalık bağları kuvvetlidir ve dayı, amca, hala ve teyze gibi akrabalık kavramları yaygındır. 7. Eski Türk toplumundaki aile tiplerini yazınız.


 8. Cevap: * Ana ailesi * Baba ailesi * Soy Açıklama:

  Eski Türk toplumunda, ana ailesi ve baba ailesi olmak üzere iki aile tipi görülmektedir. Ana ailesinde nesep anne tarafından, baba ailesinde ise nesep baba tarafından gelmektedir. Soy ise hem erkek hem de kadın tarafından gelen akrabaların bulunduğu bir aile tipidir. 9. Türk toplumunda evliliğe giden yolda önemli bir gelenek olan nişan töreni hakkında açıklama yapınız.


 10. Cevap: Nişan, evlilik vaadi ve ön akittir. Türklerde "adaklı" sözü nişanlı anlamında kullanılmıştır. Nişan, aynı zamanda yüzük takma merasimidir ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde Bamsı Beyrek Destanı'nda yüzük takma merasimi anlatılmaktadır. Açıklama:

  Nişan töreni, Türk kültüründe evliliğin ilk adımını oluşturur ve genellikle nişan yüzüğü takma merasimidir. Nişan yüzüğü kutlu sayılır ve "içinde bin bir nişan" olduğuna inanılır. 11. Türk kültüründe evliliği gerçekleştirmek için şart koşulan uygulamayı tanımlayınız.


 12. Cevap: Nikâh kıyma Açıklama:

  Türklerde nikâhsız evlilik söz konusu değildir. Nikâh kıymak, evliliğin resmi ve dini anlamda gerçekleşmesi için gerekli şarttır ve ailelerin rızasıyla yapılan bir akittir. 13. Çocukların Türk töresinde kazandığı isimlere ne denir?


 14. Cevap: Millî adlar Açıklama:

  Çocuklar, kahramanlık gösterdikten sonra düzenlenen toy sonrasında topluma duyurulan millî adlar alırlardı. 15. Eski Türklerde ailenin çocuk yetiştirme geleneklerini açıklayınız.


 16. Cevap: * Erken sorumluluk verilmesi * Disiplin ve itaatin önemsenmesi * Geleneksel değerlerin aktarılması Açıklama:

  Eski Türkler, çocukları geleceğin savaşçıları ve toplumun üyeleri olarak yetiştirirlerdi. Erken yaşlarda sorumluluk verilmesi, çocukların dayanıklı ve bağımsız olmalarını sağlarken, disiplin ve itaat, aile hiyerarşisinin önemini vurguluyordu. Geleneksel değerlerin aktarılması ise, çocukların Türk kültürünün ve yaşam tarzının temel ilkelerine bağlı kalmalarını amaçlıyordu. 17. Eski Türk aile yapısına ilişkin önemli bir kaynak olan G. Richard'ın görüşleri nelerdir?


 18. Cevap: * Yakut Türklerinde aile, maderî (ana ailesi) tipine girer ve hısımlık bağında ana esastır. * Kırgız Türklerinde aile, pederî (baba ailesi) tipine girer ve hısımlık bağında baba esastır. * Altay Türklerindeki aile, maderîlik ve pederîlik tipleri arasında orta bir tiptir. Açıklama:

  Richard'ın görüşüne göre Türklerde aile tipi ekonomik ve toplumsal koşullara göre değişmektedir. 19. Eski Türklerde evin sahibi ve sahibesinin simgeleri nelerdi?


 20. Cevap: Kısrakmemeli ve İnek memeli Açıklama:

  Evin sağ tarafındaki Kısrakmemeli erkek eşin simgesiyken, evin sol tarafındaki İnek memeli kadın eşin simgesiydi. 21. Anadolu Türklerinde aile yaşamını dönemlere ayıran Gökalp'in başlıca öne sürdüğü dönemler nelerdir?


 22. Cevap: Boy, Ocak, Konak, Yuva Açıklama:

  Gökalp, Anadolu Türklerinde aile yaşamını "boy", "ocak", "konak", "yuva" dönemleri olarak sınıflandırmıştır. 23. Eski Türk ailesinde kadının sahip olduğu hürriyet hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Eski Türk ailesinde kadın, diğer toplulukların aksine hür bir konuma sahipti. Açıklama:

  Bu hürriyet, aile içindeki karar verme süreçlerine katılma hakkını ve boşanma hakkını içeriyordu. 25. Moğollar hariç, hangi topluluklarda leviratus sistemi bulunmaktaydı?


 26. Cevap: Leviratus sistemi, Moğollar hariç diğer topluluklarda bulunmaktaydı. Açıklama:

  Leviratus sistemi, bir erkek öldüğünde, kardeşinin dul eşiyle evlenmesi geleneğidir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (...) Eski Türklerde ailede mülkiyet ortaklık esasına dayanmaktaydı.
  2. (...) Diğer topluluklarda kadınlar genellikle hür değillerdi.
  3. (...) Leviratus sistemi, Türk ailesinde de görülüyordu.
  4. (...) Eski Türklerde yakın akraba ile evlilik yaygındı.
  5. (...) Karısının çocuğu olması için başkasına takdim edilmesi, Türk ailesinde görülen bir adetti.
  6. (...) Türk ailesinde kadınların yakılması uygulaması vardı.
  7. (...) Eski Türk ailesinde çocukların satılması veya öldürülmesi yaygındı.
  8. (...) Diğer topluluklarda çocukların diri diri gömülmesi adetti vardı.
  9. (...) Eski Türk ailesinde aile içi şiddet yaygındı.
  10. (...) Türk ailesi diğer toplulukların aile yapısından farklı özelliklere sahipti.

 28. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 29. Eşleştirmeleri yapın:

  a. Kısa, yoğun bir evlilik dönemi
  b. Kocanın ana tarafına bağlı olması
  c. Evlilik aile tipi
  d. Evlilik dışı doğan çocuklar
  e. Kızın ailesiyle birlikte yaşaması
  f. Ataerkil aile yapısı
  g. Gürünmek için değil, süslenmek için kullanılan örtü
  h. Kızın çeyizi
  i. Çocuğun uğur getireceğine inanılması
  j. Yumuşak
  Önermeler:
  1. Boy
  2. Güzelleme
  3. Matrix exogamisi
  4. Okçuluk
  5. Yurt
  6. Matris lokalitesi
  7. Çal
  8. Yalnızlık
  9. Evlilik içi sadakat
  10. Anormal doğum

 30. Cevap: 1. a - Okçuluk 2. c - Evlilik aile tipi 3. f - Ataerkil aile yapısı 4. e - Kızın ailesiyle birlikte yaşaması 5. d - Evlilik dışı doğan çocuklar 6. b - Kocanın ana tarafına bağlı olması 7. j - Yumuşak 8. g - Gürünmek için değil, süslenmek için kullanılan örtü 9. i - Çocuğun uğur getireceğine inanılması 10. h - Kızın çeyizi Açıklama:

  Eski Türklerde aile yapısı, evlilik gelenekleri ve toplumsal ilişkilerle ilgili bilgiler, yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntular yoluyla elde edilmiştir. Bu bilgiler, Türk aile yapısının genel özelliklerine ilişkin bazı fikirler verse de, farklı dönemlerde ve farklı Türk boyları arasında varyasyonlar olabileceği unutulmamalıdır. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Eski Türk ailesi
  b. Pederşahî aile
  c. Maderşahî aile
  d. Pederî aile
  1. Baba ailesi ile ataerkil aile karışımı
  2. Anne ailesi
  3. Baba hukukuna dayalı aile
  4. Baba otoritesinin söz konusu olduğu aile

 32. Cevap: 1. a 2. c 3. d 4. b Açıklama:

  Eski Türk ailesi pederî tipte, diğer topluluklarda ise pederşahî veya maderşahî idi. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Bozkırdaki en temel sosyal birim ......... olarak adlandırılır.
  2. Ailenin çekirdek yapısı ........., ......... ve ......... 'den oluşur.
  3. Akrabalık ilişkisine dayalı olarak oluşan ekonomik ve toplumsal birlik ......... olarak bilinir.
  4. Eski Türk toplumunda çocuğun annesinin ......... mensup olduğu aktarılır.
  5. Sonradan çocuğun babasının ......... girdiği belirtilir.
  6. Birbirine akrabalık bağları ile bağlı bireylerin toplamından oluşan yapı ......... olarak tanımlanır.
  7. Ailenin toplum olma anlayışının başlangıcı olarak ......... vurgulanır.
  8. Çocuğun bulunduğu oba toplum hayatı içine girince, ......... ile dolmaya başladığı düşünülür.
  9. Boyun anne boyundan baba boyuna geçişinin nedeni olarak, kocanın ......... vererek karısını obasına götürmesi gösterilir.
  10. Eski Türk toplumundaki ailenin, bütün toplumsal bünyenin çekirdeği olduğu ifade edilir.

 34. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 7.Sınıf Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem 2.yazılı sorular, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Eski Türk toplumunda ailenin yapısını kavrar.

Eski Türk toplumunda siyasi yapının hiyerarşisini anlar.

Eski Türk Ailesi'nin yapısını ve özelliklerini anlamak

Eski Türk toplumundaki farklı aile tiplerini öğrenmek

* Öğrenciler, Türk kültüründe nişan töreninin önemini ve geleneklerini anlayacaktır. * Nişan yüzüğünün kutsiyetini ve nişan töreninin evliliğe giden yoldaki önemini kavrayacaklardır.

* Öğrenciler, Türk kültüründe nikâh kıyma uygulamasının zorunlu olduğunu öğreneceklerdir. * Nikâhın evliliğin resmi ve dini anlamda gerçekleşmesi için gerekli şart olduğunu anlayacaklardır.

Türk töresinde çocukların isimlendirilmesiyle ilgili bilgi edinir.

Öğrenci, Eski Türklerde çocuk yetiştirmenin temel ilkelerini ve bunların aile ve toplum yapısındaki rolünü anlayabilecektir.

Öğrenciler, Türklerde aile yapısının çeşitliliğini anlarlar.

Öğrenci, eski Türklerde evin sahibi ve sahibesinin simgelerini öğrenecektir.

Öğrenci, Gökalp'in Anadolu Türklerinde aile yaşamını dönemlere ayırmasını anlayacaktır.

Eski Türk ailesinde kadının hürriyetinin diğer topluluklardan farklı olduğunu öğrenmek.

Leviratus sisteminin Moğollar dışındaki topluluklarda yaygın olduğunu öğrenmek.

* Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini belirleme. * Diğer toplulukların aile yapısı ile Türk aile yapısı arasındaki farkları anlama. * Türk aile yapısındaki kadın hakları ve çocuk hakları konusundaki bilgileri edinme. * Türk kültürünün eşsizliğini ve zenginliğini kavrama.

* Öğrenciler, eski Türklerde aile yapısının temel özelliklerini anlayacaklardır. * Öğrenciler, yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntuların tarihi araştırmalarda önemini kavrayacaklardır. * Öğrenciler, tarihi bilgilerle günümüz toplumsal yapısı arasında bağlantılar kurabileceklerdir.

Eski Türk ailesinin diğer toplulukların ailelerinden farklılıklarını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.