7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite sınavı 7.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite CEVAPLARI

 1. İslamiyet, Hz. Muhammed'in Mekke'de vahiy almasıyla başlamıştır. Hz. Muhammed, Allah'ın kendisine gönderdiği vahiyleri önce yakın çevresiyle paylaşmış ve ardından da İslamiyet'i yaymaya başlamıştır. İslamiyet'in doğuşu, tarihte önemli bir dönüm noktasıdır. İslamiyet'in doğuşu nasıl gerçekleşmiştir?

  A) Hz. Muhammed'in Medine'ye göç etmesiyle
  B) Hz. Muhammed'in Mekke'de vahiy almasıyla
  C) Hz. Muhammed'in İstanbul'u fethetmesiyle
  D) Hz. Muhammed'in Kudüs'e seyahat etmesiyle

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B" olarak verilmiştir. Soruda, İslamiyet'in doğuşu ve başlangıcının nasıl gerçekleştiği sorulmaktadır. Soruda belirtilen bilgilere göre, İslamiyet'in başlangıcı Hz. Muhammed'in Mekke'de vahiy almasıyla olmuştur. Hz. Muhammed'in Allah'ın kendisine gönderdiği vahiyleri önce yakın çevresiyle paylaşması ve ardından da İslamiyet'i yaymaya başlaması İslamiyet'in doğuşunu temsil etmektedir. 3. İslamiyet öncesi Arap toplumunda, din ve yaşam iç içe geçmişti. Araplar, putlara taparlardı ve putlara çeşitli hediyeler sunarlardı. Ayrıca Araplar, kabileleri arasında sık sık savaş yaparlardı ve savaşlar esnasında esir alınan kadınlar köle olarak satılırdı. İslamiyet öncesi Arap toplumunda ne tür dinî inançlar vardı?

  A) İslamiyet    B) Hristiyanlık    C) Putperestlik    D) Budizm

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani "Putperestlik". İslamiyet öncesi Arap toplumunda, putperestlik yaygın bir dinî inanç sistemiydi. Araplar, çeşitli putlara taparlardı ve bu putlara ibadet ederlerdi. Putlar aracılığıyla tanrılara ulaşmayı amaçlarlardı. Ayrıca, putlara çeşitli hediyeler sunmak ve onlardan yardım dilemek de putperestliğin bir parçasıydı. 5. İslamiyet'in yayılması, Hz. Muhammed'in önderliğinde gerçekleşmiştir. İslamiyet, öncelikle Arabistan'da yayılmıştır ve ardından diğer coğrafyalara da yayılmıştır. İslamiyet'in yayılmasında, Hz. Muhammed'in liderliği, Müslümanların disiplini ve İslam'ın barışçıl mesajı etkili olmuştur. İslamiyet'in yayılmasında hangi faktörler etkili olmuştur?

  A) Hz. Muhammed'in liderliği, Müslümanların disiplini ve İslam'ın barışçıl mesajı
  B) Batı Avrupa'nın desteği
  C) Asya'nın jeopolitik konumu
  D) Çin'in kültürel etkisi

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir, yani "Hz. Muhammed'in liderliği, Müslümanların disiplini ve İslam'ın barışçıl mesajı". İslamiyet'in yayılmasında etkili olan faktörler şunlardır: Hz. Muhammed'in liderliği, İslam'ın barışçıl mesajı ve Müslümanların disiplini. Hz. Muhammed'in önderliği ve tebliğ faaliyetleri, İslamiyet'in yayılmasında büyük bir rol oynamıştır. Müslümanların birlik ve disiplini, İslam'ın yayılmasını kolaylaştırmış ve toplumlarda etkili olmuştur. Ayrıca İslam'ın barışçıl mesajı, insanlara hoşgörü, adalet ve eşitlik gibi değerleri sunarak insanların dikkatini çekmiş ve İslamiyet'in yayılmasında önemli bir etken olmuştur. 7. İslamiyet, M.S. 7. yüzyılda Arabistan yarımadasında ortaya çıkan bir din olarak kabul edilir. Peygamber Muhammed, Allah'ın kendisine vahiyler gönderdiğini ve insanları İslamiyet'e davet ettiğini söyleyerek İslamiyet'in doğuşuna öncülük etmiştir.

  A) İslamiyet, M.S. 7. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmıştır.
  B) İslamiyet'in doğuşuyla ilgili tarihi bilgi yoktur.
  C) İslamiyet'in ortaya çıkmasında Peygamber Muhammed'in etkisi büyüktür.
  D) İslamiyet'in yayılması Roma İmparatorluğu tarafından engellenmiştir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani "İslamiyet'in ortaya çıkmasında Peygamber Muhammed'in etkisi büyüktür." İslamiyet, M.S. 7. yüzyılda Arabistan yarımadasında ortaya çıkan bir din olarak kabul edilir. İslamiyet'in doğuşuna öncülük eden kişi ise Peygamber Muhammed'dir. Muhammed, Allah'ın kendisine vahiyler gönderdiğini ve insanları İslamiyet'e davet ettiğini söyleyerek İslamiyet'in yayılmasında büyük bir etkiye sahip olmuştur. Onun liderliği ve tebliğ faaliyetleri, İslamiyet'in yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. 9. İslamiyet öncesi Arap toplumunda, çok tanrılı bir din olan putperestlik yaygındı. Araplar, hayvancılık ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı. Kadınlar, erkeklerin egemenliği altında yaşarlardı ve toplumda ikinci planda tutulurlardı.

  A) Arap toplumunda tek tanrılı dinler yaygındı.
  B) Araplar, tarım ve sanayiyle geçimlerini sağlıyorlardı.
  C) İslamiyet öncesi Arap toplumunda kadınlar erkeklere eşitti.
  D) Putperestlik, İslamiyet öncesi Arap toplumunda yaygın bir din olarak kabul edilirdi.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani "Putperestlik, İslamiyet öncesi Arap toplumunda yaygın bir din olarak kabul edilirdi." İslamiyet öncesi Arap toplumunda, putperestlik yaygın bir dindi ve Araplar birden çok tanrıya taparlardı. Araplar, geçimlerini hayvancılık ve ticaretle sağlardı. Kadınlar ise erkeklerin egemenliği altında yaşarlar ve toplumda ikinci planda tutulurlardı. 11. İnfak yapmanın faydaları nelerdir?

  A) İnfak yapmak, kişinin dünyevi ve uhrevi hayatında bereket getirir.
  B) İnfak yapmak, yalnızca toplumun faydasına değil, aynı zamanda kişinin kendi faydasına da olur.
  C) İnfak yapmak, kişinin ahlaki değerlerini güçlendirir.
  D) Tüm bu seçenekler doğru.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D - Tüm bu seçenekler doğru. 13. İnfak yapmanın en önemli özelliklerinden biri nedir?

  A) İnfak yaparken karşılık beklemeden yapılması gerektiği
  B) İnfak yaparken yalnızca zenginlere yardım edilmesi gerektiği
  C) İnfak yaparken yardım edilecek kişinin dine uygun olması gerektiği
  D) İnfak yaparken harcanacak paranın kaynağının doğru olması gerektiği

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan "İnfak yaparken karşılık beklemeden yapılması gerektiği" dir. İnfak yaparken karşılık beklemeden yapmak, yardımın samimi bir niyetle yapıldığını ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapıldığını gösterir. Bu aynı zamanda infakın en önemli özelliklerinden biridir. Infak yaparken sadece zenginlere değil, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi gerektiği, yardım edilecek kişinin dini inancına göre ayrım yapılmaması gerektiği ve harcanacak paranın kaynağının doğru olması gerektiği de diğer önemli özellikleridir. 15. İnfak kavramı, İslam dininde hangi anlama gelir?

  A) Kendi yararına harcama yapmak
  B) Başkalarının yararına harcama yapmak
  C) Hiçbir şey yapmamak
  D) Sadece yakın akrabalara yardım etmek

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Başkalarının yararına harcama yapmak" yani infak yapmak olarak belirlenmiştir. İnfak, İslam dininde birçok ayette ve hadiste övülen bir davranıştır. İnfak, kişinin sahip olduğu mal ve parayı Allah'ın rızası için başkalarının yararına harcaması anlamına gelir. İnfak yapmak, İslam dini açısından büyük bir erdem ve sadakadır. 17. İnfak, hangi ibadetle birlikte anılır?

  A) Oruçla    B) Namazla    C) Zekatla    D) Hac ile

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Zekatla"dır. İslam dininde, infak (başkalarına harcama yapmak) genel olarak zekat ibadetiyle birlikte anılır. Zekat, zenginlerin belirli bir oranda mal varlıklarını fakirlere, yoksullara, yetimlere ve diğer ihtiyaç sahiplerine vermesini emreden bir İslami ibadettir. Bu ibadet, infakın bir türüdür ve İslam dininde sosyal adaletin sağlanması için önemli bir rol oynar. 19. İnfak yapmak, kişinin hangi yararlarına etki eder?

  A) Sadece maddi yararlarına
  B) Sadece manevi yararlarına
  C) Hem maddi hem de manevi yararlarına
  D) Hiçbir yararına etki etmez

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Hem maddi hem de manevi yararlarına. İnfak yapmak, kişinin hem maddi açıdan yardıma ihtiyacı olanlara destek olmasına hem de manevi açıdan sevap kazanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda infak yapmak, bencil davranışları azaltır ve toplumsal dayanışmayı arttırır. 21. İnfak, hangi insanlar için daha önemlidir?

      A) Yalnızca fakirler için          B) Yalnızca zenginler için    
      C) Tüm insanlar için               D) Sadece din adamları için   

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. İnfak, tüm insanlar için önemlidir çünkü paylaşmanın ve yardımlaşmanın toplumsal dayanışma ve huzur açısından önemli bir yeri vardır. İnfak, zenginlerin de fakirlerin de yapması gereken bir davranıştır ve herkesin maddi ve manevi yararlarına etki eder. 23. Tevbe nedir? Tevbe etmek niçin önemlidir?

  A) Tevbe, Allah'a samimi bir şekilde tövbe etmek ve günahlarından pişmanlık duymaktır. Tevbe etmek, Allah'ın rızasını kazanmak için önemlidir.
  B) Tevbe, yalnızca insanların yaptığı bir şey değildir. Melekler de tevbe edebilirler. Tevbe, günahlarını kabul edip düzeltmek için önemlidir.
  C) Tevbe, sadece Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır. Tevbe etmek, başkalarının gözünde daha iyi bir insan olmak için önemlidir.
  D) Tevbe, sadece büyük günahkarlar için geçerlidir. Tevbe etmek, bir insanın günahlarına karşı vicdanını rahatlatmak için önemlidir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Tevbe, Allah'a samimi bir şekilde tövbe etmek ve günahlarından pişmanlık duymaktır. Tevbe etmek, Allah'ın rızasını kazanmak için önemlidir. Tevbe, İslam dininde önemli bir kavramdır ve Allah'ın rızasını kazanmak için samimi bir şekilde yapılan bir tövbedir. Tevbe etmek, kişinin günahlarının farkında olması, bu günahlardan pişmanlık duyması ve bundan sonra bu günahlardan uzak durmaya çalışması anlamına gelir. Tevbe, Allah'ın affına mazhar olmak için de bir fırsattır. İslam dininde tevbe etmek, insanların hayatları boyunca devam eden bir süreçtir ve bir kişinin günahlarından dönmesi için her zaman bir şansı vardır. 25. Tevbe eden bir insanın yapması gereken ilk şey nedir?

  A) Tevbe eden bir insan, önce Allah'a samimi bir şekilde tövbe etmeli ve günahlarından pişmanlık duymalıdır.
  B) Tevbe eden bir insan, diğer insanlardan özür dilemelidir.
  C) Tevbe eden bir insan, iyi bir iş yaparak Allah'a şükretmelidir.
  D) Tevbe eden bir insan, hemen başka bir günah işlememeli ve hayatında değişiklik yapmalıdır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Tevbe eden bir insan, önce Allah'a samimi bir şekilde tövbe etmeli ve günahlarından pişmanlık duymalıdır. Tevbe etmek, kişinin günahlarından pişmanlık duyarak Allah'a yönelmesidir. Bu nedenle, tevbe eden bir insanın yapması gereken ilk şey, Allah'a samimi bir şekilde tövbe etmek ve günahlarından pişmanlık duymaktır. Diğer insanlardan özür dilemek ve iyi bir iş yaparak Allah'a şükretmek de önemlidir, ancak ilk adım olarak tevbenin samimi bir şekilde yapılması gerekmektedir. 27. Tevbe etmek için hangi şartlar gerekir?

  A) Tevbe etmek için üç şart vardır: Günahı bırakmak, pişmanlık duymak ve Allah'tan bağışlanma dilemek.
  B) Tevbe etmek için sadece pişmanlık duymak yeterlidir.
  C) Tevbe etmek için sadece günahı bırakmak yeterlidir.
  D) Tevbe etmek için sadece Allah'tan bağışlanma dilemek yeterlidir.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Tevbe etmek için üç şart gereklidir: günahı bırakmak, pişmanlık duymak ve Allah'tan bağışlanma dilemek. Günahı bırakmadan yapılan tevbeler geçerli değildir. Pişmanlık duyulmadan yapılan tevbeler samimi değildir. Allah'tan bağışlanma dilemeden yapılan tevbeler ise eksik kalır. Tevbe etmek, kişinin günahlardan arınarak daha iyi bir insan olmasına yardımcı olur. 29. "Mallarınızı aranızda dolaştırdığınız zaman, Allah'ın yolunda infak edenlerin mallarını dolaştırdıkları gibi dolaştırın." (Bakara Suresi, 2:254). Bu ayette hangi konu üzerinde durulmaktadır?

      A) İnfakın önemi        B) Zekatın önemi   
      C) Faiz yasağı          D) Hac farizası    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir, yani ayette infakın önemi üzerinde durulmaktadır. Ayette malların Allah'ın yolunda infak edenlerin malları gibi dolaştırılması gerektiği vurgulanarak, infakın önemi ve önemli bir ibadet olduğu anlatılmaktadır. Infak, kişinin Allah'a olan sadakatini ve sevgisini gösteren bir davranıştır ve İslam dininde önemli bir yer tutar. Bu ayet, Müslümanlar arasında mal paylaşımı ve yardımlaşmanın önemini de vurgulamaktadır. 31. "Sana ne verirlerse Allah'ın yolunda infak et. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Allah iyilik edenleri sever." (Bakara Suresi, 2:195). Bu ayette hangi tavsiyelerde bulunulmaktadır?

  A) İnfak yapılması, kendini tehlikeye atmamak ve iyilik etmek
  B) Namaz kılmak, oruç tutmak ve hac farizasını yerine getirmek
  C) Cömert olmak, adaletli davranmak ve güzel ahlak sahibi olmak
  D) Peygamberin örnek davranışlarını takip etmek

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Ayette, insanlara Allah'ın yolunda infak etmeleri, kendilerini tehlikeye atmamaları ve iyilik etmeleri tavsiye edilmektedir. İnfak, Allah'ın yolunda harcama yapmak anlamına gelir ve cömertliği, paylaşımı ve dayanışmayı ifade eder. Kendini tehlikeye atmamak da insanların sağlığına, güvenliğine ve hayatına önem vermesini, riskli davranışlardan kaçınmasını önerir. İyilik etmek ise insanların başkalarına yardım etmelerini, sevgi, saygı ve adaletle davranmalarını ifade eder. 33. "Kim, nefsini cimrilikten korursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kim de cimrilik eder ve kendi nefsinin cimriliğine uyarsa, işte onlar ziyana uğrayanlardır." (Haşr Suresi, 59:9). Bu ayette hangi konu üzerinde durulmaktadır?

      A) İnfak yapmanın önemi              B) Cömert olmanın önemi         
      C) Cimriliğin zararları              D) Zekat vermenin farz olduğu   

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu ayette cimriliğin zararları üzerinde durulmaktadır ve cimrilik eden kişilerin ziyana uğrayacakları vurgulanmaktadır. Ayet, insanların kendi nefslerindeki cimriliğe karşı dikkatli olmaları gerektiğini öğütlemektedir. Bu ayet, İslam'ın paylaşım ve infak prensiplerini vurgulamakta ve cimrilik gibi bencillikten kaynaklanan davranışların zararlı sonuçlarına dikkat çekmektedir. 35. Tevbe Suresi'nin hangi ayetinde Allah'ın bağışlayıcılığı ve merhameti vurgulanmaktadır?

  A) "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve yanında doğru bir şekilde Tevbe edin ki, sizin için rahmet etsin." (Tevbe, 9/18)
  B) "Bunun üzerine kendilerine tevbe kapılarını açtık. Kendileri için belirlenen süreye kadar açık kaldı." (Hicr, 15/36)
  C) "Allah, kendisine yönelenleri sever ve kendisine yönelenler de Allah'ın rahmetinden ümit kesmezler." (Zümer, 39/53)
  D) "Gerçek şu ki, mü'minlerle mü'min olmayanlar bir olmaz. Allah'a karşı saygılı olanlar birbirlerine merhamet ederler." (Haşr, 59/9)

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkındadır, çünkü Tevbe Suresi'nin 18. ayetinde, Allah'ın bağışlayıcılığı ve merhameti vurgulanmaktadır ve bu ayette müminlere doğru bir şekilde tevbe etmeleri tavsiye edilerek Allah'ın rahmetinin kazanılması müjdelendiği ifade edilir. Bu ayet, Allah'ın bağışlayıcı ve merhametli olduğuna dair bir mesaj verir ve insanlara, hatalarından dönmeleri ve tevbe etmeleri halinde, Allah'ın merhametinin ve bağışlayıcılığının kendilerine de ulaşacağı hatırlatılır 37. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in okunmasının önemini vurgular?

  A) "Kur'an'ı okuyun ve namazı kılın, zekatı verin ve Allah'ın dilediği iyiliği yapın."
  B) "Kur'an'ı okumak zamanınızı boşa harcamaktan başka bir şey değildir."
  C) "Kur'an'ı okumanızda bir sakınca yok, çünkü o size öğüt verir."
  D) "Kur'an'ı okumak günahlarınızı affetmenize yardımcı olur."

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) "Kur'an'ı okuyun ve namazı kılın, zekatı verin ve Allah'ın dilediği iyiliği yapın." ayeti Kur'an-ı Kerim'in okunmasının önemini vurgular. Bu ayet, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının sadece bir eylem olmadığını, namaz, zekat ve iyilik yapma gibi diğer ibadetlerle birlikte yerine getirilmesi gereken önemli bir görev olduğunu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in okunması, Müslümanların hayatlarını düzenlemelerine ve Allah'ın yolunda ilerlemelerine yardımcı olur. Bu nedenle, İslam'ın temel prensiplerini anlamak ve hayatlarında uygulamak isteyen Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in okunması çok önemlidir. 39. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur'an-ı Kerim okumanın faydalarını açıklar?

  A) "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt geldi, şifa veren bir öğüt."
  B) "Kur'an'ı okuyun, çünkü o size hidayet yolunu gösterir."
  C) "Kur'an'ı okuyanın kalbi huzur bulur ve Allah'ın zikrini yapanların kalpleri huzur bulur."
  D) "Kur'an'ı okumak, kötülüklerden sakınmanız için size bir ışık ve bir yol göstericidir."

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır: "Kur'an'ı okumak, kötülüklerden sakınmanız için size bir ışık ve bir yol göstericidir." Bu ayet, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının insanlara manevi faydalarının yanı sıra, onların dünya hayatında da kötülüklerden kaçınmalarına yardımcı olabileceğini vurgular. Kur'an'ın okunması, insanlara bir yol gösterici olarak hizmet edebilir ve onları doğru yolda tutabilir. 41. Tevbe kelimesi ne anlama gelmektedir?

  A) Allah'ın rahmet ve mağfiretini dilemek
  B) Bir hatanın veya günahın farkına vararak ondan vazgeçmek
  C) Başka bir dine geçmek
  D) Hiçbiri

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani bir hatanın veya günahın farkına vararak ondan vazgeçmek anlamına gelmektedir. Tevbe kelimesi, Arapça'da "geri dönmek" anlamına gelir ve İslam dini bağlamında, bir kişinin geçmiş hatalarından pişmanlık duyarak Allah'a yönelmesi, ondan bağışlanma dilemesi ve bundan sonra doğru yolu takip etmesi anlamında kullanılır. Bu kavram İslam dininde oldukça önemlidir ve insanların Allah'a yakınlaşmaları için bir vesiledir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite Detayları

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TEVHİD MEDENİYETİ
  1. İslam Medeniyetinin Doğuşu
  2. Medeniyetimizde İlim
  3. Medeniyetimizde Öncü Kurumlar
  4. Medeniyetimizin Esasları

Ayrıca 7.sınıflar için temel dini bilgiler dersi 3. ve 4. üniteden hazırlnış sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlıdır

İslamiyet'in başlangıcının Hz. Muhammed'in Mekke'de vahiy almasıyla gerçekleştiğini bilmek.

Bu soruyla öğrenciler, İslamiyet öncesi Arap toplumunun dini ve kültürel yapısını anlamaya yönelik farkındalık kazanır.

Bu soruyla öğrenciler, İslamiyet'in yayılmasında etkili olan faktörleri ve Hz. Muhammed'in liderliğinin ve İslam'ın barışçıl mesajının önemini öğrenirler.

Bu soruyla öğrenciler, İslamiyet'in doğuşu ve yayılmasında Peygamber Muhammed'in etkisinin büyük olduğunu öğrenirler.

Bu soruyla öğrenciler, İslamiyet öncesi Arap toplumunda putperestliğin yaygın olduğunu ve Arapların hayvancılık ve ticaretle geçimlerini sağladığını öğrenirler.

İnfak yapmanın faydaları çok yönlüdür. İnfak yapmak, bir kişinin dünyevi hayatında bereket getirir, çünkü Allah infak yapanları ödüllendirir. Ayrıca, infak yapmak sadece toplumun faydasına değil, aynı zamanda kişinin kendi faydasına da olur, çünkü Allah, infak edenleri cömert insanlar olarak övüyor. Bununla birlikte, infak yapmak, kişinin ahlaki değerlerini güçlendirir, çünkü infak, kişinin yardımseverliğini ve cömertliğini gösterir.

İslam dininde infakın önemini ve en önemli özelliklerinden biri olan karşılıksız yapılması gerektiğini öğrenmek olarak belirtilebilir.

İslam dininin infak kavramını ve önemini anlayacaklar ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için mallarını paylaşmanın önemini vurgulayacaklardır.

İslam dini ve ibadetleri hakkındaki bilgisini test etmeyi amaçlamaktadır.

"İnfak yapmanın hem maddi hem de manevi yararlarını açıklamak" olarak belirtilebilir.

İnfakın toplumsal ve bireysel yararlarını anlayabilme.

Tevbe etmek, İslam dininde önemli bir kavramdır ve günahlarından pişmanlık duymak ve Allah'ın rızasını kazanmak için önemlidir.

Tevbe kavramını anlamak ve tevbe etmenin ilk adımının Allah'a samimi bir şekilde tövbe etmek ve günahlarından pişmanlık duymak olduğunu bilmek.

Müslümanların infak etmenin önemini anlamalarını ve mallarını paylaşarak yardımlaşmalarını öğrenmelerini sağlar.

İslam'ın önemli öğretilerindendir ve insanların daha iyi bir toplumda yaşamalarına katkı sağlar.

cömertlik ve infak yapmanın önemini vurgulamakta ve insanları cimrilikten uzak durmaya teşvik etmektedir.

Müslümanlar arasında bağışlama, merhamet ve tevbe gibi değerleri ön plana çıkarır.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının hem manevi hem de dünya hayatında faydalarının olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

İslam dinindeki tevbe kavramını anlamaları ve bu kavramın İslam inancında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu kavramaları hedeflenmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite sınavı 7.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 129 kere doğru, 82 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sınavı - 3. ve 4. Ünite sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.