7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Tsunami nedir?

  A) Deprem veya volkanizma gibi nedenlerle oluşan dev dalgalar
  B) Atmosferdeki ısı tutma gazlarının artması
  C) Doğal afetler sonucu meydana gelen salgın hastalık
  D) Kuraklık nedeniyle oluşan toprak kayması

 2. Cevap: A Açıklama:

  Tsunami, deniz veya okyanus tabanında meydana gelen olaylar sonucu oluşan dev dalgalardır. 3. Deprem kaynaklı can kayıplarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri hangisidir?

  A) Depreme dayanıklı evler inşa etmek
  B) Deprem erken uyarı merkezleri kurmamak
  C) Deprem konusunda halkı bilinçlendirmemek
  D) Deprem eğitimi vermemek

 4. Cevap: A Açıklama:

  Deprem kaynaklı can kayıplarını azaltmanın etkili bir yolu, depreme dayanıklı evler inşa etmektir. 5. Aşağıdakilerden hangisi küresel bir sorundur?

  A) Mülteci krizi         B) İşsizlik             
  C) Hızlı nüfus artışı    D) Hepsi                
                          

 6. Cevap: D Açıklama:

  Hem mülteci krizi hem de işsizlik ve hızlı nüfus artışı küresel sorunlardır. 7. Hangisi terörizmin nedenlerinden biridir?

  A) Ekonomik eşitsizlikler    B) Ayrılıkçı amaçlar        
  C) Yetersiz eğitim           D) Dolaylı yönetim          
                              

 8. Cevap: B Açıklama:

  Terörizm sıklıkla ayrılıkçı amaçlarla motive edilir ve belirli siyasi hedeflere ulaşmak için korku ve şiddet kullanır. 9. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın "Din ve Vicdan Hürriyeti" maddesinin bir gereğidir?

  A) Herkes istediği dine inanmakta özgürdür.
  B) Din eğitimi zorunludur.
  C) Devlet, dini inançlarından dolayı kimseyi cezalandıramaz.
  D) Dini azınlıklar baskı altına alınmalıdır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Din ve Vicdan Hürriyeti maddesi, herkesin kendi dinine inanmakta ve bunu açıklamamakta özgür olduğunu belirtir. 11. Hangi sosyal sınıf kavramı, aynı işi yapan ve aynı şartlarda yaşayan insanları tanımlar?

  A) İşçi sınıfı      B) Üst sınıf       
  C) Orta sınıf       D) Toplum sınıfı   
                     

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sosyal sınıf, aynı görevi yapan ve benzer yaşam tarzlarına sahip insan gruplarını ifade eder. 13. Aile içinde demokrasi kültürünün oluşması için aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

  A) Çocuğa verilen sevgi ve güven
  B) İş bölümü ve ortak karar alma
  C) Çocuğun tüm isteklerinin yerine getirilmesi
  D) Çocuğun aile büyüklerine karşı saygısız olması

 14. Cevap: B Açıklama:

  Aile içinde iş bölümü ve ortak karar alma, çocuğun sorumluluk sahibi, işbirlikçi ve demokratik değerlere sahip bir birey olarak yetişmesine katkı sağlar. 15. Okulda demokrasi kültürünü kazandırmaktan sorumlu kişilerden hangisi değildir?

  A) Okul müdürü             B) Öğrenci temsilcileri   
  C) Sınıf öğretmeni         D) Vali                   
                            

 16. Cevap: D Açıklama:

  Okulda demokrasi kültürünü kazandırmada öğrenci meclisi, okul müdürü ve sınıf öğretmeni önemli roller oynarken, vali bu konuda doğrudan bir sorumluluğa sahip değildir. 17. Çarşı esnafı arasındaki çalışma düzeni toplum hayatına neler kazandırmış olabilir?

  A) İşbirliği ve dayanışma
  B) Çevre kirliliğinin azalması
  C) Yangınların önlenmesi
  D) Hepsi

 18. Cevap: D Açıklama:

  Çarşı esnafı arasındaki düzenli çalışma düzeni, işbirliği, dayanışma, çevre kirliliğinin azalması ve yangınların önlenmesi gibi birçok olumlu katkı sağlamıştır. 19. Meslek seçiminde ilgi, yetenek, beceri ve değerlerinizin önemi nedir?

  A) Bu faktörler, sizin için en uygun mesleği belirlemenize yardımcı olur.
  B) Bu faktörler sizi başarıya götürecek tek yoldur.
  C) Bu faktörleri dikkate almadan da doğru mesleği seçebilirsiniz.
  D) Bu faktörler sadece ilk meslek seçiminiz için önemlidir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  İlgi, yetenek, beceri ve değerleriniz, sizin için en uygun mesleği belirlemenize ve meslek hayatınızda başarılı olmanıza yardımcı olur. 21. Ürünlerin pazar ihtiyaçlarına göre üretilmesinin sağlanmasında dijital teknolojinin rolü nedir?

  A) Ürünlerin tüketici verilerine göre tasarlanmasını kolaylaştırır.
  B) Üretim zincirinin optimize edilmesine yardımcı olur.
  C) Müşteri taleplerini gerçek zamanlı olarak takip etmeyi sağlar.
  D) Üretim maliyetlerini azaltır.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Dijital teknoloji, müşteri taleplerinin toplanmasına ve analiz edilmesine olanak tanır ve bu da üreticilerin ürünleri pazar ihtiyaçlarına göre üretmelerini sağlar. 23. Dijital teknolojinin gelecekte üretim sektöründe yaratabileceği olası etkilerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşsizliğin artması
  B) Üretim süreçlerinin otomasyonunun gelişmesi
  C) Yerel işletmelerin küresel rekabetle karşılaşması
  D) Ürün fiyatlarının düşmesi

 24. Cevap: B Açıklama:

  Dijital teknoloji, üretim süreçlerinin otomasyonuna olanak tanır ve bu da daha verimli ve hızlı üretim yapılmasını sağlar. 25. Katip Çelebi hangi pozisyonda çalışmıştır?

  A) Kâtip    B) Astronom    C) Müderris    D) Hekim    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Paragrafta Katip Çelebi'nin "Anadolu Muhasebesi Kalemine kâtip" olarak çalıştığı belirtilmektedir. 27. Katip Çelebi'nin "Cihannümâ" adlı eserinde hangi bilgiler yer almaktadır?

  A) Batı'daki bilimsel gelişmeler
  B) Osmanlı Devleti'nin coğrafyası
  C) Müslüman alimlerin biyografileri
  D) Yeni kıtaların keşifleri

 28. Cevap: B Açıklama:

  Paragrafta "Cihannümâ"nın Osmanlı Devleti'nin coğrafyası hakkında bilgi içerdiği belirtilmektedir. 29. Galileo Galilei'nin teleskobu ile yaptığı gözlemler, Dünya'nın yuvarlak olması fikrini kanıtlamıştır. Ancak kendisi hangi nedenle yoldan çıkmakla suçlanmıştır?

  A) İki Dünya Sistemine İlişkin Diyalog adlı kitabını yayımladığı için
  B) Teleskobuyla Jüpiter'in uydularını keşfettiği için
  C) Yer çekimini keşfettiği için
  D) Dünyanın Güneş'in etrafında döndüğünü savunduğu için

 30. Cevap: D Açıklama:

  Kilise, Copernicus'un ve Galileo'nun görüşlerini sapkınlık olarak görmüş ve Galileo'yu Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğü fikrini savunduğu için yoldan çıkmakla suçlamıştır. 31. Isaac Newton'un hareket yasaları, modern bilimin temelini hangi alanda atmıştır?

  A) Kimya    B) Fizik    C) Biyoloji    D) Matematik    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Newton'un hareket yasaları, mekanik biliminin (hareket ve kuvveti inceleyen bilim dalı) temellerini atmıştır. 33. Aydınlanma Çağı'nın bilime katkısı nedir?

  A) Skolastik düşüncenin reddedilmesi
  B) Aklın, deneyin ve gözlemin ön plana çıkması
  C) Kilise otoritesinin güçlenmesi
  D) Bilimsel ilerlemenin engellenmesi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Aydınlanma Çağı düşünürleri, skolastik düşünceyi reddederek akıl, deney ve gözleme dayalı bir bilim anlayışını savundular. 35. Günümüzde bilimin gelişmesi için hangi faktör önem taşımaktadır?

  A) Teknolojik imkanlar     B) Özgür düşünce ortamı   
  C) Siyasi istikrar         D) Ekonomik zenginlik     
                            

 36. Cevap: B Açıklama:

  Günümüzde bilimin gelişmesi için özgür düşünce ve ifade ortamının varlığı, bilim insanlarına yeni fikirler üretme ve tartışma olanağı sağlamaktadır. 37. Türk bilim insanlarından biri tarafından geliştirilen cep telefonlarını taşınabilir laboratuvara çeviren cihaz ne işe yarar?

  A) Güneş enerjisini elektriğe dönüştürür.
  B) Pek çok hastalığı teşhis eden testler yapabilir.
  C) Deniz seviyelerini ölçer.
  D) Uzak yıldızları inceler.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Dr. Özgür Özcan tarafından geliştirilen cihaz, cep telefonlarını kullanarak kan testi gibi sıradan tıbbi testleri yapmak üzere tasarlanmıştır. 39. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmaların özgürce yapılması için gerekli bir koşuldur?

  A) Sanat özgürlüğünün sağlanması
  B) Bilim ve sanat hürriyetinin anayasal güvence altına alınması
  C) Eğitim sisteminin yetersiz olması
  D) Siyasi istikrarsızlık

 40. Cevap: B Açıklama:

  Anayasal güvence, bilim insanlarının çalışmalarını korku veya baskı olmaksızın yürütmelerine olanak tanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAYAN DEMOKRASİ
  1. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir
  2. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
  3. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
  4. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder
  5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder
 • ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir
  2. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır
  3. Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.
  4. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarını ilişkilendirir
  5. Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Doğal afet türlerini tanıma

Deprem önlemlerini anlama

Küresel sorunları tanımlama (4.2.3.1)

Terörizmin nedenleri ve sonuçları (4.2.3.4)

Din ve vicdan hürriyetinin önemini kavrama

Sosyal sınıf kavramını anlama

Demokrasi kültürünün aile ortamındaki önemini vurgular.

Demokrasi kültürünün okul ortamında kazandırılmasında yer alan aktörleri belirtir.

Çarşı esnafı arasındaki çalışma düzeninin toplum hayatı üzerindeki etkilerini anlama

Meslek seçiminde ilgi, yetenek, beceri ve değerlerin önemini anlama

Dijital teknolojinin ürün geliştirme üzerindeki etkisini anlama

Dijital teknolojinin üretim sektöründeki gelecekteki etkilerini tahmin etme

Türk bilim insanlarının çalışma alanları

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel ve coğrafi özellikleri

Bilimsel gelişmelerin toplumdaki direnç ve engellerle karşılaşmasını analiz etme

Bilimsel teorilerin günlük yaşam ve bilimsel araştırmadaki uygulamalarını değerlendirme

Aydınlanma Çağı'nın bilimin gelişimi üzerindeki etkisi

Bilimsel düşüncenin çağdaş dünyadaki önemi

Türk bilim insanlarının uluslararası alandaki başarılarını tanımak.

Bilimsel araştırmanın önemini ve bilimsel özgürlüğün korunmasını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri