7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kast sistemi nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Kast sistemi, Hindu kültüründe bireyleri ve sosyal grupları doğuştan belirlenmiş hiyerarşik kategorilere ayıran bir toplumsal düzendir. Açıklama:

  Kast sistemi, sosyal eşitsizliğe ve ayrımcılığa yol açmakta ve dini temellere dayandığı için Hindistan'da bazı bölgelerde hâlâ uygulanmaktadır. 3. Depremi önlemek için alınabilecek üç önlem nedir?


 4. Cevap: Depremi önlemek mümkün değildir, ancak alınacak bazı önlemlerle zararını azaltmak mümkündür: - Depreme dayanıklı evler inşa etmek - Deprem erken uyarı sistemleri kurmak - Halkı deprem konusunda bilinçlendirmek Açıklama:

  Bu önlemler, can ve mal kayıplarını en aza indirmeye yardımcı olabilir. 5. Terörizmin ortaya çıkmasında etkili olan iki nedenden bahsediniz.


 6. Cevap: * Devletlerin karşı tarafa korku salmak için yaptıkları yıldırıcı eylemler * Etnik temele dayalı ayrılıkçı amaçlar Açıklama:

  Terörizm, şiddet ve yıldırma yoluyla siyasi hedeflere ulaşma arayışıdır ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. 7. Küresel iklim değişimini azaltmaya yönelik üç önlem sıralayınız.


 8. Cevap: * Fosil yakıt kullanımının azaltılması * Enerji verimliliğini artırma * Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma Açıklama:

  Bu önlemler, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve küresel ısınmayı yavaşlatmaya yardımcı olur. 9. Irkçılığın tanımı nedir?


 10. Cevap: İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğretidir. Açıklama:

  Irkçılık, bilimsel bir temeli olmayan ve insanları ırklarına göre ayırıp değerlendiren bir ideolojidir. 11. Okulda demokrasi kültürünün kazandırılmasında okul öğrenci meclisinin üç tane önemini belirtiniz.


 12. Cevap: * Öğrencilerin fikirlerini ifade etmelerini sağlar * Karar alma süreçlerine katılımı artırır * Sorumluluk duygusu aşılar Açıklama:

  Okul öğrenci meclisleri, öğrencilere demokrasiyi deneyimleme ve önemli roller üstlenme fırsatı verir. 13. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadının siyasal haklarına kavuşması hangi tarihte gerçekleşmiştir?


 14. Cevap: 1930 Açıklama:

  Atatürk tarafından 1930 yılında kadına muhtarlık seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 15. Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) görevini açıklayınız.


 16. Cevap: Kamu kurumlarının işlemlerini, kamu kurumu çalışanlarının tutum ve davranışlarına ilişkin şikâyetleri incelemek. Açıklama:

  KDK, insan hakları ihlallerine karşı başvurulabilecek bir hak arama kurumudur. 17. Kâtip Çelebi'nin bilimsel gelişmelere katkılarını açıklayınız.


 18. Cevap: Osmanlı denizciliğinin tarihçesini, donanma ve tersane örgütünü, kaptanların biyografilerini ve denizlerde yaşanan başarı ve başarısızlıkların giderilmesi için önerileri derlemesiyle bilimsel gelişmelere katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Kâtip Çelebi'nin "Nüzhetü'l-Ahkam fi Ahvâli'l-Bahr" adlı eseri, denizcilik alanında önemli bilgiler sunan bir kaynak eserdir. 19. Matbaanın icadının Avrupa'da yaşanan gelişmelere etkilerini sıralayınız.


 20. Cevap: * Bilginin hızlı ve geniş kitlelere yayılması * Kilise otoritesinin sarsılması * Deney ve gözleme dayalı düşüncenin öne çıkması * Edebiyat, resim ve bilim alanlarında yeniliklerin yaşanması Açıklama:

  Matbaa, düşüncelerin özgürce ifade edilmesine ve bilimsel fikirlerin yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır. 21. Özgür düşüncenin bilimin gelişimi üzerindeki etkisini açıklayınız.


 22. Cevap: Özgür düşüncenin bilimin gelişimi üzerindeki etkisini açıklayınız. düşüncenin bilimin gelişimi üzerindeki etkisini açıklayınız. Açıklama:

  Özgür düşüncenin bilimin gelişimi üzerindeki etkisini açıklayınız. Cevap: Özgür düşünce, bilim insanlarının düşüncelerini korkmadan ifade etmelerine ve bilimsel araştırmalar yapmalarına olanak sağlar. Bu, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve bilimsel ilerlemenin sağlanmasına yol açar.üncenin bilimin gelişimi üzerindeki etkisini açıklayınız. Cevap: Özgür düşünce, bilim insanlarının düşüncelerini korkmadan ifade etmelerine ve bilimsel araştırmalar yapmalarına olanak sağlar. Bu, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve bilimsel ilerlemenin sağlanmasına yol açar. 23. Aydınlanma Çağı'nın bilimsel gelişmeler üzerindeki üç etkisini belirtiniz.


 24. Cevap: Aydınlanma Çağı'nın bilimsel gelişmeler üzerindeki üç etkisini belirtiniz.lanma Çağı'nın bilimsel gelişmeler üzerindeki üç etkisini belirtiniz. Açıklama:

  Aydınlanma Çağı'nın bilimsel gelişmeler üzerindeki üç etkisini belirtiniz. Cevap: 1. Skolastik düşünceyi terk ederek akla, deneyime ve gözleme ağırlık verildi. 2. Bilimsel yöntemin benimsenmesiyle ampirik çalışmalar ön plana çıktı. 3. Bilimsel düşüncenin toplumsal hayata yansımasıyla yenilikçi fikirler yayıldı.a Çağı'nın bilimsel gelişmeler üzerindeki üç etkisini belirtiniz. Cevap: 1. Skolastik düşünceyi terk ederek akla, deneyime ve gözleme ağırlık verildi. 2. Bilimsel yöntemin benimsenmesiyle ampirik çalışmalar ön plana çıktı. 3. Bilimsel düşüncenin toplumsal hayata yansımasıyla yenilikçi fikirler yayıldı. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1) (.....) Gür bir düşünce ortamı, tüm dünyayı hayrete düşüren çalışmaları ortaya çıkarmıştır.
  2) (.....) Esaret ve Özgürlük görselinde esaret, bilime engel olan unsurları temsil eder.
  3) (.....) 1982 Anayasası'nın 27. maddesi, sanat hürriyetini garanti altına almaktadır.
  4) (.....) Mustafa Kemal Atatürk, bilim ve akla önem vermiştir.
  5) (.....) Bilim ve sanat hürriyeti, bilimsel çalışmaların özgürce yapılmasını sağlar.
  6) (.....) Shibuya Mirai, vatandaşlık alan ilk sohbet botudur.
  7) (.....) Yapay zekâ, günümüzde bilim kurgu filmlerine benzer bir şekilde hayatımıza giriyor.
  8) (.....) Özcan, cep telefonlarını taşınabilir laboratuvara çeviren bir cihaz geliştirmiştir.
  9) (.....) Bilimsel çalışmalar, birlik ve beraberlik içinde yapılmalıdır.
  10) (.....) Bilimi geliştirme sorumluluğu, tüm bilim insanlarına aittir.

 26. Cevap: 1) D 2) D 3) D 4) D 5) D 6) D 7) D 8) D 9) D 10) D Açıklama:

  Metindeki bilgiler doğrultusunda cevaplar verilmiştir. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Bilim ve sanat hürriyeti
  b. Shibuya Mirai
  c. Özcan
  d. Mustafa Kemal Atatürk
  e. Yapay zekâ
  f. Anayasa'nın 27. maddesi
  g. Bilimsel çalışmalar
  h. Akıl ve bilim
  ı. Sohbet botu
  j. Tıp alanında buluş
  1. Ülkemizde bilim ve sanat hürriyeti
  2. Türkiye'de bilimsel çalışmalar özgürce yapılmaktadır.
  3. Yapay zekâ, çocuk gibi bilinçlendi.
  4. Mustafa Kemal Atatürk, akıl ve bilimi mirassa bırakmıştır.
  5. Shibuya Mirai, Japonya'dan vatandaşlık aldı.
  6. Özcan, cep telefonlarını taşınabilir laboratuvara çeviren bir cihaz geliştirdi.
  7. Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenebilir ve öğretebilir.
  8. Bilim kurgu filmlerindeki dünya gerçeğe dönüşüyor.
  9. Bilim insanları, bilimsel çalışmalar yapmakla yükümlüdür.
  10. Yapay zekâ, sohbet botlarında kullanılmaktadır.

 28. Cevap: 1. f 2. g 3. i 4. h 5. ı 6. c 7. a 8. e 9. d 10. b Açıklama:

  Bu eşleştirme, metindeki bilim ve teknoloji ile ilgili kavramları anlamayı amaçlamaktadır. 29. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Toplumdaki kurallara uyma davranışı .......... denir.
  2. Vatandaşların oy kullanması .......... 'dir.
  3. Öğrencilerin kendi fikirlerini ifade etmeleri .......... olur.
  4. Okul müdürlerinin demokrasi kültürünün yerleşmesini sağlaması .......... denir.
  5. Seçme ve seçilme hakkı .......... dir.
  6. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurma hakkı .......... denir.
  7. Gül Esin, Türkiye'nin ilk .......... tanımlanır.
  8. Ahlık ahlak kuralları .......... yapılır.
  9. Satı Kadın, Ankara'nın kendine has şivesi .......... öyledir.
  10. Demircilerin işini düzenleyen teşkilata .......... denir.

 30. Cevap: 1. Disiplin 2. Hak 3. Demokratik ortam 4. Özgürlük 5. Demokratik hakk 6. Anayasal hak 7. Kadın muhtarı 8. Uygulanır 9. İle 10. Ahilik teşkilatı Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAYAN DEMOKRASİ
  1. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir
  2. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
  3. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
  4. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder
  5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder
 • ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir
  2. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır
  3. Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.
  4. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarını ilişkilendirir
  5. Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, kast sisteminin doğasını anlayacaklardır.

Öğrenciler, deprem riskini azaltmak için alınması gereken adımları anlayacaklardır.

Öğrenciler terörizmin temel nedenlerini anlarlar.

Öğrenciler küresel iklim değişiminin azaltılmasında alınabilecek adımları öğrenirler.

Irkçılık kavramını tanımayı ve onun kabul edilemezliğini anlamayı sağlar.

Demokratik uygulamaların önemini anlamak ve desteklemek.

Türk kadınının siyasi mücadelesi ve hakları hakkında bilgi edinmek.

Vatandaşların haklarını koruma mekanizmaları hakkında bilgi edinmek.

Öğrenciler, Kâtip Çelebi'nin denizcilik biliminin gelişmesine yaptığı katkıları anlayacaktır.

Öğrenciler, matbaanın Avrupa'da yaşanan bilimsel ve kültürel değişimlerdeki rolünü kavrayacaktır.

Özgür düşünce ile bilimsel ilerleme arasındaki neden-sonuç ilişkisini anlama.

Aydınlanma Çağı'nın bilimsel ve toplumsal değişimlere yol açtığını anlama.

* Bilim ve düşünce özgürlüğünün önemi vurgulanmıştır. * Anayasal güvencelerle bilimin korunmasının altı çizilmiştir. * Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği aktarılmıştır. * Türk bilim insanlarının başarılarına dikkat çekilmiştir. * Bilimsel çalışmalarda işbirliğinin vurgulanmıştır. * Bilimin toplumun ilerlemesine katkıları hatırlatılmıştır.

* Öğrenciler, bilim ve teknolojiye yönelik temel kavramları öğreneceklerdir. * Öğrenciler, metindeki bilgileri yorumlama ve eşleştirme becerilerini geliştireceklerdir.

* Demokratik hak ve sorumluluklar * Vatandaşlık ve demokrasi * Toplumsal değerler * Tarihsel örnekler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri