7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Konukseverlik, bir ülkenin turizm endüstrisinde de önemli bir faktördür. Bir ülkenin konukseverliği hakkında ne tür şeyler öğrenebiliriz?

  A) Ülkenin doğal kaynakları hakkında bilgi edinebiliriz.
  B) Ülkenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinebiliriz.
  C) Ülkenin ekonomik gücü hakkında bilgi edinebiliriz.
  D) Ülkenin askeri gücü hakkında bilgi edinebiliriz.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır, yani bir ülkenin konukseverliği hakkında tarihi ve kültürel bilgiler edinebiliriz. Bir ülkenin turistlere gösterdiği konukseverlik, o ülkenin kültürü, gelenekleri, tarihi ve değerleri hakkında önemli ipuçları verir. Turistlerin deneyimleri, ülkenin insanlarıyla olan etkileşimleri, yiyecekleri, konaklama seçenekleri ve turistik yerleri hakkında bilgi edinmek, bir ülkeyi ziyaret etmek isteyenler için önemlidir. Bu bilgiler, turistlerin seyahat planlarını yapmalarına ve bir ülkeye olan ilgilerini artırmalarına yardımcı olabilir. 3. Konukseverlik, evrensel bir değerdir ve tarihin pek çok döneminde önemli bir rol oynamıştır. Hangi tarihi olaylar, konukseverliğin önemini vurgulamak için örnek olarak gösterilebilir?

  A) İpek Yolu'nun keşfi
  B) Kardeşlik Sözleşmesi'nin imzalanması
  C) Yeni Dünya'nın keşfi
  D) Savaşın sona ermesi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak B) Kardeşlik Sözleşmesi'nin imzalanması örnek gösterilebilir. Kardeşlik Sözleşmesi, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Medine'ye hicreti sonrasında Müslümanlar ve Yahudiler arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu sözleşme, farklı inançlara ve kültürlere sahip insanların bir arada yaşayabilmesinin önemini vurgular. Konukseverliğin önemini vurgulayan diğer tarihi olaylar ise İpek Yolu'nun keşfi ve Yeni Dünya'nın keşfidir. İpek Yolu, farklı kültürlerin birbirleriyle ticaret yaparak etkileşime geçmesini sağlamıştır. Yeni Dünya'nın keşfi ise, Avrupalıların farklı kültürlere ve toplumlara açılan bir kapı olarak görülebilir. 5. Ülkeler arası köprülerin kurulmasının en temel amacı nedir?

  A) Ekonomik sıkıntıları azaltmak      B) Kültürel değişimleri engellemek   
  C) Sınırların güçlendirilmesi         D) Askeri işbirliğinin sağlanması    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır ve ülkeler arası köprülerin kurulmasının en temel amacı ekonomik sıkıntıları azaltmaktır. Ülkeler arasındaki ticaret, yatırım ve turizm faaliyetlerini artırarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amaçlanır. 7. Dünyada barışın sağlanması için neler yapılabilir?

  A) Askeri güç kullanımı
  B) Sınırların kapatılması
  C) Diplomatik çözümler aranması
  D) Kendi kültürümüzün üstünlüğüne inanmak

 8. Cevap: C Açıklama:

  Barışın sağlanması için askeri güç kullanımı veya sınırların kapatılması gibi şiddet içeren yaklaşımların, genellikle daha uzun vadede barışı sağlamaktan ziyade daha fazla çatışmaya neden olduğu bilinmektedir. Diplomatik çözümler aranması, barışın sağlanması için daha sürdürülebilir bir yoldur ve kültürler arası anlayış ve işbirliğini teşvik edebilir. 9. Demokrasinin temel özellikleri nelerdir? Bu özelliklerin hangisi en önemlidir? Neden?

  A) Seçim, temsil, katılım, adalet
  B) Seçim, katılım, özgürlük, adalet
  C) Seçim, özgürlük, katılım, sorumluluk
  D) Seçim, katılım, sorumluluk, adalet

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, demokrasinin temel özellikleri olarak seçim, katılım, özgürlük ve adalet belirtilmiştir. Bu özelliklerin hepsi demokrasinin işleyişi açısından önemlidir ancak özgürlük, demokrasinin en önemli özelliğidir. Çünkü özgürlük, bireylerin fikirlerini özgürce ifade etmeleri, özgürce seçim yapmaları ve özgürce faaliyet göstermeleri için gereklidir. Bu da demokrasinin işleyişi için hayati öneme sahiptir. 11. Demokratik bir ülkede seçimlerin adil ve dürüst olması neden önemlidir?

  A) Seçimlerin adil ve dürüst olması, halkın iradesinin doğru şekilde yansıtılmasını sağlar.
  B) Seçimlerin adil ve dürüst olması, seçilmiş liderlerin daha az sorumlu olmalarını sağlar.
  C) Seçimlerin adil ve dürüst olması, seçimlerin sonucunu değiştiremez.
  D) Seçimlerin adil ve dürüst olması, ülkedeki ekonomik durumu iyileştirir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Seçimlerin adil ve dürüst olması, halkın iradesinin doğru şekilde yansıtılmasını sağlar. Seçimlerin adil ve dürüst olması, demokratik bir ülkede halkın iradesinin doğru şekilde yansıtılmasını sağlar. Bu da, seçilmiş liderlerin halkın çıkarlarını temsil etmelerini ve yönetimlerini bu doğrultuda şekillendirmelerini sağlar. Adil ve dürüst seçimler aynı zamanda halkın güvenini kazanır ve seçilmiş liderlerin meşruiyetini artırır. Bu, toplumun istikrarını ve birliğini sağlar. Seçimlerin adil ve dürüst olması, demokratik bir ülkede katılımcı ve aktif vatandaşlık değerlerinin teşvik edilmesine de yardımcı olur. 13. Konukseverlik kültürü, ülkemizde hangi tarihi dönemlerden beri var olmuştur?

  A) Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri
  B) Cumhuriyet döneminin başından beri
  C) 1960'lardan beri
  D) 1980'lerden beri

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri. Konukseverlik kültürü Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok önemli bir yere sahipti ve günümüzde de Türk kültürünün önemli bir parçası olarak devam etmektedir. Konukseverliğin önemi ve değeri Türk toplumunda her zaman vurgulanmıştır ve bu kültür Türk insanının misafirperverliği ile özdeşleşmiştir. 15. Konukseverliğin en önemli özelliklerinden biri nedir?

  A) Sadece misafirperverliği içerir
  B) Sadece turistlerle ilgilidir
  C) Herkesi kucaklayan evrensel bir değerdir
  D) Sadece yerli halk için geçerlidir

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Herkesi kucaklayan evrensel bir değerdir". Konukseverlik, sadece yerli halka ya da turistlere özgü bir değil, herkesi kucaklayan evrensel bir değerdir. Konukseverliğin en önemli özelliklerinden biri, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü ve saygılı olmalarıdır. Bu, bir toplumun veya ülkenin yaşam kalitesini artıran önemli bir özelliktir. 17. Anayasa'nın amacı nedir?

  A) Hükümet yetkililerine daha fazla güç vermek.
  B) Vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini korumak.
  C) Sadece hukuk sistemine yönelik yasaları belirlemek.
  D) Yalnızca seçilmiş liderlerin gücünü korumak.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani Anayasa'nın amacı vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini korumaktır. Anayasa, devletin yönetim biçimini, temel hak ve özgürlükleri, devlet organlarının yetkilerini ve sorumluluklarını düzenleyen en üst hukuk kurallarının toplamıdır. Anayasa, hükümetin yetkilerini sınırlayarak, vatandaşların haklarını korumak için var olan önemli bir araçtır. 19. Anayasa'yı kimler hazırlar ve kabul eder?

  A) Hükümet yetkilileri hazırlar ve vatandaşlar kabul eder.
  B) Sadece yüksek mahkeme yargıçları tarafından hazırlanır ve kabul edilir.
  C) Vatandaşlar ve hükümet yetkilileri birlikte hazırlar ve kabul eder.
  D) Sadece hükümet yetkilileri tarafından hazırlanır ve kabul edilir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C" seçeneğidir. Anayasa, genellikle vatandaşlar ve hükümet yetkilileri birlikte hazırlanır ve kabul edilir. Bu, temsilcilerin ve vatandaşların katılımını sağlayarak anayasa metninin daha adil ve kapsayıcı olmasını amaçlar. 21. Demokraside çoğulculuk ilkesi neyi ifade eder? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

  A) Siyasi partilerin yasaklanması
  B) Yalnızca tek bir siyasi partiye oy verme hakkı
  C) Farklı düşüncelere saygı duyma ve birden fazla siyasi seçenek sunma ilkesi
  D) Sadece seçkinlerin siyasi sürece katılma hakkı

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Farklı düşüncelere saygı duyma ve birden fazla siyasi seçenek sunma ilkesi. Demokraside çoğulculuk ilkesi, toplumda farklı görüşlere, inançlara ve düşüncelere saygı duyulması gerektiğini ve siyasi arenada birden fazla seçenek sunulması gerektiğini ifade eder. Bu ilke, insanların özgürce farklı fikirlerini ifade etmelerine, çıkarlarını savunmalarına ve bir arada yaşamalarına olanak tanır. 23. Demokraside hukukun üstünlüğü ilkesi nedir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

  A) Yasaların olmaması
  B) Yasaların herkese eşit şekilde uygulanması
  C) Yasaların sadece zenginler için geçerli olması
  D) Yasaların herkese farklı şekilde uygulanması

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, devletin tüm faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun şekilde yürütülmesi ve yasaların herkese eşit şekilde uygulanması anlamına gelir. Bu ilke, herkesin hukuki olarak eşit olduğu ve hiç kimsenin yasalara üstünlük sağlayamayacağı anlamına gelir. 25. Demokrasiyi destekleyen unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Katılım ve seçme özgürlüğü
  B) Yolsuzluk ve adaletsizlik.    
  C) İfade özgürlüğü
  D) Eşit haklara saygı.           

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğinde yer alan "Yolsuzluk ve adaletsizlik" ifadesidir. Demokrasiyi destekleyen unsurlar arasında katılım ve seçme özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve eşit haklara saygı önemli unsurlardır. Bu unsurlar demokrasinin temel prensipleridir ve demokrasiyi güçlendirir. 27. Atatürk, demokrasiyi uygularken, Türkiye'deki politik sistemi değiştirmek için çalıştı. Bu değişiklikler nelerdir?

  A) Çok partili sisteme geçiş
  B) Seçim yasalarında değişiklik yapmak
  C) Sivil toplum örgütlerini desteklemek
  D) Tüm bu seçenekler doğru.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani Atatürk demokrasiyi uygularken Türkiye'deki politik sistemi değiştirmek için tüm bu seçenekleri doğru bulmuştur. Atatürk, Türkiye'de çok partili sisteme geçiş yapılmasını, seçim yasalarında değişiklik yapılmasını ve sivil toplum örgütlerini desteklemeyi hedeflemiştir. 29. Atatürk'ün demokrasi anlayışı, Türkiye'deki siyasi partilerin gelişimine nasıl etki etti?

  A) Türkiye'deki siyasi partilerin sayısını artırdı.
  B) Siyasi partilerin birbirleriyle mücadelesini teşvik etti.
  C) Demokrasiye uygun bir siyasi ortamın oluşmasına katkıda bulundu.
  D) Tüm bu seçenekler doğru.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'deki siyasi partilerin gelişimine nasıl etki ettiğini sorgulamaktadır. Atatürk, çok partili siyasi sisteme geçerek demokrasiyi uygulamaya çalışmış ve siyasi partilerin oluşumuna izin vermiştir. Böylece demokrasiye uygun bir siyasi ortamın oluşmasına katkıda bulunmuştur. 31. Anayasa Mahkemesi’nin görevi nedir?

  A) Anayasa Mahkemesi, yasama, yürütme ve yargı organlarının kararlarını denetler.
  B) Anayasa Mahkemesi, sadece yasama organının kararlarını denetler.
  C) Anayasa Mahkemesi, sadece yürütme organının kararlarını denetler.
  D) Anayasa Mahkemesi, sadece yargı organının kararlarını denetler.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Anayasa Mahkemesi, yasama, yürütme ve yargı organlarının kararlarını denetler. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın üstünlüğünü ve Anayasa'da belirtilen temel hak ve özgürlükleri koruma görevine sahiptir. Anayasa Mahkemesi, yasama, yürütme ve yargı organlarının Anayasa'ya uygunluğunu denetleyerek, Anayasa'nın amaçlarına uygun olarak hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesine katkıda bulunur. 33. Anayasa’nın genel ilkeleri nelerdir?

  A) Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve laiklik.
  B) Tek parti yönetimi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve din özgürlüğü.
  C) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve din özgürlüğü.
  D) Diktatörlük, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve laiklik.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve laiklik. Anayasanın genel ilkeleri, ülkelerin siyasi, hukuki ve toplumsal yapısını belirleyen temel prensiplerdir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın genel ilkeleri; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve laiklik'tir. Demokrasi, halkın egemenliği ve temsiliyeti anlamına gelirken, hukukun üstünlüğü, devletin ve tüm bireylerin hukuk kurallarına uyması gerektiği anlamını taşır. İnsan hakları ise, tüm insanların doğuştan sahip olduğu hakları ifade eder. Laiklik ise, devletin dini inançlara karşı tarafsız kalması ve din ve devlet işlerinin ayrılması ilkesidir. 35. Demokrasi tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Demokrasi tarihi Antik Yunan'a kadar uzanır.
  B) 18. ve 19. yüzyıllarda birçok ülke demokrasiyi benimsedi.
  C) Demokrasi, tüm dünya ülkelerinde aynı şekilde uygulanır.
  D) İlk demokratik ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri, bugün hala demokratik bir yapıya sahiptir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Demokrasi, tüm dünya ülkelerinde aynı şekilde uygulanır. Demokrasi tarihi Antik Yunan'a kadar uzanır ve 18. ve 19. yüzyıllarda birçok ülke demokrasiyi benimsemiştir. Ancak, demokrasi her ülkede farklı şekillerde uygulanabilir, çünkü her ülkenin kültürü, tarihi ve siyasi yapısı farklıdır. Dolayısıyla, demokrasi uygulaması ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. 37. Demokratik bir seçim nasıl yapılır?

  A) Seçmenlerin özgür iradesine dayalı olarak ve gizli oylama yöntemi ile yapılır.
  B) Seçimler, sadece hükümet tarafından belirlenen kişiler tarafından yapılır.
  C) Seçimler, sadece erkek seçmenlerin katılımıyla yapılır.
  D) Seçmenlerin oy vermek zorunda olduğu bir mecburi sistemle yapılır.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Demokratik bir seçim, seçmenlerin özgür iradesine dayalı olarak ve gizli oylama yöntemi ile yapılır. Bu, seçmenlerin tercihlerinin tamamen gizli tutulmasını ve etkileşimden bağımsız olarak özgürce oy kullanabilmesini sağlar. 39. Atatürk, demokrasiyi benimsemiş ve Türkiye'de demokratik bir yönetim oluşturulması için çalışmıştır. Bu çalışmaları sırasında hangi adımları atmıştır?

  A) Siyasi partilerin kurulmasını engellemiştir.
  B) Seçimlerin düzenli ve özgürce yapılmasını sağlamıştır.
  C) Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine izin vermemiştir.
  D) İnsan haklarını ihlal etmiş ve muhalifleri susturmuştur.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Seçimlerin düzenli ve özgürce yapılmasını sağlamıştır." Atatürk, Türkiye'de demokratik bir yönetim oluşturulması için çalışmış ve bu kapsamda seçimlerin düzenli ve özgürce yapılmasını sağlamıştır. Bu adım, halkın oy kullanma hakkını kullanabilmesi ve siyasi partilerin temsil edildiği bir meclis oluşturulmasını sağlamıştır. 41. Atatürk'ün demokrasi anlayışı nedir? Bu anlayış, hangi ilkelere dayanmaktadır?

  A) Atatürk, demokrasinin güçlü liderler tarafından yönetilmesi gerektiğine inanmıştır. Bu anlayışı, liderlik, güç ve otorite ilkelerine dayanmaktadır.
  B) Atatürk, demokrasinin halkın yönetiminde olduğu ve halkın iradesinin egemen olduğu bir sistem olduğuna inanmıştır. Bu anlayışı, katılım, eşitlik ve özgürlük ilkelerine dayanmaktadır.
  C) Atatürk, demokrasinin üstün insanların yönetiminde olduğuna inanmıştır. Bu anlayışı, seçkinlik ve elitizm ilkelerine dayanmaktadır.
  D) Atatürk, demokrasiyi reddetmiş ve otoriter bir yönetim kurmuştur.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Atatürk, demokrasinin halkın yönetiminde olduğu ve halkın iradesinin egemen olduğu bir sistem olduğuna inanmıştır. Bu anlayışı, katılım, eşitlik ve özgürlük ilkelerine dayanmaktadır. Atatürk'ün demokrasi anlayışı, halkın yönetimde söz sahibi olduğu, demokratik katılımın önemine vurgu yapan, eşitlik ve özgürlük ilkelerine dayanan bir anlayıştır. Bu anlayış, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken benimsediği ilkelerden biridir. 43. Demokrasinin özellikleri nelerdir?

  A) Çoğunluğun iradesiyle yönetim, temel hak ve özgürlüklerin korunması, eşitlik, adalet, hesap verebilirlik.
  B) Azınlığın iradesiyle yönetim, sadece seçkinlerin hak ve özgürlüklerinin korunması, eşitsizlik, adaletsizlik, hesap vermeme.
  C) Otoriter yönetim, temel hak ve özgürlüklerin ihlali, eşitsizlik, adaletsizlik, hesap vermeme.
  D) Monarşi, temel hak ve özgürlüklerin ihlali, eşitsizlik, adaletsizlik, hesap vermeme.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Çoğunluğun iradesiyle yönetim, temel hak ve özgürlüklerin korunması, eşitlik, adalet, hesap verebilirlik. Demokrasinin özellikleri arasında, halkın çoğunluğunun iradesi ile yönetim, temel hak ve özgürlüklerin korunması, eşitlik, adalet ve hesap verebilirlik yer alır. Demokraside, herkesin eşit haklara sahip olduğu ve yöneticilerin halka karşı sorumlu olduğu bir sistemdir. 45. Türkiye'de demokrasi serüveni nasıl başlamıştır?

  A) Türkiye, 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla demokrasiye geçmiştir.
  B) Türkiye, 1950 seçimleriyle çok partili sisteme geçiş yapmıştır.
  C) Türkiye, 1960 darbesiyle demokrasi serüvenine girmiştir.
  D) Türkiye, 1980 askeri darbesinin ardından demokrasiye kavuşmuştur.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Türkiye, 1950 seçimleriyle çok partili siyasi sisteme geçiş yapmıştır. 1950 seçimleri, Türkiye'deki çok partili demokrasinin ilk kez gerçekleştiği seçimlerdir. Bu seçimler sonucunda, İsmet İnönü liderliğindeki CHP 27 yıllık tek parti iktidarını kaybetmiştir. Türkiye'deki demokrasi serüveni de bu seçimlerle başlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Detayları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAYAN DEMOKRASİ
  1. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir
  2. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
  3. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
  4. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder
  5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder
 • ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir
  2. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır
  3. Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.
  4. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarını ilişkilendirir
  5. Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak vatanım temalı, cümle çeviri, kelime çeviri kazanımlarını ölçen sorulardan hazırlanmıştır

Turizm sektöründe konukseverliğin önemini anlamak ve bir ülkenin kültürü ve tarihi hakkında bilgi edinmenin turizm faaliyetleri için önemini anlamaktır.

Tarihi olayları ve kültürleri farklı açılardan inceleyerek konukseverliğin evrensel bir değer olduğunu anlamaktır.

Küresel vatandaşlık ve kültürler arası anlayış gibi kazanımları teşvik eder.

Demokrasinin temel özelliklerini anlamaları ve önemini kavramalarıdır.

Demokrasinin temel kavramlarını açıklamak.

Türk kültürü hakkında bilgi edinme ve kültürümüzün önemli bir yönünü anlama kazanımını hedeflemektedir.

Konukseverlik, aynı zamanda bir kültürün bir parçası olarak da görülebilir ve toplumun birlik ve dayanışmasını güçlendirir.

Anayasal haklarını ve korunma şekillerini anlamalarını sağlar.

Anayasa hazırlama ve kabul etme sürecini anlamalarını ve anayasalara olan temel hak ve özgürlüklerimizi anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Demokrasinin temel prensiplerinden biri olan çoğulculuk ilkesinin ne ifade ettiğini açıklayabilirim.

Bu prensip, demokratik bir toplumda adil ve özgür bir ortam sağlamak için çok önemlidir.

Demokrasinin temel unsurlarını öğrenerek, demokrasi kavramını daha iyi anlayabilirler.

Atatürk'ün demokrasiyi Türkiye'de nasıl uyguladığını ve politik sistemi nasıl değiştirmek için çaba gösterdiğini anlamalarını sağlar.

Atatürk'ün demokrasi anlayışını ve siyasi partilerin gelişimini anlamalarını ve demokratik sürecin nasıl işlediğini kavramalarını sağlar.

Öğrenciler, Anayasa Mahkemesi'nin görevini açıklayabilirler.

Öğrenciler anayasanın genel ilkelerinin neler olduğunu öğrenir ve ülkelerin siyasi, hukuki ve toplumsal yapısını belirleyen temel prensiplerin önemini kavrarlar.

Tarihsel süreç içinde demokrasinin nasıl oluştuğu ve yayıldığı hakkında bilgi sahibi olmak.

Demokrasinin temel prensiplerini ve bir demokratik seçimin nasıl yapılacağını anlamaktır.

Atatürk'ün demokrasiyi benimsemiş ve Türkiye'de demokratik bir yönetim oluşturma hedefine ulaşmada önemli bir adım atılmıştır.

Demokrasinin temel özelliklerini ve önemini anlamış olurlar.

Türkiye'de çok partili demokrasinin başlaması ve seçimlerin önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 78 kere doğru, 64 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri