7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Hz. Davud'un hükümdarlığını nasıl ele geçirdiğini açıklayınız.


 2. Cevap: Hz. Davud, Câlût'un ordusuyla savaşırken Câlût'u öldürerek İsrailoğulları'nın zaferini sağlamıştır. Bu zaferden sonra İsrailoğulları, Hz. Davud'u hükümdar seçmiştir. Açıklama:

  Hz. Davud, Câlût'u öldürerek hem İsrailoğulları'nın hem de kendi halkının kahramanı olmuştur. Bu zafer, onun hükümdarlığı için önemli bir basamak olmuştur. 3. Hz. Davud'un hükümdarlık dönemindeki önemli hizmetlerini belirtiniz.


 4. Cevap: Hz. Davud, hükümdarlık döneminde adaletli bir şekilde hüküm sürmüş, halkının refahı için çalışmış ve İsrailoğulları'nın güçlenmesini sağlamıştır. Ayrıca, Zebur'u indirmiş ve güzel sesi ile insanları Allah'a davet etmiştir. Açıklama:

  Hz. Davud, hükümdarlık döneminde adaletli bir şekilde hüküm sürerek halkının sevgisini kazanmıştır. Ayrıca, halkının refahı için çalışarak İsrailoğulları'nı güçlü bir devlet haline getirmiştir. Ayrıca, Zebur'u indirerek İsrailoğulları'na önemli bir dini metin kazandırmıştır. 5. Hz. Süleyman, Hüdhüd'ün haberini nasıl değerlendirdi?


 6. Cevap: Hz. Süleyman, Hüdhüd'ün haberini dikkatle dinledi ve ona inandı. Hüdhüd'ün doğru söylediğini anlamak için Sebe'ye bir elçi göndermeye karar verdi. Açıklama:

  Hz. Süleyman, Hüdhüd'ün haberini çok önemli bulmuştu. Çünkü bu haber, Sebe halkının Allah'a inanmadığını ve doğru yoldan saptığını gösteriyordu. Hz. Süleyman, bu duruma müdahale etmek ve Sebe halkını doğru yola döndürmek istiyordu. 7. Hz. Süleyman'ın Sebe'ye yaptığı seferin sonucu ne oldu?


 8. Cevap: Hz. Süleyman'ın Sebe'ye yaptığı sefer, başarıyla sonuçlandı. Hz. Süleyman, Belkıs'ı ve halkını Allah'a inandırdı. Sebe halkı, Hz. Süleyman'ın adaletli ve insaflı hükümdarlığı sayesinde huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başladı. Açıklama:

  Hz. Süleyman, Sebe'ye yaptığı seferle, Sebe halkını doğru yola döndürmeyi başardı. Bu sefer, Hz. Süleyman'ın adil ve insaflı bir hükümdar olduğunun bir kanıtıydı. 9. Hz. Süleyman’ın tahtı nasıl görünürdü?


 10. Cevap: Hz. Süleyman’ın tahtı, cam ve kristalden yapılmıştı. Sarayın altından da su akıyordu. Bu nedenle, tahtın zemini su gibi görünüyordu. Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim’de Hz. Süleyman’ın tahtı hakkında şöyle buyurulur: > “Süleyman’a, demiri yumuşatıp istediği şekle sokma gücü verdik. Biz, ona her şeyden bir ordu sağladık: şeytanları, onları dağlarda ve kuşlarda binmeye mecbur ettik. Onun için her şeyi yaptık.” (Sebe’ suresi, 34-35) 11. Belkıs, Hz. Süleyman’ın tahtını gördüğünde ne yaptı?


 12. Cevap: Belkıs, Hz. Süleyman’ın tahtını gördüğünde, onun kendi tahtının aynısı olduğunu zannederek eteğini yukarı çekti. Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim’de Belkıs’ın tahtını gördüğünde yaptığı hakkında şöyle buyurulur: > “Kraliçe’ye: ‘Buyurun, saraya girin!’ dendi. (Belkıs) Sarayın eyvanını görünce, zemininde engin ve duru su olduğunu zannedip eteğini yukarı çekti. Süleyman: ‘Bu, camdan yapılmış şeffaf bir saraydır.’ dedi. Bunun üzerine Belkıs: ‘Ya Rabbî! Ben senden başkasına ibadet etmekle kendime zulmetmişim, şimdi ise Süleyman’la birlikte âlemlerin Rabb’ine teslim oluyorum.’ dedi.” (Neml suresi, 42-43) 13. İbrahim suresinin 18. ayetinde geçen "fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu kül yığını gibi" ifadesi ne anlama gelir?


 14. Cevap: Bu ifade, inanmayanların dünyada yaptıkları iyi işlerin, ahiretteki karşılığının çok az olacağını ifade eder. Açıklama:

  İbrahim suresi, inanmayanların dünyada yaptıkları iyi işlerin, ahiretteki karşılığının dünya hayatında yaptıkları iyilik kadar olacağını vurgulamaktadır. Bu ayette de inanmayanların dünyada yaptıkları iyi işlerin, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu kül yığını gibi olacağını ifade ederek, bunların ahiretteki karşılığının çok az olacağını vurgulamaktadır. 15. İbrahim suresinin 22. ayetinde geçen "Allah'a ve peygamberlerine iman edenler, cennetlerde nimetler içinde yaşayacaklardır" ifadesi ne anlama gelir?


 16. Cevap: Bu ifade, Allah'a ve peygamberlerine iman eden kişilerin, ahiret hayatında sonsuz mutluluğa kavuşacaklarını ifade eder. Açıklama:

  İbrahim suresi, Allah'a ve peygamberlerine iman eden kişilerin ahiret hayatındaki mükâfatlarını anlatmaktadır. Bu ayette de Allah'a ve peygamberlerine iman eden kişilerin, cennetlerde nimetler içinde yaşayacaklarına vurgu yapılmaktadır. 17. Din nedir?


 18. Cevap: Din, Allah'ın insanlara gönderdiği ve dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayan kural ve tavsiyelerdir. Açıklama:

  Din, Allah'ın insanlara gönderdiği ve onların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayan kural ve tavsiyelerdir. Din, insanın yaratılış gayesini ve dünyada nasıl davranacağını öğretir. 19. İslam'ın temeli nedir?


 20. Cevap: İslam'ın temeli, Allah'ın birliğini ve ondan başka ilah olmadığı inancıdır. Açıklama:

  İslam, Allah'ın insanlara gönderdiği son dindir. İslam'ın temeli, Allah'ın birliğini ve ondan başka ilah olmadığı inancıdır. Bu inanç, tevhit ilkesidir. 21. İmanın geçerli olması için hangi şartlar gereklidir?


 22. Cevap: İmanın geçerli olması için hür iradeye dayalı olması, baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (ye's) gibi nedenlerle olmaması gerekir. Açıklama:

  İman, kişinin özgür iradesiyle yapması gereken bir eylemdir. İman eden kişi, Allah'a olan inancını baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme gibi nedenlerle değil, kendi özgür iradesiyle kabul etmelidir. 23. İman eden kişiye ne denir?


 24. Cevap: İman eden kişiye mümin denir. Açıklama:

  İman, Allah'a ve İslam dininin esaslarına inanmaktır. İman eden kişi, bu inancını kalben tasdik eder ve eylemleriyle de ortaya koyar. Bu nedenle, iman eden kişiye mümin denir. 25. İslam'a göre itaat edilmesi gerekenler kimlerdir?


 26. Cevap: Allah'a, Peygamberine, yöneticilere, ana babaya, büyüklere, eğitim ve öğretime katkıda bulunan hocalara ve âlimlere itaat etmek gerekir. Açıklama:

  İslam'a göre itaat, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymaktır. Bu emir ve yasaklar, Kur'an-ı Kerim ve sünnetle belirlenmiştir. İtaat, sadece Allah'a değil, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışan kişilere de yapılır. Bu kişiler, Allah'ın izniyle insanlar üzerinde otorite sahibi olan kişilerdir. 27. İtaat sınırsız mıdır?


 28. Cevap: Hayır, itaat sınırsız değildir. İtaat, Allah'a isyanı içermeyen, haram ve günah olmayan emirlerle sınırlıdır. Açıklama:

  Allah'ın emirlerine itaat etmek, en önemli ibadetlerden biridir. Ancak bu itaat, Allah'a isyan anlamına gelen bir şey olursa, kabul edilmez. Örneğin, Allah'a şirk koşmak, Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmak, Allah'ın koyduğu sınırları aşmak gibi durumlarda, Allah'a itaat etmek yerine, Allah'ın emirlerine karşı gelmek gerekir. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Allah'tan başka ilah yoktur.
  2. ( ) Şirk, Allah'a ortak koşmaktır.
  3. ( ) Allah'a ve Peygamber'e itaat etmek, imanın şartlarındandır.
  4. ( ) Müslüman yöneticilere itaat etmek, Allah'a itaat etmektir.
  5. ( ) Allah'a itaat etmek, kişinin özgür iradesini kısıtlar.
  6. ( ) İtaat, Allah'a ve Peygamber'e sevginin bir göstergesidir.
  7. ( ) İtaat, kişinin sorumluluk bilincini geliştirir.
  8. ( ) İtaat, kişinin mutluluğunu sağlar.
  9. ( ) İtaat, kişinin toplum içindeki saygınlığını artırır.
  10. ( ) İtaat, kişinin Allah'a yakınlaşmasını sağlar.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * 1. cümle, Tevhit inancının özünü ifade ettiği için doğrudur. * 2. cümle, şirk kavramını doğru tanımladığı için doğrudur. * 3. cümle, Tevhit inancının imanın şartlarından biri olduğu için doğrudur. * 4. cümle, Müslüman yöneticilere itaat etmenin Allah'a itaat etmek olduğunu ifade ettiği için doğrudur. * 5. cümle, itaatin kişinin özgür iradesini kısıtladığına dair yaygın bir yanlış algıyı yansıttığı için yanlıştır. * 6. cümle, itaatin Allah'a ve Peygamber'e sevginin bir göstergesi olduğunu ifade ettiği için doğrudur. * 7. cümle, itaatin kişinin sorumluluk bilincini geliştirdiğini ifade ettiği için doğrudur. * 8. cümle, itaetin kişinin mutluluğunu sağladığını ifade ettiği için doğrudur. * 9. cümle, itaetin kişinin toplum içindeki saygınlığını artırdığını ifade ettiği için doğrudur. * 10. cümle, itaetin kişinin Allah'a yakınlaşmasını sağladığını ifade ettiği için doğrudur.İtaat İle İlgili 10 SoruYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 4 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Din, İman, Tevhid, İtaat
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. Davud, Hz. Süleyman
  3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 24)
  4. Sureleri Tanıyorum: İbrahim Suresi

Ayrıca 7.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Hz. Davud'un hükümdarlığını ele geçirirken cesaretini ve liderlik özelliklerini kullandığını kavrar.

Hz. Davud'un hükümdarlık döneminde adaletli bir şekilde hüküm sürdüğünü, halkının refahı için çalıştığını ve İsrailoğulları'nın güçlenmesini sağladığını kavrar.

Hz. Süleyman'ın adil ve insaflı bir hükümdar olduğunu kavrar.

Hz. Süleyman'ın Sebe'ye yaptığı seferin sonuçlarını kavrar.

Bu soru, Kur’an-ı Kerim’deki anlatılanları anlama ve yorumlama becerisini ölçer.

Bu soru, Kur’an-ı Kerim’deki anlatılanları anlama ve yorumlama becerisini ölçer.

Ahiretteki karşılığın dünya hayatındaki davranışlara göre belirleneceğini kavrar.

Ahiret hayatındaki mükâfatların iman ve ibadetlere göre belirleneceğini kavrar.

Din, Allah'ın insanlara gönderdiği kural ve tavsiyelerdir.

İslam'ın temeli, tevhit ilkesidir.

İmanın geçerli olması için hür iradeye dayalı olması, baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (ye's) gibi nedenlerle olmaması gerekir.

İman eden kişiye mümin denir.

İslam'a göre itaat edilmesi gerekenler, Allah, Peygamber, yöneticiler, ana baba, büyükler, eğitim ve öğretime katkıda bulunan hocalar ve âlimlerdir.

İtaat, Allah'a isyanı içermeyen, haram ve günah olmayan emirlerle sınırlıdır.

* 7.2.1. Tevhit inancının temel kavramlarını bilir. * 7.2.2. Tevhit inancının önemini kavrar. * 7.2.3. Tevhit inancının İslam dinindeki yerini bilir. * 7.2.4. Tevhit inancının toplumsal hayata etkilerini açıklar. * 7.3.1. İtaatin anlamını bilir. * 7.3.2. İtaatin önemini kavrar. * 7.3.3. İtaatin türlerini bilir. * 7.3.4. İtaatin toplum üzerindeki etkilerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.