7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kültürel aktarımda hangi araç önemli bir rol oynar?

  A) Gelenekler    B) Eğitim    C) Aile    D) Sanat    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Eğitim sistemi, kültürün nesiller arasında aktarılmasında kilit bir rol oynar. 3. Kültürün dinamik bir yapı olmasını sağlayan nedir?

  A) Geleneksel değerlerin korunması
  B) Yeni deneyimler ve etkileşimler
  C) Coğrafi konum
  D) Nüfus artışı

 4. Cevap: B Açıklama:

  Yeni deneyimler, göçler ve iletişim gibi faktörler kültürün sürekli değişmesine ve zenginleşmesine neden olur. 5. Hangisi kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumsal faydalarından biri değildir?

  A) Toplumsal birliği artırmak
  B) Kültürlerarası anlayışı geliştirmek
  C) Toplumun gelişimini engellemek
  D) Hoşgörüyü teşvik etmek

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kültürel mirasa sahip çıkmak, toplumsal gelişimi destekler, engellemez. 7. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ilerlemenin kültürel unsurlar üzerindeki etkisidir?

  A) Etkileşimi hızlandırmak
  B) Kültürel değişimin durmasını sağlamak
  C) Kültürel değerleri korumak
  D) Kültürel farklılıkları ortadan kaldırmak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Teknolojinin gelişimi, kültürel unsurlar arasındaki etkileşimi hızlandırarak kültürel değişime yol açar. 9. Kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumlar için en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonomik büyüme       B) Geçmişle bağlantı    
  C) Gelişmişlik düzeyi    D) Saygı ve anlayış     
                          

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kültürel mirasa sahip çıkmak, farklı kültürler arasında saygı ve hoşgörü teşvik eder. 11. Medeniyeti oluşturan temel unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Eğitim    B) Siyaset    C) Tarih    D) Bilim    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Medeniyet, eğitim, bilim, siyaset gibi alanlardaki gelişmişlik düzeyini ifade eder, tarih ise medeniyetin oluşmasında kullanılan bir kaynak olarak değerlendirilir. 13. Sanat ve kültür, medeniyetin aşağıdaki özelliklerini yansıtır:

  A) Ekonomik ilerleme        B) Estetik değerler        
  C) Sosyal adalet            D) Teknolojik gelişmeler   
                             

 14. Cevap: B Açıklama:

  Sanat ve kültür, bir medeniyetin estetik değerlerini ifade ederek edebiyat, müzik, resim, mimari gibi dallarıyla toplumun estetik zenginliğini ortaya koyar. 15. Medeniyetleri birleştirici bir unsur olan kültür aşağıdaki işlevi yerine getirir:

  A) Ahlaki değerleri aşılar
  B) Sürdürülebilir kalkınmayı sağlar
  C) Toplumsal normları belirler
  D) Topluluklar arasında birliği güçlendirir

 16. Cevap: D Açıklama:

  Kültür, ortak dil, gelenekler, müzik ve dans gibi unsurlarla farklı toplulukları birleştirerek medeniyetin birlik ve beraberliğini güçlendirir. 17. Medeniyetin ekonomik yönünü belirleyen unsurlardan biri hangisidir?

  A) Sosyal adalet            B) Ekonomik sistem         
  C) Eğitim seviyesi          D) Kültürel farklılıklar   
                             

 18. Cevap: B Açıklama:

  Ekonomik sistem, toplumun kaynak dağılımı ve üretim anlayışını belirler ve medeniyetin ekonomik yönünü şekillendirir. 19. Medeniyetin sosyal yapısını belirleyen temel prensiplerden biri hangisidir?

  A) Ekonomik büyüme        B) Sosyal adalet         
  C) Teknolojik ilerleme    D) Kültürel miras        
                           

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sosyal adalet, eşitlik ve insan hakları prensipleri, medeniyetin sosyal yapısını belirleyerek insanların özgürce yaşama ve gelişme haklarını güvence altına alır. 21. Yunus Emre'nin İslam kültürüne en büyük katkısı nedir?

  A) Sufi felsefesini yayması
  B) Kur'an'ı Türkçeye çevirmesi
  C) İslam'ın temel prensiplerini vurgulaması
  D) İslam'ı Anadolu'ya getirmesi

 22. Cevap: C Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, İslam'ın hoşgörü, sevgi, birlik ve barış mesajlarını vurgular. 23. Yunus Emre'nin eserleri, aşağıdaki kültürler arası etkileşim biçimlerine katkıda bulunmuştur:

  A) Halk kültürü ile elit kültür arasında köprü kurmak
  B) Farklı inançların bir arada yaşamasını kolaylaştırmak
  C) Türk kültürünün diğer kültürlere tanıtılmasına yardımcı olmak
  D) Hepsi

 24. Cevap: D Açıklama:

  Yunus Emre'nin evrensel insanlık değerlerini vurgulayan eserleri, kültürler arası etkileşimin tüm biçimlerinde rol oynamıştır. 25. Yunus Emre'nin eserleri hangi kültürel gelenekten etkilenmiştir?

  A) İslami mistisizm         B) Batı edebiyatı          
  C) Antik Yunan felsefesi    D) Uzak Doğu gelenekleri   
                             

 26. Cevap: A Açıklama:

  Yunus Emre, Anadolu'da yaygın olan İslami tasavvuf geleneğinden derinden etkilenmiştir. 27. Yunus Emre'nin öğretileri toplumun eğitim anlayışına nasıl katkı sağlamıştır?

  A) Bilgiyi herkes için erişilebilir hale getirmiştir.
  B) Sadece seçkin bir kesime öğretilere odaklanmıştır.
  C) Geleneksel eğitim yöntemlerini reddetmiştir.
  D) Eğitimin sadece dini konularla sınırlı olması gerektiğini savunmuştur.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Yunus Emre, eserlerinde bilgiye ve ahlaki değerlere vurgu yaparak halkın eğitim düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmuştur. 29. Yunus Emre'nin halk şiiri geleneğindeki etkisini yansıtan unsurlar hangileridir?

  A) Sade bir dil ve anlaşılır bir anlatım
  B) Doğaçlama ve imgelerin kullanımı
  C) Klasik şiir kuralları ve ağırlıklı bir dil
  D) A ve B

 30. Cevap: D Açıklama:

  Yunus Emre, şiirlerinde halk şiiri geleneğine uygun olarak sade bir dil, anlaşılır bir anlatım ve doğaçlama ile imgeler kullanmıştır. 31. Hacı Bayram Veli'nin şiirlerindeki hangi tema, İslam ahlakının temel prensiplerini vurgular?

  A) Aşk             B) İlahiyat       
  C) İslam Ahlakı    D) Felsefe        
                    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin şiirleri, adalet, sevgi ve hoşgörü gibi İslam ahlakının temel prensiplerini yansıtarak toplumda güzel ahlakın yayılmasına katkı sağlar. 33. Akşemseddin ve Fatih Sultan Mehmed arasındaki ilişkinin Türk yönetim anlayışına etkisi nedir?

  A) Fatih Sultan Mehmed'in istişareye dayalı bir yönetim benimsemesine yol açmıştır.
  B) Osmanlı Devleti'nin dini yönetim anlayışını güçlendirmiştir.
  C) Osmanlı sultanlarına askeri başarıların önemini aşılamıştır.
  D) Osmanlı yönetiminin otoriterleşmesine neden olmuştur.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Akşemseddin'in Fatih Sultan Mehmed üzerindeki etkisi, onun istişareye ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışı geliştirmesine yol açmıştır. 35. Karacaoğlan'ın Türk kültürüne yaptığı en önemli katkılardan biri hangisidir?

  A) Osmanlı saray şiirinin gelişmesine öncülük etmiştir.
  B) Türk halk müziğinin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.
  C) Türk dilinin resmi dil olarak benimsenmesine destek vermiştir.
  D) Anadolu'nun kültürel sınırlarını genişletmiştir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Karacaoğlan'ın şiirleri, sevgi, aşk ve doğa gibi temaları işleyerek Türk halk müziğine önemli bir katkı sağlamıştır. 37. Âşık Veysel Şatıroğlu'nun Türk kültürüne yaptığı önemli katkılardan biri nedir?

  A) Batı müziği tekniklerini Türk halk müziğine entegre etmiştir.
  B) Halk eğitimi konusunda yaptığı çalışmalar
  C) Geleneksel ozanlık geleneğini modernize etmiştir.
  D) Türk halk danslarına yeni figürler eklemiştir.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Âşık Veysel Şatıroğlu, halk eğitimi konusunda verdiği konferanslar ve paylaşımlarla Türk toplumunun bilinçlenmesine katkı sağlamıştır. 39. Âşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerinden Türk halk kültürü hakkında neler öğrenebiliriz?

  A) Sadece kırsal yaşamı anlatır.
  B) Türk gelenekleri, yaşam tarzı ve ahlaki değerleri hakkında bilgiler verir.
  C) Şehir hayatının sorunlarına odaklanır.
  D) Mitolojik karakterleri işler.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Âşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerinde Türk halkının günlük yaşamı, gelenekleri ve manevi değerleri hakkında detaylar bulabiliriz. 41. Âşık Veysel'in eserleri hangi evrensel temayı içerir?

  A) Irkçılık ve ayrımcılık      B) İnsanlık, ahlak ve sevgi   
  C) Materyalizm ve tüketim      D) Milliyetçilik ve savaş     
                                

 42. Cevap: B Açıklama:

  Âşık Veysel, eserlerinde insanlık, ahlak ve sevgi gibi evrensel temalara yer vermiştir. 43. Âşık Veysel'in görme engeli, onun sanatını nasıl etkilemiştir?

  A) Sanatı yapmasını tamamen engellemiştir.
  B) Sanatını geliştirmesini kolaylaştırmıştır.
  C) Sanatını sınırlı bir şekilde yapmasına neden olmuştur.
  D) Sanatını ilham kaynağı olarak kullanmasına sebep olmuştur.

 44. Cevap: D Açıklama:

  Âşık Veysel'in görme engeli, onu sanatında daha derin duygular ifade etmeye yöneltmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 7.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kültürel aktarım yöntemlerini anlamak

Kültürün dinamik doğasını kavramak

Kültürel mirasa sahip çıkmanın toplumsal faydalarını anlama

Teknolojik ilerlemenin kültürel unsurlara etkisini anlama

Kültürel mirasın toplumlar için önemini anlamak

Medeniyet kavramını ve oluşturan unsurlarını öğrenmek

Sanat ve kültürün medeniyetteki rolünü anlamak.

Kültürün medeniyetler arasındaki birleştirici rolünü kavramak.

Medeniyetin ekonomik yönünü etkileyen unsurları anlama

Medeniyetin sosyal yapısını şekillendiren temel prensipleri anlama

Kültür ve Medeniyet Dersi, Yunus Emre'nin İslam Kültürüne Katkıları

Kültür ve Medeniyet Dersi, Yunus Emre'nin Kültürler Arası Etkileşime Katkıları

Yunus Emre'nin kültürel etkilerini anlama

Yunus Emre'nin eğitim anlayışıyla ilgili bilgi edinme

KMYV.2.2.1. Yunus Emre'nin kültür ve medeniyetimize sağladığı katkıları açıklar.

KMYV.2.2.2. Hacı Bayram Veli'nin şiirlerindeki ilahi aşk ve manevi temaları açıklar.

Osmanlı Devleti'nin yönetim sistemini anlama

Türk halk edebiyatının özelliklerini inceleme

Türk halk kültürüne önemli katkılar yapmış kişileri tanıma.

Türk halk kültürünü inceleme.

Türk halk şiirinin evrensel niteliklerini anlama

Engelli bireylerin toplumdaki rolünü anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 14 kere doğru, 30 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.