7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları

7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Uygun olan ifadeyi daire içine alınız.

  1. Ayşe plays / is playing table tennis now.
  2. We are losing/ lost the match last Sunday.
  3. I train / am training three times a week
  4. Messi kicks / is kicking the ball right now.
  5. Federer always is going / goes to gym to be fit .
  6. Do / Did you watch ‘Goal Time’ yesterday?

 2. Cevap:

  1. Ayşe is playing table tennis now.

  2. We lost the match last Sunday.

  3. I train three times a week.

  4. Messi is kicking the ball right now.

  5. Federer always goes to the gym to be fit.

  6. Did you watch 'Goal Time' yesterday?

  Açıklama:

  1. Bu cümlede, "now" kelimesi mevcut olduğu için şu anda gerçekleşen bir eylemi ifade etmek gerekmektedir. Bu nedenle, "is playing" ifadesi doğru seçenektir. 2. Cümlede "last Sunday" ifadesi geçmiş zamanda bir eylemi ifade ediyor. Bu nedenle, "lost" doğru seçenektir. 3. Cümlede "three times a week" ifadesi düzenli bir eylemi ifade ediyor. Bu nedenle, "train" doğru seçenektir. 4. Cümlede "right now" ifadesi mevcut zamanı ifade ediyor. Bu nedenle, "is kicking" doğru seçenektir. 5. Cümlede "always" kelimesi sürekli olarak gerçekleşen bir eylemi ifade ediyor. Bu nedenle, "goes" doğru seçenektir. 6. Cümle geçmişte gerçekleşen bir olayı ifade ediyor. Bu nedenle, "Did" doğru seçenektir. 3. Kutu içinde verilen soru kalıblarını cevaplara göre boşluklara yazınız .
  What - Why - Where - How many - How long - How often

  1. …………… dogs are there in the garden? - Two.
  2. …………………… do they live? - In forests.
  3. ………………  are they becoming endangered? - Because of the global warming.
  4. ……………… does she come? - Once a week.
  5. …………………… is his name? - His name is Efe.
  6. …………………  do they live? - For ten years.

 4. Cevap:

  1. How many dogs are there in the garden?

  2. Where do they live?

  3. Why are they becoming endangered?

  4. How often does she come?

  5. What is his name?

  6. How long do they live?

  Açıklama:

  1. Bu soruda, "How many" soru kalıbı kullanılmıştır. Cevap olarak, "Two" yazılmıştır. Soru, bahçede kaç tane köpek olduğunu sormaktadır. 2. Bu soruda, "Where" soru kalıbı kullanılmıştır. Cevap olarak, "In forests" yazılmıştır. Soru, onların nerede yaşadığını sormaktadır. 3. Bu soruda, "Why" soru kalıbı kullanılmıştır. Cevap olarak, "Because of the global warming" yazılmıştır. Soru, onların neden tehlikede olduğunu sormaktadır. 4. Bu soruda, "How often" soru kalıbı kullanılmıştır. Cevap olarak, "Once a week" yazılmıştır. Soru, onun ne sıklıkla geldiğini sormaktadır. 5. Bu soruda, "What" soru kalıbı kullanılmıştır. Cevap olarak, "His name is Efe" yazılmıştır. Soru, onun adını sormaktadır. 6. Bu soruda, "How long" soru kalıbı kullanılmıştır. Cevap olarak, "For ten years" yazılmıştır. Soru, onların ne kadar süredir yaşadığını sormaktadır. 5. Read the text and write the verbs in paranthesis in simple past tense.

  Hi Mary,
  I couldn’t come to your birthday party because my father ……………..(have) an accident yesterday.
  I ……………….(want) to finish my homework about Albert Einstein. I ………………(go) to the library in the morning.
  When I………………….(finish) my research, I ……………..(take) all the printouts and ……………...(go) out. Suddenly
  I …………….(hear)a terrible sound. It was a car, my father’s car. Can you believe that? I was shocked.
  I …………..(ran) to the car and luckily my fatherwas OK. The ambulance came and we went to the hospital. It was night when I ……………(come) back home with my father. And guess what? I …………….(lose)my mobile phone.
  I’m sorry for your party.
  Kisses,
  Fiona

 6. Cevap:

  Hi Mary, I couldn't come to your birthday party because my father had an accident yesterday. I wanted to finish my homework about Albert Einstein. I went to the library in the morning. When I finished my research, I took all the printouts and went out. Suddenly I heard a terrible sound. It was a car, my father's car. Can you believe that? I was shocked. I ran to the car and luckily my father was OK. The ambulance came and we went to the hospital. It was night when I came back home with my father. And guess what? I lost my mobile phone. I'm sorry for your party. Kisses, Fiona

  Açıklama:

  Bu metinde, verilen boşluklara geçmiş zamanda doğru fiillerin eklenmesi gerekmektedir. İlgili fiillerin geçmiş zaman halleri şu şekildedir: - had - wanted - went - finished - took - heard - ran - came - lost Bu fiiller, metindeki olayları geçmiş zamanda doğru bir şekilde ifade etmektedir. Örneğin, "I couldn't come to your birthday party because my father had an accident yesterday" ifadesinde "had" fiili, "yesterday" kelimesiyle birlikte geçmiş zamanda bir olayı ifade etmektedir. 7. Put the words in the correct order.

  1. was / Mustafa Kemal / When / ? / born
  ..................... ...............................
  2. He / in 1923 / got married / Latife Hanım
  ....................... .............................
  3. in Dolmabahçe Palace / died / Atatürk
  ...................... ..............................
  4. said / “Peace in the World, peace in the country” / He
  ...................... ..............................

 8. Cevap:

  1. When was Mustafa Kemal born?

  2. He got married to Latife Hanım in 1923.

  3. Atatürk died in Dolmabahçe Palace.

  4. He said, "Peace in the World, peace in the country."

  Açıklama:

  1. Bu soruda, "When" soru kelimesi ve doğru kelime sıralaması kullanılarak bir soru cümlesi oluşturulması istenmektedir. Cevap olarak, "Mustafa Kemal was born in" ifadesinin ardından doğru tarih bilgisi eklenmelidir. Örneğin, "Mustafa Kemal was born in 1881" şeklinde tamamlanabilir. 2. Bu soruda, doğru kelime sıralamasına dikkat ederek bir cümle oluşturulması istenmektedir. Cevap olarak, "He got married to Latife Hanım in 1923" şeklinde tamamlanmalıdır. 3. Bu soruda, doğru kelime sıralaması kullanılarak bir cümle oluşturulması istenmektedir. Cevap olarak, "Atatürk died in Dolmabahçe Palace" şeklinde tamamlanmalıdır. 4. Bu soruda, doğru kelime sıralaması kullanılarak bir cümle oluşturulması istenmektedir. Cevap olarak, "He said, 'Peace in the World, peace in the country'" şeklinde tamamlanmalıdır. 9. Fill in the blanks with 'should' or 'shouldn't'. (Boşlukları should ya da shouldn't ile doldurunuz.)

  1. Our teacher thinks we _______ study hard for the exam.
  2. People ___________ hunt animals only for fun.
  3. They ____________ prove shelter for animals.
  4. People __________ cut down trees.
  5. We ____________ protect natural habitats of animals.
  6. We ____________ save the environment.
  7. People _________ wear fur coats.
  8. We ___________ should put your rubbish into a bin.

 10. Cevap:

  1. Our teacher thinks we should study hard for the exam.

  2. People shouldn't hunt animals only for fun.

  3. They should provide shelter for animals.

  4. People shouldn't cut down trees.

  5. We should protect natural habitats of animals.

  6. We should save the environment.

  7. People shouldn't wear fur coats.

  8. We should put our rubbish into a bin.

  Açıklama:

  Bu soruda, verilen boşluklara "should" veya "shouldn't" ifadeleriyle uygun olan seçeneklerin eklenmesi gerekmektedir. "Should" bir öneri veya tavsiye bildirirken kullanılırken, "shouldn't" bir öneriyi veya tavsiyeyi reddetmek veya ona karşı çıkmak için kullanılır. Örneğin, "Our teacher thinks we should study hard for the exam" ifadesinde "should" kullanılarak sınav için çalışmanın önerildiği belirtilmektedir. Benzer şekilde, "People shouldn't hunt animals only for fun" ifadesinde "shouldn't" kullanılarak hayvanları sadece eğlence için avlamamanın önerilmediği ifade edilmektedir. 11. Circle the correct word (Doğru kelimeyi işaretleyiniz.)

  1. A: Where were / was your sister born?
      B: She was / were born in İstanbul.
  2. The cars are / were very cheap 50 years ago.
  3. Is / was she at home at the moment ?
  4.  A: Where is / was she ?
       B: She is at home now
  5.  Jack and Jane are / were in America last year.
  6. He is / was ill yesterday. But he isn't / wasn't ill now.

 12. Cevap:

  1. A: Where were your sister born? B: She was born in İstanbul.

  2. The cars were very cheap 50 years ago.

  3. Is she at home at the moment?

  4. A: Where is she? B: She is at home now.

  5. Jack and Jane were in America last year.

  6. He was ill yesterday. But he isn't ill now.

  Açıklama:

  1. İlk soruda, "your sister born" ifadesi geçmiş zamanı ifade ettiği için "Where were your sister born?" sorusuna "were" işaretlenmelidir. İkinci cümlede ise "She was born in İstanbul." ifadesinde geçmiş zaman olduğu için "was" işaretlenmelidir. 2. İkinci soruda, "50 years ago" ifadesi geçmiş zamanı ifade ettiği için "The cars were very cheap 50 years ago." ifadesinde "were" işaretlenmelidir. 3. Üçüncü soruda, "at the moment" ifadesi şu anda olan bir durumu ifade ettiği için "Is" işaretlenmelidir. 4. Dördüncü soruda, "A: Where is she?" ifadesinde "Where" şu anki bir konumu sorduğu için "is" işaretlenmelidir. İkinci cümlede ise "She is at home now." ifadesi şu anki bir durumu ifade ettiği için "is" işaretlenmelidir. 5. Beşinci soruda, "last year" ifadesi geçmiş zamanı ifade ettiği için "Jack and Jane were in America last year." ifadesinde "were" işaretlenmelidir. 6. Altıncı soruda, "yesterday" ifadesi geçmiş zamanı ifade ettiği için "He was ill yesterday." ifadesinde "was" işaretlenmelidir. İkinci cümlede ise "But he isn't ill now." ifadesi şu anki bir durumu ifade ettiği için "isn't" işaretlenmelidir. 13. Write the past (V2) form of the verbs. (Fiillerin geçmiş zaman(V2) biçimlerini yazınız.)

  1. get:   see: do: give: tell:
  2. go :
  3. study:
  4. come:
  5. play:
  6. watch:
  7. work:
  8. eat:
  9. like:
  10. stop:
  11. buy:

 14. Cevap:

  get: got see: saw do: did give: gave tell: told go: went study: studied come: came play: played watch: watched work: worked eat: ate like: liked stop: stopped buy: bought

  Açıklama:

  Bu soruda, verilen fiillerin geçmiş zaman (V2) halleri bulunmalıdır. Geçmiş zamanda fiiller genellikle düzenli veya düzensiz fiil olabilir. Düzenli fiiller "-ed" eki alarak geçmiş zamanda kullanılırken, düzensiz fiillerin geçmiş zamandaki şekilleri farklı olabilir. Örneğin, "get" fiilinin geçmiş zaman hali "got" olarak kullanılırken, "go" fiilinin geçmiş zaman hali "went" olarak kullanılır. 15. Dinasours are ..................... .They all died and they don’t live anymore.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) endangered        B) wild
  C) extinct                 D) domesticated

 16. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun Cevap Anahtarı: C) extinct. Bu soruda, "Dinosaurs are..." ifadesinin devamında uygun bir kelimenin seçilmesi istenmektedir. İkinci cümlede verilen bilgiye göre, dinazorlar artık yaşamamaktadır ve tükenmişlerdir. Bu nedenle, doğru kelime "extinct" (tükenmiş) olacaktır. 17. They .........(write) a poem last month.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) wrote   B) writed   C) did write   D) didn't write

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) wrote. Bu soruda, "They" zamiri için "write" fiilinin geçmiş zaman (V2) hali doğru şekilde kullanılmalıdır. Fiil "wrote" olarak kullanılır. "Writed" veya "did write" gibi seçenekler yanlış olacaktır. "Didn't write" seçeneği ise olumsuz bir ifade olduğu için bu cümlede kullanılmamalıdır. 19. Müfik ..........(do) his homework yesterday.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) do     B) doed     C) didn't     D) did

 20. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun Cevap Anahtarı: D) did. Bu soruda, cümledeki zaman dilimine ve özneden sonra gelen fiilin uyumuna dikkat etmemiz gerekmektedir. Cümlede "yesterday" kelimesi geçmiş zamanı ifade etmektedir. Bu nedenle, geçmiş zaman için doğru fiil formunu kullanmalıyız. "Do" fiili, geçmiş zamanda "did" şeklinde kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap "did" olacaktır. 21. When you dive, you use ……………
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) flippers     B) trainers     C) boots     D) board

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) flippers Bu soruda, dalış yaparken kullanılan eşyaları ifade eden bir kelime veya terimin boşluğa getirilmesi gerekmektedir. "Flippers" (paletler) deniz altında hareket etmek için kullanılan özel ayakkabılar veya yüzgeçlerdir. Bu nedenle, doğru cevap "flippers" (paletler) olacaktır. Diğer seçenekler olan "trainers" (antrenörler), "boots" (botlar) ve "board" (tahta) dalış sırasında kullanılan eşyaları ifade etmez. 23. For baseball, you need a ……………
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) racket     B) bat     C) stick     D) ball

 24. Cevap: D Açıklama:

  . Doğru cevap D) ball olacaktır. Bu soruda, boşluğa baseball için gerekli olan nesnenin doğru bir şekilde seçilmesi istenmektedir. Baseball oyununda oyuncular topu kullanırlar. Bu nedenle, doğru cevap "ball" olacaktır. 25. Hangi cümle zaman olarak diğerlerinden farklıdır?
  A) We play volleyball every weekend.
  B) We won the medal in the tournament.
  C) We train every afternoon at the gym.
  D) We usually beat their soccer team.
 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) We won the medal in the tournament. Bu soruda, cümlelerin zaman yapılarına dikkat edilerek hangi cümlenin diğerlerinden farklı olduğu belirlenmelidir. Diğer cümleler genellikle geniş zaman (present tense) yapıda iken, sadece B seçeneği geçmiş zaman (past tense) yapıda yer almaktadır. Bu nedenle, B seçeneği "We won the medal in the tournament" cümlesi zaman olarak diğerlerinden farklıdır. 27. Alice : ............................... ?
  Bruce: I support Fenerbahçe.
  Hangisi yukarıdaki boşluğa uygun değildir?

  A) Which team do you support?
  B) What is your favourite team?
  C) Which team are you a fan of?
  D) Which team beat last match?

 28. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Which team do you support? olacaktır. Bu soruda, Alice'ın bir soru sorduğu ve Bruce'un cevap verdiği bir diyalog verilmiştir. Alice, Bruce'a hangi takımı desteklediğini sormaktadır. Bu tür bir soru yapısı, "Which team do you support?" şeklinde olmalıdır. Diğer seçenekler de benzer anlamlara sahip olsa da, doğru soru yapısı bu şekildedir. 29. Marie Curie married to Pierre Curie …... July the 26th.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) in     B) on     C) at     D) to

 30. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) at" olacaktır. Soruda belirtilen cümle şu şekilde tamamlanmalıdır: "Marie Curie married to Pierre Curie at July the 26th." (Marie Curie, 26 Temmuz'da Pierre Curie ile evlendi.) Burada "at" kelimesi, belirli bir tarihi ifade etmek için kullanılan doğru edat (preposition) olarak kullanılır. 31. Jill: Why are you here? All players ............. now.
  John: I can't exercise because I .............. my leg yesterday.
  Verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) are training / injured    B) trains / injured
  C) are training / injure      D) trained / am injuring

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) are training / injured. Bu soruda, iki farklı konuşmacı arasında bir diyalog verilmiştir. İlk boşluğa "are training" ifadesi gelecektir çünkü "All players" (Tüm oyuncular) ifadesi şu anda devam eden bir eylemi ifade etmektedir. İkinci boşluğa ise "injured" ifadesi gelecektir çünkü "I" (Ben) kişisi geçmişte bir yaralanma yaşamıştır ve bu yaralanma halen etkisini sürdürmektedir. 33. Crocodiles are ............. They can live both on land and in water.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) herbivores                  B) extinct
  C) domesticated             D) amphibians

 34. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun Cevap Anahtarı: D) amphibians. Bu soruda, "Crocodiles are..." ifadesinin devamında uygun bir kelimenin seçilmesi istenmektedir. İkinci cümlede verilen bilgiye göre, timsahlar hem karada hem de suda yaşayabilen canlılardır. Bu özellikleriyle timsahlar, amfibiler olarak sınıflandırılırlar. Bu nedenle, doğru cevap "amphibians" (amfibiler) olacaktır. 35. Hangi eşleştirme yanlıştır?

  A) easy-going - Personality
  B) punctual - Physical Appearance
  C) well-built - Physical Appearance
  D) clumsy –Personality

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) punctual - Physical Appearance. Bu soruda, farklı özelliklerin doğru bir şekilde eşleştirilmesi istenmektedir. Diğer seçeneklerde doğru bir eşleştirme yapılmışken, B seçeneğinde "punctual" (dakik) kelimesi "Physical Appearance" (Fiziksel Görünüm) ile yanlış bir şekilde ilişkilendirilmiştir. "Punctual" kelimesi aslında bir kişinin zamanında olma ve randevulara uyma konusundaki tutumunu ifade ederken, "Physical Appearance" fiziksel görünüm ile ilgilidir. Bu nedenle, B seçeneği yanlıştır. 37. Pandas are .................... animals.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) extinct             B) endangered
  C) fur                   D) jungle

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun Cevap Anahtarı: B) endangered. Bu soruda, "Pandas are..." ifadesinin devamında uygun bir kelimenin seçilmesi istenmektedir. İkinci cümlede verilen bilgiye göre, pandalar tehlikede olan hayvanlardır. "Endangered" terimi, tehlikedeki hayvan ve bitki türlerini ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap "endangered" olacaktır. 39. We need .................  to play tennis.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ankle pad             B) gloves
  C) rackets                 D) skateboard

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) rackets. Bu soruda, tenis oynamak için hangi eşyanın gerektiği sorulmaktadır. Tenis oynamak için genellikle "rackets" yani tenis raketleri kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap "rackets" olacaktır. Diğer seçenekler olan "ankle pad" (ayak bileği koruyucusu), "gloves" (eldivenler) ve "skateboard" (kaykay) tenis oynamak için uygun eşyalar değildir. 41. .................... is a domesticated animal.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Tiger     B) Snake    C) Leopard     D) Cow

 42. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Cow. Bu soruda, bir evcil hayvanın belirtilmesi istenmektedir. Evcil hayvanlar, insanlar tarafından evcilleştirilmiş ve genellikle insanlarla birlikte yaşayan hayvanlardır. Bu tanıma en iyi uyan seçenek "Cow" yani "İnek"tir. İnekler, süt ve et üretimi için yetiştirilen ve genellikle çiftliklerde bulunan evcil hayvanlardır. Diğer seçenekler olan "Tiger" (Kaplan), "Snake" (Yılan) ve "Leopard" (Leopar) ise vahşi hayvanlar olarak kabul edilir ve genellikle evcilleştirilmemişlerdir. 43. A:................... do you do bungee jumping?
  B: Twice a week
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) What                 B) Where
  C) How often         D) What time

 44. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun Cevap Anahtarı: C) How often. Bu soruda, A'nın bir soru sorduğu ve B'nin cevap verdiği bir diyalog verilmiştir. A, Bungee jumping yapma sıklığını sormaktadır. Bu tür bir soru yapısı için "How often" ifadesi kullanılır. Dolayısıyla, doğru cevap "How often" olacaktır. 45. A:___________ you win a Nobel Prize?
  B: Yes, I did.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Did     B) Do    C) Are     D) Does

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Did. Bu soruda, bir soru cümlesi ve ona verilen bir yanıt bulunmaktadır. Soru cümlesinde geçmiş zamanda bir eylem olan "win a Nobel Prize" ifadesi bulunmaktadır. Yanıtta ise geçmiş zamanda bir eylemin gerçekleştiği belirtilmektedir. Bu durumda, doğru cevap "Did" yani "Yaptın mı?" olacaktır. Diğer seçenekler olan "Do" (Yapmak), "Are" (Olmak) ve "Does" (Yapar) soru cümlesine uygun değildir, çünkü geçmiş zamanı ifade etmezler. 47. A:.................. did you have lunch?
  B: At half past twelve.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) What                 B) Where
  C) How often         D) What time

 48. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun Cevap Anahtarı: D) What time Bu soruda, A'nın bir soru sorduğu ve B'nin cevap verdiği bir diyalog verilmiştir. A, öğle yemeğini ne zaman yediğini sormaktadır. Bu tür bir soru yapısı için "What time" ifadesi kullanılır. Dolayısıyla, doğru cevap "What time" olacaktır. 49. A: I studied English ................ .
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) yesterday         B) everyday
  C) now                  D) at the moment

 50. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) yesterday. Bu soruda, "I studied English" ifadesine uygun zaman zarfı ifadesi bulunması istenmektedir. Eylemin geçmiş zamanda gerçekleştiği belirtiliyor. Bu durumda, doğru cevap "yesterday" yani "dün" olacaktır. Diğer seçenekler olan "everyday" (her gün), "now" (şimdi) ve "at the moment" (şu anda) zaman olarak geçmişe değil, şimdiki zamana veya genel zamana işaret ederler ve cümledeki anlamla uyumsuzdurlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları Detayları

7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Test


7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BIOGRAPHIES
  1. Students will be able to describe past events and experiences.
  2. Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates.
  3. Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts.
  4. Students will be able to talk about past events with definite time.
  5. Students will be able to write a short and simple report about past events.
 • WILD ANIMALS
  1. Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.
  2. Students will be able to make simple suggestions. Students will be able to report on past and present events.
  3. Students will be able to understand past and present events in oral texts. Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts.
  4. Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons. Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts.
  5. Students will be able to write pieces describing wildlife.
 • TELEVISION
  1. Students will be able to ask questions about preferences of other people. Students will be able to talk about past events and personal experiences.
  2. Students will be able to state their preferences. Students will be able to describe past events in a simple way.
  3. Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences.
  4. Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. Students will be able to understand simple texts about past events.
  5. Students will be able to write pieces about daily routines and preferences.

Ayrıca 7.sınıf İngilizce dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; farklı soru türleri ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin İngilizce fiil çekimlerini anlamalarını ve doğru zamanda kullanmalarını sağlar.

Soru kalıplarını kullanarak, çeşitli bilgileri sorma ve cevaplama becerisi geliştirilir.

Bu soru, öğrencilerin İngilizce'de geçmiş zamanın kullanımını anlamalarını ve fiilleri doğru bir şekilde geçmiş zamanda kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Bu soru, kelime sıralamasının doğru şekilde yapılandırılmasını gerektirir.

Bu soru, öğrencilerin önerileri ve tavsiyeleri ifade etme becerilerini geliştirir.

Bu soru, doğru zamanda doğru fiilin kullanılmasını gerektirir.

Bu soru, öğrencilerin düzenli ve düzensiz fiillerin geçmiş zaman hallerini belirleme becerilerini geliştirir.

Bu soru, öğrencilerin bir konuyla ilgili bilgiyi anlama ve uygulama yeteneklerini ölçmektedir.

Bu soru, öğrencilerin düzenli fiillerin geçmiş zaman hallerini belirleme becerilerini değerlendirir.

Bu soru, öğrencilerin fiil çekimlerini ve zamana uygun fiil kullanımını anlama ve uygulama yeteneklerini ölçmektedir.

Bu soru, öğrencilerin dalış ekipmanlarını tanıma ve belirleme becerilerini değerlendirir.

Bu soru, öğrencilerin kelime anlamını anlama ve uygun nesneyi seçme becerisini ölçmektedir.

Bu soru, öğrencilerin zaman ifadelerini tanıma ve cümlelerin zaman yapılarını belirleme becerilerini değerlendirir.

Bu soru, öğrencilerin doğru soru yapısı oluşturma ve bir diyalogdaki uygun ifadeyi seçme becerisini ölçmektedir.

İngilizce'de tarih ifadelerini doğru bir şekilde oluşturma ve doğru edatları kullanma becerisini geliştirmektir.

Bu nedenle, doğru cevap "are training / injured" olacaktır.

Bu soru, öğrencilerin bir konuyla ilgili bilgiyi anlama ve uygun bir terimi seçme becerisini ölçmektedir.

Bu soru, öğrencilerin kelime anlamını ve ilişkilendirme yeteneklerini değerlendirir.

Bu soru, öğrencilerin bir konuyla ilgili bilgiyi anlama ve uygun bir terimi seçme becerisini ölçmektedir.

Bu soru, öğrencilerin eşleştirme yapma becerisini değerlendirir.

Bu soru, öğrencilerin evcil hayvanları tanıma ve sınıflandırma becerisini değerlendirir.

Bu soru, öğrencilerin uygun bir soru yapısı oluşturma ve bir diyalogdaki uygun ifadeyi seçme becerisini ölçmektedir.

Bu soru, geçmiş zamanda bir eylemi ifade etme ve soru cümlesine uygun yanıt bulma becerisini değerlendirir.

Bu soru, öğrencilerin uygun bir soru yapısı oluşturma ve bir diyalogdaki uygun ifadeyi seçme becerisini ölçmektedir.

Bu soru, zamana uygun zaman zarfını belirleme becerisini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 13 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 95 kere doğru, 75 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf İngilizce Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.