7.Sınıf İngilizce Test

7.Sınıf İngilizce Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf İngilizce Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir teklif ifadesidir?

  A) I like swimming in the ocean.
  B) She is going to the gym every day.
  C) Let's watch a movie tonight.
  D) They don't eat meat.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Let's watch a movie tonight. Soruda bir teklif ifadesinin hangi seçenekte kullanıldığı soruluyor. Seçenek C'deki "Let's watch a movie tonight" ifadesi bir teklif ifadesidir. Seçenekler A, B ve D ise birer beyan ifadesidir. 3. Aşağıdaki teklif ifadelerinden hangisi "İstersen, yarın benimle yürüyüş yapabiliriz." anlamını taşır?

  A) Why don't we go to the park?
  B) Let's have dinner at the Italian restaurant.
  C) How about going to the beach this weekend?
  D) If you like, we can go for a walk tomorrow.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) If you like, we can go for a walk tomorrow." şeklindedir. Bu cümle bir teklif ifadesidir ve kişiye yürüyüş yapmak için bir seçenek sunar. "Why don't we go to the park?", "Let's have dinner at the Italian restaurant.", ve "How about going to the beach this weekend?" ifadeleri de teklif niteliğinde olsalar da, yürüyüş yapma seçeneği sunmazlar. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir teklif ifadesidir?

  A) She is listening to the radio.
  B) They usually go to bed early.
  C) Why don't we go for a walk in the park?
  D) He doesn't like spicy food.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. "Why don't we go for a walk in the park?" ifadesi bir teklif cümlesidir çünkü başka kişilerle bir aktivite yapmak için öneride bulunuyor. A, B ve D şıkları ise sadece bir durumu ya da bilgiyi ifade ediyor. 7. Aşağıdaki binalardan hangisi öğrencilerin eğitim aldığı bir yerdir?

  A) Hospital    B) Police Station    C) School    D) Museum

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) School. Bu soruda öğrencilerin eğitim aldığı bir yerin hangi seçenekte verildiği sorulmaktadır. Hospital hastane, police station polis karakolu, museum müze anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olan school'dur. School, öğrencilerin eğitim aldığı bir yerdir. 9. Hangi bina aşağıdaki binalardan en küçüğüdür?

  A) City Hall    B) Post Office    C) Public Library    D) Fire Station

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Fire Station'dır. Fire Station, yangınla mücadele araç-gereçlerinin bulunduğu bir yapıdır ve diğer seçeneklere göre daha küçüktür. Sorunun çözümü için seçenekler arasındaki yapıların fonksiyonlarına ve boyutlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 11. What is the correct way to read the date "22nd of August, 2023"?

  A) August 22nd, 2023    B) August 2023, 22nd   
  C) 2023 August 22nd     D) 22nd August 2023    

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani "22nd August 2023" şeklinde okunur. Bu tarih formatında önce gün, sonra ay ve son olarak yıl belirtilir. 13. What is the correct order of words to make a prediction using "will"?

  A) subject + will + base form of verb + object
  B) subject + object + will + base form of verb
  C) base form of verb + will + subject + object
  D) object + subject + base form of verb + will

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) subject + will + base form of verb + objec. "Will" yardımcı fiili kullanarak bir tahmin yapmak için doğru kelime sırası, "subject + will + base form of verb + object" şeklindedir. Özne, tahmin edilen eylemi gerçekleştirecek olan kişi veya şeyi ifade eder. "Will" yardımcı fiili, tahminin gelecekte gerçekleşeceğini belirtir. Fiilin taban formu (base form of verb) eylemin tamamlanma şeklini ifade eder ve nesne (object) ise eylemin hedefini belirtir. 15. Which sentence uses "will" to make a prediction about the future?

  A) She is eating breakfast right now.
  B) I will finish my homework later.
  C) They went to the beach last weekend.
  D) He reads the newspaper every morning.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) I will finish my homework later. "will" yardımcı fiili gelecekle ilgili bir tahmin veya plan ifade etmek için kullanılır. Sadece B seçeneği "will" yardımcı fiilini içerir ve gelecekle ilgili bir planı ifade eder. A seçeneği şu anki bir eylemi, C seçeneği geçmiş bir eylemi ve D seçeneği ise alışkanlık veya rutin bir eylemi ifade eder. 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "all" miktar belirleyicisi kullanılmıştır?

  A) Some of the students in the class were absent yesterday.
  B) I need a few more minutes to finish my work.
  C) All of the computers in the lab are new.
  D) There isn't any sugar left in the container.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "All of the computers in the lab are new" olan bu soruda "all" miktar belirleyicisi kullanılmıştır. "All" kelimesi, bir grup ya da topluluğun tamamını ifade etmek için kullanılan bir miktar belirleyicisidir. Bu cümlede, "all" kelimesi kullanılarak laboratuvardaki tüm bilgisayarların yeni olduğu ifade edilmektedir. 19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "none" miktar belirleyicisi kullanılmıştır?

  A) There is some milk in the fridge if you want it.
  B) He ate all of the cookies, so there are none left.
  C) We have several options to choose from for our vacation.
  D) She has a little bit of experience with playing the guitar.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. "none", hiçbir anlamına gelir ve olumsuz bir miktar belirleyicisidir. Bu cümlede, tüm kurabiyelerin tüketilmesi sonrasında hiçbirinin kalmadığı belirtilmektedir. Miktar belirleyiciler, bir nesnenin, bir kişinin veya bir şeyin miktarını veya derecesini belirtmek için kullanılır. "none" gibi olumsuz miktar belirleyicileri, miktarın sıfır olduğunu belirtir. 21. What is the meaning of the word "dream"?

  A) Gerçek    B) Hayal    C) Uyku    D) Kâbus

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Hayal. Soruda "dream" kelimesinin anlamı sorulmaktadır. "Dream" kelimesinin Türkçe karşılığı "hayal"dir. Diğer seçenekler yanlıştır. 23. What is the word for a dream that feels real?

  A) Nightmare    B) Fantasy    C) Reality    D) Vision

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Reality. Soruda, gerçek gibi hissedilen rüyalar için kullanılan kelime istenmektedir. Bu anlamda, doğru cevap "reality" (gerçeklik) kelimesidir. Reality kelimesi, gerçek bir olay veya deneyimle karşılaşılan şey anlamında kullanılırken, bir rüyayı gerçekmiş gibi hissettiren anı veya tecrübeler için de kullanılabilmektedir. 25. What do we call a dream that occurs repeatedly?

  A) Recurring dream    B) Night vision    C) Daydream    D) Lucid dream

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Recurring dream"dir. Bir rüya tekrar tekrar görüldüğünde, buna "tekrarlayan rüya" denir. Bu tür rüyalar genellikle kişinin bilinçaltındaki kaygılar, endişeler veya travmalarla ilgilidir ve düzenli olarak görülürler. Tekrarlayan rüyalar bazen kişinin kendini daha iyi anlamasına ve duygusal iyileşme sürecinde yardımcı olabilirler. 27. Hangi kelime "quantifiers" (miktar belirleyiciler) olarak kullanılabilir?

  A) Watch    B) Enough    C) Beautiful    D) Run

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Enough. "Quantifiers" (miktar belirleyiciler) kelimeler, bir isim ya da zamirin miktarını belirtmek için kullanılan kelimelerdir. Örneğin, "some", "any", "many", "much", "a few", "a little", "a lot of" gibi kelimeler miktar belirleyicilerdir. Bu soruda ise, "watch", "beautiful" ve "run" kelimeleri miktar belirleyiciler değildir, ancak "enough" kelimesi miktar belirleyici olarak kullanılabilir. Örneğin, "I have enough money to buy a new phone" (Yeni bir telefon almak için yeterli param var). 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "quantifiers" (miktar belirleyiciler) kullanılarak oluşturulmuştur?

  A) She likes swimming.
  B) We will go to the cinema tomorrow.
  C) They bought two books at the store.
  D) He is running in the park.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" şıkkıdır. "They bought two books at the store" cümlesi "two" kelimesiyle miktar belirterek oluşturulmuştur. Miktar belirleyiciler, belirli bir miktarı ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Bu soru, öğrencilerin dilbilgisi bilgilerinin miktar belirleyiciler hakkında olup olmadığını anlamak için tasarlanmıştır. 31. When making an invitation, what information should you provide to the person you are inviting?

  A) The time and location of the event
  B) The name of the person you are inviting
  C) The dress code for the event
  D) The food and drinks that will be served

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Bir davetiye yaparken, kişinin davet edildiği etkinliğin zamanı ve yeri gibi en önemli bilgileri sağlamak önemlidir. B, C ve D seçenekleri de bazen bilgi olarak verilebilir, ancak anahtar bilgi zaman ve yerdir. 33. Aşağıdaki cümlelerden hangisi reddetme ifadesidir?

  A) Of course, I would love to help you!
  B) I'm sorry, but I won't be able to come to your party.
  C) Yes, I'd be happy to go on a hike with you.
  D) Sure, I'll meet you at the restaurant at 7 pm.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) I'm sorry, but I won't be able to come to your party. Bu soruda, dört cümle arasından reddetme ifadesi seçilmesi istenmektedir. Reddetme ifadesi "no" kelimesini içermese de, anlamı reddetmek olan bir ifadedir. Bu bağlamda, sadece B seçeneği "sorry" kelimesini içererek bir reddetme ifadesi olduğu için doğru cevaptır. 35. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kabul etme ifadesidir?

  A) Sorry, I'm too busy to help you right now.
  B) I'm afraid I can't come to your wedding.
  C) Yes, I'd be happy to babysit your kids next weekend.
  D) I'm sorry, I won't be able to attend the meeting today.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir: "Yes, I'd be happy to babysit your kids next weekend." Bu ifade kabul etme anlamı taşımaktadır. "hangisi kabul etme ifadesidir?" diye sormaktadır. Seçenekler arasında "kabul etme" anlamına gelen ifadeyi bulmamız gerekiyor. A seçeneği meşgul olduğunu belirterek reddetme anlamı taşırken, B ve D seçenekleri "üzgünüm" ifadesiyle bir şey yapamayacaklarını belirtirler, dolayısıyla reddetme anlamı taşırlar. C seçeneği ise "evet" ile başlayarak bir teklif kabul etme anlamı taşır. Bu nedenle cevap anahtarı C seçeneğidir. 37. Aşağıdaki ifadelerden hangisi reddetme için kullanılan bir ifadedir?

  A) I'm sorry, but I have to work late that night.
  B) I'd be happy to come to your art show.
  C) Yes, I can meet you for lunch tomorrow.
  D) Sure, I'd love to try that new restaurant with you.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği "I'm sorry, but I have to work late that night" yani "Üzgünüm, ama o gece geç çalışmak zorundayım" ifadesidir. Bu ifade bir daveti veya teklifi reddetmek için kullanılır. İki kişi arasındaki bir planı veya etkinliği yapmak için bir araya gelmek isteyen biri, plana katılamayacağını veya teklifin geri çevrildiğini belirtmek için bu ifadeyi kullanabilir. Bu tür ifadeler kullanıcıların yüksek düzeyde uyumlu ve kibar bir dil kullanarak başkalarını reddetmelerine yardımcı olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf İngilizce Test Detayları

7.Sınıf İngilizce Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf İngilizce Test Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf İngilizce Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf İngilizce Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf İngilizce Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PUBLIC BUILDINGS
  1. Students will be able to give explanations with reasons.
  2. Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to understand explanations with reasons.
  3. Students will be able to report on explanations with reasons.
  4. Students will be able to understand simple expressions and recognize familiar words about explanations with reasons.
  5. Students will be able to write pieces about explanations with reasons.
 • ENVIRONMENT
  1. Students will be able to give a simple description or presentation of a process.
  2. Students will be able to identify specific information in various texts about environment.
  3. Students will be able to talk about obligations. Students will be able to give simple instructions for a specific process.
  4. Students will be able to understand phrases and the highest frequency vocabulary about environment. Students will be able to follow how a simple process is described in clear oral texts.
  5. Students will be able to write short, simple messages about environment. Students will be able to write short description of a process.
 • PLANETS
  1. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths. Students will be able to identify specific information about past events.
  2. Students will be able to identify the discussion topic about popular science in simple oral texts.
  3. Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to talk about past events.
  4. Students will be able to report on general truths in various ways.
  5. Students will be able to write short and basic descriptions of facts and general truths.

Ayrıca 7.sınıf İngilizce test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Bir metinde teklif ifadesini tanımlayabilme.

Teklif ifadeleri hakkındaki anlayışını ölçer.

Teklif ifadelerini anlama ve kullanma becerileri ölçülmektedir.

Soruda verilen seçenekler arasından tanımları doğru bir şekilde yapabilme ve öğrencilerin eğitim aldığı yerin hangisi olduğunu tespit edebilme becerisini kazandırmaktadır.

Binaların fonksiyonlarına ve özelliklerine dair temel bilgilerini hatırlamaları hedeflenmektedir.

Doğru tarih formatını anlama ve okuma becerisi hedeflenir.

"Will" yardımcı fiilini kullanarak doğru tahminler yapmak için özne, fiilin taban formu ve nesne arasındaki doğru kelime sırasını bilmek önemlidir. Bu kelime sırası, "subject + will + base form of verb + object" şeklindedir.

"Will" yardımcı fiili, gelecekle ilgili bir tahmin veya plan ifade etmek için kullanılır.

"miktar belirleyiciler" kavramını ölçmektedir. Bu kazanım, öğrencilerin İngilizce dilindeki miktar belirleyicileri doğru şekilde kullanma ve anlama becerilerini ölçmektedir.

Öğrenme kazanımı: Miktar belirleyicilerini tanımlama ve kullanabilme.

Kelime anlamı anlama ve kelimelerin doğru kullanımı.

Kelime dağarcığını geliştirme.

Yabancı dilde sorulan bu soru, öğrencilerin İngilizce kelime dağarcığını ve kelime anlamlarını anlama becerisini ölçer.

İngilizce'de miktar belirleyicileri tanımlayabilme ve kullanabilme.

Miktar belirleyicilerin kullanımı ve dilbilgisi bilgisi hakkındaki farkındalığı artırmaktır.

Bir davetiye yaparken gereken bilgileri belirleme becerisidir.

İletişim becerileri - Olumsuz cevap verme.

Doğru ifadeyi anlama ve kişisel iletişimde kullanma.

İngilizce'de davet veya teklifleri reddetmek için kullanılan ifadeleri anlayabilme ve kullanabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf İngilizce Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf İngilizce Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 109 kere doğru, 70 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf İngilizce Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf İngilizce Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf İngilizce Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf İngilizce Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  7.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş