7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir teklif ifadesi değildir?

  A) They are studying for their exams.
  B) I enjoy listening to music in my free time.
  C) Shall we order pizza for dinner?
  D) Do you want to go to the concert with me?

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "They are studying for their exams." cümlesidir. Bu cümle bir teklif ifadesi değildir, sadece bir eylem bildirimi içermektedir. Cevabı belirlemek için diğer seçenekler birer teklif ifadesi içermektedir. "I enjoy listening to music in my free time." ifadesi bir kişisel tercih bildirirken, "Shall we order pizza for dinner?" ve "Do you want to go to the concert with me?" ifadeleri teklif ifadesidir. 3. Aşağıdaki teklif ifadelerinden hangisi "Belki de sinemada yeni bir film izleyebiliriz." anlamını taşır?

  A) Let's go shopping at the mall.
  B) How about playing tennis this afternoon?
  C) Maybe we can watch a new movie at the cinema.
  D) Would you like to have lunch together tomorrow?

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "Maybe we can watch a new movie at the cinema." ifadesidir. Bu ifade, "Belki de sinemada yeni bir film izleyebiliriz." anlamını taşır. "Maybe" kelimesi belirsiz bir olasılık ifade ederken, "watch a new movie at the cinema" ifadesi sinemada yeni bir film izlemeyi önermektedir. 5. Aşağıdaki binalardan hangisi bir sinemadır?

  A) Hospital    B) Museum    C) Theater    D) Fire Station

 6. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Theater" olarak verilmiştir. Theater, İngilizce'de "tiyatro" anlamına gelir ve genellikle sahne sanatları, film gösterimleri ve diğer performans sanatları için kullanılan bir bina türüdür. diğer seçenekler hastane, müze ve itfaiye istasyonu gibi farklı bina türlerini temsil ederken, tiyatro özellikle sinema gösterimleri için kullanılan bir bina türüdür. Bu nedenle, doğru cevap seçeneği C olmaktadır. 7. Hangi bina aşağıdaki binalardan en büyüğüdür?

  A) Police Station    B) Post Office    C) City Hall    D) Public Library

 8. Cevap: C Açıklama:

  Soru, verilen binalar arasından en büyüğünü bulmayı istemektedir. City Hall'un genellikle büyük ve gösterişli olduğu düşünülse de, diğer binaların boyutları da şehir veya kasabanın büyüklüğüne ve nüfusuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, doğru cevabı bulmak için bina boyutlarına ve özelliklerine dair bir önceki bilgi gerekmektedir. Cevap anahtarı, C) City Hall olarak verilmiştir. 9. How do you write the date "April 3, 2023" in numbers?

  A) 4/3/23    B) 3/4/23    C) 23/4/3    D) 23/3/4

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) 3/4/23" olarak verilmiştir. Bu tarih Amerikan standart tarih formatına (Month/Day/Year) uygun olarak yazılmıştır. Bu sorunun çözümü, tarihin doğru yazımı hakkındaki bilgiyi ve tarih formatlarını anlamayı gerektirir. 11. How do you write the date "November 7, 2024" in short form?

  A) Nov 7th, '24    B) Nov 11th, '24    C) Nov 7th, 2024    D) Nov 11th, 2024

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Nov 7th, '24" şeklindedir. Tarihi kısaltırken ay adının ilk üç harfini yazarak başlarına N, O, D harflerini ekleyerek yazabiliriz. Bu şekilde, "November" kelimesinin kısaltması olan "Nov" ile başlayan kısaltılmış tarih, gün adını takiben virgülle ayrılmış ve son olarak yılın son iki rakamını içeren bir sayıyla devam eder. 13. Which of the following sentences uses "will" to make a prediction about the future?

  A) I am going to the store now.
  B) She is cooking dinner tonight.
  C) They will arrive at the airport at 7pm.
  D) We watched a movie yesterday.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) They will arrive at the airport at 7pm. Bu soruda, gelecek için bir tahmin yapan cümle aranmaktadır. Bu tahmin "will" yardımcı fiili ile oluşturulur. Bu nedenle, seçenekler arasında sadece C seçeneği doğru cevaptır. 15. Which of the following sentences uses "will" to make a prediction about the future?

  A) The sun is shining brightly today.
  B) I played soccer with my friends yesterday.
  C) She will be happy to see you.
  D) We are going to the park this afternoon.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "She will be happy to see you" olan bu soruda, "will" fiili gelecekteki bir tahmin veya kehaneti ifade etmek için kullanılmıştır. "Will" genellikle gelecekteki bir eylemin gerçekleşeceğine dair tahminde bulunmak için kullanılan bir yardımcı fiildir. Bu nedenle, C seçeneği doğru cevaptır. 17. What is the correct negative form of a prediction using "will"?

  A) subject + will + not + base form of verb + object
  B) subject + base form of verb + not + will + object
  C) base form of verb + will + not + subject + object
  D) object + subject + not + base form of verb + will

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) subject + will + not + base form of verb + object" olan bu soruda "will" kullanılarak yapılan bir olumsuz tahminin doğru şekli istenmektedir. Bu yapıda "will" yardımcı fiili "not" ile birlikte kullanılarak olumsuz hale getirilir ve cümlede "not" öznenin hemen yanına yerleştirilir. Örnek olarak "She will not come to the party tonight." gibi bir cümle verilebilir. 19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "enough" miktar belirleyicisi kullanılmıştır?

  A) There are too many people in the park today.
  B) I didn't get much sleep last night.
  C) Do you have any idea how much it costs to buy a new car?
  D) We have enough time to finish the project before the deadline.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. "Enough" miktar belirleyicisi, bir şeyin yeterli miktarda olduğunu veya bir ihtiyacın karşılandığını belirtir. Bu cümlede, "We have enough time to finish the project before the deadline" ifadesinde yeterli zaman olduğu belirtilmektedir. Enough belirleyicisi, nicelik veya miktarda yeterli veya yeterli olmayan bir şey hakkında konuşmak için kullanılır. 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "most" miktar belirleyicisi kullanılmıştır?

  A) He doesn't have many friends, but he is very close to the ones he has.
  B) She knows a lot about the history of the city.
  C) Most of the people in the room were surprised by the announcement.
  D) They bought several different types of fruit at the market.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. A) "many" miktar belirleyicisi kullanılmıştır. B) "a lot" miktar belirleyicisi kullanılmıştır. C) "most" miktar belirleyicisi kullanılmıştır. D) "several" miktar belirleyicisi kullanılmıştır. 23. What is the opposite of "dream"?

  A) Reality    B) Nightmare    C) Truth    D) Imagination

 24. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A şıkkı olan "Reality" yani "Gerçeklik" olarak verilmiştir. Bir kelimenin zıt anlamlısı, onun karşıtı olan anlamda kullanılan bir kelime veya ifadeyi ifade eder. Bu soruda "dream" kelimesinin karşıt anlamı olarak "reality" kelimesi verilmiştir. Bu soru, öğrencilerin kelime anlamlarını anlama ve zıt anlamları tanıma becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. 25. Which verb can we use to describe the act of dreaming?

  A) Sleep    B) Imagine    C) Wake up    D) Eat

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Imagine"dir. "Imagine" fiili, "düş" veya "hayal et" anlamlarına gelir ve rüya görmek veya hayal kurmak gibi zihinsel faaliyetleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "I often imagine myself living in a beach house" (Kendimi bir plaj evinde yaşarken hayal ederim) gibi bir cümlede "imagine" fiili kullanılabilir. 27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "quantifiers" (miktar belirleyiciler) konusuyla ilgilidir?

  A) I am studying for my exams.
  B) There are many people in the park.
  C) She always listens to music.
  D) He is a doctor.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) There are many people in the park cümlesidir. Bu cümlede "many" kelimesi miktar belirleyici olarak kullanılmıştır. Miktar belirleyiciler, bir isim ya da zamirin miktarını veya derecesini belirlemek için kullanılan kelimelerdir. 29. "Some", "any", "many", "much" ve "a lot of" kelimeleri hangi gruba aittir?

  A) Question words    B) Prepositions    C) Conjunctions    D) Quantifiers

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Quantifiers" dir. "Some", "any", "many", "much" ve "a lot of" kelimeleri, miktar veya sayı belirten kelimeler olarak "Quantifiers" olarak sınıflandırılır. Bu kelimeler cümlelerde bir şeyin ne kadar olduğunu veya var olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Örneğin, "There are some apples in the basket" cümlesinde "some" kelimesi, sepetin içindeki elma miktarını belirtmek için kullanılır. 31. Hangi kelime "quantifiers" (miktar belirleyiciler) olarak kullanılamaz?

  A) Few    B) Many    C) Some    D) Play

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Play. "Few," "many," ve "some" kelimeleri miktar belirleyicilerdir, çünkü belirli bir miktar veya sayı belirlemek için kullanılırlar. Öte yandan, "play" kelimesi bir fiildir ve miktar belirlemede kullanılamaz. Bu kelime, eylemi tanımlamak için kullanılır, bu nedenle doğru cevap D'dir. 33. How do you make an invitation in English?

  A) "Would you like to come over for dinner tonight?"
  B) "I am going to the movies, do you want to come?"
  C) "Let's go to the park tomorrow."
  D) "I don't feel like going out tonight."

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı A) "Would you like to come over for dinner tonight?" olacaktır. İngilizce'de bir daveti yaparken genellikle "Would you like to" veya "Do you want to" kalıpları kullanılır. Ayrıca davet tarih, saat ve yeri gibi bilgileri de içermelidir. Davetiye yaparken doğru ton ve üslup kullanmak da önemlidir. 35. Which of the following is a casual way of making an invitation?

  A) "Would you like to join me for a cup of coffee?"
  B) "I was wondering if you would care to accompany me to the art museum this weekend?"
  C) "Hey, let's go grab some lunch together."
  D) "I have an extra ticket to the concert, do you want it?"

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek C'dir. Seçenek C, daha rahat ve arkadaşça bir üslupla yapılan bir davetiyedir. Diğer seçenekler daha resmi ve belki de daha ciddi bir ton taşırlar. İnsanlar arasındaki arkadaşça ilişkilerde ya da daha sosyal ortamlarda bu tür davetiyeler yaygın olarak kullanılabilirler. 37. What is a polite way to respond to an invitation you cannot accept?

  A) "That sounds like fun!"
  B) "Sorry, I'm busy that day."
  C) "Why didn't you invite me earlier?"
  D) "I'll think about it and let you know later."

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Bir daveti kabul edemeyeceğinizi bildirmek için uygun bir şekilde yanıt vermek, davet sahibine saygı göstermeniz gerektiğini gösterir. Bu nedenle, "Üzgünüm, o gün meşgulüm" gibi kibar bir yanıt en uygun seçenektir. Diğer seçenekler ya olumsuz bir yanıt vermekten kaçınmazlar veya davet sahibini suçlayıcı ya da üzücü bir şekilde karşılarlar. 39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kabul etme için kullanılan bir ifadedir?

  A) Sorry, but I have other plans that day.
  B) I don't think I can make it, but thanks for inviting me.
  C) That sounds great, I'd love to join you!
  D) I'm afraid I have a prior engagement that evening.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: "C) That sounds great, I'd love to join you!" ifadesi kabul etme için kullanılan bir ifadedir. Diğer seçeneklerin hepsi bir şekilde bir engel veya mazeret belirtmektedir, ancak C seçeneği olumlu bir yanıt vermektedir ve davete katılmayı kabul ettiğini belirtmektedir. Bu tür ifadeler, bir teklifi, daveti veya öneriyi kabul etmek istediğimizi belirtmek için kullanılır. 41. Aşağıdaki cümlelerden hangisi reddetme ifadesidir?

  A) I'd be happy to lend you my car for the weekend.
  B) I'm sorry, but I can't go to the concert with you.
  C) Yes, I'd love to come to your barbecue.
  D) Of course, I can help you move next weekend.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Bu soruda "reddetme ifadesi" sorulmaktadır. Bu nedenle, cümlelerin içindeki olumlu ya da olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir. Şıklardan sadece B şıkkı olumsuz bir ifade içermektedir: "I'm sorry, but I can't go to the concert with you." Bu cümle, bir teklifi reddetmek için kullanılan bir ifadedir. reddetme ifadeleri ile kabul etme ifadeleri arasındaki farka dikkat edilmelidir. Reddetme ifadeleri, bir teklifi veya daveti geri çevirmek için kullanılan ifadelerdir ve genellikle olumsuz kelimeler içerirler. Öte yandan, kabul etme ifadeleri, bir teklifi veya daveti kabul etmek için kullanılan ifadelerdir ve genellikle olumlu kelimeler içerirler. 43. What is an appropriate response to an invitation?

  A) "No way, I'm too busy"
  B) "I might come, but I'll have to check my schedule"
  C) "I'm not sure yet, I'll let you know"
  D) "Absolutely not, I'm not interested"

 44. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) "I might come, but I'll have to check my schedule". Soru, bir davete uygun bir cevabın ne olduğunu sormaktadır. Davetiyeye verilecek uygun cevap, olumlu bir cevap ya da olumsuz bir cevap olabilir. Ancak, davete olumsuz yanıt verirken bile saygılı ve kibar bir dille ifade etmek önemlidir. Bu nedenle, "B" seçeneği olan "I might come, but I'll have to check my schedule" yani "Belki gelebilirim, ancak programımı kontrol etmem gerekiyor" cevabı, uygun bir yanıt olarak kabul edilir. Bu cevap, olumlu bir cevap vermek istediğinizi ancak programınızı kontrol etmeden kesin bir şey söylemenin doğru olmadığını ifade eder. 45. How can you politely decline an invitation?

  A) "No thanks, I have better things to do"
  B) "Sorry, I can't make it"
  C) "I don't feel like it"
  D) "I have other plans, sorry"

 46. Cevap: B Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları Detayları

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PUBLIC BUILDINGS
  1. Students will be able to give explanations with reasons.
  2. Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to understand explanations with reasons.
  3. Students will be able to report on explanations with reasons.
  4. Students will be able to understand simple expressions and recognize familiar words about explanations with reasons.
  5. Students will be able to write pieces about explanations with reasons.
 • ENVIRONMENT
  1. Students will be able to give a simple description or presentation of a process.
  2. Students will be able to identify specific information in various texts about environment.
  3. Students will be able to talk about obligations. Students will be able to give simple instructions for a specific process.
  4. Students will be able to understand phrases and the highest frequency vocabulary about environment. Students will be able to follow how a simple process is described in clear oral texts.
  5. Students will be able to write short, simple messages about environment. Students will be able to write short description of a process.
 • PLANETS
  1. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths. Students will be able to identify specific information about past events.
  2. Students will be able to identify the discussion topic about popular science in simple oral texts.
  3. Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to talk about past events.
  4. Students will be able to report on general truths in various ways.
  5. Students will be able to write short and basic descriptions of facts and general truths.

Ayrıca 7.sınıf İngilizce dersi 2. yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Cümlelerin amacını anlamak ve teklif ifadesi olup olmadığını belirlemekle ilgilidir.

Diyalogda bir fikir önerisini anlamalarını ve doğru şekilde yorumlamalarını gerektirir. Bu kazanım, İngilizce dilini kullanarak fikir önerme, tartışma ve anlama becerilerinin geliştirilmesini içerir.

İngilizce dilinde tiyatro kelimesinin anlamını öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Verilen seçenekler arasından en büyük binayı bulma becerisi.

Doğru tarih yazımı ve farklı tarih formatlarını anlama becerisi öğrenilir.

Tarihi kısaltmanın nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olmak.

Gelecek zamanı ifade etmek için "will" yardımcı fiilini kullanabiliriz. Bu, gelecekteki bir eylemin kesin olarak olacağı veya olmayacağı anlamına gelmez, ancak yazarın ya da konuşmacının tahminini veya niyetini ifade eder.

"Öğrenciler, gelecekteki olayları öngörmek için "will" yardımcı fiilini kullanabilme becerisine sahip olurlar." şeklinde özetlenebilir.

"will" yardımcı fiili kullanılarak yapılan bir tahmini olumsuz hale getirmeyi öğrenmek önemlidir.

Yeterli zamanı var mı, yoksa daha fazla zaman ihtiyaçları var mı gibi durumlarda kullanılır.

Miktar belirleyicilerini doğru şekilde kullanarak, kelime dağarcığınızı geliştirebilir ve kelime anlamlarını daha net bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Kelimelerin zıt anlamlarını tanıma ve anlama.

İngilizce dilinde fiillerin kullanımını anlamak ve kelime dağarcığını geliştirmek için tasarlanmıştır.

İngilizce dilbilgisi kurallarının anlaşılmasında ve doğru kelime kullanımında önemlidir.

İngilizce'de miktar belirleyicilerin kullanımını anlamak.

Bu soru, öğrencilere İngilizce'de miktar belirleyicilerin ne olduğunu ve hangi kelimelerin miktar belirleyici olarak kullanılabileceğini anlamalarını sağlar.

İngilizce'de davetiye yaparken kullanılan kalıpları ve doğru ton ve üslubu öğrenmek.

Daha rahat ve samimi bir üslupla davetiye yazmayı öğrenebilirler.

Kibar bir yanıt vererek, sosyal etkileşimlerde uygun iletişim kurmak.

İngilizce'de kabul etme ifadelerini tanımak ve kullanmak.

Kazanım olarak, öğrencilerin reddetme ifadelerini tanımlama ve kullanma becerisini öğrenmeleri beklenir.

Öğrencilerin, sosyal etkileşimlerde uygun bir şekilde davranmayı ve kibar bir dil kullanmayı öğrenmeleri.

Cevap anahtarı B şıkkıdır. "Sorry, I can't make it" cümlesi en uygun ve nazik bir şekilde daveti geri çevirmeyi ifade eder. Diğer seçenekler ise ya nazik olmayan ifadeler içermekte ya da olumsuz bir ton taşımaktadır. Davetlere olumlu veya olumsuz yanıt vermek kişisel bir tercihtir ancak reddetmek istediğiniz bir daveti nazik bir şekilde geri çevirmek, iletişim kurduğunuz kişilerle ilişkilerinizi olumlu yönde etkiler. Bu soruda doğru seçeneği belirlemek için, verilen seçenekler arasından en uygun ve nazik ifadeyi seçmek gerekir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 62 kere doğru, 48 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf İngilizce 2.Dönem Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  7.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş