7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Bir anlaşmazlık karşısında kişi kendi isteklerinden vazgeçerek karşı tarafın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır ve çatışmadan kaçar. Bu strateji hangisidir?

  A) Geri Çekilme    B) Yatışma        
  C) Yüzleşme        D) Uzlaşma        
                    

 2. Cevap: B Açıklama: 3. Çatışma çözümünde amaç ve ilişkiyi dengeleyerek, her iki tarafın kazanabileceği bir yol arayan strateji hangisidir?

  A) Geri Çekilme    B) Yatışma        
  C) Yüzleşme        D) Uzlaşma        
                    

 4. Cevap: C Açıklama: 5. Arabuluculuk ile uzlaşma arasındaki temel fark nedir?

  A) Arabuluculukta uzlaştırmacı çözüm önerileri getirir, uzlaşmada ise getirmez.
  B) Arabuluculuk mahkeme dışı bir yöntemdir, uzlaşma ise mahkemede uygulanır.
  C) Arabuluculuk suçlarda uygulanır, uzlaşma ise suç olmayan durumlarda uygulanır.
  D) Arabuluculuk ve uzlaşma aynı yönteme verilen farklı isimlerdir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Arabuluculukta uzlaştırmacı aktif rol alarak çözüm önerileri getirirken, uzlaşmada taraflar çözüme kendileri ulaşır. 7. Uzlaşmada uzlaştırmacının rolü nedir?

  A) Taraflara çözüm önerileri sunar.
  B) Sadece tarafları bir araya getirir.
  C) Mağdurun zararlarını karşılar.
  D) Karar verir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Uzlaştırmacı, tarafların görüşlerini anlaşılır şekilde ifade etmelerini sağlar ve çözüm bulmalarına yardımcı olur. 9. Bir elektrik faturası hatalı geldiğinde çözüm için hangi kuruma başvurulmalıdır?

  A) Cumhuriyet Savcılığı    B) Belediye               
  C) Vergi Dairesi           D) Okul Müdürlüğü         
                            

 10. Cevap: B Açıklama:

  Elektrik faturalarıyla ilgili uyuşmazlıklar idari bir konudur ve ilk başvurulacak kurum belediyedir. 11. Ceza gerektiren bir suç işlendiğinde hangi merciye şikayette bulunulmalıdır?

  A) Mahkeme                 B) Belediye               
  C) Cumhuriyet Savcılığı    D) Okul Müdürlüğü         
                            

 12. Cevap: C Açıklama:

  Suçlarla ilgili şikayetler ve soruşturmalar Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülür. 13. Cumhuriyet Savcılıklarının verdiği, bir suç hakkında yeterli delil olduğuna inanıldığında düzenlenen belge hangisidir?

  A) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar
  B) Mahkumiyet Kararı
  C) İddianame
  D) Tutuklama Kararı

 14. Cevap: C Açıklama:

  İddianame, bir suç soruşturması sonrasında yeterli delil olması halinde dava açmak için hazırlanan belgedir. 15. Aşağıdakilerden hangisi icra ve iflas dairelerinin görevlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Alacaklıların borçlarını tahsil etmelerine yardımcı olmak
  B) Mahkeme kararlarını uygulamak
  C) Suç duyurusunda bulunmak
  D) Haciz uygulamak

 16. Cevap: C Açıklama:

  İcra ve iflas daireleri, suç duyurusunda bulunmazlar. Bu görev cumhuriyet savcılarına aittir. 17. Hangi mahkeme kanunları Anayasa'ya uygunluğunu denetler?

  A) Danıştay             B) Yargıtay            
  C) Anayasa Mahkemesi    D) Sayıştay            
                         

 18. Cevap: C Açıklama:

  Anayasa Mahkemesi'nin temel görevi kanunları Anayasa'ya uygunluğunu incelemektir. 19. Kamu zararına sebep olan hususları belirlemekle yetkili kurum hangisidir?

  A) Adalet Bakanlığı     B) Baro                
  C) Sayıştay             D) Anayasa Mahkemesi   
                         

 20. Cevap: C Açıklama:

  Sayıştay, kamu zararına sebep olan hususları inceleme ve belirleme konusunda yetkilidir. 21. Mahkeme, sanığa hırsızlık suçundan kaç yıl hapis cezası vermiştir?

  A) 5 yıl                B) 3 yıl 9 ay          
  C) 3 yıl 1 ay 15 gün    D) 2 yıl 6 ay          
                         

 22. Cevap: C Açıklama:

  Mahkeme, sanığın suç tarihinde 15 yaşından küçük olmasını dikkate alarak verilecek cezayı 1/2 oranında indirmiştir. 23. Sanığa mala zarar verme suçundan verilen ceza nedir?

  A) 120 gün adli para cezası    B) 3 yıl hapis cezası         
  C) 1 yıl hapis cezası          D) 6 ay hapis cezası          
                                

 24. Cevap: A Açıklama:

  Mahkeme, sanığın suçun işlenme şeklini göz önünde bulundurarak adli para cezasına hükmetmiştir. 25. Hangi kurum, aile içi şiddet vakalarında geçici koruma altına almak gibi tedbirler alabilir?

  A) ŞÖNİM                   B) Cumhuriyet Savcılığı   
  C) Polis                   D) Aile Bakanlığı         
                            

 26. Cevap: D Açıklama:

  Aile Bakanlığı, aile içi şiddet vakalarında koruyucu ve önleyici tedbir kararları verebilen bir kurumdur. 27. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik şiddete örnektir?

  A) Vurma                    B) Aşağılamak              
  C) Cinsel amaçlı dokunma    D) Boğaz sıkma             
                             

 28. Cevap: B Açıklama:

  Aşağılamak, kişinin ruh sağlığını olumsuz etkileyen ve psikolojik şiddete giren bir davranıştır. 29. Küçük yaştaki çocukların çalıştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) 14 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.
  B) Çalışan çocuklar sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
  C) Çocuklar okul saatleri dışında hafif işlerde çalışabilirler.
  D) Çocukların yüksek riskli işlerde çalıştırılması yasaktır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Yasalara göre, çalışan çocukların sosyal güvenliği sağlanır, ancak 14 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır. 31. Çocukların mağdur edilmelerini ve suça sürüklenmelerini önlemek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Sadece devletin çabaları
  B) Sadece ailelerin çabaları
  C) Devlet, aile ve toplumun iş birliği
  D) Yalnızca suçluları cezalandırmak

 32. Cevap: C Açıklama:

  Çocukların korunması ve suçun önlenmesi, devlet, aile ve toplumun ortak çabalarını gerektirir. 33. Çocuk işçiliğinin azaltılması için yapılabilecekler arasında hangisi yoktur?

  A) Çocuk işçi çalıştıran işverenlere ceza verilmesi
  B) Çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sağlanması
  C) Ailelere çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirme yapılması
  D) Çocuk işçiliğine göz yuman ailelerin ödüllendirilmesi

 34. Cevap: D Açıklama:

  Çocuk işçiliğine göz yuman ailelerin ödüllendirilmesi, çocuk işçiliğini azaltmak için yapılması gereken bir şey değildir. 35. Sorumlu davranmak, hangi durumlarda hukuki sorunların önlenmesine yardımcı olabilir?

  A) Aile içi şiddete karıştığımızda
  B) Trafik kurallarına uymadığımızda
  C) Başkalarının haklarına saygı göstermediğimizde
  D) Hepsinde

 36. Cevap: D Açıklama:

  Sorumlu davranmak, hukuk kurallarına uyma bilincini geliştirerek tüm hukuki sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. 37. Birine hakaret etmek hangi sorumluluk bilincinin gelişmediğini gösterir?

  A) Empati                B) Kendine hakim olma   
  C) Saygı                 D) Adalet               
                          

 38. Cevap: C Açıklama:

  Hakaret, diğer kişilere karşı saygısızlıktır ve kendi sözlerine ve eylemlerine hakim olamamayı gösterir. 39. Kişisel verilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşabiliriz?

  A) Kimlik hırsızlığı          B) Finansal dolandırıcılık   
  C) İtibar zedelenmesi         D) Hepsi                     
                               

 40. Cevap: D Açıklama:

  Kişisel veriler, kimlik hırsızlığı, finansal dolandırıcılık ve itibar zedelenmesi gibi çeşitli türde zararlı sonuçlara yol açabilir. 41. Hukuka aykırılıklar hangi iki şekilde ortaya çıkabilir?

  A) Kasten ve kasıtsız olarak
  B) Kasten ve gerekçeli olarak
  C) Gerekçeli ve kasıtsız olarak
  D) Kasten ve gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek

 42. Cevap: D Açıklama:

  Hukuka aykırılıklar, bilerek ve isteyerek yapılan davranışlardan (kasten) veya gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi sonucu ortaya çıkabilir. 43. Hukuka aykırı davranışların karşılığı nedir?

  A) Övgü                B) Takdir             
  C) Hukuki yaptırım     D) Ceza alma durumu   
                        

 44. Cevap: C Açıklama:

  Hukuki yaptırım, hukuka aykırı davranan kişilere uygulanan ve zorlayıcı nitelik taşıyan bir karşılıktır. 45. Hangi hukuk ilkesi, bir kimsenin ancak kendi işlediği suçtan sorumlu tutulacağını belirtir?

  A) Masumiyet karinesi     B) Cezaların şahsiliği   
  C) İcra                   D) Tazminat              
                           

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cezaların şahsiliği ilkesi, bir kimsenin ancak kendi işlediği suçtan sorumlu tutulabileceğini belirtir. 47. Hukuka aykırı davranışların toplum üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerden biri hangisidir?

  A) Ekonomik kayıplar        B) Bireysel utanç          
  C) Toplumsal huzursuzluk    D) Manevi zarar            
                             

 48. Cevap: C Açıklama:

  Hukuka aykırı davranışlar toplum düzenini bozarak toplumsal huzursuzluğa yol açabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 7.sınıf hukuk ve adalet dersi 2.dönem yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Arabuluculuk ve uzlaşma yöntemlerini ayırt etme.

Uzlaştırma sürecinde uzlaştırmacının rolünü anlama.

Hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşı yöntemlerinin ve hukuki çözüm yollarının önemini anlar.

Ceza yargılaması hakkında temel bilgiye sahip olur ve suçlara karşı tutum geliştirir.

Suç soruşturma ve kovuşturma süreçlerini anlama

Yargı kurumlarının görev ve yetkilerini kavrama

Anayasa Mahkemesi'nin görevlerini bilmek

Sayıştay'ın görevlerini bilmek

Yargılamanın çocuk suçlulara etkileri

Suçun işlenme şeklinin cezaya etkisi

Aile içi şiddetten korunma yöntemleri

Şiddet türleri ve sonuçları

Çocuk işçiliğiyle ilgili yasaları bilmek

Çocuk istismarı ve suça sürüklenmeyle mücadelede farklı paydaşların rolünü anlamak

Çocuk işçiliği sorununu anlama ve çözüm önerileri geliştirme

Sorumlu davranmanın önemini ve hukukla ilişkisini anlama

Sorumluluk sahibi bir vatandaş olmanın önemini anlama

Kişisel verilerin güvenliğinin önemini vurgulama

Hukuka aykırılıkların ortaya çıkma şekillerini bilir.

Hukuka aykırı davranışların sonuçlarını bilir.

Cezalarla ilgili temel hukuk ilkelerini anlamak.

Hukuka aykırı davranışların toplumsal sonuçlarını değerlendirebilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Hukuk ve Adalet 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Hukuk ve Adalet dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.