7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. İslam din anlayışında yorum farklılıklarının nedenlerinden biri hangisidir?

  A) İnsan unsuru         B) Siyasi nedenler     
  C) Ekonomik nedenler    D) Coğrafi konum       
                         

 2. Cevap: A Açıklama: 3. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılmasında hangi faktör önemlidir?

  A) Ortam ve kültür
  B) İnsanların düşünme yetenekleri
  C) Siyasi iklim
  D) Ekonomik koşullar

 4. Cevap: B Açıklama: 5. Eş'arilik mezhebinin kurucusu kimdir?

  A) Ebu Hanife    B) İmam Malik    C) İmam Şafii    D) İmam Eş'ari    

 6. Cevap: D Açıklama:

  Eş'arilik, İmam Eş'ari'nin görüşlerine dayanır. 7. Aşağıdaki fıkhi yorumlardan hangisi Ebu Hanife tarafından kurulmuştur?

  A) Şafiilik    B) Hanbelilik    C) Malikilik    D) Hanefilik    

 8. Cevap: D Açıklama:

  Hanefilik fıkhi yorumu, Ebu Hanife'nin fikirlerine dayanır. 9. Kadirilik tasavvufunda en önemli esas nedir?

  A) Dünya malına önem vermek
  B) Kur'an ve sünnete uygun yaşamak
  C) Gösterişli bir yaşam sürmek
  D) Nefsi arzulara teslim olmak

 10. Cevap: B Açıklama:

  Kadirilik, Kur'an'ın ilkelerine ve Hz. Muhammed'in sünnetine uygun yaşamayı vurgular. 11. Nakşibendiliğin kurucusu olan mutasavvıf kimdir?

  A) Abdülkadir Geylani
  B) Ahmed Yesevi
  C) Muhammed Bahauddin Nakşibend
  D) Yunus Emre

 12. Cevap: C Açıklama:

  Nakşibendilik, Muhammed Bahauddin Nakşibend tarafından kurulmuştur. 13. "Halk içinde Hak ile beraber olmak" sözü Mevlevilikte neyi ifade eder?

  A) Herkesin içinde sırları gizlemek
  B) Allah'ı (c.c.) her zaman hatırlamak
  C) Toplumdan uzaklaşmak
  D) Dünyalık mal mülk sahibi olmak

 14. Cevap: B Açıklama:

  Mevlevilikte "Halk içinde Hak ile beraber olmak", her zaman Allah'ı (c.c.) hatırlamak anlamına gelir. 15. Alevilik akımının temel inancı nedir?

  A) Hz. Osman'ın (r.a.) halifeliğinin haklılığı
  B) Hz. Hüseyin'in (r.a.) şehadetinin müslümanlar için büyük bir kayıp olduğu
  C) Hz. Muaviye'nin (r.a.) halife olmasının zorunlu olduğu
  D) Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) halifeliğinin yanlış olduğu

 16. Cevap: B Açıklama:

  Alevilik, halifeliğin Hz. Ali'nin (r.a.) ve onun soyundan gelenlerin hakkı olduğunu savunur. 17. Alevilik-Bektaşilikte öne çıkan ilkelerden hangisi değildir?

  A) Sevgi ve saygı    B) Maddiyatçılık    
  C) Cömertlik         D) Tevazu           
                      

 18. Cevap: B Açıklama:

  Alevilik-Bektaşilikte maddiyatçılık değil, maneviyatçılık vurgulanır. 19. Cem töreninin en önemli unsurlarından biri hangisidir?

  A) Sohbet    B) İkrar    C) Semah    D) Divan okuma    

 20. Cevap: B Açıklama:

  İkrar, Alevilik-Bektaşiliğin gereklerine uyma sözüdür ve cem töreninde olmazsa olmaz bir unsurdur. 21. Semah, Alevilik-Bektaşilikte aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevgiyi ifade eden bir namaz
  B) Manevi coşku içinde müzik eşliğinde dönme
  C) Cem töreninde okunan dualara verilen isim
  D) Alevi-Bektaşilerin ibadet ettiği yerin adı

 22. Cevap: B Açıklama:

  Semah, Alevilik-Bektaşilikte manevi coşku içinde müzik eşliğinde dönülerek yapılan bir uygulamadır. 23. Musahİplik kavramı Alevilik-Bektaşilikte neyi ifade eder?

  A) İki ailenin birbirine destek ve yardım etme sözü
  B) Bir mürşide bağlılık ve teslimiyet
  C) Toplumdaki haksızlıklarla mücadele etme
  D) Alevi-Bektaşi ocağına üye olma

 24. Cevap: A Açıklama:

  Musahİplik, iki ailenin birbirlerine Allah'a (c.c.) kul, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ümmet ve Hz. Ali'ye (r.a.) bağlı olacaklarına dair verdikleri sözü ifade eder. 25. Alevilik-Bektaşilik geleneğinde, gülbank olarak da bilinen dua nedir?

  A) Hatim duası
  B) İslam'ın beş şartı
  C) Kuran ayetlerinin toplanması
  D) Allah'a yapılan kişisel yakarış

 26. Cevap: D Açıklama:

  Gülbank, Alevilik-Bektaşilik'te insanların kendi kelimeleriyle Allah'a yaptığı dualardır. 27. Hızır orucu hangi günlerde tutulur?

  A) Ramazan'ın ilk on günü
  B) Şubat ayının 13-15. günleri
  C) Muharrem ayının 1-10. günleri
  D) Zilhicce ayının son on günü

 28. Cevap: B Açıklama:

  Hızır orucu, Alevilik-Bektaşilik'teki en önemli oruçlardan biridir ve Şubat ayının 13-15. günlerinde tutulur. 29. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefat edeceği aşağıdaki ayetlerden hangisinde ifade edilmektedir?

  A) "Muhammed... Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur."
  B) "Sen öleceksin ve şüphesiz onlar da ölecektir."
  C) "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım."
  D) "Andolsun ki Resullullah, sizin için güzel bir örnektir."

 30. Cevap: B Açıklama:

  Zümer suresi 30. ayet, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) da diğer insanlar gibi ölümlü bir varlık olduğunu belirtmektedir. 31. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliği onu diğer insanlardan farklı kılmaktadır?

  A) Temizlik ve çalışkanlık
  B) Dürüstlük ve güvenilirlik
  C) Allah'tan (c.c.) vahiy alması
  D) Toplumdaki herkesin sevgisini kazanması

 32. Cevap: C Açıklama:

  Diğer seçenekler de Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güzel ahlak özelliklerini ifade etmektedir ancak onu diğer insanlardan ayıran temel özellik, Allah'tan (c.c.) vahiy almasıdır. 33. Peygamberimizin (s.a.v.) kendisine gelen Kur'an ayetlerini insanlara bildirmesine ne ad verilir?

  A) Tebliğ    B) Teşvik    C) Tespit    D) Tedbir    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberi (s.a.v.) gelen vahyi insanlara bildirme görevine tebliğ denir. 35. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara öğrettiği ilahi emirlerin bütünü nedir?

  A) Sünnet    B) Hadis    C) İslam    D) Tekvir    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) Allah'tan gelen vahyi insanlara bildirerek İslam dinini öğretmiştir. 37. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) müjde verdiği kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Günah işleyenler
  B) Allah'a iman edip iyi işler yapanlar
  C) Zalimlere ve müşriklere
  D) Yalancılara ve hırsızlara

 38. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'a inanan ve iyi işler yapanlara dünya ve ahirette kurtuluş müjdesi vermiştir. 39. Hz. Muhammed'in (s.a.v.'in) Veda Hutbesi'nde yaptığı uyarılardan biri aşağıda hangisidir?

  A) Allah'a ortak koşmaktan sakınmak
  B) Dünya hayatına çok bağlanmak
  C) Müslümanları birbirine düşürmek
  D) Zenginlere özenmek

 40. Cevap: A Açıklama:

  Veda Hutbesi'nde Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları Allah'a ortak koşmaktan ve zulümden sakınmaları konusunda uyarmıştır. 41. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Dürüstlük    B) Hırsızlık    C) Kibir    D) Haset    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), dürüstlüğü ve güvenirliliği ile tanınırdı. 43. Kâfirûn suresi hangi konuyu işler?

  A) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'a ibadet etmesi
  B) Müşriklerin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) teklifleri
  C) Müslümanların ibadetleri
  D) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) miracı

 44. Cevap: B Açıklama:

  Kâfirûn suresi, müşriklerin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kendi ilahlarına bir yıl ibadet etmesi karşılığında kendisinin de onların ilahına bir yıl ibadet etmesini teklif etmeleri üzerine inmiştir. 45. Hz. Peygamber'in kadınların hakları konusunda yaptığı tavsiye nedir?

  A) Onları köleleştirmek
  B) Onlara zulmetmemek
  C) Onlara ibadet özgürlüğü tanımak
  D) Onları eğitimden mahrum bırakmak

 46. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, kadınların haklarına riayet edilmesini ve onlara zulmedilmemesini tavsiye etmiştir. 47. Hz. Peygamber'e göre Müslümanların birbirlerine karşı sorumluluklarından biri nedir?

  A) Onları haksız yere öldürmek
  B) Mallarını yağmalamak
  C) Onlara emanetleri iade etmek
  D) Onlara iftira atmak

 48. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, Müslümanların birbirlerine karşı sorumlulukları arasında emanetleri iade etmeyi de saymıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
  1. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur.
  2. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  3. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını kavrar.
  4. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.
  5. Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarını araştırarak çevresinden örnekler verir
 • KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
  1. Dil, örf ve âdetler, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir.
  2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir.
  4. Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir
  5. Laikliğin ne anlama geldiğini söyleyerek bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu kavrar.

Ayrıca 7.sınıf DKAB dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Fıkhi yorumların oluşumunu ve yayılmasını açıklama.

İslam düşüncesinde fıkhi yorumların önemini kavrama.

Tasavvufi yorumların temel ilkelerini ve kurucularını anlar.

Tasavvufi yorumların temel ilkelerini ve kurucularını anlar.

Tasavvufi akımların temel ilkelerini kavrama

Dinî farklılıkları saygı ve hoşgörüyle değerlendirme

İslami düşünce akımlarının temel ilkelerini açıklar.

İslami uygulamaların temel unsurlarını açıklar.

Alevilik-Bektaşiliğin temel kavramlarını öğrenme

Alevilik-Bektaşilikteki insan ilişkilerini anlama

Alevilik-Bektaşilik inancı ve uygulamalarını kavramak

Alevilik-Bektaşilik ibadetlerini öğrenmek

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ölümlü bir insan olduğunu anlamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğinin temelini anlamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İslam'ı yayma çabalarını anlamak.

İslam'ın evrensel bir din olduğunu ve herkese açık olduğunu bilmek.

Peygamberlik görevlerinin önemini kavrar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son öğütlerini analiz eder.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güzel ahlakını tanıma

Kâfirûn suresinin mesajını anlama

Hz. Peygamber'in kadın hakları hakkındaki görüşlerini bilmek

Müslümanların birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarını kavramak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 58 kere doğru, 24 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri