7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test CEVAPLARI

 1. Felak Suresi'nin son ayeti ne anlatmaktadır?

  A) Allah'ın birliğini
  B) İmanın önemini
  C) İnsanların kötülüklerinden Allah'a sığınmayı
  D) Peygamber sevgisini

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani Felak Suresi'nin son ayeti insanların kötülüklerinden Allah'a sığınmayı anlatmaktadır. Bu sure, kötü niyetli insanların şerrinden korunmak için okunabileceği gibi genel olarak Allah'a sığınmanın önemini de vurgulamaktadır. B 3. Hz. Salih (a.s.) hangi olaylarla anılır?

  A) Şirk koşan kavmi uyararak Allah'ın birliğine çağırdığı için
  B) Kavmine zina yasağı getirdiği için
  C) Kavmine faiz yasağı getirdiği için
  D) Kavmine haksızlık yaptığı için

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Şirk koşan kavmi uyararak Allah'ın birliğine çağırdığı için" olarak verilmiştir. Hz. Salih (a.s.), kavmini putlara tapmaktan vazgeçirmeye çalışarak Allah'ın birliğine çağırmıştır. Bu konuda kavmiyle sık sık tartışmış ve onları uyarmıştır. Hz. Salih'in bu mücadelesi, insanlara Allah'ın birliği ve tevhidi konusunda önemli bir ders vermektedir. 5. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar konusunda hangi görüş doğrudur?

  A) Ahlaki değerler kişiden kişiye değişir.
  B) Ahlaki değerler toplumun kabul ettiği normlara uygun olmalıdır.
  C) Ahlaki değerler hiçbir zaman önemli değildir.
  D) Ahlaki değerler sadece din tarafından belirlenir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Ahlaki tutum ve davranışlar, toplumun kabul ettiği normlara uygun olmalıdır. Ahlaki değerler, insanlar arasındaki ilişkileri ve toplumsal yaşamı düzenleyen önemli bir faktördür. Toplumsal kabul görmüş ahlaki değerler, bireylerin güvenliği, refahı ve mutluluğunu koruyarak, toplumun sağlıklı işleyişine katkı sağlar. 7. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Ahlaki değerler insanların hayatlarında önemli bir rol oynar.
  B) Ahlaki değerler kişinin içinde doğduğu toplumun kültürüne göre değişebilir.
  C) Ahlaki değerler yalnızca bir dinin öğretileriyle belirlenir.
  D) Ahlaki değerler insanların birbirleriyle etkileşiminde önemli bir faktördür.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneği, yani "Ahlaki değerler yalnızca bir dinin öğretileriyle belirlenir" ifadesinin yanlış olduğunu belirtmektedir. Ahlaki değerler, toplumun kabul ettiği normlara göre değişebilir ve farklı kültürler arasında farklılık gösterir. Ahlaki değerler insanların hayatlarında önemli bir rol oynar ve insanların birbirleriyle etkileşiminde önemli bir faktördür. 9. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Ahlaki değerler hiçbir zaman değişmez.
  B) Ahlaki değerler sadece bireysel kararlarla belirlenir.
  C) Ahlaki değerler sadece bir din tarafından belirlenir.
  D) Ahlaki değerler insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde önemlidir.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Ahlaki değerler insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde önemlidir. Ahlaki değerler insan davranışlarının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir ve insanlar arasındaki ilişkileri belirleyen faktörlerden biridir. Ahlaki değerler, toplumun kabul ettiği normlara uygun olmalıdır ve genellikle insanların haklarına saygı göstermek, dürüst olmak, adil olmak, yardımsever olmak, hoşgörülü olmak ve sorumlu davranmak gibi olumlu davranışları içerir. 11. Hz. Salih (a.s.) hangi kavme peygamberlik yapmıştır?

  A) Ad kavmi    B) Semud kavmi    C) Lut kavmi    D) Medyen kavmi

 12. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Semud kavmi"dir. Hz. Salih (a.s.), Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir ve onlara Allah'ın mesajını iletmeye çalışmıştır. Semud kavmi, büyük bir felakete neden olan inkarcı bir toplum olarak anılır. 13. Hz. Salih (a.s.) kavmi helak olduktan sonra neler olmuştur?

  A) Kavmin yerleşim yeri tamamen yıkılmıştır.
  B) Hz. Salih (a.s.) da kavmiyle birlikte helak olmuştur.
  C) Kavmin bir kısmı kaçarak başka bir yere yerleşmiştir.
  D) Helak olmadan önce kavim bir toplulukla birleşmiştir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Kavmin yerleşim yeri tamamen yıkılmıştır."dır. Hz. Salih (a.s.) kavmi inançsızlık ve zulüm yapmak nedeniyle Allah'ın azabına uğramış ve kavmin yerleşim yeri tamamen yıkılmıştır. Helak sonrası kavmin bir kısmının kaçarak başka bir yere yerleştiği veya Hz. Salih'in helak olup olmadığı gibi bir bilgi verilmemiştir. 15. Güzel ahlaki tutum ve davranışlar neden önemlidir?

  A) Sadece dini bir sorumluluktur
  B) İnsanların birbirleriyle iyi geçinmesi için gereklidir
  C) Yalnızca aile içinde uygulanması gereken bir kuraldır
  D) Toplumsal kurallara uyulması için zorunlu bir gerekliliktir

 16. Cevap: B Açıklama:

  Güzel ahlaki tutum ve davranışlar, toplumda huzur ve barışın korunması, insanların birbirleriyle saygı ve sevgiyle iletişim kurması, aynı zamanda bireyin kendi iç huzurunu sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca, ahlaki değerlere uygun davranmak insanların güvenini kazanmalarına ve toplumsal kurallara uyumlu bir birey olmalarına yardımcı olur. Bu nedenle güzel ahlaki tutumlar, insanın hem bireysel hem de toplumsal hayatında önemli bir yer tutar. 17. Güzel ahlaki tutum ve davranışlarla ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Güzel ahlaki tutum ve davranışlar toplumda barış ve huzurun korunmasına katkıda bulunur.
  B) İnsanlar güzel ahlaki tutum ve davranışları kendi çıkarları doğrultusunda seçebilirler.
  C) Güzel ahlaki tutum ve davranışlar sadece dini kavramlarla ilişkilidir.
  D) Güzel ahlaki tutum ve davranışlar ahlaki bir erdemdir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Güzel ahlaki tutum ve davranışlar sadece dini kavramlarla ilişkilidir" seçeneğidir. Bu ifade yanlıştır, çünkü güzel ahlaki tutum ve davranışlar sadece dini kavramlarla ilişkili değildir, aynı zamanda insanların birbirlerine saygı göstermesi, dürüst olması, yardımsever olması gibi sosyal değerlere de bağlıdır. Güzel ahlaki davranışlar toplumun tüm kesimlerinde benimsenmelidir ve herkesin katkıda bulunmasıyla barış ve huzurun korunmasına yardımcı olur. 19. Güzel ahlaki tutum ve davranışlar neden önemlidir?

  A) Yalnızca dini sorumluluklar için gereklidir.
  B) İnsanların birbirleriyle iyi geçinmesi için gereklidir.
  C) Sadece aile içinde uygulanması gereken bir kuraldır.
  D) Sadece iş hayatında uygulanması gereken bir kuraldır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Güzel ahlaki tutum ve davranışlar insanların birbirleriyle iyi geçinmeleri için gereklidir, toplumda hoşgörü ve saygıyı sağlar, güvenli bir ortam oluşturur, kişinin kendisini daha mutlu ve huzurlu hissetmesine yardımcı olur. 21. Hz. İsmail (a.s.)'ın Allah'a kurban edilmek üzere hazırlanması, hangi olayda gerçekleşmiştir?

  A) Miraç olayında
  B) Hz. İbrahim (a.s.)'ın rüyasında   
  C) Hz. İsmail (a.s.)'ın rüyasında
  D) Kıyamet gününde                   

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Hz. İbrahim (a.s.)'ın rüyasında 23. Hz. İsmail (a.s.)'ın hayatında, hangi önemli olaylardan biri İbrahim (a.s.) ile olan yolculuğudur?

  A) Medine'ye göç etmesi                B) Mekke'de kalması                   
  C) Şam'da yaşaması                     D) Kabe'nin yapımında yardım etmesi   

 24. Cevap: D Açıklama:

  Soru, Hz. İsmail'in hayatındaki önemli bir olayın ne olduğunu soruyor ve cevap olarak İbrahim (a.s.) ile olan yolculuğu doğru yanıtı vermektedir. Bu yolculuk, İbrahim (a.s.)'ın oğlu İsmail'i ve annesi Hacer'i Mekke'ye getirdiği ve orada bıraktığı bir olaydır. Bu yolculuk, İslam inancında, Kabe'nin inşasında da önemli bir rol oynadığı için önemli bir olaydır. 25. En'âm Suresi 162. ayette Allah'ın niteliklerinden hangisi belirtilmemiştir?

  A) Rızık vermek         B) Güvenlik sağlamak   
  C) Adaletli olmak       D) Bilgi vermek        

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Adaletli olmak'tır. En'âm Suresi 162. ayette, Allah'ın adaletli olduğu belirtilirken, rızık vermek, güvenlik sağlamak ve bilgi vermek gibi diğer niteliklerinden bahsedilmemiştir. Bu ayet, insanlara Allah'a dua etmeleri için bir çağrı yaparken, Allah'ın adaletinin önemine vurgu yapmaktadır. 27. Hz. İsmail'in annesi kimdir?

  A) Hacer    B) Hatice    C) Ayşe    D) Safiye

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan "Hacer" kelimesidir. Hz. İsmail'in annesi olarak bilinen Hacer, Hz. İbrahim'in cariyesiydi ve kendisine gösterdiği sadakat nedeniyle Allah tarafından ödüllendirilmiştir. 29. Hz. İsmail neden Mekke'de doğdu?

  A) Hz. İbrahim ve Hz. Hacer Mekke'de yaşıyordu.
  B) Hz. İsmail'in dedesi Mekke'ye göç etti.
  C) Hz. İsmail, Allah'ın emriyle Mekke'ye getirildi.
  D) Hz. İsmail, Mekke'de tedavi edilmek için getirildi.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Hz. İbrahim ve Hz. Hacer Mekke'de yaşıyordu. İslam inancına göre, Hz. İbrahim ve eşi Hz. Sarah çocuk sahibi olamayınca, Sarah'ın hizmetçisi Hz. Hacer, İbrahim'e oğlu olacak bir çocuk vermek üzere verildi. Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve oğulları Hz. İsmail, Allah'ın emriyle Mekke'ye getirildi ve orada yaşamaya başladılar. Hz. İsmail'in doğumu, Hz. Hacer'in Mekke'de yaşaması nedeniyle Mekke'de gerçekleşti. 31. En’âm Suresi 162. ayette Allah'ın nimetlerine şükretmeyenlerin sonuçları hakkında ne ifade kullanılmıştır?

  A) "kendilerine yazık ederler"
  B) "sürekli acı içinde kıvranırlar"
  C) "cehennem ateşiyle cezalandırılırlar"
  D) "hayatları boyunca mutsuz olurlar"

 32. Cevap: A Açıklama:

  Soru, En'âm Suresi 162. ayette yer alan Allah'ın nimetlerine şükretmeyenlerin sonuçları hakkındadır. Ayette kullanılan ifade "kendilerine yazık ederler" şeklindedir ve bu ifade, nimetlere şükretmeyenlerin kendi zararlarına olduğunu vurgular. Bu ayet, İslamiyet'in öğretileri hakkında bilgi sahibi olmak ve Kur'an'daki ifadeleri anlamak için önemlidir. 33. Hz. İsmail (a.s.) hangi peygamberin oğludur?

  A) Hz. Nuh (a.s.)        B) Hz. İbrahim (a.s.)   
  C) Hz. Yusuf (a.s.)      D) Hz. Yakub (a.s.)     

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Hz. İbrahim (a.s.) Hz. İsmail (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.)'ın oğludur ve İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi üç semavi dinin de atasıdır. Hz. İsmail, İbrahim'in ilk oğlu ve İslamiyet, peygamberlik geleneğine göre, İbrahim'in soyundan gelen oğullarından oluşan İsmailoğullarına dayanır. Hz. İsmail'in soyundan gelenler, İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'ın doğduğu kabile olan Kureyş kabilesine mensuptur. 35. Hz. İsmail (a.s.) hangi özellikleriyle tanınır?

  A) Sabrı ve fedakarlığı ile
  B) Bilgisi ve ilmiyle
  C) Cesareti ve kahramanlığıyla
  D) Güzel ahlakı ve insani değerleriyle

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Sabrı ve fedakarlığı ile" olan bu soruda Hz. İsmail'in bu özellikleriyle tanındığı sorulmaktadır. Hz. İsmail, babası Hz. İbrahim'in Allah'ın emriyle kendisini kurban etmek istediği zaman gösterdiği sabır ve teslimiyetle tanınmaktadır. Ayrıca, babası ile birlikte Allah'ın emrini yerine getirmek için fedakarlık yapmaya hazır olması da onun bu özellikleriyle anılmasına neden olmuştur. 37. Hz. İsmail (a.s.) hangi peygamberlerin soyundan gelmektedir?

  A) Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. Musa (a.s.)
  B) Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İshak (a.s.)
  C) Hz. Nuh (a.s.) ve Hz. Adem (a.s.)
  D) Hz. Davut (a.s.) ve Hz. Süleyman (a.s.)

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İshak (a.s.) Hz. İsmail (a.s.), İbrahim Peygamber'in oğludur ve İshak Peygamber'in abisidir. Hz. İsmail (a.s.), İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi üç semavi dinin de ortak kabul ettiği İbrahim Peygamber'in soyundan gelmektedir. 39. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir?

  A) Sadece koyunlar
  B) Sadece keçiler
  C) Koyun, keçi, sığır ve deve gibi büyükbaş hayvanlar
  D) Sadece tavşanlar

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek C'dir, yani koyun, keçi, sığır ve deve gibi büyükbaş hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Kurban Bayramı'nda Müslümanlar tarafından yapılan bir gelenektir ve İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Kurban kesim işlemi belirli bir şekilde yapılmalı ve belirli hayvanlar kullanılmalıdır. Bu geleneğin amacı fakir insanları da bayramın coşkusuna katılmalarını sağlamaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Detayları

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
  1. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur.
  2. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  3. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını kavrar.
  4. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.
  5. Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarını araştırarak çevresinden örnekler verir
 • KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
  1. Dil, örf ve âdetler, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir.
  2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir.
  4. Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir
  5. Laikliğin ne anlama geldiğini söyleyerek bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu kavrar.

Ayrıca 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri ve ayetlerini anlama becerisini ve İslami kültürü anlama kazanımını ölçmek için hazırlanmıştır.

Allah'a olan inançlarını pekiştirerek, doğru yolu bulmalarına yardımcı olabilir.

Ahlaki değerlerin toplum için önemini kavramak.

Farklı kültürler ve toplumlarda ahlaki değerlerin nasıl farklılık gösterebileceğini anlamaları ve ahlaki davranışların insanların hayatında önemli bir rol oynadığını kavramaları beklenir.

Ahlaki değerlerin önemini anlamaları ve insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğini kavramaları hedeflenmektedir.

İslamiyet ve peygamberler hakkındaki bilgiyi ölçen bir soru olabilir.

"Tarihî olayları anlama ve yorumlama becerisi" olarak ifade edilebilir.

Güzel ahlaki tutum ve davranışlarının toplumda huzur ve barışın korunması, insanlar arasında saygı ve sevgiyle iletişim kurulması, bireyin kendi iç huzurunu sağlaması açısından önemini anlamak.

Güzel ahlaki tutum ve davranışların toplumsal değerlerle ilişkisini anlamak ve güzel ahlaki davranışların toplumda barış ve huzurun korunmasına katkıda bulunduğunu kavramaktır.

Güzel ahlaki tutum ve davranışların toplumsal ilişkiler açısından önemini anlayabilme.

Bu soru, İslamiyet'in önemli bir olayını ve dini bilgiyi test etmektedir. Hz. İbrahim'in rüyasında Allah'ın kendisine oğlu Hz. İsmail'i kurban etmesini emrettiği ve Hz. İbrahim'in bu emri yerine getirmeye hazır olduğu anlatılmaktadır. Bu olay, İslam'da kurban ibadetinin temelini oluşturur. Bu soru, İslamiyet'te önemli bir yeri olan Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in kurban edilme olayını test etmektedir. Hz. İbrahim, rüyasında Allah'ın oğlu Hz. İsmail'i kurban etmesini emrettiğini görür ve buna hazırlanır. Bu olay, İslam'da kurban ibadetinin temelini oluşturur.

İslamiyet ve İbrahimî dinlerin temel bilgilerine ilişkin bir kazanımı test etmektedir.

Kur'an'daki önemli ayetleri anlama ve yorumlama becerisini ölçmektedir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi alanında bilgi sahibi olma kazanımını ölçmektedir.

İslam inancında Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail'in hayatı ve Mekke'nin önemi hakkında bilgi edinme.

En'âm Suresi 162. ayetin anlamını anlamak ve İslamiyet'in öğretileri hakkında bilgi edinmek.

İslam tarihi ve İslamiyet'in önemli şahsiyetleri hakkında bilgi sahibi olma.

İslam dininde önemli bir yere sahip olan Hz. İsmail'in hayatı ve onun sabır ve fedakarlık gibi önemli insani değerleri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.

Dini bilgi - Hz. İsmail (a.s.)'in soyu hakkında bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 16 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 132 kere doğru, 71 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri