7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İslam dininde fıkıh nedir?


 2. Cevap: Fıkıh, İslam hukuku anlamına gelir ve Müslümanların günlük hayatlarında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen kurallar bütünüdür. Açıklama:

  Fıkıh yorumları, Kur'an ayetleri ve Peygamber hadislerini yorumlayarak İslam hukukunun ilkelerini belirlemeye çalışır. 3. Tasavvufi yorumların üç örneğini veriniz.


 4. Cevap: * Sufilik * Vahdet-i Vücud * Mevlevilik Açıklama:

  Tasavvufi yorumlar, İslam'ın manevi ve mistik yönüne odaklanır. 5. Hanbelilik nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Ahmed bin Hanbel'in görüşlerine dayanan ve Kur'an ve Sünnet'i yorumlamada sıkı bir tutum sergileyen fıkhi bir yorumdur. Açıklama:

  Hanbelilik, İslam hukukunun muhafazakar bir yorumunu temsil eder. 7. Hoca Ahmet Yesevi'nin doğduğu ve vefat ettiği şehirler hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Sayram ve Yesi Açıklama:

  Hoca Ahmet Yesevi, Türkistan'ın Yesi şehrine bağlı Sayram kasabasında doğmuş ve Yesi şehrinde vefat etmiştir. 9. "Halk içinde Hak ile beraber olmak" sözüyle ne anlatılmak istenir?


 10. Cevap: Allah'ın (c.c.) her an yanımızda olduğunun bilincinde olmak ve davranışlarımıza dikkat etmek Açıklama:

  Mevlevilik, insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamalarını ve başkalarına saygı duymalarını önemser. 11. Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'daki misyonu nedir?


 12. Cevap: İnsanlara İslam'ın ilkelerini ve güzel ahlak prensiplerini öğretmek Açıklama:

  Hacı Bektaş Veli, Anadolu'da yaşayan Türkmenlere dinlerini ve kültürlerini benimsetmek için çalışmıştır. 13. Musahiplik nedir?


 14. Cevap: Evli iki erkek ile eşlerinin, birbirlerine Allah'a (c.c.) kul, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ümmet ve Hz. Ali'ye (r.a.) de bağlı olacaklarına dair söz vermeleridir. Açıklama:

  Musahiplik, Alevilik-Bektaşilikte önemli bir kavramdır ve iki ailenin aralarında karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı bir bağ kurmalarını sağlar. 15. Musahipliğin temel amacı nedir?


 16. Cevap: Birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak. Açıklama:

  Musahiplik, Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar arasında kurulan kardeşlik bağının devam ettirilmesi amacıyla Alevilik-Bektaşilikte uygulana bir ibadettir. 17. Peygamberimizin (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran temel özelliği nedir?


 18. Cevap: Allah'tan (c.c.) vahiy alması ve üstün ahlaki özelliklere sahip olması. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), diğer insanlardan Allah'ın vahyini aldığı ve dürüstlük, güvenilirlik, şefkat, merhamet ve yardımseverlik gibi üstün ahlaki özelliklere sahip olduğu yönüyle ayrılır. 19. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son peygamber olarak nitelenmesinin nedeni nedir?


 20. Cevap: Ahzâb suresinin 40. ayetinde "Muhammed... Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur." ifadesi yer alır. Açıklama:

  Bu ayet, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın son peygamberi olduğunu ve kendisinden sonra başka bir peygamber gelmeyeceğini belirtir. 21. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davranışlarının hangi iki boyutunu açıklayınız.


 22. Cevap: * Yerel boyut * Evrensel boyut Açıklama:

  Yerel boyut, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kullandığı eşyalar ve yaşadığı şartları içerirken, evrensel boyut, tüm insanlığın örnek alması gereken davranışlarını ifade eder. 23. İnsanlara Kur'an ayetlerini açıklamanın Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi peygamberlik görevlerinden biri olduğunu belirtiniz.


 24. Cevap: İnsanlara Kur'an ayetlerini açıklamak Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur'an'ın ilkelerini insanlara tebliğ etme ve açıklamanın yanı sıra, ibadetlerin nasıl yerine getirileceğini de öğretmiştir. 25. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) insanlara yaptığı bir uyarıyı açıklayınız.


 26. Cevap: Şirk koşmamaları uyarısı Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları yalnızca Allah'a kulluk etmeye çağırmış ve başka tanrılara veya varlıklara ibadet etmemeleri konusunda uyarmıştır. 27. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güzel ahlakı tamamladığını gösteren bir hadis yazınız.


 28. Cevap: "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." Açıklama:

  Bu hadis, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın emirlerini yerine getirmenin ötesinde, insanlara iyi ahlakın önemini de öğrettiğini vurgulamaktadır. 29. Hz. Peygamber'in veda hutbesinde verdiği iki emaneti yazınız.


 30. Cevap: - Kur'an-ı Kerim - Peygamberin sünneti Açıklama:

  Bu iki emanet, Müslümanların hidayetin yolunu kaybetmemeleri ve İslam'a bağlı kalmaları için vazgeçilmezdir. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Din, vahye dayanır.
  (.....) 2. Din anlayışı, dinin özüne aittir.
  (.....) 3. İnsan unsuru, din anlayışında yorum farklılıklarına neden olur.
  (.....) 4. Yaşanılan ortam ve kültür, din anlayışını etkilemez.
  (.....) 5. İnançla ilgili yorumlar, kutsal kitaplarda yer alır.
  (.....) 6. Fıkhi yorumlar, dinî ilkeleri anlamada kullanılır.
  (.....) 7. Tasavvufi yorumlar, Allah ile kul arasındaki ilişkiyi ele alır.
  (.....) 8. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatından sonra Müslümanlar arasında dinî fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır.
  (.....) 9. İslam dininde inanç esasları konusunda görüş ayrılığı vardır.
  (.....) 10. Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti, İslam'ın temel kaynaklarından biridir.

 32. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 33. Eşleştirmeleri yapın:

  1. Ahmet Yesevi
  2. Abdülkadir Geylani
  3. Muhammed Bahauddin Nakşibend
  4. Yesevilik
  5. Kadirilik
  6. Nakşibendilik
  7. Divan-ı Hikmet
  8. Neyf
  9. Kasr-ı Arifan
  10. Buhara
  a) Muhammed Bahauddin Nakşibend'in doğduğu köy
  b) Kadiriliğin kurucusu
  c) Abdülkadir Geylani'nin doğduğu yer
  d) Nakşibendiliğin kurucusu
  e) Yesevi'nin şiirlerinin toplandığı eser
  f) Tasavvufi yorum biçimi
  g) Ahmet Yesevi'nin türbesinin bulunduğu şehir
  h) Kadiriliğin temel ilkesi
  i) Yeseviliğin temel ilkeleri
  j) Nakşibendiliğin temel ilkesi

 34. Cevap: 1. f 2. b 3. d 4. i 5. h 6. j 7. e 8. c 9. a 10. g Açıklama:

  Soru, tasavvufi yorumlar ve önemli temsilcileri ile ilgilidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
  1. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur.
  2. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  3. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını kavrar.
  4. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.
  5. Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarını araştırarak çevresinden örnekler verir
 • KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
  1. Dil, örf ve âdetler, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir.
  2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir.
  4. Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir
  5. Laikliğin ne anlama geldiğini söyleyerek bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu kavrar.

Ayrıca 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, fıkhın İslam hukukundaki rolünü anlayacaklardır.

Öğrenciler, tasavvufi yorumların çeşitliliğini anlayacaklardır.

Hanbelilik'in felsefesini kavrama.

Öğrenciler, Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatına ilişkin temel bilgileri edinirler.

Öğrenciler, Mevleviliğin sosyal boyutunu kavrar.

Öğrenciler, Alevilik-Bektaşilik akımının kökenlerini ve amaçlarını öğrenir.

Öğrenciler, Alevilik-Bektaşilik kültürünün toplumsal ilişkilerdeki rolünü anlarlar.

Alevilik-Bektaşilikte musahipliğin önemini ve amacını anlamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) diğer insanlardan ne gibi yönlerden farklı olduğunu ayırt etmeyi sağlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlerin sonuncusu olduğunu ve onunla peygamberlik müessesesinin tamamlandığını anlamayı sağlar.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetinin doğru bir şekilde öğrenilmesi ve uygulanması gerektiğini anlar.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberlik görevlerini ve Kur'an'ın anlaşılmasındaki rolünü kavramak.

Öğrenciler, şirk inancının tehlikelerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hem dini hem de ahlaki bir rehber olduğunu anlayacaklardır.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in Müslümanlara bıraktığı en önemli iki mirası anlar.

* Din ve din anlayışı arasındaki farkı kavrama. * İnançla ilgili yorumların kaynağını bilme. * Fıkhi ve tasavvufi yorumların amaçlarını anlama. * İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının nedenlerini öğrenme. * İslam'ın inanç esasları ve temel kaynakları hakkında bilgi edinme

* Tasavvufi yorumların özelliklerini ve önemli temsilcilerini öğrenmek * Tasavvufi şiir örneklerini tanımak * Tasavvufi yorumlardaki temel ilkeleri anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri