7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Tasavvufi düşünceye göre, Allah'a yakınlaşmak için hangi erdemlerin geliştirilmesi gerekir?

  A) Sabır, merhamet ve bağışlama.       
  B) Cesaret, kahramanlık ve mücadele.   
  C) Zekâ, akıl ve bilgelik.
  D) Para, mal ve güç.                   

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: Tasavvufi düşünceye göre, Allah'a yakınlaşmak için sabır, merhamet ve bağışlama gibi manevi erdemlerin geliştirilmesi gerekir. Bu erdemler, insanın kalbini Allah'a açar ve onun sevgisine daha yakın hale gelmesine yardımcı olur. 3. Tasavvufi düşünceye göre, insanın en büyük düşmanı nedir?

  A) Kendi nefsi.                       B) İnsanlar arasındaki çatışmalar.   
  C) Doğal afetler.                     D) Şeytan.                           

 4. Cevap: A Açıklama:

  Tasavvufi düşünceye göre, insanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Nefis, insanı kötülüğe ve günaha sürükleyen, onu Allah'a karşı isyana teşvik eden içsel bir dürtüdür. Tasavvufi gelenekte nefsi terbiye etmek, onu kontrol altına almak ve Allah'a yakınlaşmak için önemli bir adımdır. Bu düşünceye göre, nefsi kontrol altına almak ve onu kötülüklerden arındırmak, insanın manevi gelişimi ve Allah'a yakınlaşması için gereklidir. 5. Din anlayışındaki yorum farklılıkları ne gibi sonuçlar doğurabilir?

  A) Dini hoşgörü ve anlayışı arttırabilir
  B) İnanç ve kültürler arasındaki farklılıkları vurgulayabilir
  C) Dinler arasındaki çatışmaları azaltabilir
  D) Herkesin kendi yorumunu kabul etmesini zorunlu kılar

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Din anlayışındaki yorum farklılıkları, inanç ve kültürler arasındaki farklılıkları vurgulayabilir ve bu da bazen dinler arasındaki çatışmaların artmasına yol açabilir. Ancak, hoşgörü ve anlayışla ele alınması durumunda, dinler arasındaki çatışmaların azaltılmasına katkıda bulunabilir. 7. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının neden olduğu sorunlar nasıl çözülebilir?

  A) Diyalog ve anlayış yoluyla
  B) Diğer yorumları reddederek
  C) Zorla tek bir yorumun kabul edilmesi yoluyla
  D) Hiçbir şey yapılmayarak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan "Diyalog ve anlayış yoluyla"dır. Din anlayışındaki farklı yorumların neden olduğu sorunlar, diyalog ve anlayış yoluyla çözülebilir. 9. Tasavvuf nedir ve İslam düşüncesindeki yeri nedir?

  A) Bir tür sufi müzik türüdür ve İslam düşüncesinde önemi yoktur.
  B) İslam'ın manevi boyutunu araştıran bir alan olup İslam düşüncesinde önemli bir yere sahiptir.
  C) Hristiyanlık ve Musevilikte yer alan bir mezheptir ve İslam düşüncesinde yeri yoktur.
  D) İslam'da yasaklanmış bir öğretidir ve İslam düşüncesinde yeri yoktur.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Tasavvuf, İslam'ın manevi boyutunu araştıran bir alandır ve İslam düşüncesinde önemli bir yere sahiptir. Tasavvufi öğretilerde, Allah'ın sevgisi ve yakınlığına ulaşmak için zikir, meditasyon ve ibadet gibi uygulamalar öğretilir. 11. Tasavvufun temel inançları nelerdir?

  A) Kur'an'ı Kerim'i yorumlamaya dayalı inançları vardır.
  B) Allah'ı seven insanların kalbinde, bedeninde ve zihinlerinde özel bir bağlantı olduğuna inanırlar.
  C) İslam'ın temel inançlarına tamamen karşı çıkarlar.
  D) Melekler ve peygamberler gibi manevi varlıklara taparlar.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Tasavvuf, İslam'ın mistik ve manevi boyutunu içeren bir akımdır ve temel inançları arasında Allah'a aşk ve bağlılık, insanın Allah'a yaklaşımı ve nefsini aşma çabası gibi konular yer alır. Tasavvufi inançlar, İslam'ın temel inançlarına uygun olarak şekillenir ve İslam'ın diğer akımlarından farklılık gösterir. 13. Tasavvufun bugünkü etkileri nelerdir?

  A) Dünya çapında tasavvufi tarikatlarının popülaritesi artmıştır.
  B) Tasavvufi öğretiler, modern İslam düşüncesinde önemli bir yer tutmaktadır.
  C) Bazı insanlar İslam'ın temel inançlarından sapmıştır.
  D) Tasavvufun günümüzde herhangi bir etkisi yoktur.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Tasavvufi öğretiler, modern İslam düşüncesinde önemli bir yer tutmaktadır. Tasavvuf, İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir ve bugün hala etkisini sürdürmektedir. Modern İslam düşüncesi içinde, tasavvufi öğretiler çeşitli şekillerde yansımaktadır. Ayrıca, dünya çapında tasavvufi tarikatların popülaritesi hala devam etmektedir ve bu tarikatlar, tasavvufun felsefesini ve uygulamalarını benimseyen insanlara rehberlik etmektedirler. 15. Kâfirun Suresi, hangi surenin sonundadır?

  A) Fatiha    B) Nas    C) İhlas    D) Felak

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) İhlas"tır. Kâfirun Suresi, Kur'an'ın 30. cüzünün sonunda yer almaktadır. Kâfirun Suresi, İslam inancında tevhid ilkesinin önemini vurgulayan bir suredir ve müşriklerin putperest inançlarını reddetmektedir. 17. Hz. Muhammed'in hayatı boyunca en yakın arkadaşı ve damadı olan kişi kimdir?

  A) Ebu Bekir    B) Osman    C) Ali    D) Muaviye

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Ali. Hz. Muhammed'in en yakın arkadaşı ve damadı olan kişi Hz. Ali'dir. Hz. Ali, İslam'ın dördüncü halifesi olarak da bilinir ve İslam tarihinin önemli bir figürüdür. Hz. Ali, İslam toplumunda örnek alınacak bir liderlik sergilemiş ve İslam'ın yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 19. Hz. Muhammed'in ilk vahiy aldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mekke'deki Kâbe                B) Medine'deki Mescid-i Nebevi   
  C) Hira mağarası                  D) Taif şehri                    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkı olan Hira mağarasıdır. İlk vahyin geldiği yer olan Hira mağarası, Mekke şehrinin dışında bulunmaktadır. Hz. Muhammed'in 40 yaşındayken Hira mağarasında düşüncelere daldığı ve Cebrail isimli meleğin ilk vahyi getirerek peygamberliğini ilan ettiği kabul edilmektedir. 21. Hz. Muhammed'in peygamberliği hangi olayla başladı?

  A) Kâbe'nin yıkımı    B) Hicret    C) Miraç    D) Vahiy gelmesi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Muhammed'in peygamberliği, Mekke'de Hira Mağarası'nda gerçekleşen ve Cebrail aracılığıyla vahiylerin başlamasıyla başladı. Bu olay İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam'ın doğuşunu işaret eder. 23. Hz. Muhammed'in birçok savaşta yer aldığı bilinmektedir. Hangisi bu savaşlardan biri değildir?

  A) Bedir Savaşı            B) Uhud Savaşı
  C) Hira Savaşı              D) Hendek Savaşı

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Hira Savaşı" olarak verilmiştir. Hz. Muhammed'in birçok savaşta yer aldığı ve bu savaşların İslam tarihi için önemli olduğu bilinmektedir. 25. Kâfirun suresi hangi konuyu ele almaktadır?

  A) Peygamberimiz'in hayatını
  B) Allah'ın varlığını                
  C) Tövbe etmenin önemini
  D) İslam'a inanmayanların durumunu   

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D olan "Kâfirun suresi", İslam'a inanmayanların durumunu ele almaktadır ve bu surede Müslümanların Allah'a ibadet etmeye devam ederek diğer inançlara saygı duymaları gerektiği vurgulanmaktadır. 27. Kâfirun suresinde hangi ifadeler yer almaktadır?

  A) "Allah birdir, O'nun hiçbir ortağı yoktur"
  B) "Ey kâfirler, sizin dininize saygı duyarım"
  C) "Ben Müslümanım, ancak sizin içinizdeki iyi insanlar da benim kardeşimdir"
  D) "Allah sizin yaptıklarınızı ve benim yaptıklarımı görüyor"

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 'Allah birdir, O'nun hiçbir ortağı yoktur'" şeklindedir. Kâfirun suresi, Kuran'ın 109. suresidir ve bu surede İslam dinine karşı çıkanlara hitaben, Allah'ın birliği vurgulanmaktadır. Bu nedenle, cevap anahtarı olarak A seçeneği doğrudur. Bu soruda Kâfirun suresinin içeriği ile ilgili bir soru sorulmaktadır. Kâfirun suresinde, İslam dinine karşı çıkanların putperest oldukları ve İslam'ı kabul etmedikleri vurgulanmaktadır. Bu surede "Allah birdir, O'nun hiçbir ortağı yoktur" ifadesi, İslam dininin temel öğretilerinden biridir ve İslam'ın diğer dinlerden farklılığını vurgular. 29. Hz. Muhammed, hangi yaşlarında peygamberlik görevini üstlenmiştir?

  A) 30 yaşında    B) 35 yaşında    C) 40 yaşında    D) 45 yaşında

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) 40 yaşında. Hz. Muhammed, 40 yaşında Mekke'de Hira mağarasında ilk vahiyleri almış ve bu yaşından itibaren peygamberlik görevini üstlenmiştir. Bu olay İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam takviminde de başlangıç olarak kabul edilmektedir. 31. Hz. Muhammed'in eşi olan Hz. Hatice, hangi meslekten gelmektedir?

  A) Tüccar    B) Çoban    C) Çiftçi    D) Hekim

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Tüccar" olarak verilmiştir. Hz. Hatice, Mekke'de zengin bir tüccarın kızıydı ve ticari işlerinde de etkin bir rol oynamıştır. Onun Hz. Muhammed ile evliliği, İslam tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. 33. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliği nasıl başladı?

  A) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliği, 40 yaşında Mekke'de Hira Mağarası'nda meydana gelen olayla başladı.
  B) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliği, doğumundan kısa bir süre sonra başladı.
  C) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliği, gençliğinde gördüğü bir rüya sonrası başladı.
  D) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliği, Medine'de yaşadığı bir deneyim sonrası başladı.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda Hz. Muhammed'in peygamberliğinin Hira Mağarası'nda gerçekleşen bir olay sonrası başladığı belirtilmektedir. Peygamberliğinin başlaması, Hz. Muhammed'e Allah tarafından vahiy gönderilmesiyle gerçekleşmiştir. Peygamberliğin başlangıcı İslam dini için önemli bir olaydır ve İslam'ın doğuşu için temel oluşturur. 35. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hayatında hangi önemli olaylar gerçekleşti?

  A) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hayatında hicret, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı ve Hudeybiye Antlaşması gibi önemli olaylar gerçekleşti.
  B) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hayatında sadece hicret gibi bir olay gerçekleşti.
  C) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hayatında sadece Hudeybiye Antlaşması gibi bir olay gerçekleşti.
  D) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hayatında hiçbir önemli olay gerçekleşmedi.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğinde verilmiştir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatında hicret, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı ve Hudeybiye Antlaşması gibi önemli olaylar gerçekleşmiştir. Bu olaylar İslam tarihi açısından önemli dönüm noktaları oluşturur ve Hz. Muhammed'in liderliği ve İslam'ın yayılması konusundaki rolünü yansıtır. 37. Felak Suresi hangi olayla alakalıdır?

  A) Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesi
  B) Peygamberimizin Veda Hutbesi
  C) Peygamberimizin ölümü
  D) Peygamberimizin sihirbazların tuzağından kurtulması

 38. Cevap: D Açıklama:

  Felak Suresi, İslam dininde sihirbazların ve kötü niyetli insanların şerrinden Allah'a sığınmayı ve korunmayı dilemek için okunan bir suredir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gelen bu sure, onun sihirbazlar tarafından yapılan tuzaklardan korunmasıyla alakalıdır. Bu sure, insanların kendilerine zarar vermesini önlemek için Allah'a sığınmanın önemini vurgulamaktadır. 39. Felak Suresi'nin konusu nedir?

  A) Kâfirlerin şirketleri
  B) Kötü niyetli insanların kötülüklerinden Allah'a sığınma
  C) İnanç konuları
  D) Kurban ibadeti

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Kötü niyetli insanların kötülüklerinden Allah'a sığınma. Felak Suresi, kötü niyetli insanların şerrinden Allah'a sığınmayı konu alır. Surenin başında yer alan "De ki: ‘Sığındığımız Rabb’e, şerlerinden yarattığı şeylerin şerrinden, solanı bağladığı zamanın şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve hased ettiği zaman hasedin şerrinden sığındım.’" ayeti, surenin konusunu açık bir şekilde ortaya koyar. Felak Suresi, Kuran-ı Kerim'in son surelerinden biridir ve Müslümanlar tarafından kötü niyetli insanların şerrinden korunmak için okunur. 41. Felak Suresi hangi konuyu ele alır?

  A) Hz. Muhammed'in hayatını    B) İslam'ın doğuşunu          
  C) Allah'a sığınmayı           D) İmanın şartlarını          

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Allah'a sığınmayı ele alan Felak Suresi, Kur'an-ı Kerim'in son bölümlerinde yer alan bir suredir. Sure, insanların kötülüklerden, şeytanın vesveselerinden ve kıskançlıklarından korunmak için Allah'a sığınmanın önemini vurgulamaktadır. Bu sureyi okuyanlar, Allah'a sığınarak güvende olacaklarını ve her türlü kötülükten korunacaklarını inanırlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Detayları

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
  1. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur.
  2. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  3. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını kavrar.
  4. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.
  5. Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarını araştırarak çevresinden örnekler verir
 • KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
  1. Dil, örf ve âdetler, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir.
  2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir.
  4. Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir
  5. Laikliğin ne anlama geldiğini söyleyerek bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu kavrar.

Ayrıca 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Tasavvufi düşüncenin kazanımı ise, insanın manevi gelişimini destekleyen değerleri öğrenerek, hayatına uygulayarak kendisini daha olgun bir birey haline getirmesidir.

Tasavvufi düşünceye göre, insanın en büyük düşmanı nefsi olduğu için, nefsi kontrol altına alarak ve onu terbiye ederek manevi gelişim ve Allah'a yakınlaşma sağlanabilir.

Din anlayışındaki farklı yorumları anlayarak, farklı inanç ve kültürleri anlama ve hoşgörü ile yaklaşma becerisi.

Farklı yorumların birbirlerini anlamalarını ve saygı duymalarını sağlar ve farklılıkların zenginlik olduğunu kabul ederek hoşgörüyü artırır. Bu kazanım, dinler arasındaki diyalog ve anlayışın önemini vurgular.

İslam'ın manevi boyutunu anlamalarını ve İslam düşüncesinde önemli bir yere sahip olan tasavvufi öğretileri kavramalarını sağlamaktadır.

Dinler ve inançlar konusunda anlama kazanımını ölçmektedir.

Tasavvufun günümüzdeki etkilerini anlamak.

İslam dininin temel kavramları ve surelerine dair bilgiyi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

İslam tarihi ve Hz. Muhammed'in yakın çevresi hakkında bilgi sahibi olma kazanımını desteklemektedir.

İslam tarihindeki önemli olaylara ve yerlere dair bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.

İslam'ın doğuşuna ve peygamberliğin başlangıcına dair önemli bir olayı öğrenebilirler.

İslam tarihi ve savaşları hakkında bilgi sahibi olma kazanımını ölçmektedir.

İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in bölümlerini ve konularını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu soru, İslam dininin temel öğretilerini ve Kuran'ın içeriğini anlama becerisini ölçmektedir. Ayrıca, farklı dinlerin temel öğretileri hakkında bilgi sahibi olmak, farklı kültürleri anlama ve saygı gösterme becerilerini de geliştirmektedir.

Tarihte önemli kişilerin hayatları hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmaktır.

İslam dininin doğuşu ve yayılışını anlamak ve İslam tarihinin başlangıcını kavramak önemlidir.

İslam tarihi ve Hz. Muhammed'in hayatı hakkında bilgi sahibi olma ve tarihsel olayları bağlamında anlama becerisi verir.

İslam dinindeki kavramları ve sureleri bilme kazanımını ölçmektedir.

Kur'an-ı Kerim'in surelerinin konularını anlamak ve sureleri doğru bir şekilde yorumlayarak gerektiği gibi kullanmak.

İslam dininin öğretilerine uygun bir yaşam sürdürmek ve Allah'ın yardımına sığınmak konularında farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 50 kere doğru, 22 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri