2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21)

2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) CEVAPLARI

 1. Abdulkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufî ekol aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nakşibendîlik         B) Mevlevîlik
  C) Kadirîlik                   D) Bektaşîlik

 2. Cevap: C

 3. ’’Hatemü’l-Enbiya” kavramı ne anlama gelmektedir?

  A) Peygamberlerin ilki
  B) Peygamberlik kurumu
  C) Peygamberlerin sonuncusu
  D) Peygamberlik mührü

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C. Bu soruda, "Hatemü'l-Enbiya" kavramının ne anlama geldiği sorulmaktadır. "Hatemü'l-Enbiya" terimi, "peygamberlerin sonuncusu" anlamına gelir. Seçenekler arasında incelendiğinde, C seçeneği olan "Peygamberlerin sonuncusu" doğru cevaptır. "Hatemü'l-Enbiya" terimi, peygamberlik kurumunun sona erdiğini ifade etmektedir. 5. İnkarcılar Hz. Salih’e dediler ki:“Bize bir mucize gösterirsen senin Allahın peygamberi olduğuna inanırız.” Hz. Salih Allah’ın izniyle mucizeyi göstermesine rağmen bir çok insan onu büyücü ve sihirbaz olarak niteleyerek inanmamıştır.
  Hz. Salih hangi mucizeyi göstermiştir?

  A) Kızıldeniz’i ikiye ayırması
  B) Kayanın arasından dişi ve süt veren bir deve çıkarması
  C) Kayanın içinden sağmal bir inek çıkarması
  D) Ayın ikiye yarılması

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C. Bu soruda, Hz. Salih'in inkarcılara bir mucize gösterdiği ve bu mucizeye rağmen birçok insanın onu inanmamakla birlikte büyücü ve sihirbaz olarak nitelendirdiği anlatılmaktadır. Seçenekler arasında incelendiğinde, C seçeneği olan "Kayanın içinden sağmal bir inek çıkarması" ifadesi doğru cevaptır. Hz. Salih'in mucizesi, kayanın içinden sağmal bir inek çıkarmasıdır. 7. “Suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimle verirdim.”
  Bu hadise göre yapılan işlemde aşağıdakilerden hangisine uygun davranılmış olur?

  A) Merhamet    B) Nezaket    C) Adalet    D) Cesaret

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Adalet. Bu hadiste, kızının suç işlemesi durumunda bile Peygamberimizin (sav) adaletli davranacağı ifade edilmektedir. Bu, Peygamberimizin (sav) adalet prensibine sadık olduğunu gösterir. Adalet, insanlara eşit davranmak, suç ve ceza arasında denge sağlamak anlamına gelir. Peygamberimiz (sav) bu hadisinde adaleti vurgulayarak, kimsenin ayrıcalıklı veya ayrımcı davranılmaması gerektiğini belirtmiştir. 9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır?

  A) Cebrail Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.
  B) Azrail Ölenleri sorguya çekmekle görevlidir.
  C) Mikâil Tabiat olaylarını idare etmekte görevlidir.
  D) İsrafil Sûra üflemekle görevlidir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Bu soruda, verilen eşleştirmeler incelenmekte ve hangi eşleştirmenin hatalı olduğu sorulmaktadır. A seçeneği, Cebrail'in peygamberlere vahiy getirmekle görevli olduğunu ifade eder. Bu doğrudur, çünkü İslam inancına göre Cebrail, Allah'ın emirlerini peygamberlere ileten melek olarak kabul edilir. B seçeneği, Azrail'in ölenleri sorguya çekmekle görevli olduğunu belirtir. Bu ifade yanlıştır, çünkü Azrail, İslam inancına göre ölüm meleği olarak bilinir ve insanların canını almakla görevlidir. Ölenlerin sorgulanması görevi ise İslam inancında Azrail'e değil, Munkar ve Nekir adlı meleklerdir. C seçeneği, Mikâil'in tabiat olaylarını idare etmekle görevli olduğunu ifade eder. Bu doğrudur, çünkü Mikâil, İslam inancına göre rüzgar, yağmur gibi tabiat olaylarını düzenleyen melek olarak kabul edilir. D seçeneği, İsrafil'in sûra üflemekle görevli olduğunu belirtir. Bu da doğrudur, çünkü İslam inancına göre İsrafil, kıyamet gününde sûra üfleyerek kıyametin başlamasını sağlayacak melektir. 11. Hz. Peygamberin (sav) özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?

  A) İnsanlara hep doğruyu söylemiştir.
  B) Kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir.
  C) İnanmayanları önemsememiştir.
  D) İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İnanmayanları önemsememiştir. Hz. Peygamberin (sav) özellikleri arasında inanmayanları önemsememe gibi bir özellik bulunmamaktadır. Hz. Peygamber (sav), tüm insanlara tebliğ görevini yerine getirmiş, onlara rahmet ve merhametle yaklaşmıştır. İnanmayanları da önemsemiş, onlara İslam'ın mesajını iletmeye çalışmıştır. Dolayısıyla, C seçeneği yanlıştır. 13.  Hz. Peygamber hayatı boyunca doğruluk ve dürüstlüğün en güzel örneği olmuştur. Bu nedenle Mekkeliler kendisine İslam’dan önce ne isim vermiştir?

  A) Resulüllah        B) Habibullah
  C) El Emin            D) Ebul  Kasım

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) El Emin. Hz. Peygamber (sav), hayatı boyunca doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerlere sahip olmuştur. Bu özelliklerinden dolayı Mekkeliler tarafından kendisine "El Emin" (güvenilir) unvanı verilmiştir. Bu unvan, Hz. Peygamberin (sav) toplumda güvenilir bir kişi olduğunu ve sözlerinin doğru olduğunu ifade etmektedir. 15. İbadetlerin önemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İbadetler, Allah'ın emri ve rızası için yapılır.
  B) İbadetler insanların Allah'a olan saygısını ve sevgisini gösterir.
  C) İbadetler sadece namaz ve oruç gibi belli zamanlarda yapılır.
  D) İbadetler insanların manevi hayatında önemli bir yere sahiptir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İbadetler sadece namaz ve oruç gibi belli zamanlarda yapılır. İbadetler, kişinin Allah'a olan bağlılığını ifade etmek, manevi hayatını güçlendirmek ve Allah'ın emir ve rızasını yerine getirmek için yapılan davranışlardır. İbadetler, sadece namaz ve oruç gibi belli zamanlarda değil, günlük yaşamın her anında yapılabilir. İbadetler, insanların Allah'a olan saygısını ve sevgisini gösterir ve manevi hayatlarında önemli bir yer tutar. 17. Hz. Muhammed'in hayatı boyunca en yakın arkadaşı ve damadı olan kişi kimdir?

  A) Ebu Bekir    B) Osman    C) Ali    D) Muaviye

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Ali. Hz. Muhammed'in en yakın arkadaşı ve damadı olan kişi Hz. Ali'dir. Hz. Ali, İslam'ın dördüncü halifesi olarak da bilinir ve İslam tarihinin önemli bir figürüdür. Hz. Ali, İslam toplumunda örnek alınacak bir liderlik sergilemiş ve İslam'ın yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 19. Hz. Muhammed'in ilk vahiy aldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mekke'deki Kâbe                B) Medine'deki Mescid-i Nebevi   
  C) Hira mağarası                  D) Taif şehri                    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkı olan Hira mağarasıdır. İlk vahyin geldiği yer olan Hira mağarası, Mekke şehrinin dışında bulunmaktadır. Hz. Muhammed'in 40 yaşındayken Hira mağarasında düşüncelere daldığı ve Cebrail isimli meleğin ilk vahyi getirerek peygamberliğini ilan ettiği kabul edilmektedir. 21. Hz. Muhammed'in Medine'ye göç etmesine ne ad verilir?

  A) Hicret    B) Miraç    C) İsra    D) Mi'rac

 22. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Hicret"tir. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesine "Hicret" denir. Bu olay aynı zamanda İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir ve İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak görülür. 23. Hz. Muhammed'in eşi olan Hz. Hatice, hangi meslekten gelmektedir?

  A) Tüccar    B) Çoban    C) Çiftçi    D) Hekim

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Tüccar" olarak verilmiştir. Hz. Hatice, Mekke'de zengin bir tüccarın kızıydı ve ticari işlerinde de etkin bir rol oynamıştır. Onun Hz. Muhammed ile evliliği, İslam tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. 25. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar konusunda hangi görüş doğrudur?

  A) Ahlaki değerler kişiden kişiye değişir.
  B) Ahlaki değerler toplumun kabul ettiği normlara uygun olmalıdır.
  C) Ahlaki değerler hiçbir zaman önemli değildir.
  D) Ahlaki değerler sadece din tarafından belirlenir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Ahlaki tutum ve davranışlar, toplumun kabul ettiği normlara uygun olmalıdır. Ahlaki değerler, insanlar arasındaki ilişkileri ve toplumsal yaşamı düzenleyen önemli bir faktördür. Toplumsal kabul görmüş ahlaki değerler, bireylerin güvenliği, refahı ve mutluluğunu koruyarak, toplumun sağlıklı işleyişine katkı sağlar. 27. Hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışların örnekleri arasında yer almaz?

  A) Başkalarına saygı göstermek    B) Yalan söylemek                
  C) Sabırlı olmak                  D) Yardımsever olmak             

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Çünkü yalan söylemek, güzel ahlaki tutum ve davranışların örnekleri arasında yer almaz, aksine ahlaki davranışlara aykırıdır. Güzel ahlaki tutum ve davranışlar insanların birbirleriyle iyi geçinmesi için gereklidir, insanlar arasında saygı, sevgi, hoşgörü, dürüstlük ve adil davranışlar gibi değerleri yaygınlaştırır. Güzel ahlaki tutum ve davranışlar sadece özel hayatta değil, aynı zamanda iş hayatında, sosyal hayatta ve kamusal alanda da önemlidir. Bu sayede insanlar arasındaki güven ortamı sağlanır ve toplumsal huzur ve barış korunur. 29. Hz. İsmail'in annesi kimdir?

  A) Hacer    B) Hatice    C) Ayşe    D) Safiye

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan "Hacer" kelimesidir. Hz. İsmail'in annesi olarak bilinen Hacer, Hz. İbrahim'in cariyesiydi ve kendisine gösterdiği sadakat nedeniyle Allah tarafından ödüllendirilmiştir. 31. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir?

  A) Sadece koyunlar
  B) Sadece keçiler
  C) Koyun, keçi, sığır ve deve gibi büyükbaş hayvanlar
  D) Sadece tavşanlar

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek C'dir, yani koyun, keçi, sığır ve deve gibi büyükbaş hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Kurban Bayramı'nda Müslümanlar tarafından yapılan bir gelenektir ve İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Kurban kesim işlemi belirli bir şekilde yapılmalı ve belirli hayvanlar kullanılmalıdır. Bu geleneğin amacı fakir insanları da bayramın coşkusuna katılmalarını sağlamaktır. 33. İslam dininde hac ibadeti hangi ayda gerçekleştirilir?

  A) Recep ayında             B) Şaban ayında
  C) Ramazan ayında        D) Zilhicce ayında

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır, yani hac ibadeti Zilhicce ayında gerçekleştirilir. İslam dininde hac, Müslümanlar için önemli bir ibadettir ve her yıl Zilhicce ayının ilk on gününde gerçekleştirilir. Bu ibadeti yerine getirmek için Müslümanlar Mekke'ye gitmeli ve belirli ritüelleri yerine getirmelidirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) Detayları

2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
  1. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur.
  2. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
  3. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını kavrar.
  4. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun bireysel ve toplumsal zararlarını örneklerle açıklar.
  5. Sigaranın birey ve toplum sağlığı açısından zararlarını araştırarak çevresinden örnekler verir
 • KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
  1. Dil, örf ve âdetler, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir.
  2. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
  3. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir.
  4. Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir
  5. Laikliğin ne anlama geldiğini söyleyerek bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu kavrar.

Ayrıca

Bu soru, "Hatemü'l-Enbiya" teriminin ne anlama geldiğini ve peygamberlik kurumunun sona erdiğini bilmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, Hz. Salih'in mucizesini ve insanların bazen gözlerine inanmaktan ziyade inkâr etmeye meyilli olabileceklerini anlama becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu soruyu çözen kişi, Peygamberimizin (sav) adalet ilkesine uygun davranmanın önemini anlamaktadır.

Bu soru, İslam inancında meleklerin görevlerini ve sorumluluklarını anlamayı hedeflemektedir.

Bu soru, Hz. Peygamberin (sav) temel özelliklerini ve davranışlarını anlama becerisini ölçer.

Bu soru, Hz. Peygamberin (sav) güvenilirlik ve doğruluk özelliklerini anlama becerisini ölçer.

Bu soru, ibadetlerin doğasını ve önemini anlama, ibadetlerin zaman ve şekil açısından sınırlı olmadığını kavrama becerisini sınar.

İslam tarihi ve Hz. Muhammed'in yakın çevresi hakkında bilgi sahibi olma kazanımını desteklemektedir.

İslam tarihindeki önemli olaylara ve yerlere dair bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.

İslam tarihi ve kavramları hakkında temel bilgileri anlamalarını sağlar.

İslam tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Ahlaki değerlerin toplum için önemini kavramak.

Din kültürü ve ahlak bilgisi alanında bilgi sahibi olma kazanımını ölçmektedir.

İslam dini ve ibadetleri hakkında bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 153 kere doğru, 77 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-21) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri