7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


7.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

7.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi geri kazanılamaz?

A) Gazete             B) Mukavva
C) Bozuk süt        D) Meyve suyu şişesi

24 Mayıs 2022  

Asit yağmurları ile ilgili olarak;
I. Asit yağmurları sadece yağmur şeklinde dünyaya ulaşır.
II. Bölgesel olduğu gibi küresel sorunlar olarak ta bilinir.
III. Toprağın, akarsuların, göllerin kimyasal yapısını bozar.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

24 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızın ana kaynaklarından biri değildir?

A) Bitkiler                          B) Mantarlar
C) Mikroorganizmalar     D) Okyanuslar

24 Mayıs 2022  

Besinlerin en büyük kısmı ..................... alanlarından sağlanır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) tarım    B) hava    C) sanayi    D) deniz

24 Mayıs 2022  

Havada bulunan katı, sıvı ve ya gaz gibi maddelerin canlılığa ve çevresel sistem dengesine zarar vermesine ne denir?

A) Su kirliliği             B) Hava kirliliği
C) Işık kirliliği            D) Toprak kirliliği

24 Mayıs 2022  

I. Tarım ilaçlarının ve yapay gübrelerin sulara karışmasını engellemek
II. Kanalizasyon suları arıtılmadan sulara bırakmamak.
III Gündelik atıkları su kaynaklarına bırakmamak.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri su kirliliğini önlemek için kullanılabilir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III   D) I ve III

24 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi su kirliliği sonucu ortaya çıkabilecek hastalıklar arasında değildir?

A) Tifo    B) Dizanteri  C) Hepatit  D) Lösemi

24 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi su kirliliğinin sonuçları arasında değildir?

A) Su biyoçeşitliliğinin artması
B) Doğal dengenin azalması
C) Suda yaşayan canlıların ölmesi
D) İçme sularının kirlenmesi

24 Mayıs 2022  

I. Evsel atıkları
II. Endüstriyel atıkları
III. Tarımda uygulanan kimyasal gübreler
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri su kirliliğini artırıcı niteliktedir?

A) I, II ve III    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III

24 Mayıs 2022  

Birleşmiş Milletler kararı ile hangi sözleşme imzalanarak okyanusların ve iç suların korunması yasayla belirlenmiştir?

A) Kyoto Sözleşmesi
B) Sürdürülebilir Enerji Sözleşmesi
C) MARPOL Sözleşmesi
D) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi

24 Mayıs 2022  

Su ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Dünyadaki su ortamları yer altı ve yer üstü olmak üzere iki alandan oluşur.
B) Dünyanın üçte biri sularla kaplıdır.
C) Hayati öneme sahiptir.
D) Akarsular yer üstü suları arasında gösterilir.

24 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler arasında gösterilmez?

A) Sanayi bacalarına filtre takmak
B) Doğal gaz kullanımı azaltmak.
C) Ormanlık alanlar artırmak.
D) Toplu taşıma araçlarını tercih etmek.

24 Mayıs 2022  

Doğal çevre bileşenlerinden toprağa, havaya ve suya etki ederek oluşan, canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen, cansızlar üzerinde yapı bozucu zararlar veren kirletici maddelerin yüksek oranda birikmesi olayına ........................ denilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Işık kirliliği            B) Çevre kirliliği
C) Su kirliliği              D) Isı kirliliği

24 Mayıs 2022  

* Işık kirliliği
* Toprak kirliliği
* Su kirliliği
* Gürültü kirliliği
* Hava kirliliği
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliği kapsamındadır?

A) 5    B) 4    C) 3    D) 1

24 Mayıs 2022  

I. İklim çeşidi
II. Toprak yapısı
III. Canlıların birbirleriyle ilişkileri
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyolojik çeşitliliğin armasında etkilidir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III    D) I, II ve III

24 Mayıs 2022  

Temel amacı dünyadaki fosil yakıtları azaltarak küresel ısınmayı durmayı hedef alan ve dünya çapında kurulan örgütün adı hangisidir?

A) Kyoto Protokolü        B) Kalkınma konferansı
C) Birleşmiş milletler     D) NATO

24 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen gazlardan hangisi havadaki karbondioksit gazı miktarı arttığında artış göstermektedir?

A) Oksijen    B) Azot    C) Sera    D) Fosfor

24 Mayıs 2022  

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın temel nedeni .............. gazıdır.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Oksijen    B) Azot    C) Sera    D) Karbon

24 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi iklim değişikliğinin sonuçları arasında gösterilemez?

A) İnsan sağlığını olumsuz etkiler.
B) İnsan neslinin devamlılığını tehdit eder.
C) Bölgesel yağış rejimleri değişir.
D) Erozyon oranında düşüş oluşur.

24 Mayıs 2022  

I. Küresel ısınmanın önlenmesinde önemli rol oynar.
II. Atmosferdeki karbondioksit gazını alır oksijen gazını verir.
III. İklim değişikliğini büyük oranda engeller
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ormanların yararları arasında gösterilir?

A) I ve II    B) I ve III    C) I, II ve III    D) II ve III