7.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

24 Ekim 2021  

I. Kentleşme
II. Sanayinin gelişmesi
III. Nüfusun artması
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hava kirliliğine sebep olur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

24 Ekim 2021  

I. Ağaçların kesilmesi
II. Orman yangınları
III. Bilinçsiz avlanma
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ormanların yok olmasında rol oynar?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

24 Ekim 2021  

I. Ormanlar bütün canlılar için önemlidir.
II. Ormanlar sıcaklık dengesini sağlar.
III. Erozyonu büyük ölçüde engeller.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ormanlar için doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

24 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında gösterilemez?

A) Güneş                B) Doğal gaz
C) Su                        D) Biyokütle

24 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir atıklardan biri değildir?

A) Kağıt    B) Pil    C) Metal    D) Mercimek

24 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Teknolojik ürünlerin büyük bir kısmı eletromanyetik dalgalar aracılığı ile insan sağlığına zarar vermektedir.
B) Kitle imha silahları doğal dengeyi bozmaktadır.
C) Egzoz gazları hava kirliliğine neden olan etkenlerden bir tanesidir.
D) İnsanlar teknolojik aletleri kullanmayı bırakmalıdır.

24 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İnsanlar bulundukları çevreyi kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmektedir.
B) Doğanın bize sunduğu kaynaklar sonsuzdur.
C) İnsanların doğaya olan ihtiyaçları bitmeyecektir.
D) Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılmasına engel olmalıyız.

24 Ekim 2021  

I. Suni gübre tercih edilmelidir.
II. Bilinçsiz tarım ilacı kullanılmamalıdır.
III. Verimli tarım alanlarına yerleşim yeri kurulmamalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toprağı korumak için alınabilecek önlemler arasındadır?

A) I, II ve III    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III

24 Ekim 2021  

Su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Su canlıların en önemli yaşam kaynağıdır.
B) Doğa yeniden su üretebilir.
C) Nüfusun artmasıyla beraber suya olan ihtiyacımızda artmıştır.
D) Hayatımızın her alanında suyu tasarruflu kullanmalıyız.

24 Ekim 2021  

Hava kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi uygun bir önlem değildir?

A) Toplu taşıma araçları tercih edilmeli
B) Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı
C) Fosil yakıtlar tercih edilmeli.
D) Sanayi tesisleri yerleşim yerlerinden uzak yerlere kurulmalı.

07 Ekim 2021  

Küresel ısınma Dünya sıcaklığının giderek artması anlamına gelir. Bu ısınmanın temel nedeni sera gazlarıdır. Sera gazlar özellikle Sanayi Devrimi sonrası artış göstermiştir.
Buna göre küresel ısınmanın temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İnsan    B) Doğa    C) İklim    D) Hayvan

07 Ekim 2021  

Hızlı nüfus artışı ile birlikte şehirler genişlemekte, doğal yaşam alanları azalmakta, ormanlık alanlarımız tahrip edilmektedir. En büyük oksijen kaynağımız olan ormanlık alanlarımızın azalması atmosferdeki sera gazlarından biri olan karbondioksit gazının artmasına sebep olmaktadır. Bu durum küresel ısınmayla beraber iklim değişikliklerine neden olurken yaşadığı ortam şartları değişen canlıların nesillerinin tükenmesine yol açar.
Yukarıda verilen açıklamaya daha çok hangisi ile ilgidir?

A) Nüfus artışı biyolojik çeşitliliğin azalmasına sebep olmaktadır.
B) Sera gazı etkisi küresel ısınmayı tetiklemektedir.
C) Tarım alanlarının tahribi kaynaklarımızı azaltmaktadır.
D) Doğal afetler sonucunda bir çok kaynağımız yok olmaktadır.

07 Ekim 2021  

Besinlerin büyük bir kısmı tarım alanlarımızdan sağlanır. Diğer bir kısmı da göllerden, denizlerden, akarsulardan,  ormanlardan, kirlenmemiş ve tahrip edilmemiş doğal kaynaklarımızdan elde edilir. Genel olarak bak tığımızda bu temel ihtiyaçlarımızın ana kaynakları bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroorganizmalardır
Yukarıda verilen metne göre;<
I. Temel ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmı insanlar tarafından sağlanır.
II. Tahrip edilmiş göllerden su ihtiyacımızı karşılayamayız.
III. Tarım alanları besinlerimizin büyük bir kısmını sağlar.
verilenlerden hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II                B) II ve III
C) I ve III               D) I, II ve III

07 Ekim 2021  

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olarak;
I. Kaynağı doğanın kendisidir.
II. Çevreyi kirletmez
III. Tükenmez
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                 B) II ve III
C) I ve III                D) I, II ve III

07 Ekim 2021  

Tüketici canlılar, besinini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır.
Buna göre;
I. İnsanlar
II. Mantarlar
III. Balıklar
verilenlerden hangisi veya hangileri tüketici canlıdır?

A) I ve II                    B) II ve III
C) I ve III                   D) I, II ve III

07 Ekim 2021  

Canlılara yaşam ortamı sağlayan, kayaların, taşların parçalanması ve bozunmasıyla meydana gelen yer kabuğunun en tabakasıdır.
Yukarıda açıklaması verilen cansız çevre bileşeni hangisidir?

A) İklim    B) Hava    C) Toprak    D) Jeolojik yapı

07 Ekim 2021  

I. Toprağın
II. Bitkilerin
III. Bitkilerle beslenen diğer canlıların
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri suni gübrelerin doğaya verdiği zararlar sonuçlarındandır?

A) I, II ve III                B) II ve III
C) I ve III                    D) I ve II

07 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan biri değildir?

A) Kömür    B) Biyokütle    C) Doğalgaz    D) Petrol

07 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Atıkların tekrar kullanılması işlemine geri dönüşüm denir.
B) İhtiyaçlarımızı karşılarken geri dönüşümü olan ürünleri kullanmalıyız.
C) Geri dönüşüm atıklarını geri dönüşüm kutularına bırakmalıyız.
D) Kağıt, plastik, cam gibi maddeler geri dönüşüm kapsamında değildir.

07 Ekim 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi çevreyi oluşturan faktörlerden biri değildir?

A) Orman    B) Hava    C) Otoyol    D) Su