2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05)

2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 27 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

  A) Herşeyi kendi bildiği gibi yapar.
  B) Bir takım sorunlar yüzünden zor günler geçiriyorum.
  C) Bu beldeye birkaç kez gelmiştim.
  D) Telefonumun şarzı bitmiş ve telefonum kapanmış.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Telefonumun şarzı bitmiş ve telefonum kapanmış. Soruda yazım yanlışı olmayan cümle sorulmaktadır. Diğer seçeneklerde bazı yazım hataları bulunmaktadır: 3. Bir akşam, aldığını geri vermeyen bir arkadaşı, Nasrettin Hoca’ya “Senden bir dileğim var.” demiş. Hoca, adamın gene para isteyeceğini anlayarak: “Dilekler karşılıklı, önce benim bir dileğim var, sen onu yerine getir, sonra kendi dileğini söyle.” demiş. Arkadaşı “Tamam.” deyince Hoca söylemiş dileğini: “Gözünü seveyim, benden borç para isteme!”
  Yukarıdaki metinde hangi öge yoktur?

  A) Olay    B) Yer    C) Zaman    D) Şahıs

 4. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B) Yer

  Açıklama:

  Metinde yer unsuru yoktur. Metinde, Nasrettin Hoca'nın bir arkadaşıyla akşam vakti bir yerde karşılaştıkları belirtilmiştir. Ancak bu yer, herhangi bir şekilde tanımlanmamıştır. Metnin herhangi bir yerinde "şehir", "köy", "ev", "saray" gibi bir yer adı veya açıklaması yoktur.

  Olay, zaman ve şahıs unsurları metinde mevcuttur. Olay, Nasrettin Hoca'nın arkadaşının kendisinden para istemesi ve Hoca'nın bunu engellemek için dilekte bulunmasıdır. Zaman, akşam vaktidir. Şahıslar ise Nasrettin Hoca ve arkadaşıdır.

  Cevap: (B)
  Açıklama: Metinde yer unsuru yoktur.

 5. Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun'un yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu.
  Yukarıdaki metin hangi bakış açısı ile yazılmıştır?

  A) Hakim bakış açısı                B) Kahraman bakış açısı
  C) Gözlemci bakış açısı           D) Tanrısal bakış açısı

 6. Cevap: B Açıklama:Cevap: B) Kahraman bakış açısı

  Açıklama:

  Metin, kahramanın duygu ve düşüncelerini doğrudan aktararak yazılmıştır. Kahramanın yaşadığı sevinci, heyecanı ve Tosun'a kaşağıyı sürtme isteğini açıkça hissedebiliyoruz. Metinde kahramanın "ben" zamiri kullanarak olayları kendi bakış açısıyla anlattığını da görebiliyoruz.

  Kahraman bakış açısının diğer göstergeleri:

  * Metin birinci tekil şahıs ("ben") ile yazılmıştır.
  * Kahramanın duygu ve düşünceleri doğrudan aktarılır.
  * Olaylar kahramanın bakış açısıyla sınırlıdır.
  * Okuyucu kahramanla özdeşleşir ve onunla birlikte olayları yaşar.

  Diğer bakış açıları ile karşılaştırma:

  * Hakim bakış açısı: Anlatıcı her şeyi bilen ve gören bir konumdadır. Kahramanların duygu ve düşüncelerini yorumlayabilir ve geleceğe dair bilgiler verebilir.
  * Gözlemci bakış açısı: Anlatıcı olayları dışarıdan gözlemler ve tarafsız bir şekilde aktarır. Kahramanların duygu ve düşüncelerine dair yorum yapmaz.
  * Tanrısal bakış açısı: Anlatıcı her şeyi bilen ve gören bir konumdadır. Kahramanların duygu ve düşüncelerini yorumlayabilir, geleceğe dair bilgiler verebilir ve farklı karakterlerin bakış açılarına geçebilir.

  Yukarıdaki bilgiler ışığında metnin kahraman bakış açısıyla yazıldığını rahatlıkla görebiliriz.


 7. Aşağıdaki metin hangi anlatım tekniğine örnektir?
  Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun'un yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu.

  A) Betimleme                  B) Öyküleme
  C) Açıklama                    D) Tartışma

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Öyküleme. Metinde olaylar anlatılırken, kurgusal bir anlatım ve olay örgüsü kullanılmıştır. Metinde yer alan olaylar ve durumlar, öyküleme tekniği ile bir hikayeyi anlatır gibi aktarılmıştır. 9. Bazı kökler, hem isim kökü hem de fiil kökü olarak kullanılabilir. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?

  A) Onun kim olduğunu "bilmeden" ileri geri konuşuyor.
  B) "Boyacılar" bugün işi bitiremeyecekler.
  C) Bütün bu olup bitenleri "senin" aklın alıyor mu?
  D) Okulda büyük bir "gezi" düzenlendi

 10. Cevap: D Açıklama:Cevap: (D)

  Açıklama:

  * (A) "bilmeden" kelimesinde "bil" kelimesi isim köküdür. "-mek" eki getirildiğinde "bilmek" fiiline dönüşür.
  * (B) "boyacılar" kelimesinde "boya" kelimesi isim köküdür. "-cı" eki getirildiğinde "boyacı" kelimesine dönüşür.
  * (C) "senin" kelimesinde "sen" kelimesi isim köküdür. "-in" eki getirildiğinde "senin" kelimesine dönüşür.
  * (D) "gezi" kelimesi hem isim kökü hem de fiil kökü olabilir. İsim kökü olarak "bir yere gidip gelme" anlamında kullanılır. Fiil kökü olarak ise "bir yere gidip gelmek" anlamında kullanılır. Bu cümlede "gezi" kelimesi fiil kökü olarak kullanılmıştır. Çünkü cümledeki anlam "bir yere gidip gelmek"tir.

  Yani, cevap (D) seçeneğidir.

 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

  A) Edison’un birçok buluş gerçekleştirmesi ölümünden sonra adının yaşamasını sağlamıştır.
  B) Edison hurdacıda gördüğü eski baskı makinesini gazete çıkarmak için satın almıştır.
  C) Edison, kümese insan vücudunun ısısıyla civciv çıkıp çıkmayacağını anlamak amacıyla girmiştir.
  D) Ders çalışmak için odasına geçti.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Edison’un birçok buluş gerçekleştirmesi ölümünden sonra adının yaşamasını sağlamıştır. Sebep-sonuç ilişkisi, bir olayın veya durumun neden-sonuç ilişkisini ifade eder. Bu ilişki metinde "neden-sonuç" şeklinde açıkça ifade edilen cümlede bulunmaktadır. Edison'un birçok buluş gerçekleştirmesi, ölümünden sonra adının yaşamasını sağlamıştır şeklinde bir neden-sonuç ilişkisi vardır. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dökmek” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A) Bardaktaki suyu üzerine döktü.
  B) Mürekkebi az kalsın masaya döküyordum.
  C) Gitmemesi için ona ne diller döktüm.
  D) Ağaçlar yapraklarını döktü.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Gitmemesi için ona ne diller döktüm. Mecaz anlam, bir kelimenin gerçek anlamının dışında kullanılmasıdır. Bu metinde "dökmek" sözcüğü gerçek anlamından farklı bir anlamda kullanılmıştır. Burada "diller dökmek" deyimi, çok çaba harcamak, çok konuşmak anlamına gelmektedir. 15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

  A) Kalem    B) Kalın     C) Kamyon    D) Apartman

 16. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Kalem olmalıdır. Büyük ünlü uyumuna göre, ünlü harfler "a, ı, o, u" ise yanlarında "a, ı" ünlüsüyle, "e, i, ö, ü" ise yanlarında "e, i" ünlüsüyle uyum sağlar. "Kalem" kelimesindeki "a" ünlüsü yanında "e, i" ünlülerinden biri yerine "a, ı" ünlüsüyle uymaktadır. Bu nedenle, "Kalem" kelimesi büyük ünlü uyumuna uymaz. Diğer seçeneklerdeki kelimeler ise büyük ünlü uyumuna uyan kelimelerdir. 17. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır?

  A) acı- tatlı                        B) suçlu- suçsuz
  C) gece-gündüz                D) iyi-kötü

 18. Cevap: B Açıklama:

  Evet, doğru cevap B olacaktır. Çünkü diğer sözcük çiftleri zıt anlamlı iken (acı-tatlı, suçlu-suçsuz, gece-gündüz, iyi-kötü), "acı-tatlı" çifti birbiriyle zıt anlam içeren çiftlerden değil, tamamlayıcı bir ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, doğru cevap B seçeneği olacaktır.
 19. *Konut      *Tören      *Merasim
  *Cümle      *Dağ     *Ev
  *Zirve      *Tümce      *Doruk
  Yukarıdaki sözcükler eş anlamlarıyla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

  A) Merasim    B) Tümce    C) Doruk    D) Dağ

 20. Cevap: D Açıklama:Cevap: (D) Dağ

  Açıklama:

  * Konut ve ev eş anlamlıdır.
  * Tören ve merasim eş anlamlıdır.
  * Zirve ve doruk eş anlamlıdır.
  * Cümle ve tümce eş anlamlıdır.

  Bu nedenle, dağ eş anlamlısı olmayan tek sözcüktür. Diğer tüm sözcükler eş anlamlılarıyla eşleştirilmiştir.

  Cevap: (D) Dağ

  Açıklama: Diğer tüm sözcükler eş anlamlılarıyla eşleştirilmiştir. Dağ eş anlamlısı olmayan tek sözcüktür.

 21. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
  Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.
  İstiklal Marşımızdan alınan bu dörtlükte hangi varlık kişileştirilmiştir?

  A) Millet    B) Bayrak    C) Kanlarımız    D) İstiklal

 22. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap "D) İstiklal" olacaktır. Özneye "İstiklal" adı verilerek varlık kişileştirilmiştir. Dolayısıyla İstiklal Marşımızdan alınan bu dörtlükte "İstiklal" kelimesi kişileştirilmiş bir varlık olarak kullanılmıştır. Bu da kişileştirme (teşbih) sanatının bir örneğidir. 23. Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma sonsuz. Yazı­ya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda yitip gider.
  Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

  A) Karşılaştırma                B) Benzetme
  C) Tanık Gösterme            D) Örnekleme

 24. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) Karşılaştırma. Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yolu olarak "karşılaştırma" kullanılmıştır. Yazar, konuşmayı yazıya göre farklı yönlerden değerlendirerek, ikisi arasında bazı karşılaştırmalar yapmıştır. Örneğin, konuşmanın geçici ve anlık, yazmanın ise kalıcı ve sonsuz olduğu belirtilmiştir. Bu karşılaştırmalar yoluyla düşünce geliştirilmiştir. 25. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?

  A) İşçiler    B) Toprak    C) Annesi    D) Simitçi

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) İşçiler. İşçiler kelimesi hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelimedir. "İşçi" kelimesine "-ler" yapım eki eklenerek çoğul hâli oluşturulmuş ve aynı zamanda çekim eki olan "-ler" ekini almıştır. Diğer seçeneklerde yer alan kelimeler ya sadece yapım eki almış kelimelerdir ya da sadece çekim eki almış kelimelerdir. 27. Aşağıdaki kelimelerinin hangisinin yazımı doğrudur?

  A) yanlız    B) yada    C) yalnış    D) veya

 28. Cevap: D Açıklama:Cevap: (D)

  Açıklama:

  * Yalnız: "Yanında başkaları bulunmayan, kimsesiz" anlamına gelen bir sıfattır. Kökeni "yalın" sözcüğünden gelir.
  * Yanlız: "Yanlış" sözcüğünden türetilmiş bir sıfattır. "Doğru olmayan, hatalı" anlamına gelir.
  * Yada: "Ya... ya da" anlamında kullanılan bir bağlaçtır.
  * Veya: "Ya... ya da" anlamında kullanılan bir bağlaçtır.

  Bu durumda, sorudaki kelimelerden doğru olanı "yalnız" kelimesidir. Çünkü "yanlız" sözcüğü "yalın" sözcüğünden türetilmiş bir sıfattır ve "yanında başkaları bulunmayan, kimsesiz" anlamına gelir. "Yanlız" sözcüğü ise "yanlış" sözcüğünden türetilmiş bir sıfattır ve "doğru olmayan, hatalı" anlamına gelir.

  Örnek Cümleler:

  * Yalnız bir çocuk sokakta oynarken bir köpek gördü.
  * Yanlış bir şey yaptığımı biliyordum.
  * Ya okula gidersin ya da evde kalırsın.
  * Evden çıkmak için ya yürüyeceksin ya da otobüse bineceksin.

 29. "Uçağın" yakıtı son "uçuşta" bitmişti. Altı çizili kelimelerdeki ses olayları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

  A) Ünsüz benzeşmesi- ünlü türemesi
  B) Ünsüz yumuşaması- ünsüz benzeşmesi
  C) Ünlü daralması- ünlü düşmesi
  D) Ünsüz yumuşaması- hece düşmesi

 30. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) Ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi" olacaktır. "Uçağın" kelimesindeki "ğ" ünsüz yumuşamasının bir örneğidir. Türkçede, kelimenin sonunda "k, p, ç, t" gibi sert ünsüzler yumuşar ve "ğ" haline gelir. "Uçuşta" kelimesindeki "ç" ise ünsüz benzeşmesinin bir örneğidir. "ç" ünsüzü, "t, ç, p, k" gibi benzeşen ünsüzlerle yan yana geldiğinde "ş" olarak değişir. Bu durumda "uçuşta" kelimesindeki "ç" ünsüzü, "ş" olarak okunur. 31. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur?

  A) Bayrağı    B) Dolaba    C) Elbiseyi    D) Umudu

 32. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) Elbiseyi" olacaktır. Ünsüz yumuşaması kuralına göre "elbiseyi" kelimesinde yer alan "b" ünsüzü "p" olarak yumuşamıştır. Diğer seçeneklerde ünsüz yumuşaması meydana gelmemiştir. Dolayısıyla, doğru cevap "C) Elbiseyi" olacaktır. 33. “İş yapan her insan değerlidir. Çünkü hayata, medeniyete bir şeyler katıyor demektir. Elinden iş gelen her insana karşı saygı duyarım. Tembelleri, parazitleri sevmem. Herkes ekmeğini alnının teri ile kazansın isterim.”
  Paragrafta anlatılmak istenen nedir?

  A) Eğitim    B) Çalışkanlık    C) Sağlık    D) İnsan

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu paragrafta anlatılmak istenen, iş yapan her insanın değerli olduğu vurgulanmıştır çünkü çalışarak hayata ve medeniyete katkıda bulunduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, çaba sarf eden insanlara saygı duyulması gerektiği ve tembellerin hoş karşılanmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla, doğru cevap "B) Çalışkanlık" olacaktır. 35. Aşağidaki kelimelerden hangisinin köküne "-mek,-mak" eklerinden biri getirilebilir? 

  A) Mavili    B) Bilgin    C) Gözlük    D) Sarışın

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, "-mek, -mak" eklerinin bir kelimenin köküne getirilebilmesi istenmektedir. Bu ekler, fiil köklerini oluşturmak için kullanılır. Şimdi seçeneklerdeki kelimeleri inceleyelim: A) Mavili: "Mavi" kelimesine "-li" sıfat eki getirilmiş hali. B) Bilgin: "Bilgi" kelimesinden türetilmiş isim. C) Gözlük: "Göz" kelimesine "-lük" isimlik eki getirilmiş hali. D) Sarışın: "Sarı" kelimesine "-şın" sıfat eki getirilmiş hali. Bu seçenekler arasında "-mek, -mak" eklerinden biriyle türetilmiş olan kelime "Bilgi" kelimesidir. Doğru cevap B) Bilgin olacaktır. 37. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?

  A) Vakitli vakitsiz araması   rahatsız ediyordu.
  B) Derse geç kalmamak için evden erken çıkmıştı.
  C) Düştüğüm çukurdan bin bir zorlukla  çıktım.
  D) Kızına akıllardan silinmeyecek bir nişan  yapmış.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Doğru olan B seçeneğidir. "Derse geç kalmamak için evden erken çıkmıştı" cümlesinde "geç" ve "erken" kelimeleri karşıt (zıt) anlamlıdır. "Geç" zamanında yetişmemek anlamına gelirken, "erken" zamanından önce hareket etmek veya yetişmek anlamına gelir. Doğru Cevap: B) Derse geç kalmamak için evden erken çıkmıştı.
 39. 1. "Balıkçı" bugün büyük bir balık yakaladı.
  2. Ormancı kendisine yeni bir "balta" aldı.
  3. Annesi bebeğe şirin bir "başlık" ördü.
  4. Yaşlı "bilge" sakince yanıt verdi.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök hâlindedir?

  A) Balıkçı    B) Balta    C) Başlık    D) Bilge

 40. Cevap: B Açıklama:

  Evet, doğru cevap B) Balta olacaktır. "Balta" kelimesi cümlede kök hâlinde kullanılmıştır çünkü üzerine ek almamıştır 41. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır

  A) Sevimli    B) Sağlık    C) Bilgin    D) Yazı

 42. Cevap: B Açıklama:

  B) Sağlık verilmiştir. Çünkü "sağlık" kelimesinin kökü "-lık" eki alarak sıfat veya isim yapısına dönüşmezken, diğer seçeneklerdeki kelimeler "-lik" eki alarak farklı bir yapıya dönüşmektedir. Bu nedenle "sağlık" kelimesinin kökü diğerlerinden farklıdır. Önceki açıklamamda hata yapmışım, teşekkür ederim düzeltmeniz için. 43. "Yazlıktan yeni dönmüştük” Cümlesinde hangi kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır ? 

  A) Yazlıktan    B) Sabah    C) Yeni     D) Dönmüştük

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak A) Yazlıktan verilmiştir. Çünkü "Yazlıktan" kelimesi hem yapım eki hem de çekim eki içeren bir kelimedir. "Yazlık" kelimesine "-tan" yapım eki ve "-dAn" çekim eki eklenerek oluşturulmuştur. "Yazlıktan" kelimesindeki "-tan" hem bir yapım eki olan "tan" hem de bir çekim eki olan "-dan" bir arada bulunmaktadır. - "Yazlıktan" kelimesi "yazlık" kelimesine "-tan" yapım eki ve "-dAn" çekim eki eklenerek oluşturulmuştur. "tan" yapım eki "yazlık" kelimesine bir yer bildiren ön ek olarak eklenmiştir. "-dan" çekim eki ise "yazlık" kelimesine bağlam durumu olan -den/-dan çekim eki olarak eklenmiştir. - Diğer seçeneklerde yer alan kelimelerde hem yapım eki hem de çekim eki bir arada bulunmamaktadır. - Dolayısıyla, doğru cevap "Yazlıktan" kelimesidir, çünkü bu kelime hem yapım eki hem de çekim eki içeren bir kelimedir. 45. Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? 

  A) Kalemlerimden birini sen al. 
  B) Tahtayı nöbetçi sildi. 
  C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler. 
  D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler. Verilen cümleler arasında sadece C seçeneğinde "öğrenciler" sözcüğüne hem yapım hem çekim eki eklenmiştir. "Öğrenci" kelimesine "-ler" yapım eki ve "-i" çekim eki eklenerek "öğrenciler" hali oluşturulmuştur. 47. "p-ç-t-k “ ile biten sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses yumuşar. 
  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bu yumuşama görülmez

  A) İlaç    B) Kol    C) Kağıt    D) Çelenk

 48. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Kol 49. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?

  A) "Babam" çok hastalandı.
  B) Kırtasiyeden "kalemlik" aldım.
  C) "Ağaçlar" iyice yeşillendi.
  D) Çocuklar ön "kapıya" yöneldi.

 50. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Kırtasiyeden "kalemlik" aldım. Yapım eki, kelimenin anlamını değiştirmeden kelimeye eklenen eklerdir. Altı çizili kelimeler arasında sadece "kalemlik" kelimesine yapım eki eklenmiştir. "kalemlik" kelimesine "-lik" eki eklenerek yeni bir anlam oluşturulmuştur. Diğer seçeneklerdeki kelimelerde herhangi bir yapım eki bulunmamaktadır. 51. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?

  A) bilgi    B) meslektaş    C) sorguç    D) kedimiz

 52. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) kedimiz. Çekim ekleri, kelimenin cinsiyet, sayı, durum gibi özelliklerini değiştiren eklerdir. İncelenen kelimeler arasında sadece "kedimiz" kelimesine çekim eki eklenmiştir. "Kedi" kelimesine "-miz" eki eklenerek "kedimiz" elde edilirken, diğer seçeneklerde çekim eki yoktur. 53. Aşağıdaki eklerden hangisi, "odun" sözcüğünün anlamını değiştirir?

  A) –lar        B) -cu        C) -dan        D) –a

 54. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) -cu. İncelenen kelime "odun" olarak verilmiştir. Seçenekler arasından, bu kelimenin anlamını değiştiren ek "B) -cu"dur. "Odundan" kelimesine "-cu" eki eklenerek "oduncu" kelimesi oluşturulur ve kelimenin anlamı değişir. Diğer seçenekler, kelimenin anlamını değiştiren bir ek içermez.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Faten
12 Ocak 2024

Zordu bari biraz kolayla$tIrIn bee

   berkan
14 Mayıs 2023

ben Cook memun oldum


2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) Detayları

2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 27 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ekim 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUMA KÜLTÜRÜ
  1. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler
  2. Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder
  3. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder.
  4. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler
  5. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları bulur.
  6. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır
  7. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  8. Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler.
  9. Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir.
  10. Konuşurken nefesini ayarlar.
  11. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.
  12. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.
  13. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanr
  14. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.
  15. Standart Türkçe ile konuşur.

Ayrıca Ortaokul 6.sınıf Türkçe 1.dönem 1.yazılı soruları. 6.sınıf Türkçe yapım ekleri ve çekim ekleri ve kelime türlerini kapsayan sorulardan oluşmaktadır.

Bu soru, öğrencilerin yazım kurallarına hakim olma ve yazım hatalarını bulma yeteneklerini ölçer.

Metindeki bilgileri dikkatlice okuyarak, eksik öğeyi doğru şekilde belirlemek.

Bu soru, öğrencilerin edebi metinlerdeki bakış açılarını anlama ve ayırt etme becerilerini ölçer.

Metindeki anlatım tekniğini doğru bir şekilde tanımlamak ve öyküleme tekniğinin örneklerini belirlemek.

Bu soru, öğrencilerin kelimelerin farklı dil bilgisi yapılarında nasıl kullanılabileceğini anlama ve ayırt etme becerilerini ölçer.

Metindeki cümleler arasında sebep-sonuç ilişkisini belirlemek ve metin içerisindeki anlam ilişkilerini anlamak.

Metindeki cümlelerde mecaz anlamı belirlemek ve sözcüklerin farklı anlamlarda kullanılabileceğini anlamak.

Bu soru, öğrencilerin büyük ünlü uyumunu anlama ve uygun kelimeleri seçme becerilerini ölçer.

Sözcük çiftlerinin anlam ilişkilerini fark etmek ve zıt anlamlı sözcükleri eşleştirebilmek.

Bu soru, öğrencilerin eş anlamlı kelimeleri tanıma ve eşleştirme becerilerini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin metinlerdeki düşünce geliştirme yollarını tanıma ve ayırt etme becerilerini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin kelime türleri ve dil bilgisi yapıları hakkındaki bilgilerini ve kavramları ayırt etme becerilerini ölçer.

Doğru yazım kurallarına göre kelimeleri doğru bir şekilde yazabilmek.

Türkçedeki ses olaylarını doğru bir şekilde tanımlayabilmek ve kelimelerdeki ses olaylarını ayırt edebilmek.

Ünsüz yumuşamasının Türkçe'de nasıl gerçekleştiğini fark edebilmek ve kelimelerdeki ünsüz değişimlerini tanıyabilmek.

Metinlerde verilen bilgilerden hareket ederek ana fikri ve bu fikre destekleyen ayrıntıları çıkarma becerisi.

Kelimelerin kök ve ek yapılarını tanıma ve kelimeler arasında anlam ilişkileri kurma becerisi.

Karşıt (zıt) anlamlı kelimeleri tanıma ve cümle içinde kullanabilme becerisi.

Sözcüklerin kök hâlini tanıma ve cümle içinde kök hâlinde kullanabilme becerisi.

Kelime köklerini ve ekleri ayırt edebilme, kelime türlerini tanımlama.

Kelimelerdeki ekleri tanıma ve kelime yapım kurallarını anlama.

Türkçe dil bilgisini kullanarak, kelime köklerine yapım ve çekim eklerini doğru bir şekilde ekleyebilme becerisi.

Türkçe ses olaylarını anlayarak ve ses uyumuna uygun ekleri kullanarak kelime yapısını doğru bir şekilde analiz edebilme becerisi.

Öğrenci, kelime türlerini ve yapım eklerinin işlevini anlayarak cümle içinde yapım ekine örnek verebilir.

Öğrenci, çekim eklerinin işlevini anlayarak kelimenin çekim eki almış halini tespit edebilir.

Öğrenci, kelimenin anlamını değiştiren ekleri tespit ederek kelime kökü üzerindeki eklerin etkisini anlayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) Testi İstatistikleri

Bu sınav 247 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2115 kere doğru, 2118 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-05) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.