6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Eski Türklerde yaygın olan aile yapısı hangisidir?

  A) Geniş aile       B) Çekirdek aile   
  C) Karma aile       D) Ataerkil aile   
                     

 2. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde aile yapısı çekirdek aile şeklindedir, yani karı, koca ve çocuklardan oluşur. 3. Türklerde evliliklerin temel amacı neydi?

  A) Siyasi ittifaklar kurmak
  B) Çocuk sahibi olmak
  C) Ailevi bağları güçlendirmek
  D) Ekonomik kaynakları birleştirmek

 4. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde evlilikler genellikle siyasi nedenlerle yapılırdı, yani farklı devletler arasında ittifaklar kurmak için. 5. Türklerde boy beylerinin seçilmesinde hangi özelliklere dikkat edilirdi?

  A) Sadece cesaret
  B) Cesaret, doğruluk ve ekonomik güç
  C) Yalnızca doğruluk
  D) Boyun en büyük ailesi olması

 6. Cevap: B Açıklama:

  Boy beylerinin seçiminde cesaret sahibi olmaları, doğruluktan ayrılmamaları ve ekonomik güç gibi hususlara dikkat edilirdi. 7. Bodunlar hangi amaçla oluşturulmuştu?

  A) Aileleri korumak        B) Boyları birleştirmek   
  C) Devlet kurmak           D) Beyleri seçmek         
                            

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bodunlar, boyların bir araya gelerek oluşturduğu, sıkı işbirliğinin sonucunda meydana gelen siyasi yapılardır. 9. Türklerde babaya hitap etmek için kullanılan sözcük hangisidir?

  A) Anaç    B) Kang    C) Ata    D) Eçü apa    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Metin, Türklerde babaya hitap etmek için "kang" sözcüğünün kullanıldığını belirtmektedir ve bu sözcüğün zamanla "ata"ya dönüştüğünü ifade etmektedir. 11. Eski Türklerde ailenin büyük kız çocuklarına ne denirdi?

  A) Eçe    B) Kağan    C) Hatun    D) Kuma    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde ailenin büyük kız çocuklarına "eçe", "eke" veya "eze" denirdi. 13. Eski Türklerde en yaygın evlilik türü hangisidir?

  A) Monogami (tek eşle evlilik)
  B) Poligami (çok eşle evlilik)
  C) Exogami (dışarıdan evlenmE)
  D) Endogami (içeriden evlenme)

 14. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde, töre gereği monogami yani tek eşle evlilik daha yaygındı. 15. Eski Türkler hangi aile tipine uygun yaşamıştır?

  A) Dar aile         B) Geniş aile      
  C) Çekirdek aile    D) Ana ailesi      
                     

 16. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türk aile yapısı çekirdek aile biçimindeydi, yani karı, koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşuyordu. 17. Eski Türklerde "bark" sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine gelir?

  A) Ev ve aile         B) Tarla ve hayvan   
  C) Altın ve gümüş     D) Silah ve at       
                       

 18. Cevap: A Açıklama:

  "Bark" sözcüğü, Türkçede hane ve aile anlamına gelir ve ev ile eş anlamlıdır. 19. Eski Türklerde evlilik yaşının belirlenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi önemli bir rol oynamıştır?

  A) Cenaze törenleri           B) Bayram ve festivaller     
  C) Ailenin ekonomik durumu    D) Erkeğin askerlik görevi   
                               

 20. Cevap: A Açıklama:

  Çin kaynaklarında, Gök Türkler'in evlilik çağına gelmiş gençlerinin cenaze törenleri sırasında eş seçtiklerine dair bilgiler yer almaktadır. 21. Türklerde gelin alma töreninin amacı nedir?

  A) Gelinin baba evinden koca evine götürülmesi
  B) Gelinin sağdıç tarafından teslim alınması
  C) Gelin ve güveyin birlikte yaşayacakları ev belirlenmesi
  D) Gelinin ailesinin çeyizlerini vermesi

 22. Cevap: A Açıklama:

  İçerikte, gelin alma töreninin amacının gelinin baba evinden koca evine götürülmesi olduğu belirtilmiştir. 23. Eski Türk aile yapısında kız ve erkek çocukları arasındaki ayrım hakkındaki ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Erkek çocukları kız çocuklarından üstün görülmüştür.
  B) Kız ve erkek çocukları birbirine eşit kabul edilmiştir.
  C) Kız çocukları erkek çocuklarından daha değerli sayılmıştır.
  D) Kadınlar çocuk sahibi olmadan analık özelliklerini kazanmıştır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde kız ve erkek çocukları arasında bir ayrım görülmezdi. 25. Eski Türk toplumunda, bir çocuğun adını nasıl kazandığına dair anlatılan hikâye hangi eserde yer almaktadır?

  A) Divan-ı Lügat-it Türk    B) Kitab-ı Dede Korkut     
  C) Uygur Kağan Destanı      D) Kutadgu Bilig           
                             

 26. Cevap: B Açıklama:

  Çocuğun kahramanlık göstererek ad kazandığı destan, Kitab-ı Dede Korkut'ta anlatılır. 27. Eski Türklerde, düşman baskını püskürtüldüğü gün doğan çocuklara verilen ad nedir?

  A) Toktasın    B) Yağıbasan    C) Dursun    D) Bozkurt    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Düşman baskını püskürtüldüğü gün doğan çocuklara "Yağıbasan" veya "Yavbastı" adı verilirdi. 29. Eski Türkçede "aile" kelimesini karşılayan hangi kelime kullanılıyordu?

  A) Oğul    B) Ev    C) Yoktu    D) Yurt    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türkçede "aile" kelimesini karşılayan bir kelime yoktu. 31. Eski Türklerde, miras hukukunda kız çocuklarının durumu nasıldı?

  A) Erkek çocuklarla eşit hakları vardı.
  B) Erkek çocuklara göre dezavantajlıydılar.
  C) Sadece çeyiz alırlardı.
  D) Miras hakkına sahip değillerdi.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türklerde, kız çocukları evlenirken çeyiz alarak mirastan pay alamazlardı. 33. Durkheim'a göre, Türklerdeki aile tipi neden pederşahi değildir?

  A) Türkler hiçbir zaman çoban toplumu olmamışlardır.
  B) Türklerde ataerkil miras hukuku yoktur.
  C) Türk ailesinde kadınlar ekonomik olarak bağımsızdır.
  D) Türkler hiçbir zaman karmaşık bir devlet yapısına sahip olmamışlardır.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Durkheim, pederşahi aile tipinin Türklerde hiç görülmediğini ve bunun nedeninin kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmaları olduğunu savunmuştur. 35. Doğu Türkistan Türk ailesine göre, çocuk hangi ebeveynin soyuna mensup olur?

  A) Anne               B) Baba              
  C) Her iki ebeveyn    D) Totemin           
                       

 36. Cevap: A Açıklama:

  Gökalp'e göre, Türk ailesinde çocuk annesinin soyuna mensup olur. 37. Eski Türk ailesinin hangi özelliği onu maderî ve asabe ailelerden ayırır?

  A) Akrabilerin iki taraftan da gelmesi
  B) Çocukların babanın velayeti altında olması
  C) Kadınların erkeklere eşit haklara sahip olması
  D) Malların aile reisi tarafından kontrol edilmesi

 38. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türk ailesinde hem baba hem de ana soyundan gelen akrabalar vardı, bu onu diğer aile tiplerinden ayıran bir özelliktir. 39. Aşağıdakilerden hangisi Türk pederî ailesinin bir özelliği değildir?

  A) Akrabilerin iki taraflı olması
  B) Eşlerin büyük haklara sahip olması
  C) Çocukların aile reisinin keyfine tabi olması
  D) Ailenin özgürlükçü ve eşitlikçi olması

 40. Cevap: C Açıklama:

  Pederî ailede çocuklar aile reisinin keyfine tabi değildir, bu özellik pederşahî aileye aittir. 41. Gökalp'e göre, eski Türk ailesinin hangi dönemi, Avrupa'daki evlilik ailesine benzer?

  A) Boy    B) Ocak    C) Konak    D) Yuva    

 42. Cevap: D Açıklama:

  Gökalp, "Yuva" dönemini, eski Türk ailesinin Batı'daki evlilik ailesine benzeyen kısmı olarak görür. 43. Mehmet İzzet, eski Türklerde evlilik ailesinin var olduğu fikrini neden eleştirmektedir?

  A) Batı toplumlarını örnek alma eğilimi
  B) Türk kavimleri arasında farklı aile tiplerinin bulunması
  C) Kadınların aile içinde yeterince güçlü olmaması
  D) Devletin aile hukukuna ilişkin yasalar koymaması

 44. Cevap: B Açıklama:

  Mehmet İzzet, Türk kavimlerinin farklı zaman ve mekanlarda yaşamaları nedeniyle, aynı aile tipine sahip olmalarının mümkün olmadığını savunur. 45. İslamiyet'in Türk aile yapısına yaptığı bir diğer etki hangisidir?

  A) Küçük aile yapısına geçiş
  B) Eş seçiminde özgürlüğün artması
  C) Babadan kız çocuklarına miras aktarımı
  D) Çocukların evlenmek için babalarının iznine ihtiyaç duymaması

 46. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "çocuklar burada tamamıyla... babanın egemenliği altında" ifadesi, çocukların evlenmek için babalarının iznine ihtiyaç duymadıklarını göstermez. 47. Eski Türk aile yapısının diğer topluluklardan farkı nedir?

  A) Özel mülkiyetin varlığı
  B) Ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayanması
  C) Kadının sınırlı haklara sahip olması
  D) Yakın akraba ile evlenmenin yaygınlığı

 48. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, K ailesinde özel mülkiyet varken, diğer topluluklarda ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayalı olduğu belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 6.sınıf Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Eski Türk aile yapısını anlama

Eski Türk evliliklerinin amacını anlama

Eski Türk boy teşkilatını öğrenme

Eski Türk siyasi teşkilatını anlama

Eski Türk toplumunda baba-oğul ilişkilerini anlama

Eski Türk aile yapısını kavramak.

Türk sosyal hayatında evlilik türlerini öğrenmek.

Türk ailesinin tarihsel yapısını kavramak.

Eski Türk dili ve kültürü hakkında bilgi edinmek

Eski Türklerin evlilik geleneklerini anlamak

Türk aile hukukundaki gelin alma töreninin önemini anlama.

Türk aile yapısının özelliklerini anlama

Eski Türk toplumunda çocuk adlandırma geleneklerini anlar.

Eski Türk toplumunda çocuk adlandırmalarında kullanılan kriterleri tanır.

Eski Türklerin aile yapısı ve kavramlarını tanıma.

Eski Türklerde aile hukukunun özelliklerini kavrama.

Pederşahi aile yapısının özelliklerini anlayabilme

Türk aile yapısının özelliklerini anlamak

Türk sosyal hayatındaki aile yapısını anlamak.

Pederî ve pederşahî aile arasındaki farkı kavramak.

Eski Türk aile yapısının tarihsel evrelerini bilir.

Eski Türk aile yapısına ilişkin farklı görüşleri ve bunların gerekçelerini değerlendirir.

İslam'ın Türk aile yapısı üzerindeki etkilerini anlamak

Eski Türk aile yapısının özelliklerini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.