6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Eski Türklerde suçluların cezalandırılmasından kim sorumluydu?

  A) Aile    B) Devlet    C) Beyler    D) Kadınlar    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde devletin devamlılığının sağlanması için suçlular cezalandırılırdı ve bu görev devletin hakkı ve göreviydi. 3. Eski Türk toplumunda ailenin temelini oluşturan unsurlar hangisidir?

  A) Ana, baba ve çocuk    B) Boy ve bodun         
  C) Urug ve bod           D) Bey ve il            
                          

 4. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türk toplumunda aile, ana, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek yapıya sahiptir. 5. Türk ailesinde hangi yapı görülür?

  A) Anaerkil    B) Ataerkil    C) Matrilineal    D) Patrilineal    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Metin, Türk ailesinin ataerkil bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedir. 7. Türklerde hangi sözcük anne anlamına gelir?

  A) Ataç    B) Ece    C) İçi    D) Ög    

 8. Cevap: D Açıklama:

  Metin, Eski Türklerde "ög" sözcüğünün anne anlamına geldiğini belirtmektedir. 9. Eski Türklerde ev ve kadının önemini vurgulayan sözcük hangisidir?

  A) Karındaş    B) Evci    C) Kadaş    D) Tagay    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde evin sahibi kadın olarak kabul edilirdi ve kadın için kullanılan en yaygın sözcük "evci" idi. 11. Eski Türklerde dul kadınlara ne denirdi?

  A) Kis    B) Kuduz    C) Kadaş    D) Kuma    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde dul kadınlara "kuduz" denirdi. 13. Eski Türklerde akrabalık bağlarıyla ilgili hangi kavram, aileye önem verildiğini gösterir?

  A) Baba    B) Ana    C) Bacı    D) Eçi    

 14. Cevap: D Açıklama:

  "Eçi" amca anlamına gelir ve çocukların babalarının erkek kardeşlerine hitap şeklidir. Akrabalık bağlarının çokluğu, Türklerin aileye verdiği önemi yansıtır. 15. Eski Türklerde evlilik için gerekli olanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Baba onayı        B) Kalın ödenmesi   
  C) Söz kesme         D) Töre             
                      

 16. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde evlilik, oğlan ve kızın ortak iradesi ile ailelerin karşılıklı rızasına bağlı olarak gerçekleşirdi. 17. Türklerde babanın evlendirme zorunluluğu bulunmasının nedeni nedir?

  A) Kalının bir başlık parası olması
  B) Kızın baba evinden koca evine götürülmesi
  C) Nişanın evlenme vaadi ve ön akit olması
  D) Evliliğin hukuki açıdan geçerliliği için nikâh kıyılması

 18. Cevap: A Açıklama:

  İçerikte, babanın oğlunu evlendirme zorunluluğu bulunmasının nedeni olarak kalının bir başlık parası olması belirtilmiştir. 19. Türklerde evlilik hangi törenlerle gerçekleştirilir?

  A) Sadece nikâh kıyılması
  B) Düğün törenleri
  C) Beşik kertmesi
  D) Nişan törenleri ve nikâh kıyılması

 20. Cevap: B Açıklama:

  İçerikte, Türklerde evliliğin düğün törenleri biçiminde gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 21. Eski Türklerde evliliğin amacıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Çocuk sahibi olmak            B) Baba ocağını tüttürmek       
  C) Oğlak kurban etmek            D) Ailenin servetini artırmak   
                                  

 22. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde evlilik, çocuk sahibi olmak için önemli bir kurumdu. 23. Eski Türklerde çocuğun cinsiyetini tahmin etmek için kullanılan ritüellerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tilki veya kurt adı söyleme
  B) Saçı ritüeli yapma
  C) Kuşak bağlama
  D) Ateşe yağ atma

 24. Cevap: A Açıklama:

  Tilki adı söylenirse kız, kurt adı söylenirse erkek çocuk olacağına inanılır. 25. Eski Türklerde, aşağıdakilerden hangisi evlat edinme uygulamasının nedenleri arasında yer almaz?

  A) Neslin devam etmesi
  B) Ocağın tütmesi
  C) Aile ekonomisine katkı sağlamak
  D) Sosyal statü yükseltmek

 26. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türklerde evlat edinme nedenleri arasında aile ekonomisine katkı sağlamak yoktur. 27. Eski Türklerde, aile kurumunun başlangıcında nasıl bir yapı vardı?

  A) Bugünkü anlamda bir aile
  B) Karı-koca ve çocuklar arasında gevşek ilişkiler
  C) Anne ve babanın haklarının öne çıktığı bir yapı
  D) Akrabalık bağlarının zayıf olduğu bir yapı

 28. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde, aile kurumunun başlangıcında, karı-koca ve çocuklar arasında aile denemeyecek gevşek ilişkiler vardı. 29. Doğu Türkistan Türklerindeki aile yapısını nasıl tanımlamıştır?

  A) Pederşahi    B) Demokratik    C) Maderi    D) Ataerkil    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Grenard, Doğu Türkistan Türklerinde kadınların ekonomik ve hukuki özgürlüğe sahip olduğu demokratik bir aile yapısı olduğunu öne sürmüştür. 31. Richard'a göre, Yakut Türklerinde aile tipi hangisine benzer?

  A) Pederşahi    B) Maderi    C) Ataerkil    D) Atamatrik    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Richard, Yakut Türklerinde aile bağının anaya dayandığı ve erkeklerin kadının ailesine geçerek onların totemini kabul ettiği maderi bir aile tipi belirlemiştir. 33. Gökalp'e göre, Türk aile yapısı hangi aşamalar geçirmiştir?

  A) Boy, sop, soy, pederî aile, evlilik ailesi
  B) Matriarşi, patriarşi, monogami, poligami
  C) Maderî aile, pederî aile, nükleer aile, geniş aile
  D) Avcılık-toplayıcılık, tarım, sanayi, bilgi

 34. Cevap: A Açıklama:

  Gökalp, Türk ailesinin boy, sop, soy, pederî aile ve evlilik ailesi olmak üzere beş aşama geçirdiğini belirtmiştir. 35. Yakutlarda "Sip" olarak adlandırılan toplumsal grup neyi ifade eder?

  A) Küçük aile
  B) Geniş ve ortak bir yaşam tarzına sahip grup
  C) Geleneksel bir dini topluluk
  D) Savaşçı bir kabile

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sip, Gökalp'e göre nesepçe birbirinin akrabası olan ve ekonomik zorunluluklara göre değişen büyüklükte geniş bir aile grubudur. 37. Türklerin izdivacî ailesinde görülen bir evlilik geleneği hangisidir?

  A) İç güveylik
  B) İç gelinlik
  C) Ne iç güveylik ne de iç gelinlik
  D) Evli çiftlerin karısının ocağına yerleşmesi

 38. Cevap: C Açıklama:

  Izdivacî ailede çiftler ne erkeğin ne de kadının ocağına yerleşir, yeni bir evlilik yuvası kurarlar. 39. Eski Türklerde aile yapısının temel özelliği hangisidir?

  A) Karşılıklı sevgi ve saygı
  B) Anne soyunun üstünlüğü
  C) Tek eşli evlilikler
  D) Kadının ev içinde sınırlı hakları

 40. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türk ailesi karşılıklı sevgi ve saygı üzerine kuruluydu. 41. İslam öncesi Türk aile yapısının temel özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Baba korkusu ve baskısı
  B) Kadının erkeğe itaati
  C) Ana hakkının önemi
  D) Babadan oğula miras aktarımı

 42. Cevap: C Açıklama:

  Metinde "Çocuklar için ana hakkı Tanrı hakkıdır" cümlesi, ana hakkının önemini vurgular. 43. İslamiyet'in Türk aile yapısı üzerinde yaptığı en önemli etkilerden biri hangisidir?

  A) Baba hukukunun zayıflaması
  B) Baba otoritesinin artması
  C) Çok eşli evliliklerin yaygınlaşması
  D) Kadın haklarının genişlemesi

 44. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "ataerkillik sistemi, babanın ailenin tüm bireyleri ve malları üzerinde mutlak otoritesi ilkesine dayanırken" ifadesi, İslam'ın baba otoritesini güçlendirdiğini gösterir. 45. Eski Türk aile sisteminde görülmeyen uygulamalar nelerdir?

  A) Leviratus sistemi
  B) Kadınları yakma adeti
  C) Çocukların satılması
  D) Karısını başkasına takdim etme

 46. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, leviratus sisteminin Moğollar hariç diğer topluluklarda görüldüğü belirtilirken, kadınları yakma adeti Türk aile sisteminde rastlanmadığı belirtilmektedir. 47. Eski Türk aile yapısının kadınlara ilişkin hangi özelliği diğer topluluklarla ayrılır?

  A) Kadının korunmasını hedefleyen önlemlerin bulunması
  B) Kadınların evlenmeden önce söz hakkına sahip olması
  C) Kadınların eğitim alması
  D) Kadınların çok eşli evliliklere zorlanması

 48. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, eski Türk aile yapısında kadının korunmasını hedefleyen leviratus sisteminin diğer topluluklarda bulunmadığı belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 6.sınıf Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Eski Türk hukuk sistemini anlama

Eski Türk aile yapısını anlama

Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini anlama

Eski Türkçede ailevi kavramlarla ilgili kelimeleri tanıma

Eski Türk aile düzenindeki kadın-erkek rolleriyle ilgili bilgileri edinmek.

Eski Türk aile ilişkileri ve akrabalık bağları hakkında bilgi sahibi olmak.

Türklerde akrabalık ilişkilerinin kültürel önemini anlamak.

Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini anlamak

Türk aile hukukundaki kalının rolünü anlama.

Türklerde evlilik törenlerinin özelliklerini kavrama.

Türk evlilik anlayışını kavrama

Türk inanç ve uygulamalarını anlama

Eski Türk toplumunda evlat edinme uygulamasını anlar.

Eski Türklerde aile kurumunun tarihsel gelişimini anlama.

Eski Türk aile yapısının özelliklerini açıklayabilme

Türk aile tiplerini sınıflandırabilme

Türk aile yapısının tarihsel gelişimini anlamak

Türk aile yapısının farklı türlerini anlamak

İzdivacî aile yapısını ve özelliklerini tanımak.

Eski Türk aile yapısının temel özelliklerini anlar.

İslamiyet öncesi Türk aile yapısının özelliklerini anlamak

İslam'ın Türk aile yapısı üzerindeki etkilerini öğrenmek

Eski Türk aile yapısının benzersiz yönlerini kavrama.

Eski Türk aile yapısında kadının konumunu değerlendirme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 5 kere doğru, 10 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.