6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Eski Türklerde ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Diğer topluluklarda ise ailede mülkiyetin aşağıdakilerden hangisine dayalı olduğu görülmektedir?

  A) Kaynaklara            B) Özel mülkiyete       
  C) Devlet mülkiyetine    D) Toprak mülkiyetine   
                          

 2. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak diğer topluluklarda ailede mülkiyetin özel mülkiyete dayalı olduğu görülmektedir. Bu, özel mülkiyetin diğer topluluklarda daha yaygın olduğu anlamına gelir. 3. Evlilik nedir?


 4. Cevap: Bir erkek ve bir kadının birleşip aile kurması Açıklama:

  Evlilik, aile hayatının temelini oluşturan bir kurumdur. 5. Eski Türklerde aile üyelerinin mensup olduğu sosyal yapıların sırasını veriniz.


 6. Cevap: Urug (aileler birliği) -> Bod (boy, kabile) -> Bodun (boylar birliği) -> İl (devlet) Açıklama:

  Eski Türklerde aileler bir araya gelerek urug, uruglar birleşerek bod, bodlar birleşerek bodun oluştururdu. Bodunlar ise birleşerek devleti oluştururdu. 7. Eski Türk toplumunda ailelerin birbirleriyle dayanışma içinde olmasını sağlayan yazılı olmayan kurallara ne ad verilir?


 8. Cevap: Töre Açıklama:

  Töre, eski Türk toplumunda ailelerin ve akrabaların birbirleriyle dayanışma içinde olmalarını ve belirli bir düzen içinde yaşamalarını sağlayan yazılı olmayan kurallardı. 9. Türklerde sütannelik nedir?


 10. Cevap: Türklerde sütannelik görülmekteydi ve sütanne, Türk ailesinde önemli bir role sahipti. Sütanneler akraba sayılır ve saraylarda belirli kadınlara bu onur verilirdi. Açıklama:

  Sütannelik, Türk aile yapısında çocuğun büyütülmesi ve yetiştirilmesi açısından önemli bir gelenekti. 11. Eski Türk aile yapısında kardeşler arasındaki ilişkilerin özelliğini açıklayınız.


 12. Cevap: Türklerde kardeşler arasındaki ilişkiler birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuna dayanmaktaydı. Kardeşler, baba soyundan gelmekteydi ve annelerine bağlıydılar. Açıklama:

  Eski Türk aile yapısında kardeşler arasındaki bağlar güçlüydü ve kardeşlerin birbirine destek olması beklenirdi. 13. Kalın nedir? Özelliklerini yazınız.


 14. Cevap: Kalın, Türklerde evlenmek isteyen erkeğin ailesinin kızın ailesine verdiği çeyizdir. Açıklama:

  Kalın, Türklerde evlilik meşruiyetinin bir göstergesidir ve miktarı ve özellikleri ailelerin ekonomik durumuna göre değişir. 15. Eski Türklerde evlenme çağı nedir? Bilgi veriniz.


 16. Cevap: Eski Türklerde evlenme çağı belirli bir yaşla sınırlandırılmamıştır. Gençler, konargöçer yaşam tarzı nedeniyle birbirleriyle sıkça etkileşime girerek uygun eş adaylarını bulabilirlerdi. Açıklama:

  Eski Türklerin evlenme çağı, toplumsal koşullara ve aile yapısına göre değişiyordu. 17. Türklerde evlat edinme kurumunu açıklayınız.


 18. Cevap: Evlatlık uygulaması, neslin devamı için önemsenmiştir. Tutunçu ogul adı verilen evlatlıklar, yurdun devamlılığını sağlamak amacıyla alınmıştır. Evlatlık edinmede törenler düzenlenmiş, evlatlığın hakları ve sorumlulukları belirlenmiştir. Açıklama:

  Evlatlık edinme, baba tarafından yakın veya uzak akrabalardan yapılabildiği gibi, satın alma yoluyla da gerçekleştirilebilmiştir. Evlat edinen aile, çocuğa kendi soyadını vermiş ve çocuğa haklarını ve sorumluluklarını yüklemiştir. 19. Türk töresinin aile hukukundaki önemini vurgulayınız.


 20. Cevap: Töre, aile kurumunu koruma altına almıştır. Ailenin hak ve sorumlulukları töre ile belirlenmiş ve uygulanmıştır. Töre, aileye kimin bakacağını tespit etmiş ve aile bağlarını güçlendirmiştir. Açıklama:

  Töre, Türk toplumunda geçerli ve hâkim bir unsur olup, toplumdaki tüm bireyler töreye uymakla yükümlüdür. Töre, aile içinde adalet, iyilik, eşitlik ve kişilik gibi değişmez prensiplerin sağlanmasına yardımcı olmuştur. 21. "Boy" kavramını tanımlayınız ve onun aile yapısında oynadığı rolü açıklayınız.


 22. Cevap: Boy, belirli bir atadan gelen geniş bir aile grubudur. Kan davası dayanışması ve ortak ekonomik paylaşımlar yoluyla bir arada tutulur. Açıklama:

  Boy, Türk aile yapısının temelini oluşturan geniş çaplı bir sosyal birimdi. 23. Yakutlarda görülen "maderî" aile biçiminin özellikleri nelerdir?


 24. Cevap: * Çocuklar ananın boyuna mensup olur. * Pederşahî unsurlar da mevcuttur, çünkü koca karısını kendi obasına götürür. * Ortaklaşa bir yaşam tarzı sürülür. Açıklama:

  Yakutlardaki maderî aile biçimi, hem ana hem de baba soyunun etkilerini yansıtıyordu. 25. Eski Türk aile yapısına ilişkin üç örnek veriniz.


 26. Cevap: * Oğuz Kağan Destanı'nda anlatılan aile yapısı * Orhun Yazıtları'nda geçen ailevi ilişkiler * Bilge Kağan'ın karısı İlteriş Kağan'la ilişkisi Açıklama:

  Bu örnekler, Eski Türk aile yapısının yazılı belgelerde yer alan kanıtlarıdır. 27. Eski Türklerde ailenin işlevlerini açıklayınız.


 28. Cevap: * Toplumsallaşma ve eğitim * Ekonomik üretim * Sosyal ihtiyaçların karşılanması * Güvenlik ve barınma sağlama * Kültürel değerlerin aktarılması Açıklama:

  Eski Türk ailesi, bireylerin yetiştirilmesi, ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sosyal ihtiyaçların giderilmesi, güvenlik ve barınma sağlanması ve kültürel değerlerin aktarılması gibi çok çeşitli işlevlere sahipti. 29. Eski Türk aile yapısında kadının durumu diğer topluluklarla nasıl farklılık gösterir?


 30. Cevap: - Eski Türklerde kadın hür iken, diğer topluluklarda kadınlar daha kısıtlıydı. Açıklama:

  Eski Türk aile yapısı, kadınlara diğer topluluklara kıyasla daha fazla özgürlük tanımaktaydı. 31. Diğer topluluklarda görülen, Türk aile yapısında bulunmayan üç adet veriniz.


 32. Cevap: - Yakın akraba ile evlenme - Karısının çocuk yapması için başkasına takdim edilmesi - Kadınların yakılması Açıklama:

  Türk aile yapısı, diğer topluluklarda yaygın olan bazı adetleri içermemekteydi. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Türk ailesinde baba korkusu veya baba baskısı vardı.
  (.....) 2. Dede Korkut Hikayeleri'nde kocaya gösterilen bağlılık, eşitliğin kanıtıdır.
  (.....) 3. Eski Türk toplumlarında baba sözü mutlaka dinlenmezdi.
  (.....) 4. Eski Türk ailesinde ana hakkı Tanrı hakkı olarak görülmezdi.
  (.....) 5. Türklerde özel mülkiyet ve hukukta soya saygı göze çarpar.
  (.....) 6. Türklerde baba ailesi ile pederşahi aile aynı anlamdadır.
  (.....) 7. Eski Türk ailesi "ana ailesi" özelliğine sahipti.
  (.....) 8. İslam öncesi Türk ailesi "çekirdek aile" yapısındaydı.
  (.....) 9. İslam'ın kabulü Türk aile yapısında önemli değişikliklere yol açmadı.
  (.....) 10. Müslüman ailede baba otoritesi, babanın tüm aile bireyleri üzerinde geçerlidir.

 34. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 35. Aşağıdaki Eşleştirmeleri Yapın:

  1. Maderî Büyük Aile
  2. Asabe
  3. Zadruga
  4. Pederî Aile
  5. Pederşahî Aile
  6. Soy
  7. İzdivacî Aile (Evlilik Ailesi)
  8. Manizm
  9. Sip
  10. Toplumsal Aile
  Önermeler:
  a. Pederî semiyyeden doğar, sadece baba soyundan gelen akrabaları içerir.
  b. Ana soyunu izler, çocuğun babası ile toplumsal bir akrabalığı yoktur.
  c. Eski Türk aile sistemi, baba soyu ile ana soyunun eşit olduğu çift otoriteli bir aile tipiydi.
  d. Evlenmenin sonucu oluşur, erkek ne kendi babasının ne de karısının ocağına gitmez.
  e. Reisi kendi isteği doğrultusunda aile mallarını kullanabilir, aile bireylerini satabilir ve öldürebilir.
  f. Hayat bulunan ya da vefat etmiş bir dedenin oğulları ve torunları arasında miras paylaşımını kabul etmeyen bir aile şeklidir.
  g. Sadece semiyyeden ibaret olması aşiret devrine özgüdür.
  h. Eski Türklerde hem erkek hem kadın tarafından gelen akrabaları içerir, her iki tarafın akrabaları hukukî açıdan eşittir.
  ı. Eşitlikçi ve özgürlükçüdür, akrabalar iki taraflıdır ve birbirlerine eşittir.
  j. Bir mâbudun yer aldığı evin ocağına verilen isim, bu mâbudun dini sistemi.

 36. Cevap: 1. b 2. a 3. f 4. ı 5. e 6. h 7. d 8. j 9. g 10. c Açıklama:

  Bu eşleştirme, eski Türk ailesi ve onun farklı biçimlerindeki akrabalık ilişkilerini anlamanıza yardımcı olacaktır. 37. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. At üzerinde yapılan antlaşma ..... denir.
  2. Kadına verilen öncül çeyize ..... denir.
  3. Evlenmek isteyen kişinin önce anne-babasını ikna etmesi gerekir.
  4. Evlenmek için yapılan törene ..... denir.
  5. Baba, oğlunu evlendirmek zorundadır.
  6. Kalın, bir emek ve ..... olarak görülür.
  7. Evlilik bir nevi ..... ile başlar.
  8. Kalın ödemesi yapıldıktan sonra ..... yapılır.
  9. Türkler söz kesme antlaşmasını ..... üzerinde yapmışlardır.
  10. Eski Türklerde ..... ayıp sayılmıştır.

 38. Cevap: 1. Söz kesme 2. Kalın 3. Doğru 4. Düğün 5. Doğru 6. Fedakârlık 7. Söz kesme 8. Düğün 9. At 10. Bekârlık Açıklama:

  * Söz kesme: Evlilik için atılan en önemli adımdır ve at üzerinde yapılır. * Kalın: Evlenmek isteyen erkeğin kızın ailesine ödediği öncül çeyizdir. * Düğün: Evlenmek için yapılan törendir. * Bekârlık: Türkler tarafından ayıp sayılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 6.sınıf Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Eski Türklerde ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayalı olduğu ve diğer topluluklarda ailede mülkiyetin özel mülkiyete dayalı olduğu bilgisini öğrenme.

Evliliğin tanımını ve amacını kavramak

Türk toplum yapısının hiyerarşik düzenini anlamak.

Eski Türk toplumunda aile yapısının düzenini ve önemini kavramak.

Eski Türk aile yapısındaki gelenekleri öğrenme.

Eski Türk aile yapısındaki aile içi ilişkileri kavrama.

Eski Türklerin evlilik adetlerini öğrenme.

Eski Türklerin aile ve evlilik anlayışını kavrama.

Türk toplumunda aile kurumunun evlat edinme uygulamasıyla nasıl güçlendirildiğini kavramak.

Türk töresinin aile hukuku üzerindeki etkisini anlamak.

"Boy" kavramının Türk aile yapısındaki önemini kavrama.

Yakutlardaki maderî aile yapısının benzersiz özelliklerini anlama.

Eski Türk aile yapısına dair tarihi kaynakları tanımak.

Eski Türk aile yapısının toplumdaki rolünü anlamak

Türk aile yapısında kadının statüsünü anlamak.

Türk aile yapısının diğer topluluklardan farklı özelliklerini öğrenmek.

* Türk ailesinin geçmişteki yapısı ve özellikleri * Ana-baba ve çocuk ilişkileri * Aile içindeki otorite ve hiyerarşi * İslam'ın Türk aile yapısına etkisi * Farklı aile biçimlerindeki benzerlikler ve farklılıklar

* Türk aile sisteminin karmaşık yapısını öğrenmek. * Ailedeki farklı akrabalık ilişkilerini ve bunların tarihsel gelişimini anlamak. * Eski Türk aile sisteminin eşitlikçi ve özgürlükçü doğasını takdir etmek.

* Eski Türklerde evlilik gelenekleri hakkında bilgi sahibi olmak. * Evliliğin meşruiyeti için kalının önemini anlamak. * Aile yapısında anne-babanın ve çocukların rollerini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.