6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite CEVAPLARI

 1. İman, dinî terim olarak neyi ifade eder?

  A) İslam'ın güvenlik ve barış anlamını
  B) İnançsızlık ve ateizmi
  C) Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek
  D) İslam peygamberlerinin nübüvvetini reddetmek

 2. Cevap: C Açıklama:

  İman, dinî terim olarak Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyi ifade eder. 3. İslam, hangi ilahi kitap üzerine kurulmuştur?

  A) İncil             B) Tevrat           
  C) Zebur             D) Kur'an-ı Kerim   
                      

 4. Cevap: D Açıklama:

  İslam, Kur'an-ı Kerim adlı ilahi kitap üzerine kurulmuştur. 5. İslam dininin temel kaynakları nelerdir?

  A) Sünnet ve Hadis              B) İncil ve Tevrat             
  C) Zebur ve Mezhep kitapları    D) Kur'an-ı Kerim ve Sünnet    
                                 

 6. Cevap: D Açıklama:

  İslam dininin temel kaynakları, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'tir. Kur'an, Allah'ın peygamberine gönderdiği ilahi kitaptır, Sünnet ise Peygamberimizin söz, davranış ve onaylarını içerir. 7. Kelime-i Tevhid'in iki bölümü nelerdir?

  A) Allah'ın bir ve tek olduğunu kabul etmek ve diğer ilahları inkar etmek
  B) Allah'ın yeryüzündeki yaratıcısı olduğuna inanmak ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek
  C) Yüce Allah'ın varlığına inanmak ve Allah'tan başka ilahlar olmadığına inanmak
  D) Sadece Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek

 8. Cevap: C Açıklama:

  Kelime-i Tevhid, Yüce Allah'ın varlığına inanmayı ve Allah'tan başka ilahlar olmadığına inanmayı içerir. 9. Tevhid inancını kabul etmek, hangi tür inançları reddetmek anlamına gelir?

  A) Tevhid inancını kabul etmek, Allah'ın varlığına inanmak anlamına gelir.
  B) Tevhid inancını kabul etmek, yeryüzündeki yaratıcının kim olduğunu bilmek anlamına gelir.
  C) Tevhid inancını kabul etmek, Allah'ın varlığına inanırken başka ilahları kabul etmemek anlamına gelir.
  D) Tevhid inancını kabul etmek, farklı inançları araştırmak anlamına gelir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Tevhid inancı, Allah'ın varlığına inanırken başka ilahları kabul etmemeyi ifade eder. 11. İmanın insanlara kazandırdığı özellikler nelerdir?

  A) İman, insanlara yüksek ahlaki değerler kazandırır ve kişiyi dünya nimetlerine bağlı kılar.
  B) İman, insanları sorumsuz yapar ve herhangi bir ahlaki değer kazandırmaz.
  C) İman, kişiyi güvende hissettirir ve zor durumlarla başa çıkma gücü verir.
  D) İman, sadece kişinin kendi ihtiyaçlarına odaklanmasını sağlar.

 12. Cevap: A Açıklama:

  İman, insanlara ahlaki değerler kazandırır ve kişinin dünya nimetlerine olan bağlılığını azaltabilir. 13. İmanın insanlara kazandırdığı özellikler arasında hangisi vardır?

  A) İman, insanları umutsuzluğa itebilir.
  B) İman, insanlara dayanma gücü kazandırabilir.
  C) İman, kişilerin ahlaki değerlerini zayıflatabilir.
  D) İman, kişilerin dünya nimetlerine olan bağlılığını artırabilir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  İman, insanlara zorluklarla başa çıkma gücü verebilir ve dayanma gücünü artırabilir. 15. Kimlere "mümin" denir?

  A) Müslüman olmayanlara
  B) İman etmeyenlere
  C) Yüce Allah'ın varlığını, birliğini ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini gönülden kabul edenlere
  D) İslam'da olmayan bir gruba

 16. Cevap: C Açıklama: 17. Kimlere "kâfir" denir?

  A) Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyenlere
  B) Müslümanlara
  C) Münafıklara
  D) Ehlikitap olanlara

 18. Cevap: A Açıklama: 19. Kimlere "ehlikitap" denir?

  A) İman etmiş kişilere
  B) İslam inancını kabul etmeyenlere
  C) Yüce Allah'a inananlara
  D) Yüce Allah tarafından gönderilen kitapların asıllarını bozmalarına rağmen iman inançlarını taşıyan yahudi ve hristiyanlara

 20. Cevap: D Açıklama: 21. Allah'ın Esmâ-i Hüsnâ'sı nedir?

  A) Allah'ın isimlerini saymak için kullanılan bir terimdir.
  B) Allah'ın en az 100 ismini içerir.
  C) En güzel isimler Allah'a özgüdür ve onun tüm isimlerini kapsar.
  D) Esmâ-i Hüsnâ, insanların kullanabileceği özel isimlerdir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Esmâ-i Hüsnâ, Yüce Allah'ın en güzel ve özel isimlerini ifade eder. 23. El-Vâhid ismi hangi özelliği ifade eder?

  A) Allah'ın zatının bilinemezliği
  B) Allah'ın sonsuz ilim ve güç sahibi olması
  C) Allah'ın sadece tek bir ismi olması
  D) Allah'ın yaratma ve emretme sıfatlarını içermesi

 24. Cevap: C Açıklama:

  El-Vâhid, Allah'ın tek ve eşsiz olması özelliğini ifade eder. 25. "Allah'ın dışında hiçbir varlığın vâhid özelliklerine sahip olmadığını bilmeli" ifadesi hangi konuyu vurgular?

  A) Allah'ın sıfatlarını anlamak
  B) Allah'ın özel isimlerini öğrenmek
  C) Allah'ın birliğini ve eşsizliğini anlamak
  D) Allah'ın insana yardım etmesini beklemek

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu ifade Allah'ın birliğine ve eşsizliğine vurgu yapar. 27. El-Mü'min ismi hangi ayette geçer?

  A) Bakara suresi 255. ayet      B) Ali İmran suresi 18. ayet   
  C) Nisa suresi 5. ayet          D) Haşr suresi 23. ayet        
                                 

 28. Cevap: D Açıklama:

  El-Mü'min ismi Haşr suresi 23. ayetinde geçer. 29. "Allah'ın dışında hiçbir varlığın vâhid özelliklerine sahip olmadığını bilmeli" ifadesi hangi konuyu vurgular?

  A) Allah'ın sıfatlarını anlamak
  B) Allah'ın özel isimlerini öğrenmek
  C) Allah'ın birliğini ve eşsizliğini anlamak
  D) Allah'ın insana yardım etmesini beklemek

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu ifade Allah'ın birliğine ve eşsizliğine vurgu yapar. 31. İslam'ın Temel Kaynakları Nelerdir?


 32. Cevap: İslam'ın temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın Muhammed'e verdiği ilahi kitap olarak kabul edilir, sünnet ise Peygamber Muhammed'in sözleri, davranışları ve onaylarıdır. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, tüm Müslümanlar için kesin bir rehberdir ve sünnet, bu rehberin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren bir kaynaktır. 33. Neden Kelime-i Tevhid'in İki Bölümü de Kabul Edilmelidir?


 34. Cevap: Kelime-i Tevhid'in ilk bölümü, Allah'ın birliği ve ona hiçbir şeyin ortak koşulamayacağını ifade eder. İkinci bölüm ise Peygamber Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu belirtir. Her iki bölüm de kabul edilmelidir çünkü sadece Allah'ın birliğine inanmak yeterli değil, aynı zamanda O'nun gönderdiği peygamberi kabul etmek de önemlidir. Açıklama:

  İslam inancının temel taşlarından biri, hem Allah'ın birliğine hem de peygamberin gönderilişine iman etmek olduğu için bu iki bölüm bir arada kabul edilmelidir. 35. İmanın bir kişiye sorumluluk bilinci kazandırması hakkında daha fazla detay verebilir misiniz? İnsanlar, imanları sayesinde nasıl daha sorumlu davranışlar sergilerler?


 36. Cevap: İman, insanlara Yüce Allah'ın huzurunda hesap verecekleri bilincini kazandırır. Bu, kişiyi her davranışında daha ölçülü ve sorumlu olmaya yönlendirir. Açıklama:

  İman, insanların kendi davranışlarının sonuçları hakkında daha fazla düşünmelerine yardımcı olur. Bu da insanları daha dikkatli ve sorumlu davranmaya sevk eder. Açıklama: 37. İmanın insanı mutlu ve huzurlu kılma konusunda daha fazla bilgi verir misiniz? İmanın insanın yaşam kalitesine etkisi nedir?


 38. Cevap: İman, insanın iç huzurunu ve mutluluğunu artırır çünkü insan Yüce Allah'a olan sevgisi ile tatmin olur. Açıklama:

  İman sahibi biri, yaşamın anlamını ve amacını daha net bir şekilde görür. Bu da kişinin iç huzurunu artırarak daha mutlu olmasını sağlar. Açıklama: 39. İmanın parçalanmaz bir bütün olduğunu söylüyorsunuz. İmanın tüm unsurlarına neden inanmak önemlidir?


 40. Cevap: İman, tüm unsurlarına inanılması gereken bir bütündür çünkü her unsur, İslam'ın temel inançlarına katkıda bulunur. İmanın parçaları arasında bir denge ve birbirini tamamlama vardır. Açıklama:

  İmanın parçaları arasında bir uyum vardır. İman, birliği ve bütünlüğü yansıtır. İmanın parçalarının tamamına inanmak, İslam'ın temel öğretilerini anlamak ve yaşamak için önemlidir. 41. Mümin olmak sadece altı iman esasına mı bağlıdır, yoksa ibadetler de önemlidir mi?


 42. Cevap: Mümin olmak, sadece altı iman esasına değil, aynı zamanda ibadetlere de inanmayı ve uygulamayı içerir. İslam, hem imanı hem de ameli ibadetleri vurgular. Açıklama:

  İslam, sadece iman etmekle değil, aynı zamanda ibadetler aracılığıyla Allah'a yaklaşmayı ve O'na itaat etmeyi önemser. Mümin, imanının bir yansıması olarak ibadetleri yerine getirir. 43. Ehlikitap terimi nedir ve İslam bakış açısından nasıl değerlendirilir? İslam, ehlikitap olanlardan ne bekler?


 44. Cevap: Ehlikitap, Allah tarafından gönderilmiş kitaplara sahip olanlara verilen bir terimdir. İslam, ehlikitap olanlardan, İslam'ı anlamalarını ve İslam'a girmelerini bekler. Açıklama:

  İslam, ehlikitap olanlardan Allah'a tek ilah olarak inanmalarını ve İslam'ın öğretilerini kabul etmelerini bekler. Bu, İslam'ın tüm insanlar için geçerli olduğunu vurgular. 45. İslam inancına göre, Allah (c.c.) ismi neden özeldir ve diğer isimlerden farklıdır?


 46. Cevap: Allah (c.c.) ismi, kendisine ibadet edilen, yaratıcı ve eşsiz olan varlığın özel adıdır. İslam, başka bir varlık için kullanılmayan ve yegâne yaratıcıyı ifade eden bu ismi vurgular. Açıklama:

  İslam inancına göre, Allah'ın (c.c.) ismi diğer isimleri içerir ve tüm güzel sıfatları kapsar. Bu isim, sadece Allah'a aittir ve insanlara kendisini tanımaları için özel bir yol sunar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   AHMAD USTAA
31 Ekim 2023

dünyada gördüğüm en iyi site


6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite Detayları

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN TEMEL KAYNAKLARI
  1. Güvenilir Kaynaklardan Bilgi Güvenilir Kaynaklardan Bilgi
  2. İslam Dininin Temel Kaynakları
  3. Kur’an-ı Kerim
  4. Sünnet

Ayrıca 6.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem test soruları; I.Ünite konularından müfredata uygun mebsinavlari.com tarafından cevap, açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Mümin, Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve onun getirdiklerini gönülden kabul eden bir kimseyi ifade eder.

Kâfir, Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen kişilere verilen isimdir.

Ehlikitap, Yüce Allah tarafından gönderilen kitapların asıllarını bozmalarına rağmen iman inançlarını taşıyan yahudi ve hristiyanlara verilen isimdir.

Allah'ın isimleri ve özellikleri.

Allah'ın birliği ve özel isimleri.

Allah'ın birliği ve eşsizliği.

Kuran ayetlerinin anlamı ve kaynakları.

Allah'ın birliği ve eşsizliği.

Sorumluluk bilinci kazanmak ve her davranışın sonuçlarına dikkat etmek.

İmanın insanın mutluluğu üzerindeki olumlu etkilerini anlamak.

İmanın bir bütün olarak kabul edilmesinin neden önemli olduğunu anlamak.

Müminin iman ve ibadet arasındaki dengeyi anlamak ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.

Ehlikitap teriminin anlamını ve İslam'ın farklı inanç gruplarına yönelik yaklaşımını anlamak.

Allah'ın (c.c.) isminin özel ve eşsiz bir isim olarak neden vurgulandığını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite Testi İstatistikleri

Bu sınav 76 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 564 kere doğru, 344 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 - I.Ünite sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.