6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik)

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Muhacir ve Ensar arasındaki kardeşliğin temel ilkeleri nelerdi?


 2. Cevap: * Maddi ve manevi yardımlaşma * Yalnızlıkları giderme * Kardeşlerin ihtiyaçlarını kendilerine tercih etme * Fütüvvet ve uhuvvet bilinci Açıklama:

  Muhacir ve Ensar arasındaki kardeşlik, İslam'ın temel ilkelerine dayanan ve örnek bir yardımlaşma modeliydi. 3. Sahabenin hayırda yarışmalarının nedeni ve sonuçları nelerdi?


 4. Cevap: Nedeni: * Allah'ın (c.c) rızasını kazanma arzusu * Hayırda öne geçme isteği Sonuçları: * Toplumda iyiliğin yayılması * İhtiyaç sahiplerine yardım edilmesi * Aralarındaki kardeşliğin pekişmesi Açıklama:

  Sahabenin hayırda yarışmaları, kişisel çıkarlardan çok Allah'ın (c.c) rızasını ve toplumun yararını gözetmelerinin bir sonucuydu. 5. Câbir b. Abdullah'ın ilim aşkı hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Câbir b. Abdullah, genç yaşta Peygamberimize ilgi duymuş ve onun yanında bulunarak hadislerini ezberlemiş bir ilim aşığıydı. Peygamberimizle yaptığı yolculuklar onun için bir okul niteliği taşıdı ve 1540 hadis rivayet etmesine imkan tanıdı. Açıklama:

  Câbir b. Abdullah'ın ilim aşkı ve Peygamberimizin ona verdiği önem, dini bilginin sonraki nesillere aktarılmasındaki rolünü göstermektedir. 7. Ammar b. Yâsir'in işkenceye karşı gösterdiği tavrı açıklayınız.


 8. Cevap: Ammar b. Yâsir ve ailesi, imanlarını korumak için Mekkeli müşriklerin işkencelerine maruz kaldılar. Ammar, zorbalara karşı korkusuzca imanını savundu ve işkenceye karşı yılmadı. Açıklama:

  Ammar b. Yâsir'in işkenceye karşı gösterdiği tavır, zulme karşı direnmenin ve inanca bağlılığın bir simgesidir. 9. Peygamberimiz Mekke'de karşılaştığı zorlukları belirtiniz.


 10. Cevap: Eziyetler, alaylar, hakaretler, çöplerin evinin önüne dökülmesi, dikenli çalıların yoluna konulması. Açıklama:

  Mekkeli müşrikler, Peygamberimizin İslam'ı yaymasını engellemek için çeşitli yöntemlere başvurmuşlar ve O'na ve ailesine türlü eziyetler etmişlerdir. 11. İtidal kavramını açıklayınız.


 12. Cevap: Duygu, düşünce, ahlak ve davranışlarda aşırılıktan kaçınarak ölçülü olma durumudur. Açıklama:

  İtidal, insanın tüm davranışlarında dengeli olmasını ve aşırı tutum ve davranışlardan uzak durmasını ifade eder. 13. Sevr Mağarası olayından hareketle Peygamberimizin cesaret ve kararlılığına dair örnekler veriniz.


 14. Cevap: * Mekkeli müşrikler mağaranın önüne geldiğinde, Hz. Ebu Bekir korkarken Peygamberimiz sakinliğini korumuş ve "Üçüncüleri Allah olan iki kişiye bir şey olmaz" diyerek cesaret göstermiştir. * Mağaranın girişini örümceğin kapatması ve güvercinin yumurta bırakması gibi mucizevî olaylar, Peygamberimizin Allah'ın koruması altında olduğuna ve kararlılığına işaret etmektedir. Açıklama:

  Sevr Mağarası olayı, Peygamberimizin zorlu şartlarda bile cesaretini ve Allah'a olan güvenini kaybetmediğini gösteren önemli bir misaldir. 15. Peygamberimizin yeme içme adabına dair bilgi veriniz.


 16. Cevap: * Temiz ve sağlıklı beslenmeye önem verirdi. * Yemekten önce ve sonra Allah'a şükrederdi. * Yemek yerken küçük lokmalar alır, yavaş çiğnerdi. * Başkalarıyla birlikte yemek yerken saygılı olur, onlarla sohbet ederdi. Açıklama:

  Peygamberimizin yeme içme adabı, bizlere sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini ve yemek yeme eyleminin sadece fiziksel bir ihtiyaçtan ibaret olmadığını göstermektedir. 17. Peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde gençlere hangi önemli görevler verilmiştir?


 18. Cevap: Peygamberimiz gençlere - Vahiy kâtipliği - Tercümanlık - Zekât memurluğu - Sancaktarlık - Ordu komutanlığı Açıklama:

  Bu görevler, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmış ve onlara toplum içinde önemli sorumluluklar üstlenme fırsatı vermiştir. 19. İslam'ı ilk kabul eden gençlerden üç tanesinin ismini veriniz.


 20. Cevap: - Abdullah b. Mes'ud - Talha b. Ubeydullah - Mus'ab b. Umeyr Açıklama:

  Bu gençler, Peygamberimizin İslam davetini erken dönemde kabul etmiş ve İslam'ın yayılmasında önemli roller oynamışlardır. 21. Suffe'nin amacı nedir?


 22. Cevap: Suffe, gençlere ilim öğretmek ve onları yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir yatılı okuldur. Açıklama:

  Suffe, Hz. Peygamberin ilim merkezinin bir parçasıydı ve burada öğrenciler Peygamberin yakınında bulunarak ondan ilim öğrenmeye çalışırlardı. 23. Hz. Peygamber, Muaz b. Cebel'i hangi göreve atamıştır?


 24. Cevap: Yemen halkına İslam'ı öğretmek görevi. Açıklama:

  Muaz b. Cebel, Hz. Peygamberin en güvendiği genç sahabelerden biriydi ve bu göreve layık görülmüştür. 25. Hz. Ömer'in adalet anlayışını açıklayınız.


 26. Cevap: Hz. Ömer, adil bir hükümdardı. Herkesin kanun önünde eşit olduğuna inanır ve adaletten sapmamak için büyük çaba gösterirdi. Toplumdaki tüm insanların haklarına ve sorumluluklarına saygı duyardı. Açıklama:

  Hz. Ömer'in adalet anlayışı, İslam tarihinin en önemli örneklerinden biridir. Halifeliği sırasında uyguladığı adalet politikaları, gelecek nesiller için bir model teşkil etmiştir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Mus'ab b. Umeyr, Mekke'nin en yakışıklı gençlerinden biriydi.
  2. (.....) Mus'ab b. Umeyr, gizlice Dârülerkam'a giderdi.
  3. (.....) Mus'ab b. Umeyr, annesinin baskısından dolayı imanını gizledi.
  4. (.....) Mus'ab b. Umeyr, Peygamberimiz tarafından "Mus'abu'l-hayr" lakabıyla anıldı.
  5. (.....) Mus'ab b. Umeyr, Habeşistan'a hicret etti.
  6. (.....) Mus'ab b. Umeyr, Medine'de İslam'ı yaymakla görevlendirildi.
  7. (.....) Mus'ab b. Umeyr, Uhud Savaşı'nda şehit oldu.
  8. (.....) Câbir b. Abdullah, Bedir Savaşı'на katıldı.
  9. (.....) Câbir b. Abdullah, Peygamberimizden çok sayıda hadis rivayet etti.
  10. (.....) Ammar b. Yâsir ve ailesi, Mekke'deki ilk Müslümanlardandı.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Hz. Ömer
  b. Hz. Ebu Bekir
  c. Hz. Ali
  d. Hz. Osman
  e. Hz. Talha
  f. Hz. Zübeyr
  g. Hz. Abdurrahman b. Avf
  h. Hz. Sa'd b. Rebî
  ı. Hz. Bilal-i Habeşî
  i. Hz. Sa'd b. Ebi Vakkas
  1. Hendek Savaşı'nda sancaktardı.
  2. Peygamberimizin manevi oğluydu.
  3. Bedir Savaşı'nda ilk şehit edilen muhacirdi.
  4. Peygamberimizin müezziniydi.
  5. Uhud Savaşı'nda Peygamberimizi korudu.
  6. Peygamberimizin halifelerinden biriydi.
  7. Peygamberimizin amcasının oğluydu.
  8. Peygamberimizin kayınpederiydi.
  9. Mekkeli Müslümanlardan ensarın yüce gönüllülüğünü suistimal etmedi.
  10. Peygamberimizin cennetlik olduğunu belirttiği kişilerden biriydi.

 30. Cevap: 1. g 2. c 3. e 4. ı 5. a 6. b, d 7. c 8. f 9. g 10. i Açıklama:

  Bu eşleştirme, İslam tarihinde önemli rol oynayan Sahabeleri ve özelliklerini içermektedir. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. (.....) İlk şehit
  2. (.....) Vahiy kâtibi
  3. (.....) İki Kuşaklı
  4. (.....) Resûlullah'ın halasının oğlu
  5. (.....) Peygamberimizin en büyük yardımcısı
  Önermeler:
  a. Zeyd b. Sâbit
  b. Esma binti Ebi Bekir
  c. Ammar b. Yâsir
  d. Abdullah b. Abbas
  e. Zübeyr b. Avvâm

 32. Cevap: 1. c 2. a 3. b 4. e 5. c Açıklama:

  Sorular, İslam tarihinde önemli yeri olan kişilerle ilgili. Önermeler de bu kişilerin isimlerini içeriyor. Doğru eşleştirme, her soruya karşılık gelen doğru ismin seçilmesiyle yapılıyor. 33. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. İslam'ı yaymak için Taif'e gitmişti
  b. İlk vahyi aldı
  c. Açıkça Allah'ın elçisi olduğunu söyledi
  d. Hz. Hatice ile evlendi
  e. Mekkeli müşrikler boykot uyguladı
  1. Sevgili Peygamberimiz
  2. Hz. Ebubekir
  3. Hira Dağı
  4. İsra Suresi
  5. Taif

 34. Cevap: 1.e 2.b 3.c 4.d 5.a Açıklama:

  Peygamberimiz, İslam'ı yaymak için Taif'e gitmiş, ilk vahyi Hira Dağı'nda almış, açıkça Allah'ın elçisi olduğunu söylemiş, Hz. Hatice ile evlenmiş ve Mekkeli müşriklerin boykotuna maruz kalmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Allah’a Güvenmesi ve Sabrı
  3. Peygamberimizin Hayatında Dua ve Tevekkül
  4. Peygamberimizin Kararlılığı ve Cesareti
  5. Peygamberimizin Yeme İçme Adabı
 • SAHABENİN FAZİLETİ
  1. Ayetlerin Diliyle Sahabe
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Genç Sahabiler
  4. Hadislerin Diliyle Sahabe

Ayrıca 6.sınıf peygamberimizin hayatı dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Muhacir ve Ensar kardeşliğinin önemini ve günümüzde nasıl hayata geçirilebileceğini kavrayacaktır.

Öğrenciler, hayırda yarışmanın önemini ve bunun toplumsal faydalarını anlayacaktır.

Câbir b. Abdullah, ilim arayışının ve Peygamberimizin öğretilerini öğrenmenin önemini öğretir.

Ammar b. Yâsir'in hayatı, inancını korumak için her türlü zorluğa göğüs germenin önemini öğretir.

Öğrenciler, Peygamberimizin İslam'ı tebliğ ederken karşılaştığı zorlukları öğrenirler.

Öğrenciler, itidal kavramını öğrenirler ve yaşamlarında dengeli olmanın önemini kavrarlar.

Öğrenciler, Peygamberimizin cesaret ve kararlılığından ilham alarak, kendi hayatlarında da benzer zorluklarla karşılaştıklarında yılmamayı öğrenebilirler.

Öğrenciler, Peygamberimizin yeme içme adabını benimseyerek sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürebilirler.

Öğrenciler, Asr-ı Saadet döneminde gençlerin aktif ve önemli roller oynadığını anlayabilirler.

Öğrenciler, İslam'ı ilk benimseyen gençlerin isimlerini ve katkılarını öğrenebilirler.

Suffe'nin önemini ve amacını kavramak.

Hz. Peygamberin gençlere verdiği önemi ve güvenini anlamak. Zeyd b. Sâbit'in bildiği dilleri belirtiniz. Cevap: Farsça, Rumca, Kıptice, Habeşçe Açıklama: Zeyd b. Sâbit, bu dilleri çeşitli elçilerden ve hizmetçilerden öğrenmiştir. Kazanım: Peygamberimizin sahabilerinin çok yönlü eğitimler aldığını anlamak.

Öğrenciler, Hz. Ömer'in adalet anlayışını ve bunun İslam tarihindeki önemini anlayacaklardır.

* Sahabelerin özelliklerini ve İslamiyet'in yayılmasındaki rollerini öğrenmek. * Mus'ab b. Umeyr'in fedakarlıklarını ve örnek hayatını tanımak. * Câbir b. Abdullah'ın ilim aşkını ve hadis rivayetlerindeki önemini kavramak. * Ammar b. Yâsir ve ailesinin imanları ve çektikleri sıkıntıları anlamak.

* Sahabelerin hayatları ve rolleri hakkında bilgi edinme * İslam tarihindeki önemli olayları hatırlama * Muhacir ve Ensar arasındaki kardeşliğin önemini anlama

* Öğrenciler, İslam tarihindeki önemli kişileri ve katkıları hakkında bilgi kazanır. * Eşleştirme alıştırmasıyla bilgiyi pekiştirirler.

Peygamberimizin İslam'ı yaymak için yaptığı yolculukları, aldığı ilk vahyi, açıkça elçi olduğunu söyleme sürecini, Hz. Hatice ile evliliğini ve boykot uygulamasını öğrenmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri