2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01)

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin ismini duyduğumuzda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

  A) İhlâs suresini okumalıyız
  B) Kelime-i Şehâdet getirmeliyiz
  C) Salavât okumalıyız
  D) Kelime-i Tevhid’i söylemeliyiz

 2. Cevap: C

 3. Ali b. Ebu Talib – Zeyd b. Harise – Enes b. Malik
  Yukarıdaki sahabilerin ortak özelliği nedir?

  A) Küçük yaşlarından itibaren Peygamberimizin büyüttüğü sahabilerdir
  B) Medine’ye Peygamberimizle birlikte hicret etmişlerdir
  C) Peygamberimizden sonra halife olmuşlardır
  D) Peygamberimizin çocuklarıdır

 4. Cevap: A

 5. Peygamberimiz gençlere nasıl davranırdı?

  A) Gençleri hiç dikkate almazdı
  B) Gençleri azarlar ve cezalandırırdı
  C) Gençlere saygı duyar ve onların fikirlerini dinlerdi
  D) Gençleri sürekli olarak eleştirirdi

 6. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) gençlere çok değer verir ve onlara saygı duyardı. Onların fikirlerini dinler, onları cesaretlendirir ve onlara yol gösterirdi. Gençlerin İslam'ı öğrenmesi ve yaşamaları için elinden geleni yapardı.

  Peygamberimiz (s.a.v.)'in gençlere karşı olan sevgisi ve saygısı, İslam'ın gençlere verdiği önemi göstermektedir.

  Örnekler:

  * Peygamberimiz (s.a.v.), genç sahabelerin fikirlerini önemser ve onlara değer verirdi. Örneğin, Bedir Savaşı'nda genç sahabelerden olan Hz. Ömer'in fikri, savaşın seyrini değiştirecek kadar önemliydi.
  * Peygamberimiz (s.a.v.), gençleri cesaretlendirmek için onlara örnek olurdu. Örneğin, Hz. Hamza, genç yaşta İslam'ı kabul etmiş ve İslam'ın en büyük komutanlarından biri olmuştu. Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Hamza'yı överek gençlere cesaret verirdi.
  * Peygamberimiz (s.a.v.), gençleri İslam'ı öğrenmeleri ve yaşamaları için teşvik ederdi. Örneğin, gençlerle sık sık sohbet eder, onlara İslam'ı anlatırdı. Ayrıca, gençleri İslam'ı öğrenmeleri için teşvik eden hadisleri de söylerdi.

  Peygamberimiz (s.a.v.)'in gençlere karşı olan sevgisi ve saygısı, günümüzde de örnek alınması gereken bir davranıştır.

 7. İslam'ın tebliğinde gençlerin rolü nedir?

  A) Tebliği yapmak sadece yaşlıların görevidir
  B) Gençler, tebliğ görevinde sadece yardımcı rol oynarlar
  C) Gençlerin tebliği yapmak için de önemli bir rolü vardır
  D) Gençlerin tebliğle ilgisi yoktur

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Gençlerin tebliği yapmak için de önemli bir rolü vardır. İslam'ın tebliğinde gençlerin önemli bir rolü vardır. Gençler, dinin mesajını yaymak, insanlara İslam'ı doğru bir şekilde anlatmak ve davet etmek konusunda aktif olabilirler. Gençler, enerjik, dinamik ve yenilikçi yaklaşımlarıyla toplumda etkili bir şekilde tebliğ yapabilirler. Bu nedenle, gençlerin tebliği yapmak için de önemli bir rolü vardır. 9. İlim hayatında gençlerin rolü nedir?

  A) Gençlerin ilim hayatında hiçbir rolü yoktur
  B) Gençler, sadece ilim öğrencisi olarak yer alırlar
  C) Gençler, ilim hayatında da aktif bir rol oynarlar
  D) Gençler, sadece ilim öğretmeni olarak yer alırlar

 10. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  İlim hayatı, bilginin üretilmesi, yayılması ve kullanılması ile ilgili tüm faaliyetleri kapsayan bir kavramdır. Bu kapsamda, gençlerin ilim hayatında aktif bir rolü vardır. Gençler, ilim öğrencisi olarak bilginin üretilmesi ve yayılmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca, ilim öğretmeni olarak da bilginin aktarılması ve yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynarlar.

  Gençler, ilim hayatındaki rolleriyle topluma fayda sağlarlar. Yeni bilgiler üreterek, toplumu daha ileriye götürürler. Ayrıca, bilginin yayılması ve yaygınlaştırılmasıyla, toplumsal gelişmeye katkıda bulunurlar.

  Gençlerin ilim hayatındaki rolünü şu şekilde özetleyebiliriz:

  * Bilginin üretilmesi: Gençler, ilim alanındaki yeni araştırmalar yaparak, bilginin üretilmesine katkıda bulunurlar. Bu araştırmalar, toplumun ve insanlığın gelişimine önemli katkılar sağlar.
  * Bilginin yayılması: Gençler, ilim alanındaki yeni bilgileri topluma yaymak için çalışırlar. Bu amaçla, kitaplar, makaleler, seminerler, konferanslar gibi çeşitli etkinlikler düzenlerler.
  * Bilginin yaygınlaştırılması: Gençler, ilim alanındaki yeni bilgileri toplumun her kesimine ulaştırmak için çalışırlar. Bu amaçla, eğitim kurumları, halk kütüphaneleri, medya gibi çeşitli kanalları kullanırlar.

  Sonuç olarak, gençlerin ilim hayatındaki rolü, toplumun ve insanlığın gelişimi açısından oldukça önemlidir. Gençler, ilim alanındaki çalışmalarıyla topluma fayda sağlar ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmaya katkıda bulunurlar.

 11. Hangisi doğru bir ifade değildir?

  A) Peygamberimiz gençlerin fikirlerine her zaman önem verirdi.
  B) Gençler, peygamberimize daima saygılıydılar.
  C) İslam'ın yayılmasında gençlerin rolü yoktu.
  D) Gençlerin Peygamberimiz'in hayatındaki rolü büyüktü.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İslam'ın yayılmasında gençlerin rolü yoktu. Bu ifade yanlıştır. İslam'ın yayılmasında gençlerin rolü büyük bir öneme sahiptir. Peygamberimiz döneminde gençler, İslam'ı yaymak ve müslüman toplumunu oluşturmak için aktif bir rol oynamışlardır. Genç sahabiler, İslam'ı benimseyerek yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu ifadeyle ilgili yanlışlık, gençlerin İslam'ın yayılmasındaki etkin rolünü göz ardı etmektedir. 13. Hz. Muhammed'in hayatı, insana sevgi ve hoşgörüyü öğreten bir örnektir. Peygamberimiz, farklı kültür ve inançlara sahip insanlarla barış içinde yaşamayı öğütlemiştir. Hz. Muhammed hangi değerleri insanlara öğretmiştir?

  A) Nefret ve ayrımcılık            B) Sevgi ve hoşgörü               
  C) Kibir ve kendini beğenmişlik    D) Şiddet ve zorbalık             

 14. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) Sevgi ve hoşgörü olarak belirtilmiştir. Hz. Muhammed'in hayatı, insanlara sevgi ve hoşgörü gibi değerleri öğreten bir örnektir. Peygamberimiz, farklı kültür ve inançlara sahip insanlarla barış içinde yaşamayı teşvik etmiş ve insanların birbirlerine sevgiyle yaklaşmalarını öğütlemiştir. Bu değerler, İslam dininde de önemli bir yer tutar ve Müslümanlar için örnek bir davranış biçimidir. 15. Hz. Muhammed, insanların seviyesine göre konuşarak hangi özelliği sergilemiş olur?

  A) İnkar etmek.    B) Saygı duymak.    C) Küçümsemek.    D) Kibirli olmak.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Saygı duymak"tır. Hz. Muhammed, farklı kültürlerden ve sosyal sınıflardan insanlarla iletişim kurduğu için, onların seviyesine uygun bir dil kullanarak onlara saygı duyduğunu göstermiştir. Bu, onun empati yeteneği ve diğer insanlara saygı duyma konusundaki örnek davranışlarına örnek teşkil etmektedir. 17. Peygamberimiz (s.a.v.) hayatı boyunca insanlara nasıl yaklaşmıştır?

  A) Sadece kendisine yakın olan kişilerle ilgilenmiştir.
  B) Herkesi kucaklamış, sevgi ve merhametle yaklaşmıştır.
  C) Sadece Müslüman olanlara yardım etmiştir.
  D) Sadece kendi kabilesindeki insanlarla ilgilenmiştir.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Herkesi kucaklamış, sevgi ve merhametle yaklaşmıştır."dır. Hz. Peygamber, hayatı boyunca herkesi kucaklayan ve sevgi, saygı ve merhametle yaklaşan bir liderdi. Kendisi, insanlara din, ahlak ve adalet gibi konularda örnek olmak için çaba göstermiş ve herkesin ihtiyaçlarına duyarlı olmuştur. Bu yaklaşımıyla, günümüzde de örnek alınabilecek bir liderlik tarzı sergilemiştir. 19. Peygamberimiz, çocuklarla ilgili olarak nasıl bir davranış sergilemiştir?

  A) Çocuklara karşı sert ve otoriter olmuştur.
  B) Çocuklara karşı sevgi ve saygıyla yaklaşmıştır.
  C) Çocuklara karşı ilgisiz ve umursamaz davranmıştır.
  D) Çocuklarla ilgilenmek yerine sadece yetişkinlere odaklanmıştır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani Peygamberimiz çocuklara karşı sevgi ve saygıyla yaklaşmıştır. Peygamberimiz, çocukların korunması ve eğitimi konusunda büyük önem vermiştir ve onlara karşı şefkatli, sevecen ve sabırlı bir tavır sergilemiştir. Bu davranışlarıyla çocukların hayatında önemli bir etki bırakmış ve toplumun genelinde çocukların saygın bir yere sahip olmasını sağlamıştır. 21. Peygamber Efendimiz doğayı nasıl korumuştur?

  A) Doğaya zarar vererek
  B) Doğayı koruyarak
  C) Doğa hakkında bilgi sahibi olmadan
  D) Doğayı görmezden gelerek

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Peygamber Efendimiz, doğayı korumaya ve çevreyi temiz tutmaya özen göstermiştir. Çevrenin kirlenmesi, atıkların doğaya bırakılması, ağaçların kesilmesi gibi davranışlar doğaya zarar verdiği için, Peygamber Efendimiz insanların doğaya saygı göstermeleri gerektiğini öğütlemiştir. Peygamber Efendimiz'in bu konudaki öğütleri, günümüzde de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. 23. Peygamberimiz çevreye karşı nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Peygamberimiz, doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması konusunda hassas bir tutum sergilemiştir.
  B) Peygamberimiz, doğa ve çevre konularında kayıtsızdı.
  C) Peygamberimiz, çevre konularıyla ilgilenmediği gibi, insanların da çevreye karşı sorumlulukları yoktu.
  D) Peygamberimiz, çevrenin korunmasını gereksiz bir konu olarak görüyordu.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Peygamberimiz, doğal kaynakların korunması ve çevrenin temiz tutulması konusunda hassas bir tutum sergilemiştir. Bu tutum, İslam dininde çevre ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımının önemini vurgular. Bu durum, insanların doğayla uyumlu bir şekilde yaşamalarını ve doğal kaynakları korumalarını teşvik eder. 25. Hz. Peygamber’in hayatında Allah’ı çokça anması hangi amaçlara hizmet etmiştir?

  A) İnsanların hayatını zorlaştırmak için
  B) Kendisine itaat etmelerini sağlamak için
  C) Allah’a karşı şükran ve minnet borcunu ödemek için
  D) İnsanların kendisine saygı duymasını sağlamak için

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Allah'a karşı şükran ve minnet borcunu ödemek için. Hz. Peygamber, Allah'ın nimetlerine şükretmek ve minnet borcunu ödemek amacıyla sık sık Allah'ı anardı. Ayrıca Müslümanlar arasında da bu davranışı örnek alınarak Allah'ı sıkça anmak ve O'na şükretmek yaygın bir davranış haline gelmiştir. Bu davranış aynı zamanda Müslümanların kalplerinde Allah sevgisini arttırmış ve dinî bağlılıklarını güçlendirmiştir. 27. Allah’ı anmak kişiyi hangi duygularla doldurur?

  A) Korku ve endişe        B) Öfke ve şiddet        
  C) Huzur ve mutluluk      D) Umutsuzluk ve kaygı   

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Huzur ve mutluluk. Allah'ı anmak, kişinin iç huzurunu ve mutluluğunu artırır. Bu anma, kişinin Allah'a olan bağlılığını ve şükranını ifade etmesine yardımcı olur. Ayrıca, kişinin Allah'a yakınlaşmasına ve manevi olarak güçlenmesine yardımcı olur. 29. Hz. Muhammed'in Allah Sevgisi konusundaki tavırları nelerdir?

  A) Allah'ın sevgisini kazanmak için nasıl bir davranış sergilediğiyle ilgili hiçbir bilgi yoktur.
  B) Allah'a sevgisi her zaman içten ve samimidir. Hayatı boyunca ibadetlerini aksatmadan yerine getirmiştir.
  C) Allah'ın sevgisine değil, insanların sevgisine önem verirdi.
  D) Allah'ın sevgisini kazanmak için yaptığı her şey sadece bir gösterişten ibaretti.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in hayatı boyunca Allah'a sevgisi ve bağlılığı, İslam dininin temelinde yer alan bir prensiptir. Peygamberimiz, Allah'ın emirlerini yerine getirerek ve O'na bağlılığını göstererek hayatını sürdürmüştür. Peygamberimiz, Allah'ın sevgisini kazanmak için gösterdiği çaba ve samimiyetiyle Müslümanlar için örnek teşkil etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) Detayları

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) 20 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Allah’a Güvenmesi ve Sabrı
  3. Peygamberimizin Hayatında Dua ve Tevekkül
  4. Peygamberimizin Kararlılığı ve Cesareti
  5. Peygamberimizin Yeme İçme Adabı
 • SAHABENİN FAZİLETİ
  1. Ayetlerin Diliyle Sahabe
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Genç Sahabiler
  4. Hadislerin Diliyle Sahabe

Ayrıca

Peygamberimizin gençlere saygı duyduğunu ve fikirlerini dinlediğini ifade etme becerisi.

İslam'ın tebliğinde gençlerin önemli bir rolü olduğunu ifade etme becerisi.

Gençlerin ilim hayatında aktif bir rol oynadığını ifade etme becerisi.

Yanlış bir ifadeyi tanıma ve düzeltme becerisi.

Hz. Muhammed'in hayatı, sevgi ve hoşgörü gibi değerleri insanlara öğretmektedir.

Hz. Muhammed'in iletişim becerilerinin ve diğer insanlarla saygı dolu iletişim kurma konusundaki örnek davranışlarının önemini anlamak olabilir.

Hz. Peygamber'in hayatından örnek alarak, herkesi kucaklayan ve sevgi, saygı ve merhametle yaklaşan bir liderlik tarzı geliştirebilirim.

Peygamberimizin çocuklara karşı sevgi ve saygıyla yaklaşımını örnek alarak, çocukların hayatında olumlu bir etki bırakma ve onlara karşı şefkatli ve sabırlı bir tutum sergileme becerisi kazanılabilir.

Peygamber Efendimiz'in doğayı korumaya yönelik tutumunu anlamaktır.

Peygamberimizin çevreye saygılı ve koruyucu bir tutum sergilediğini anlamak.

Hz. Peygamber'in hayatında Allah'ı sıkça anarak O'na şükran ve minnet borcunu ödeme davranışının önemi.

Kişinin manevi dünyasının gelişimi için Allah'ı anmanın önemi anlaşılır.

"Hz. Muhammed'in Allah sevgisi konusundaki tutumu ve davranışları" olarak belirtilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) Testi İstatistikleri

Bu sınav 189 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2116 kere doğru, 384 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-01) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri