6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı CEVAPLARI

 1. Uzun bir yolculuğun ardından hiç kimsenin yaşamadığı, dağlarla çevrili, hiçbir ekinin, meyve ve sebzenin yetişmesine elverişli olmayan, su kaynağı bulunmayan bir yerde konakladılar. Hz. Hacer şaşkındı. Kucağında İsmail’i emziriyordu. İbrahim (a.s.) Hacer’in yanına bir su tulumu ve içinde hurma bulunan bir torba bıraktı.
  Yukarıdaki parçada bahsedilen yer neresidir ?

  A) Medine     B) Şam     C) Mekke     D) Taif

 2. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Şam'dır. Paragrafta bahsedilen yer, dağlarla çevrili, su kaynağı bulunmayan ve ekin yetiştirmeye uygun olmayan bir yer olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım Şam'a uymaktadır. Hz. Hacer'in İsmail'i emzirdiği ve İbrahim'in onlara su tulumu ve hurma içeren bir torba bıraktığı bu olay Şam'da gerçekleşmiştir. 3. Med harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) Elif-Vav-Kaf              B) Elif-Ya-Dal
  C) Elif-Vav-Ya              D) Elif-Vav-Ba

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Elif-Vav-Ya. Arap alfabesindeki "Med" harfleri doğru olarak C) Elif-Vav-Ya şıkkında verilmiştir. "Med" harfleri, Arap alfabesinde "M" (elif), "E" (vav) ve "D" (ya) harflerini temsil eder. Dolayısıyla, doğru cevap C) Elif-Vav-Ya'dır. 5. Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?

  A) ح  خ ر  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ق
  B) خ  ص  ض  ط  ظ  غ  ق  ل
  C) خ  ق  غ  ل  ض  ص  ط  ظ
  D) خ  ص  ض  ط  ظ  غ  ق

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق Tümü kalın harflerden oluşan şık A) ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق'dır. Diğer şıklarda bazı harfler ince olarak belirtilmiştir. Kalın harfler, Arap alfabesinde daha kalın bir şekilde yazılan harflerdir. Dolayısıyla, doğru cevap A) ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق'dir. 7. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif ( ا, و, ى) harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?

  A) Bu harflerin cezimli olması
  B) Bu harflerin harekesiz olması
  C) Bu harflerin harekeli olması
  D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması

 8. Cevap: B Açıklama:

  Evet, doğru cevap B) Bu harflerin harekesiz olmasıdır. Vav (ا), ya (و) ve elif (ى) harfleri med harfi olarak kullanıldığında harekesiz olmaları gerekmektedir. Harekeli bir harf ile med harfi oluşturulmaz. Bu nedenle B seçeneği doğru cevaptır. 9. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  [.....] Şeddeli olan harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
  [.....] Üzerinde âsâr işareti ( ') bulunan harften sonra med harflerinden gizli bir elif ( ا ) vardır.
  [.....] ) Bir elif miktarı işaret parmağını kaldırıp indirinceye kadar geçen süredir.
  [.....]  Hu zamirinden önce cezim varsa zamir uzatılır.
  [.....] Hem durulduğunda hem de geçildiğinde var olan sukuna lazimi sukun denir.
  [.....] Med sebebi (sebeb-i med) ; ا و ي olarak 3’e ayrılır.
  [.....] Uzatılan zamirden sonra gizli bir vav veya gizli bir ya harfi vardır.
  [.....] Durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde yok olan sukuna arizi sukun denir.

 10. Cevap:

  D) Şeddeli olan harflerin birincisi her zaman cezimlidir.

  D) Bir elif miktarı işaret parmağını kaldırıp indirinceye kadar geçen süredir.

  Y) Hu zamirinden önce cezim varsa zamir uzatılır.

  D) Hem durulduğunda hem de geçildiğinde var olan sukuna lazimi sukun denir.

  D) Med sebebi (sebeb-i med) ; ا و ي olarak 3’e ayrılır.

  Y) Uzatılan zamirden sonra gizli bir vav veya gizli bir ya harfi vardır.

  D) Durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde yok olan sukuna arizi sukun denir.

  Açıklama:

  Doğru ifadelerin başına D (Doğru), yanlış ifadelerin başına Y (Yanlış) yazıldığında, cevaplar şu şekilde olacaktır: 11. Med (uzatma) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) س- ب – ف      B) ث- ظ ذ-     C) ا- و- ي     D) ك- ق

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) ا- و- ي Med (uzatma) harfleri doğru olarak C) ا- و- ي şıkkında verilmiştir. Med harfleri, Arap alfabesinde uzatmayı gösteren harflerdir. Bu harfler, ا (elif), و (vav) ve ي (ya) harflerini temsil eder. Dolayısıyla, doğru cevap C) ا- و- ي'dir. 13. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tenvin (iki ötre/iki esre/iki üstün) bulunmamaktadır?

  A) اَحَدٌ     B) الصَّمَدُ     C) كُفُواً     D) رَحْمَةً

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak B) الصَّمَدُ seçeneği verilmiştir. Bu seçenekte tenvin işareti bulunmamaktadır, yani kelimenin sonunda iki ötre/iki esre/iki üstün işareti yer almamaktadır. Diğer seçeneklerde tenvin işareti kullanılmıştır. 15. Aşağıdakilerden hangisinin harekesi üstündür?

  A) بُ     B) بِ     C) بَ     D) بًا

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) بَ Arap alfabesinde hareke işaretleri, harflerin üzerine yerleştirilen sembollerdir ve ses değerlerini belirtmek için kullanılırlar. Verilen seçenekler arasında harekesi üstünde olan harf, C) بَ şıkkında verilmiştir. Bu şıkta "ب" harfi, üstünde "َ" harekesi bulunmaktadır. Hareke işareti "َ" ise fetha olarak bilinir ve harf üzerindeki ünlü sesin "a" olduğunu gösterir. 17. Aşağıdakilerden hangisinde cezm vardır?

  A) اَنْ     B) اِنّ     C) اَناَ     D) رَبُّهُ

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) اَنْ Cezm, Arapça dilbilgisinde, bir harfin sessiz olarak okunması durumunu ifade eder. Verilen seçenekler arasında cezm bulunan şık A) اَنْ şeklindedir. Bu şıkta "ا" harfi üstünde "َ" harekesi ve altında "نْ" harfleri bulunmaktadır. "نْ" harfleri sessiz olarak okunurken, "َ" harekesi de sessiz harfin üstünde fetha sesini temsil eder. Dolayısıyla, doğru cevap A) اَنْ'dir. 19. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde esre harekesi bulunmaktadır?

  A) كُتُبٌ     B) بَعْدَ     C) مَلِكِ      D) قَوْلاً

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) مَلِكِ Esre harekesi, Arap alfabesinde bir harfin üzerinde yer alan hareke işaretidir ve "e" sesini temsil eder. Verilen seçenekler arasında esre harekesi bulunan kelime C) مَلِكِ şeklindedir. Bu kelimenin üzerinde "َ" harekesi bulunmaktadır, bu da esre harekesidir. Hareke işareti, "ل" harfi üzerinde yer aldığı için "ل" harfi "e" sesini temsil eder. 21. Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvit kurallarından hangisi meydana gelir?

  A) Medd-i tabiî
  B) Medd-i muttasıl
  C) Medd-i munfasıl
  D) Hemze ve sûkun

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Medd-i muttasıl. Eğer bir kelimenin sonunda med harfi bulunuyorsa ve ardından aynı kelimenin başında hemze (ء) harfi yer alıyorsa, bu durumda Medd-i muttasıl kuralları uygulanır. Med harfinden sonra gelen hemzeyle birleşerek uzun bir harf oluşturulur. Dolayısıyla, doğru cevap B) Medd-i muttasıl'dır. 23. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?

  A) Bu harflerin cezimli olması
  B) Bu harflerin harekesiz olması
  C) Bu harflerin harekeli olması
  D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak B) Bu harflerin harekesiz olması seçeneği verilmiştir. Vav, ya ve elif harflerinin med harfi olabilmesi için harekesiz olmaları gerekmektedir. Med harfi, kelimenin sonunda bulunan bir sessiz harfin önceki harfe uyarlanmasıyla oluşur. Bu uyarlama sırasında vav, ya ve elif harfleri harekesiz hale gelir. 25. Tecvid ne demektir?

  A) Kur'an-ı Kerimi makamlarına göre okumak
  B) Güzel sesle Kur'an okumak
  C) Çıkış yerleri ve sıfatlarıyla Kur'an harflerinin düzgün okunması
  D) Kur'an-ı Kerimi gelişi güzel okumak

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak C) Çıkış yerleri ve sıfatlarıyla Kur'an harflerinin düzgün okunması seçeneği verilmiştir. Tecvid, Kur'an harflerinin çıkış yerleri, sıfatları, ses uzunlukları ve bağlantıları gibi özelliklerinin dikkate alınarak doğru ve düzgün bir şekilde okunması anlamına gelir. 27. Uzatma harfleri nelerdir ve ne görev yaparlar?

  A) ا و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatarak okuturlar.
  B) ا و ى dir. Kendisinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar.
  C) و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.
  D) خ ق غ dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) ا و ى dir. Kendisinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar seçeneğidir. Uzatma harfleri Arapça'da ا (elif), و (vav) ve ى (ye) harfleridir. Bu harfler kendilerinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar. Örneğin, "رَحِمَهُ" (rahimehu) kelimesindeki ا (elif) harfi, kendinden önce gelen "ه" (he) harfinin uzun süreli olarak okunmasını sağlar. 29. Üstün harekesi , harfe hangi sesleri verir?

  A) İnce harfe "E" Kalın harfe "A" sesi verir
  B) İnce ve Kalın harfe "A" sesi verir
  C) İnce ve Kalın harfe "E" sesi verir
  D) İnce harfe "Ü" Kalın harfe "U" sesi verir

 30. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) İnce harfe "E" Kalın harfe "A" sesi verir şeklindedir. Üstün harekesi ince harflerde "e" sesi oluştururken, kalın harflerde "a" sesini temsil eder. 31. Hangisinde medd-i tabiî yoktur?

  A) اُمِّيُّونَ     B) يَشْرَبُ     C) اِيلاَفِهِمْ     D) خَاشِعَةً

 32. Cevap: B Açıklama:

  doğru cevap B) يَشْرَبُ şeklindedir. Bu seçenekte medd-i tabiî bulunmamaktadır. Medd-i tabiî, bazı harflerin yanında doğal uzatma yapılmasını gerektiren bir tecvit kuralıdır. Ancak "يَشْرَبُ" kelimesinde uzatılması gereken harf bulunmamaktadır. 33. اَبْصَا رٌ kelimesindeki hangi harf uzatılarak okunur?

  A) ت     B) ص     C) ر     D) ب

 34. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) ص harfidir. اَبْصَا رٌ kelimesindeki "ص" harfi uzatarak okunur. Uzatma harfleri doğru bir şekilde tanıyıp belirleme becerisi bu soruda test edilmektedir. 35. سفر kelimesini oluşturan harfler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) س- ف- ر             B) س- غ- ر
  C) س-غ- د               D) س- ف- د

 36. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) س- ف- ر'dır. "سفر" kelimesi doğru şekilde "س" harfi, "ف" harfi ve "ر" harfinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu soru, kelime oluşturma becerisini ve harfleri doğru bir şekilde tanıma yeteneğini test etmektedir. 37. Aşağıda okunuşları verilen Kur’an harflerinin Arapça yazılışlarını yazınız.

  ELİF:
  FE:
  YE:
  NUN:
  SAD:
  CİM:
  KAF:
  VAV:

 38. Cevap:

  ELİF: ا

  FE: ف

  YE: ي

  NUN: ن

  SAD: ص

  CİM: ج

  KAF: ك

  VAV: و

  Açıklama:

  Verilen soruda, okunuşları verilen Kur'an harflerinin Arapça yazılışlarının belirlenmesi istenmektedir. Yukarıdaki liste, her harfin Arapça yazılışını göstermektedir. Her bir harfin yanında Arapça yazılışı yer almaktadır. 39. Aşağıdaki boşluk doldurmaları doldurunuz

  1. Peltek harfler …………………tanedir.
  2. " Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı ……………… . ve öğreteninizdir.ʺ
  3. …………………… Kur’an-ı Kerim’i usulüne göre ve güzel bir şekilde okumasını sağlayan ilim dalıdır
  4. Esre………………….sesi verir.
  5. Kur’an’ın ilk emri…………………..
  6. Arap alfabesinde…………………….harf bulunmaktadır.

 40. Cevap:

  1. Peltek harfler üç tanedir.

  2. "Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı okuyup öğreteninizdir."

  3. Tilavet ilmi, Kur’an-ı Kerim’i usulüne göre ve güzel bir şekilde okumasını sağlayan ilim dalıdır.

  4. Esre harekesi "E" sesini verir.

  5. Kur’an’ın ilk emri "Oku!" dur.

  6. Arap alfabesinde 28 harf bulunmaktadır.

  Açıklama:

  1. Soruda, kaç tane peltek harf olduğu sorulmaktadır. Peltek harfler, Arap alfabesinde üç tanedir: ء (elif-i sebit), ئ (elif-i tariki) ve ؤ (elif-i mürekkep). 2. Bu soruda, Kur'an'ın önemine vurgu yapılmaktadır. "Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an'ı okuyup öğreteninizdir" ifadesi, Kur'an'ın öğrenilip öğretilmesinin önemini vurgulamaktadır. 3. Tilavet ilmi, Kur'an-ı Kerim'in güzel bir şekilde okunmasını sağlayan ilim dalıdır. Tilavet ilmi, Kur'an'ın doğru tajweed kurallarına uygun bir şekilde okunmasını öğretir ve güzel bir okuma sağlar. 4. Esre, Arapça'da "E" sesini veren harekedir. Bu hareke, harflerin üzerinde bir nokta şeklinde gösterilir. 5. Kur'an'ın ilk emri "Oku!"dur. Bu emir, Hz. Muhammed'e vahiy gelmeye başladığında Cebrail (as) tarafından verilmiştir. 6. Arap alfabesinde toplam 28 harf bulunmaktadır. Bu harfler, Arapça dilinin yazılışında kullanılır. 41. Aşağıdaki soruları Arapça Rakamlarla cevaplayınız.

  a) Peygamberimizin doğum tarihi?(……………………….)
  b) İlk vahiy ne zaman indirilmiştir?(…………………………)
  c) Med harfleri kaç tanedir? (…………………)

 42. Cevap:

  a) Peygamberimizin doğum tarihi Arapça rakamlarla "٥٧٣" şeklinde cevaplanır.

  b) İlk vahiy Arapça rakamlarla "٦١٥" yılında indirilmiştir.

  c) Med harfleri Arapça rakamlarla "٤" tanedir.

  Açıklama: 43. Aşağıda birinci bölümde verilenleri ikinci bölümdeki uygun olanları eşleştiriniz.
  a. 96
  b. Mahreç
  c. Sizin en hayırlınız
  d. 15
  e. Tecvid

  1. Harflerin çıkış yeridir.
  2. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız  okumayı konu edinen ilindir.
  3. Alak Suresi Kur’an’ın …………….suresidir.
  4. Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.
  5. İhfa harfleri………………

 44. Cevap:

  a. 96 --> 3. Alak Suresi Kur'an'ın ………… suresidir.

  b. Mahreç --> 1. Harflerin çıkış yeridir.

  c. Sizin en hayırlınız --> 4. Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir.

  d. 15 --> İhfa harfleri ………………

  e. Tecvid --> 2. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı konu edinen ilindir.

  Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   buse
04 Ocak 2024

merhaba arkadaşlar sınavdan kaç aldınız. ben 100 aldım. yazım yanlışlarına alınmayın........... iyi günler.


6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Detayları

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Eşleştirme


6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Dua, Zikir, Tesbih, Secde
  2. Kur’an Kıssaları Öğreniyorum: Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak
  3. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri
  4. Sureleri Tanıyorum: Alak, Müzzemmil ve Müddessir Sureleri

Ayrıca 6.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; cevap anahtarlı olarak test formatında hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin dini metinlerden bilgi anlama ve çıkarım yapma becerilerini test eder.

"Med" harflerinin doğru şekilde verildiğini belirler.

Kalın harfleri doğru bir şekilde tanımlar.

Bu soru, öğrencilerin Arap alfabesini ve dilbilgisini anlama yeteneklerini test eder.

İfadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirler ve Arapça dilbilgisi konusunda doğru bilgilere sahip olur.

Med (uzatma) harflerinin doğru şekilde verildiğini belirler.

Tenvin işaretini tanıma ve kelime sonundaki harekeleri ayırt etme becerisini test etmeyi amaçlamaktadır.

Hareke işaretlerinin kullanımını ve fetha harekesinin "َ" sembolüyle temsil edildiğini belirler.

Cezm kavramını ve sessiz harfleri tanımlar.

Esre harekesinin "َ" sembolüyle temsil edildiğini ve "ل" harfinin üzerinde yer aldığını belirler.

Medd-i muttasıl kurallarının, med harfinden sonra hemzeyle birleştiğinde uygulandığını belirler.

Med harfini tanıma ve harekesiz harfleri ayırt etme becerisini test etmeyi amaçlamaktadır.

Tecvidin ne olduğunu ve Kur'an harflerinin doğru okunmasıyla ilgili bilgiyi test etmeyi amaçlamaktadır.

Uzatma harflerinin neler olduğunu ve görevlerini test etmeyi amaçlamaktadır.

Üstün harekesinin "e" sesini temsil ettiğini ve hem ince hem de kalın harflerde kullanıldığını belirler.

Medd-i tabiî kuralının hangi kelimelerde uygulanması gerektiğini belirler ve medd-i tabiî olmayan bir kelimeyi tanır.

Uzatma harflerini doğru bir şekilde tanıma ve uygun şekilde okuyabilme yeteneğidir.

Kelime oluşturma ve harfleri doğru bir şekilde tanıma becerisidir.

Kur'an harflerinin Arapça yazılışlarını doğru bir şekilde tanıma ve belirleme becerisi.

Kur'an ile ilgili kavramları ve temel bilgileri anlama, Arap alfabesindeki harfleri tanıma ve Arapça dilinin bazı özelliklerini öğrenme becerisi.

Arapça rakamları doğru bir şekilde kullanma ve tarihleri ifade etme becerisini ölçmektedir.

Konuyla ilgili terimleri ve kavramları doğru bir şekilde eşleştirebilme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 15 kere doğru, 36 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Kuran-ı Kerim Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.