6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

10 Haziran 2022  

Çöllerde, kutuplarda ve muson bölgelerinde nüfus yoğunluğu azdır.
Bu bölgelerde nüfusun az olmasının sebebi hangisi olabilir?

A) İklim şartları              B) Ekonomik şartlar.
C) Yeraltı kaynakları.     D) Su kaynakları.

10 Haziran 2022  

Verilen seçeneklerden hangisi Türk Cumhuriyeti değildir?

A) Türkmenistan        B) Azerbaycan
C) Tacikistan               D) K.K.T.C.

10 Haziran 2022  

Medeni Kanun aşağıda verilen alanlardan hangisiyle ilgili bir kanundur?

A) Sağlık     B) Eğitim     C) Hukuk     D) Sanayi

10 Haziran 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahiptir?

A) Petrol                  B) Doğalgaz
C) Hazır giyim         D) Eczacılık ürünleri

10 Haziran 2022  

Aşağıdaki yerlerden hangisi “kış turizmi” merkezlerimizden biridir?

A) Marmaris   B) Kuşadası   C) Efes   D) Uludağ

10 Haziran 2022  

İnsan haklarının korunması her zaman olumlu sonuçlara yol açar. Aşağıdaki sonuçlardan hangisi bunlardan biri değildir?

A) Yasalar önünde eşitlik gerçekleşir.
B) İnsanlar arasındaki dil, din, ırk ayrımına dayalı yeni düzenlemeler oluşturulur.
C) Ülkeyi yönetenlerin denetimi kolaylaşır.
D) İnsanların geleceğe yönelik kaygıları azalır.

10 Haziran 2022  

Yeni icat edilen bir teknolojik ürün aşağıdaki kurumlardan hangisi ile taklit ve kaçakçılığa karşı yasal güvence altına alınır?

A) Maden Tetkik Arama Enstitüsü
B) Sayıştay
C) Türk Patent Enstitüsü
D) Milli Eğitim Bakanlığı

10 Haziran 2022  

İyonlar Anadolu’nun batı kıyılarında yerleşmiş ve bundan dolayı deniz ticaretiyle ilgilenmişlerdir. Buna göre İyonların denizcilikle ilgilenmelerinde hangisinin rolünden söz edilebilir?

A) Dini inançlarının
B) Hukuk anlayışının
C) Yönetim şekillerinin
D) Coğrafi konumlarının

10 Haziran 2022  

Aşağıdakilerden hangisi, dünya tarihinde demok-rasinin gelişimine katkıda bulunan belgeler arasında yer almaz?

A) Magna Karta
B) Sevr Barış Antlaşması
C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
D) Kanun-u Esasi

10 Haziran 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin alanlarından birisi değildir?

A) Coğrafya   B) Biyoloji   C) Arkeoloji   D) Tarih

10 Haziran 2022  

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle,’tüm insanlar,herkes,hiç kimse’ gibi ifadelerle başlamaktadır.
Bu durum insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?

A) Yasalarla korunduğunu                            
B) Bütün insanlara hitap ettiğini
C) Ahlaki temele dayandığını 
D) Doğuştan kazanıldığını

10 Haziran 2022  

I-Araştırma konusunu tespit et
II-Rapor yaz
III-Konuyla ilgili kaynakları tara
IV-Sorun çözümüyle ilgili varsayımlarını sun.
V-Yararlandığın kaynağı dipnot ile göster
Bir araştırma yaparken kullanılacak aşamalar yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma aşamalarının doğru sıralamasıdır?

A) V-I-II-III-IV             B) I-II-III-IV-V
C) I-IV-III-V-II             D) I-III-IV-V-II

10 Haziran 2022  

Magna Carta (Büyük Özgürlük Bildirisi) ile “Kanuna uygun ve mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse tutuklanamaz, hapsedilemez, sürgün edilemez ve ülke dışına çıkarılamaz.” denilmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kralın yetkileri kısıtlanmıştır.
B) Magna Carta insan haklarının gelişmesine katkı sağlamıştır.
C) Keyfi ve denetimsiz uygulamaların önüne geçilmek istenmiştir.
D) Magna Carta’dan sonra İngiltere’de insan hakları ile ilgili hiçbir suç işlenmemiştir.

10 Haziran 2022  

İyonya’da insanlar özgür düşünceye önem verdiklerinden …………………………. “ diye başlayan bir cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle devam ederse daha doğru olur?

A) Sürekli savaşmak zorunda kalmışlardır.
B) Bilimsel yönden oldukça gelişmişlerdir.
C) Hayvancılık ve tarımla uğraşmışlardır.
D) Başka devletlerle mücadele etmişlerdir

10 Haziran 2022  

Demokraside herkes kanun önünde eşittir.Hiç kimseye din,dil,ırk ve mezhep ayrımı yapılamaz
Buna göre,yukarıdaki paragrafta demokrasinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Milli egemenlik      B) Hürriyet ve eşitlik
C) Siyasi partiler         D) Seçme ve seçilme

10 Haziran 2022  

Üç ayrı iklim tipinin görülmesi sebebiyle her çeşit tarım ürününü ülkemizde yetiştirmek mümkündür. Tarımsal ürünler ülkemizin ihracatında önemli bir yer tutar. Ancak ülkemizde yetişmeyen bazı tarım ürünleri de vardır. Bu ürünler ithal edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünlerden biridir?

A) Çay    B) Fındık    C) Buğday    D) Kahve

10 Haziran 2022  

Ülkeyi kendim yönetirim. Yetkilerim sınırsızdır. Ben ölünce oğlum devletin başına geçecek.
Yukarıda, özelliklerinden bazıları verilen yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monarşi               B) Cumhuriyet
C) Teokrasi               D) Meşrutiyet

10 Haziran 2022  

Fatih Sultan Mehmet 1463’te Bosna’yı fethinden hemen sonra, Hristiyan halkı dini inancında özgür bırakan, onlara can ve mal güvenliği sağlayan bir ferman yayınlamıştır.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Fatih Sultan Mehmet aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?

A) Hristiyan halkı istanbuldan uzaklaştırmayı  
B) Hristiyan halkı katletmeyi
C) Mallarını yağmalamayı
D) Din ve Vicdan özgürlüğü verip onları korumayı

10 Haziran 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin alanlarından birisi değildir?

A) Sosyoloji    B) Biyoloji    C) Arkeoloji    D) Tarih

10 Haziran 2022  

Eski Çağ’da görülen;
I-Köylerin kurulması          
II- Ateşin bulunması
III- Hayvan postlarından giysi yapılması
IV- Tarımsal faaliyetlerin başlaması
gibi gelişmelerden hangisi ya da hangileri insanların yerleşik hayata geçtiklerinin bir göstergesidir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) II ve III    D) I ve IV