2021-2022 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

24 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetiştirilen bir tarım ürünü değildir?

A) Tütün    B) İncir    C) Zencefil    D) Haşhaş

24 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Nüfusun az olduğu yerlerin özelliklerinden değildir?

A) İş imkanlarının az olduğu yerler
B) Engebeli alanlar
C) Kıyı ovalar
D) Ulaşımın yetersiz olduğu alanlar

24 Mart 2022  

Güneş enerjisi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmada diğerlerine göre daha uygun bir konuma sahiptir?

A) Şanlıurfa    B) Trabzon    C) Sakarya    D) Kars

24 Mart 2022  

Ülkemiz aşağıda verilen yer altı kaynaklarından hangisinin miktarı bakımından Dünya’da ilk sırada yer alır?

A) Taş kömürü              B) Bakır madeni
C) Bor mineralleri        D) Petrol

24 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?

A) Gazneliler          B) Büyük Selçuklu Devleti
C) Uygurlar             D) Karahanlılar

24 Mart 2022  

Uygurların yerleşik hayata geçmeleri aşağıdakilerden hangisinde bir değişikliğe yol açmamıştır?

A) İnanç sistemlerinde
B) Beslenme alışkanlıklarında
C) Mimari ve askeri alanda
D) Milliyetçilik anlayışında

24 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi devletin vergi toplamasını kolaylaştırıcı davranışlardan birisidir?

A) Yapılan alışverişler karşılığında fiş alınması
B) Alınan ürünlere değerinden fazla ücret ödenmesi
C) Okulumuzun ihtiyaçları velilerden için bağış toplanması
D) Aldığımız ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat edilmesi

24 Mart 2022  

Ülkemizde akarsuların hidroelektrik üretim miktarlarının fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımsal sulamada kullanılması
B) Balıkçılık faaliyetlerinin yapılması
C) Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması
D) Akarsu sporlarının sıklıkla akarsularda yapılması

24 Mart 2022  

Mesleğini seçecek olan bir kişinin kendisine sorması gereken öncelikli soru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu mesleğin toplumdaki popülaritesi nedir?
B) Gelecekte bu meslek önemini koruyacak mı?
C) Bu mesleğin kazancı ne kadardır?
D) Bu meslek yeteneklerime uygun mu

24 Mart 2022  

Devletin asli görevleri vatandaşların eğitim, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu hizmetlerin vatandaşlara düzenli ve zamanında ulaştırılabilmesi için devletin bir kaynağa ihtiyacı vardır.
Devletin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yine vatandaşlardan sağladığı bu kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergi    B) Sermaye    C) Enerji    D) Yatırım

24 Mart 2022  

Tekstil fabrikası kurmak isteyen bir iş adamı, fabrikasını ham maddeye yakın olmasını aynı zamanda üretilen malların kolayca pazarlanabilmesi için de işlek yollara da yakın olmasını düşünmektedir.
Buna göre, bu iş adamının fabrikasını kurarken aşağıdakiler-den hangisini göz önüne aldığı söylenemez?

A) Ulaşım                    B) Enerji
C) Pazarlama              D) Ham madde

24 Mart 2022  

Ülkemizde orman yangınları en fazla Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde görülmektedir. Bu bölgelerde orman yangınlarının fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?

A) İklim Özellikleri
B) Yetiştirilen Tarım Ürünleri
C) Yeryüzü Şekilleri
D) Turizm faaliyetlerinin gelişmişliği

24 Mart 2022  

Erzurum – Kars Bölümü’nde yaz yağışları görüldüğü için bölümde bol ve gür çayırlar yetişmektedir. Halk bundan dolayı buralarda hayvancılık faaliyetleri ile uğraşmaktadır. Bölümde hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak da et kombinaları kurulmuştur.
Buna göre Erzurum – Kars Bölümü’yle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır.
B) Yaz mevsimi yağışlı geçmektedir.
C) Tarım ürünü çeşitliliği fazladır.
D) Sanayi tesislerinin kuruluşunda ham madde kaynakları etkilidir

24 Mart 2022  

Hz. Muhammed (sav) 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir. Hicretten sonra Medine’de;
1-Müslümanlar ile Yahudiler arasında Vatandaşlık Antlaşması yapıldı.
2-İslam Devleti’nin kurulmasıyla Hz. Muhammed hem dini lider hem de devlet başkanı oldu.
3-İslamiyet’in yayılışı hızlandı.
4-Muhacir (Hicret eden) ve Ensar (Medine Halkı) kardeş ilan edildi.
Hicretin yukarıda verilen sonuçlarından hangisi ya da hangileri Medine’de farklı dine inanan insanların da yaşadığının kanıtıdır?

A) 3 ve 4    B) 1 ve 2    C) 2 ve 3    D) Yalnız 1

24 Mart 2022  

Dünyada çıkarılan 50 çeşit madenin 29 çeşidi ülkemizde bulunmaktadır. Sadece bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Ülkemizde maden çeşitliliği fazladır.
B) Çıkarılan madenlerin tamamı ülkemizde işlenmektedir.
C) Çıkarılan madenler ülkemizin enerji ihtiyacının tamamını karşılamaktadır.
D) Çıkarılan madenlerin tamamı ihraç edilmektedir.

24 Mart 2022  

Gazneli Mahmut, Türk İslam dünyasında Hindistan’a yapmış olduğu 17 seferiyle tanınmıştır. Bu seferler sonucunda, İslamiyet Hindistan’da yayılmış ve Hindistan’ın zenginlikleri ele geçirilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Gazneli Mahmut’un amaçlarından biri değildir?

A) İslamiyet’in yayılmasını sağlamak
B) Sınırların genişlemesini sağlamak
C) Abbasi halifesini Şii baskısından kurtarmak
D) Devletinin ekonomik gücünü artırmak

24 Mart 2022  

Bütün Sultan ve emirlerin bu kitabın içindekileri bilmekten başka çaresi yoktur. Dikkatlice okuyup anladıklarında dost ve düşmanın durumunu daha iyi fark edecekler, doğru tedbir almaları daha da kolaylaşacaktır. Çünkü bura-da verilen bilgiler sayesinde dergâh, bargâh, divan, meydan, meclis, mal ve vergi işlerini, halk ve ordunun durumunu anlayacaklardır…
Nizamülmülk’ün “siyasetname” adlı eserinden bir bölüm okudunuz.
Buna göre Siyasetname’nin konusu, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Devlet Yönetimi         B) Sanatı geliştirme
C) Kültürel gelişme        D) Bayındırlık

24 Mart 2022  

Çinlilere karşı Müslüman Araplar ve Türklerin birlikte kazandığı Talas savaşı sonucunda;
- Orta Asya Çin egemenliğine girmekten kurtuldu.
- İslamiyet Türkler arasında yayıldı.
- Kâğıt, matbaa ve barut gibi Çinlilere ait icadlar dünyaya yayıldı
Bu bilgilerde Talas savaşı’nın hangi alandaki sonuçları üzerinde durulmamıştır?

A) Siyasi    B) Ekonomik    C) Kültürel    D) Dini

24 Mart 2022  

Emeviler Arap milliyetçiliği yapmışlardır. Bu politika çerçeve-sinde devlet kademelerine yalnızca Araplar getirilmiş, Arap olma-yanlara “Mevali” denmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu politika sonucunda ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

A) İslamiyet’in yayılışının yavaşlamasına
B) Büyük fetihlerin gerçekleştirilmesine
C) Türklerle şiddetli çatışmaların yaşanması
D) Kültürü zayıf olan toplumların Araplar arsında kültürlerini kaybetmesi.

24 Mart 2022  

Hz. Muhammed’in vefatından sonra Dört Halife dönemi başladı İslam tarihinde bu döneme “ Cumhuriyet Dönemi” de denilmiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ülke sınırlarının genişlemesi
B) Devlet teşkilatlarının oluşturulması
C) Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
D) Kur’an- ı Kerim’in kitap haline getirilmesi.