2021-2022 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Ocak 2022  

Moğolistan bölgesindeki Orhun Yazıtları çevresinde heykeller, balballar, şehir harabeleri, taş yollar, su kanalları, koç ve kaplumbağa heykelleri bulunmaktadır.
Bu durum, Kök Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

A) Taş işçiliğinde geliştiklerine
B) Yazılı eserler verdiklerine
C) Tarım faaliyetleri yaptıklarına
D) Tapınak mimarisinde geliştiklerine

12 Ocak 2022  

Türklerin ilk yazılı eseri olan Orhun Yazıtlarının aşağıdaki devlet adamlarından hangisi adına yazıldığı söylenemez?

A) Kültigin                B) Mete Han
C) Bilge Kağan        D) Tonyukuk

12 Ocak 2022  

Hun hükümdarı Mete Han döneminde;
Çin mağlup edilerek vergiye bağlanmış
İpek yolu denetim altına alınmış
Orta Asya Türk toplulukları bir bayrak altında toplanmıştır.
Mete Han dönemindeki bu faaliyetlere bakılarak Hunlarla ilgili aşağıdaki konulardan hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A) Siyasi faaliyetleri        B) Gelir kaynakları
C) Askeri faaliyetleri        D) Dini yaşantıları

12 Ocak 2022  

Orta Asya’da yaşayan Türkler zamanla:
İklimin kuraklaşması
Otlakların kuruyup hayvanların aç kalması
Salgın hastalıktan dolayı hayvanların ölmesi
Gibi nedenlerden dolayı yurtlarını terk ederek dünyanın farklı yerlerine göç etmişlerdir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türkler coğrafi şartlara bağlı bir hayat yaşamaktadır
B) Türkler hayvancılıkla uğraşmaktadır
C) Türkler göçebe bir hayat yaşamaktadır
D) Türk boyları arasında mücadeleler yaşanmaktadır

12 Ocak 2022  

Türklerin anayurdu, batıda Hazar Deniz’inden doğuda Kingan dağlarına, kuzeyde Sibirya’dan, güneyde Hindikuş ve Karanlık dağlara kadar uzanan bölgedir.
Bu bilgi Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir?

A) Geniş bir coğrafyada yaşadıklarını.
B) İleri bir kültüre sahip olduklarını.
C) Yerleşik hayatı benimsediklerini.
D) Daha çok tarımla uğraştıklarını.

12 Ocak 2022  

Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti. Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlamışlardı. Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar. Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi.
Parçaya göre, bir devletin devamlılığı öncelikle yukarıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Ordusunun güçlü olmasına
B) Toplumda dayanışmanın güçlü olmasına
C) Nüfus olarak çoğalmasına
D) Verimli topraklar üstünde yaşamasına

12 Ocak 2022  

Frigler;
— Merkezi krallıkla yönetilmişlerdir.
— Tarım ve hayvancılığa önem vermişlerdir.
— Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.
Buna göre Friglerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

A) Yönetim şekilleri nasıldır?
B) Ekonomik uğraşları nelerdir?
C) Komşu devletlerle ilişkileri nasıldır?
D) Dini inançları nasıldır?

12 Ocak 2022  

Sümerler;
Yazıyı bulmuşlar, geometri, aritmetik ve astronomi gibi bilimlerin temellerini oluşturmuşlar, ilk yasaları ve edebi eserleri ortaya koymuşlardır.
Güney Mezopotamya’da, birbirleriyle mücadele içinde olan kentlerde yaşamışlar, sınırları çok geniş olmayan devletler kurmuşlardır.
Buna göre, Sümerlerle ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Uygarlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır.
B) Genellikle sınırları belli bölgelerde yaşamışlardır.
C) Askeri açıdan güçlü devletler kurmuşlardır.
D) Yazılı belgeler ortaya koymuşlardır.

12 Ocak 2022  

Tarih öncesi devirler, Taş Devri ve Maden Devri Olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Buna göre Tarih öncesi Devirlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Ekonomik uğraşlar
B) Kullanılan araç ve gereçlerin cinsi
C) Ticari faaliyetler
D) Ateşin bulunması

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

A) Tarıma önem verdiklerinin
B) Ticari faaliyetleri geliştirdiklerinin
C) Bilim ve sanatta ilerlediklerinin
D) Şehir devletleri halinde yaşadıklarının

12 Ocak 2022  

“Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?

A) Türk Tarih Kurumu
B) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
C) Türk Dil Kurumu
D) İş Bankasının kurulması

12 Ocak 2022  

İlkçağdaki uygarlıklar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Örneğin verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyon yalılar denizcilikle, yeraltı kaynakları dışında zengin bir yerde kurulan Urartular da madencilikle uğraşmışlardır.
Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisinin olduğu söylenebilir?

A) Yönetim şekillerinin
B) Kültürel farklılıklarının
C) Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin
D) Sık sık istilalara uğramalarının

12 Ocak 2022  

I.En fazla yağış kış mevsiminde düşer
II. Doğal bitki örtüsü makidir.
III. Don olayına ve kar yağışına nadir rastlanır.
Yukarıda hakkında kısa bilgi verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz iklimi        B) Karasal iklim
C) Karadeniz iklimi    D) Çöl iklimi

12 Ocak 2022  

Ölçeğin paydasındaki rakamla ölçek büyüklüğü ters orantılıdır. Paydadaki rakam büyüdükçe ölçek küçülür, paydadaki rakam küçüldükçe ölçek büyür. Ölçeğin büyüklüğü değiştikçe haritaların özellikleri de değişir.
Yukarıdaki verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A) Ayrıntı fazladır
B) Büyük alanları gösterir
C) Hata oranı azdır.
D) Kâğıtta fazla yer kaplar

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi iklim üzerinde etkili değildir?

A) Yükseklik                  B) Coğrafi konum
C) Denizden uzaklık    D) Nüfus

12 Ocak 2022  

Dünyamızı iki eşit parçaya bölen Ekvatora paralel olarak çizilen dairelere paralel denir. Aşağıdakilerden hangisi paralellere ait bir özellik değildir?

A) 180 tane paralel vardır
B) En büyük paralel ekvatordur
C) Paralellerin uzunlukları aynıdır
D) 90 tanesi kuzeyde.90 tanesi güneydedir

12 Ocak 2022  

Meridyen: Dünya üzerinde, Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasında biten yarım dairelere denir.
Meridyenlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.
B) Ekvatoru dik keserler.
C) Doğu yarımkürede 180 meridyen bulunur
D) Başlangıç noktası ekvatordur.

12 Ocak 2022  

Ölçek yeryüzü üzerindeki bir yerin kâğıt üzerine aktarılması sırasında yapılan küçültme oranıdır. Yani çizilen yerin kaç defa küçültülerek kâğıda çizildiğini gösterir.
Aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen İstanbul haritası kâğıt üzerinde daha fazla yer kaplar?

A) 1/ 500.000            B) 1/ 1.000.000
C) 1/ 2.500.000         D) 1/ 100.000

12 Ocak 2022  

I. Yağmurlu havada yürümek çok güzeldir
II. Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.
III. Okulumuzun binası üç katlıdır.
IV. Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir.
Yukarıdakilerden hangileri olgudur?

A) I-II    B) II-III    C) I-IV    D) I-III

12 Ocak 2022  

Hititler Suriye için Mısırlılarla savaşmışlar ve sonunda ilk yazılı anlaşma olan Kadeş anlaşmasını ( MÖ 1296 ) imzaladılar. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Savaşı Hititlerin kazandığına
B) Hitiler ve Mısırlıların tarihi çağlara girdiğine
C) Hititlilerin ve Mısırlıların Suriye’yi ele geçirme çabalarının olduğuna
D) Savaşın sonunda barış yapıldığına