5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Eski Türklerde aile hukuku hangi ilkeye göre düzenlenmiştir?


 2. Cevap: Töre Açıklama:

  Eski Türklerde aile hukuku töreye göre düzenlenmiştir. Miras, mülkiyet ve ceza hukuku töreye göre belirlenmiş, Türklerde devletin devamlılığının sağlanması amacıyla işlenen suçlar cezalandırılmıştır. 3. Eski Türklerde aile nasıl tanımlanabilir?


 4. Cevap: Toplumun temeli Açıklama:

  Eski Türklerde aile, toplumun ve devletin temeli olarak görülmüştür. Aile, toplumun sağlam temeller üzerine oturmasında önemli rol oynar. Aile aynı zamanda Türk milletinin güç merkezini de oluşturur. 5. Eski Türklerde oğlan için kullanılan sözcükler nelerdi?


 6. Cevap: İçi, ataç, oğul. Açıklama:

  Eski Türklerde oğlan için kullanılan sözcükler içi, ataç ve oğul idi. İçi sözcüğü büyük erkek çocuklar için kullanılırken, ataç sözcüğü hem oğul hem de babasına çeken oğlan anlamında kullanılırdı. Oğul ise genel olarak oğlan çocuğu anlamında kullanılan bir sözcüktü. 7. Eski Türklerde anne için kullanılan sözcükler nelerdi?


 8. Cevap: Ög, ana, uma, aba, apa. Açıklama:

  Eski Türklerde anne için kullanılan sözcükler öğ, ana, uma, aba ve apa idi. Ög sözcüğü yaygın olarak kullanılırken, uma Arapça "anne" sözcüğünden türemiştir. Aba ve apa ise daha çok büyük anne ve anneanne anlamında kullanılırdı. 9. Eski Türklerde kalının anlamı ve önemi nedir?


 10. Cevap: Kalın, eski Türklerde kızın ailesine verilen çeyiz olarak tanımlanır. Kalın, evliliğin meşruiyeti açısından önem taşımaktadır ve kalının miktarı, ailenin ekonomik durumuna göre değişiklik gösterir. Açıklama:

  Eski Türklerde kalın, bir emek ve fedakârlık olarak görülmüştür ve kalının miktarı ne kadar yüksek olursa, gelinin, damadın ve ailenin prestijleri de o kadar artmaktaydı. 11. Eski Türklerde evliliğin yapılması için gerekli olan dört unsuru yazınız.


 12. Cevap: 1. Eşlerin rızası 2. Ailelerin karşılıklı rızası 3. Söz kesme 4. Kalın Açıklama:

  Eski Türklerde evlilik, eşlerin rızası, ailelerin karşılıklı rızası, söz kesme ve kalının ödenmesi olmak üzere dört temel unsur ile gerçekleşirdi. 13. Eski Türklerde evlilik öncesi ve sonrası dönemde uygulanan üç adet geleneği yazınız.


 14. Cevap: * Kalın verme * Gelin alma * Saçı geleneği Açıklama:

  Kalın, Türklerde evlilik öncesi dönemde kız tarafına verilen mal veya hayvan sürüsüne verilen addır. Gelin alma, düğün günü damadın ve arkadaşlarının gelini baba evinden alma törenine verilen addır. Saçı geleneği ise, düğünün sonunda gelinin başından saçılarak dağıtılan armağanlardır. 15. Eski Türk toplumlarında evlat edinme uygulaması ne şekilde görülmektedir?


 16. Cevap: Eski Türk toplumlarında evlat edinme uygulaması üç şekilde görülmektedir: yakın akrabadan evlat edinme, kendi soyundan olmayan akraba dışından evlat edinme ve satın alma yoluyla evlat edinme. Açıklama:

  Yakın akrabadan evlat edinmede herhangi bir tören yapılmadan analığın bulunduğu çadıra getirilen çocuğun beşiğine aşıklı kemik konulur ve bozkaska adı verilen kurban kesilir. Kendi soyundan olmayan akraba dışından evlat edinme töreninde babalığın yakın ve uzak akrabaları hazır bulunur. Beyaz deve, at gibi hayvanlardan da bozkaska kesilir. Çocuğun eline kurbanın aşıklı kemiği verilir. Satın alma yoluyla evlat edinmede satın alınan çocuklar evlatlıktan ziyade emekleri karşılığında alınmış işçiler olarak değerlendirilmektedir. 17. Durkheim'a göre, Doğu Türkistan Türklerindeki demokrat aile tipi nasıl ortaya çıkmıştır?


 18. Cevap: Durkheim'a göre, Doğu Türkistan Türklerindeki demokrat aile tipi, Grenard'ın sandığı gibi, eski bir pederşahlığın yıkılmasından doğmamıştır. Bu tipin, maderî (ana ailesi) tipinin değişmiş bir şeklinden ibaret olduğunu sanmaktadır. Açıklama:

  Durkheim, Grenard'ın görüşlerine katılmamakta ve Doğu Türkistan Türklerindeki demokrat aile tipinin, maderî aile tipinin bir evrimi olduğunu ileri sürmektedir. 19. Türk aile yapısının aşamaları nelerdir?


 20. Cevap: Türk aile yapısının aşamaları şunlardır: Boy, Sop, Soy, Pederî Aile, Evlilik Ailesi. Açıklama:

  Gökalp, Türk aile yapısının aşamalarını beş başlık altında incelemiştir. Bunlar boy, sop, soy, pederî aile ve evlilik ailesidir. Her bir aşama farklı özelliklere sahip olup, Türk aile yapısının tarihsel gelişimini ortaya koymaktadır. 21. Eski Türklerde aile içindeki roller nelerdi?


 22. Cevap: Eski Türklerde aile içindeki roller oldukça belirgindi. Baba, ailenin reisi ve otorite figürüydü. Baba, aile üyelerini korur ve geçindirirdi. Anne, çocukların bakımından sorumluydu ve ev işlerini yürütürdü. Çocuklar, babaya ve anneye itaat etmek ve onların emirlerine uymak zorundaydı. Eski Türklerde ailenin en önemli görevi, çocuk yetiştirmekti. Çocuklar, küçük yaştan itibaren ata binmek, ok atmak ve kılıç kullanma gibi beceriler öğreniyorlardı. Açıklama:

  Eski Türklerde aile içindeki roller oldukça belirgindi. Baba, ailenin reisi ve otorite figürüydü. Baba, aile üyelerini korur ve geçindirirdi. Anne, çocukların bakımından sorumluydu ve ev işlerini yürütürdü. Çocuklar, babaya ve anneye itaat etmek ve onların emirlerine uymak zorundaydı. Eski Türklerde ailenin en önemli görevi, çocuk yetiştirmekti. Çocuklar, küçük yaştan itibaren ata binmek, ok atmak ve kılıç kullanma gibi beceriler öğreniyorlardı. 23. Anadolu Türklerinde aile yaşamını araştıran Gökalp'in verdiği aile tiplerinin adları nelerdir?


 24. Cevap: Gökalp, Anadolu Türklerindeki aile tiplerini "boy", "ocak", "konak" ve "yuva" olarak adlandırmıştır. Açıklama:

  Gökalp, bu aile tiplerinin her birinin farklı özelliklere sahip olduğunu ve zaman içinde birbirlerinden farklılaştığını söyler. 25. Eski Türklerde kadının statüsü nasıldı?


 26. Cevap: Eski Türklerde kadınlar, toplum içinde özgürdü ve erkeklerle eşit haklara sahipti. Kadınlar, miras hakkına sahipti ve boşanma hakkına da sahipti. Eski Türklerde ayrıca leviratus sistemi vardı. Bu sistem, bir erkeğin ölümü halinde dul kalan karısının, ölen erkeğin kardeşlerinden biriyle evlenmesini gerektiriyordu. Açıklama:

  Eski Türklerde kadınlar, diğer topluluklardaki kadınlara göre daha özgür ve eşit haklara sahipti. Eski Türk kadınları, miras hakkına sahipti ve boşanma hakkına da sahipti. Eski Türklerde ayrıca leviratus sistemi vardı. Bu sistem, bir erkeğin ölümü halinde dul kalan karısının, ölen erkeğin kardeşlerinden biriyle evlenmesini gerektiriyordu. 27. Eski Türklerde ailenin özellikleri nelerdir?


 28. Cevap: Eski Türklerde aile, baba, anne ve çocuklardan oluşan çekirdek bir yapıya sahipti. Ailede mülkiyet, özel olarak babaya aitti ve kadınlar da miras hakkına sahipti. Kadınlar ayrıca toplum içinde özgürdü ve erkeklerle eşit haklara sahipti. Eski Türklerde ayrıca leviratus sistemi vardı. Bu sistem, bir erkeğin ölümü halinde dul kalan karısının, ölen erkeğin kardeşlerinden biriyle evlenmesini gerektiriyordu. Açıklama:

  Eski Türklerde aile, toplumun temel birimiydi. Aile, bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve onları koruyan bir yapıydı. Eski Türklerde ailenin yapısı, diğer topluluklardan farklıydı. Eski Türklerde aile, daha özgür ve eşitlikçi bir yapıya sahipti. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Eski Türklerde aile içerisinde kadının hür olması durumu diğer topluluklarda hemen hiç görülmemektedir.
  (.....) 2. Kadının korunmasını hedef alan leviratus sistemi Moğollar hariç diğer topluluklarda yoktur.
  (.....) 3. Diğer topluluklarda görülen yakın akraba ile evlenme (Yunan, Roma, İran); kardeşi ve kızları ile evlenme (Hind, İran), birbirlerinin karılarını satın alma, karısının çocuk yapması için başkasına takdim etme (Yunan, Hind, Arap); kadınları yakma (Hind) vb… gibi adetlere Türk ailesinde rastlanmaz.
  (.....) 4. Aile içerisinde çocukların satılmasına, öldürülmesine (Çin, Yunan, Hind, Roma) ve diri diri gömülmesine (Arap) eski Türk ailesinde tesadüf edilmemektedir.
  (.....) 5. Eski Türklerde özel mülkiyet vardı.
  (.....) 6. Diğer topluluklarda ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayalı olduğu anlaşılmaktadır.
  (.....) 7. Eski Türklerde aile içerisinde kadınların özgürlükleri diğer topluluklara göre daha fazlaydı.
  (.....) 8. Eski Türklerde kadının korunmasını hedef alan leviratus sistemi vardı.
  (.....) 9. Eski Türklerde sadece erkek çocuğuna değer verilirdi.
  (.....) 10. Eski Türklerde aile içerisinde çocukların satılmasına, öldürülmesine ve diri diri gömülmesine rastlanmaz.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  Eski Türklerde aile içerisinde kadının hür olması durumu diğer topluluklarda hemen hiç görülmemektedir. Kadının korunmasını hedef alan leviratus sistemi Moğollar hariç diğer topluluklarda yoktur. Diğer topluluklarda görülen yakın akraba ile evlenme (Yunan, Roma, İran); kardeşi ve kızları ile evlenme (Hind, İran), birbirlerinin karılarını satın alma, karısının çocuk yapması için başkasına takdim etme (Yunan, Hind, Arap); kadınları yakma (Hind) vb… gibi adetlere Türk ailesinde rastlanmaz. Aile içerisinde çocukların satılmasına, öldürülmesine (Çin, Yunan, Hind, Roma) ve diri diri gömülmesine (Arap) eski Türk ailesinde tesadüf edilmemektedir. Eski Türklerde özel mülkiyet vardı. Diğer topluluklarda ailede mülkiyetin ortaklık esasına dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Eski Türklerde aile içerisinde kadınların özgürlükleri diğer topluluklara göre daha fazlaydı. Eski Türklerde kadının korunmasını hedef alan leviratus sistemi vardı. Eski Türklerde sadece erkek çocuğuna değer verilirdi. Bu yanlış bir bilgidir. Eski Türklerde aile içerisinde çocukların satılmasına, öldürülmesine ve diri diri gömülmesine rastlanmaz. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.

  1. Türk toplumunun temelini ........................ oluşturur.
  2. Aile, evlilik ve kan bağına dayalı olarak karı, koca ve çocuklardan oluşmuş toplumun en küçük birimidir. Aile bütün toplum tipleri arasında önemli bir _____________ kurumdur.
  3. Türklerde aynı çatı altında yaşayanlara ne ad verilir?
  4. Yuvalı-Demirci'ye göre hane halkını oluşturan fertler, genellikle aynı yerde ikamet eden, aynı geliri paylaşan ve aralarında _________ olan bireylerden oluşmaktadır.
  5. Ailenin oluşumu neye dayalıdır?
  6. Koca'ya göre aile, birbirine _________ ile bağlı bulunan bireylerin toplamından oluşmaktadır.
  7. Kafesoğlu, eski Türk toplumundaki ailenin bütün _________ bünyenin çekirdeği durumunda olduğunu belirtmektedir.
  8. Gökalp, eski zamanlarda çocuğun anasının ______'na mensup olduğunu sonradan babasının _____'na girdiğini belirtmektedir.
  9. Gökalp, çocuğun bu obanın toplum hayatı içine girince yavaş yavaş _________ ile dolmaya başladığını aktarmaktadır.
  10. Gökalp, boyun anne boyundan baba boyuna geçtiğini savunmaktadır. Bu durumun sebebi eski devirde kocanın "________" vererek karısını kendi obasına götürmesidir.

 32. Cevap: 1. Aile 2. sosyal 3. Hane halkı 4. iş bölümü 5. akrabalık ilişkisi 6. akrabalık bağları 7. toplumsal 8. boyu, boyuna 9. toplum vicdanıyla 10. kalın Açıklama:

  Türk toplumunun temelini aile oluşturmaktadır. Aile, evlilik ve kan bağına dayalı olarak karı, koca ve çocuklardan oluşmuş toplumun en küçük birimidir ve bütün toplum tipleri arasında önemli bir sosyal kurumdur. Bozkırdaki en temel sosyal birim, genellikle çadır sayısıyla ölçülen hanedir. Bundan dolayı Türklerde aynı çatı altında yaşayanlar "hane halkı" olarak adlandırılmıştır. Yuvalı-Demirci'ye göre hane halkını oluşturan fertler, genellikle aynı yerde ikamet eden, aynı geliri paylaşan ve aralarında iş bölümü olan bireylerden oluşmaktadır. Ailenin oluşumu akrabalık ilişkisine dayalıdır. Ana, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek yapıya sahiptir. Aile, tarafların akrabalık ilişkilerine dayalı olarak oluşmuş ekonomik ve toplumsal bir birliktir. Koca, ailenin toplum olma anlayışının başlangıcı olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre aile, birbirine akrabalık bağları ile bağlı bulunan bireylerin toplamından oluşmaktadır. Kafesoğlu ise eski Türk toplumundaki ailenin bütün toplumsal bünyenin çekirdeği durumunda olduğunu belirtmektedir. Gökalp, eski zamanlarda çocuğun anasının boyuna mensup olduğunu sonradan babasının boyuna girdiğini belirtmektedir. Ona göre bu durumun sebebi eski devirde kocanın "kalın" vererek karısını kendi obasına götürmesidir. Gökalp, çocuğun bu obanın toplum hayatı içine girince yavaş yavaş toplum vicdanıyla dolmaya başladığını aktarmaktadır. Bundan dolayı boyun anne boyundan baba boyuna geçtiğini savunmaktadır. 33. Aşağıdaki cümleleri eşleştirebilir misiniz?

  1. Bu grubun içindeki düzen tamamen mekaniktir.
  2. Bir Yakut’un ait olduğu ‘sip’in içinden evlenemediği ifade edilmektedir.
  3. Bu semiyenin pederî ve maderî semiyelerden bileşik olduğunu da başka kaynaklardan öğreniyoruz
  4. Çocuğun babası ile hiçbir toplumsal akrabalığı yoktur.
  5. Çocuğun velisi ‘dayı’sıdır.
  6. Sonderece fakir olan avcı Türklerin kızları, bir kalın mukabilinde göçebe bir Türk ile evlenmeyi istemiyordu.
  7. ‘Büyük kardeşler arasında kocalık ortaklığı’ anlamındadır.
  8. Bazı toplumlarda asabeye ait bütün mal, asabe reisinin olur.
  9. Soy’da hem erkek tarafından, hem de kadın tarafından gelen akrabalar vardır.
  10. Eski Türklerde, din ile sihrin eşitliğinin erkekle kadının eşitliğine neden olduğu daha önce belirten Gökalp, pederşahî ailede, ailenin ceddi bir mâbud (ibadet edilen) idi.
  a. Maderî Büyük Aile
  b. Soy
  c. Asabe
  d. Pederî Aile
  e. Evlilik Ailesi
  f. Yakut Türklerinde Semiyenin Adı
  g. Büyük Aileler
  h. Pederşahî Aile
  ı. İç Güveylik
  i. Harizm Türkmenleri

 34. Cevap: 1. g 2. f 3. c 4. a 5. a 6. g 7. h 8. h 9. b 10. e Açıklama:

  1. Büyük ailelerde düzen tamamen mekaniktir. 2. Yakut Türklerinde semiyenin adı ‘sip’tir. 3. Semiyenin pederî ve maderî semiyelerden bileşik olduğunu başka kaynaklardan öğrenmekteyiz. 4. Maderî büyük ailede çocuğun babası ile hiçbir toplumsal akrabalığı yoktur. 5. Maderî büyük ailede çocuğun velisi ‘dayı’sıdır. 6. Avcılık döneminde kızlar erkekten fazla hukuka maliktiler. 7. Zadruga, ‘bölünmez asabe’ anlamındadır. 8. Pederşahî ailede, bazı toplumlarda asabeye ait bütün mal, asabe reisinin olur. 9. Soy’da hem erkek tarafından, hem de kadın tarafından gelen akrabalar vardır. 10. Eski Türklerde, din ile sihrin eşitliğinin erkekle kadının eşitliğine neden olduğu belirtilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 5.sınıf Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Eski Türklerde aile hukukunun töreye göre düzenlendiğini öğrenir.

Eski Türklerde ailenin toplumun ve devletin temeli olduğunu öğrenir. İslamiyet'ten önceki

Eski Türklerde oğlan için kullanılan sözcükleri öğrenmiş oldu.

Eski Türklerde anne için kullanılan sözcükleri öğrenmiş oldu.

Kalının anlamı ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

Eski Türklerde evliliğin gerçekleşmesi için gerekli dört unsuru öğrenmek.

Eski Türklerde evlilik öncesi ve sonrası dönemde uygulanan gelenekleri ve bu geleneklerin önemini öğrenir.

Öğrenciler, eski Türk toplumlarında evlat edinme uygulamasının üç şekilde görüldüğünü ve bu uygulamaların törenlerinin nasıl gerçekleştiğini öğrenirler.

Öğrenciler, farklı sosyologların Türk aile yapısı hakkındaki görüşlerini öğrenebileceklerdir.

Türk aile yapısının aşamalarını öğrenerek, Türk aile yapısının tarihsel gelişimini anlayabilir ve farklı aşamaların özelliklerini değerlendirebiliriz.

Eski Türklerde aile içindeki rollerin belirgin olduğunu ve ailenin en önemli görevinin çocuk yetiştirmek olduğunu öğrenmiş oldum.

Anadolu Türklerindeki aile tiplerinin adlarını ve özelliklerini öğrenmek.

Eski Türklerde kadının statüsü hakkında bilgi edinmek.

Eski Türklerde ailenin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi edinmek.

1. Eski Türklerde aile yapısı hakkında bilgi edinmek. 2. Diğer topluluklarla karşılaştırarak Türk ailesinin özelliklerini öğrenmek. 3. Türk ailesinin diğer topluluklardan farklı yönlerini anlamak. 4. Türk ailesinin yapısını ve özelliklerini daha iyi kavramak. 5. Türk ailesinin tarih boyunca geçirdiği değişimleri öğrenmek. 6. Türk ailesinin geleceği hakkında bilgi edinmek. 7. Türk ailesinin karşılaştığı sorunları anlamak. 8. Türk ailesinin güçlendirilmesi için neler yapılabileceği konusunda fikir edinmek. 9. Türk ailesinin toplumsal hayattaki önemini kavramak. 10. Türk ailesinin kültürümüzdeki yerini öğrenmek.

Öğrenciler, eski Türk toplumunda ailenin önemini ve yapısını kavrayabileceklerdir.

Türk ailesinin tarihî yapısını ve özelliklerini bilir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.