5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Eski Türklerde aile yapısı nasıldı?

  A) Geniş aile tipindeydi         B) Çekirdek aile tipindeydi     
  C) Ataerkil aile tipindeydi      D) Matriarkal aile tipindeydi   
                                  

 2. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde aile yapısı çekirdek aile tipindeydi. Yani, aile karı, koca ve çocuklardan oluşuyordu. 3. Türklerde evlilik hangi durumlarda görüldü?

  A) Aşk ve sevgiye dayalı evlilik
  B) Siyasi sebeplerle yapılan evlilik
  C) Ekonomik sebeplerle yapılan evlilik
  D) Hepsi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Türklerde evlilik genellikle siyasi sebeplerle yapılırdı. Devleti yöneten hakanlar, siyasi çıkarlarını korumak için diğer devletlerin hanedanlarıyla evlenirdi. 5. Eski Türklerde ailelerde evlilik yoluyla kurulan akrabalık ilişkilerine ne ad verilir?

  A) Oguş    B) Urug    C) Bodun    D) İl    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde ailelerde evlilik yoluyla kurulan akrabalık ilişkilerine oguş adı verilir. Oğuz, kabile, soy sop, aile, klan, nesil anlamına gelmektedir. 7. Eski Türklerde boy beyleri nasıl seçilirdi?

  A) Aile ve soyların temsilcilerinin oylarıyla
  B) Kağan tarafından
  C) İl hanı tarafından
  D) Şad tarafından

 8. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde boy beyleri, aile ve soyların temsilcilerinin oylarıyla seçilirdi. Boy beylerinin seçilmesinde cesaret sahibi olmaları, doğruluktan ayrılmamaları, ekonomik güç gibi hususlara dikkat edilirdi. 9. Eski Türk toplumunda aile yapısı nasıldı?

  A) Ataerkil                B) Anaerkil               
  C) Ataerkil ve anaerkil    D) Çekirdek aile          
                            

 10. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türk toplumunda aile yapısı ataerkildi, yani babanın otoritesinin ve söz hakkının olduğu bir yapı vardı. 11. Eski Türklerde baba için kullanılan sözcük neydi?

  A) Kang    B) Ata    C) Eçü apa    D) Ataç    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde baba için kullanılan sözcük kang idi, 11. yüzyıldan sonra bu sözcük ata olarak değişmiştir. 13. Eski Türklerde anne için kullanılan sözcük neydi?

  A) Ög    B) Ana    C) Uma    D) Aba    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde anne için kullanılan en yaygın sözcük ög idi, bunun yanı sıra ana, uma ve aba gibi sözcükler de kullanılabilirdi. 15. Eski Türklerde kardeşler için kullanılan sözcük nedir?

  A) Karındaş    B) Eçe    C) Eze    D) Kadaş    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde kardeşler için kullanılan sözcük "karındaş"tır. Karındaş sözcüğü kardeş anlamında kullanılırken "emikdeş" sözcüğü bir memeden emen iki çocuk, sütkardeş anlamında kullanılmıştır. 17. Eski Türklerde aile tipleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

  A) Çekirdek aile    B) Dar aile        
  C) Ana ailesi       D) Baba ailesi     
                     

 18. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde aile tipleri arasında çekirdek aile, dar aile, ana ailesi ve baba ailesi bulunmaktadır. Çekirdek aile, karı, koca ve evlenmemiş çocuklardan oluşmaktadır. Dar ailede ise karıkoca, evlenmemiş çocuklar, anne-baba ve akrabalar yer almaktadır. Ana ailesi ve baba ailesi ise daha çok Orta Asya'da, İslâmiyet'ten önceki dönemlerde görülmektedir. 19. Eski Türklerde evlilik konusunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

  A) Çok eşlilik yaygın olarak görülmüştür.
  B) Tek eşle evlilik yaygın olarak görülmüştür.
  C) Evlilik törenleri genellikle dini törenlerle gerçekleştirilmiştir.
  D) Evlilik törenleri genellikle geleneksel törenlerle gerçekleştirilmiştir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde monogami (tek eşle) biçimi evlilik yaygın olarak görülmektedir. Zaruri durumlarda çok evliliğe rastlanmaktadır. Töreye göre evin gerçek hanımı ilk eştir. İlk eş razı olmazsa erkek ikinci evliliği yapamazdı. 21. Eski Türklerde evlilik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Evlilik, oğlan ve kızın ortak iradesi ile ailelerin karşılıklı rızasına bağlı olarak görülmüştür.
  B) Türkler dışarıdan kız almışlar ve dışarıya kız vermişlerdir.
  C) Eski Türk toplumunda ailenin oluşması için bazı gelenek, görenek ve merasimler ön plana çıkmıştır.
  D) Eski Türklerde evlilik, kızın kaçırılmasıyla gerçekleşirdi.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Eski Türklerde evlilik, kızın kaçırılmasıyla gerçekleşmezdi. Evlilik, oğlan ve kızın ortak iradesi ile ailelerin karşılıklı rızasına bağlı olarak gerçekleşirdi. 23. Eski Türklerde söz kesme geleneği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Söz kesme, evlilik için atılan en önemli adımdır.
  B) Erkek tarafı at üzerine binmiş olarak söz kesmeye gider.
  C) Söz kesme sırasında kız tarafı, erkeğe bazı hediyeler verir.
  D) Söz kesme, bir antlaşma olarak kabul edilir.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Söz kesme sırasında kız tarafı, erkeğe bazı hediyeler vermez. Erkek tarafı, kız tarafına kalın verir. 25. Eski Türklerde kalının miktarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Kalın, kalın ödemesi yapılmadığı sürece kız vermezler.
  B) Kalının miktarı, ailenin ekonomik durumuna göre değişiklik gösterir.
  C) Kalın, kızın babasına ödenir.
  D) Kalın, kızın düğün masraflarını karşılamak için kullanılır.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Kalın, kızın düğün masraflarını karşılamak için kullanılmaz. Kalın, kızın ailesine verilir. 27. Eski Türklerde kız tarafı, erkek tarafına kalın verir miydi?

  A) Evet            B) Hayır          
  C) Bazen           D) Hiçbir zaman   
                    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde kalın, erkek tarafının kız tarafına verdiği bir ödemeydi. Bu ödeme, kızın ailesinin kızlarını evlendirmek için harcadığı masrafları karşılamak amacıyla verilirdi. Kızın ailesinin zenginliğine ve kızın güzelliğine göre kalın miktarı değişebilirdi. 29. Eski Türklerde, doğacak çocuğun cinsiyetini tahmin etmek için hangi hayvana ilişkin sorular sorulurdu?

  A) Tilki veya kurt       B) Tavşan veya sincap   
  C) At veya eşek          D) Köpek veya kedi      
                          

 30. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde, doğum öncesinde çocuğun cinsiyetini tahmin etmek için "tilki mi, kurt mu?" diye sorulurdu. Tilki denirse doğacak çocuğun kız olacağı, kurt denirse çocuğun erkek olacağı tahmin edilmektedir. 31. Eski Türklerde, çocuğun kız ya da erkek olması durumuna göre hangi özel adlar verilirdi?

  A) Kız çocuklarına "tun", erkek çocuklarına "aştal ogul" denilirdi.
  B) Kız çocuklarına "aştal ogul", erkek çocuklarına "tun" denilirdi.
  C) Kız çocuklarına ve erkek çocuklarına aynı ad verilirdi.
  D) Kız çocuklarına "çocuk", erkek çocuklarına "erkek çocuk" denilirdi.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde, ilk çocuk "tun" olarak adlandırılırken, ailenin en son çocuğuna "aştal ogul" denmekteydi. 33. Eski Türk kültüründe çocuğu olmayan aileler hakkında nasıl bir görüş hakimdi?

  A) Çocuksuz aileler itibarlı ve saygın görülürlerdi.
  B) Çocuksuz aileler toplumda hor görülür ve değersiz sayılırlardı.
  C) Çocuksuz aileler normal karşılanır ve yadırganmazdı.
  D) Çocuksuz aileler toplumdan dışlanırdı.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türk kültüründe çocuğu olmayan aileler itibarsiz ve değersiz görülürdi. Çocuksuzluk bir utanç ve eksiklik olarak algılanır, bu durum ailelerin itibarını zedelerdi. 35. Eski Türklerde çocuklara ad verilirken hangi unsurlar ön planda tutuluyordu?

  A) Doğum tarihi
  B) Cinsiyeti
  C) Ailenin sosyal statüsü
  D) Tabiat kuvvetlerinin, ruhların ve cinlerin yeni doğan çocuğun hayatına müdahale etmemesi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Eski Türklerde çocuklar adını kendi hakkı ile kazanmaktaydı. Bir kahramanlık gösterdikten sonra çocuğun adı düzenlenen toy sonrasında topluma duyurulmaktaydı. İslamiyet'ten önce Türklerde çocuklara ad verilirken tabiat kuvvetlerinin, ruhların ve cinlerin yeni doğan çocuğun hayatına müdahale etmemesi için Bozkurt, Kök Börü, Uku (Baykuş), Turul (Tuğrul) gibi totem adlarının verilmesine özen gösterilmektedir. 37. Eski Türklerde evlat edinme uygulaması hangi sebeplerden dolayı başvuruluyordu?

  A) Çocuksuz çiftlerin çocuk sahibi olma isteği
  B) Ailenin sosyal statüsünü yükseltmek
  C) Neslin devam etmesi ve ocağın tütmesi
  D) Çocuğu olmayan ailelerin mirasını paylaştırmak

 38. Cevap: C Açıklama:

  Eski Türk toplumunda evlat edinme uygulaması sosyolojik ve psikolojik sebeplerden dolayı başvurulmaktaydı. Neslin devam etmesine ve ocağın tütmesine büyük önem veren Türkler evlat edinme yöntemine başvurmuşlardır. 39. Eski Türklerde kadının aile içindeki konumu nasıldı?

  A) Ev sahibi ve yardımcıydı.
  B) Erkeğin arka planında kalıyordu.
  C) Ailenin söz sahibi ve yönetici konumundaydı.
  D) Kocasının yardımcısının yardımcılığını yapıyordu.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Eski Türklerde kadının ailedeki rolü ev sahibi ve kocasının yardımcılığını yapmasıydı. 41. Eski Türklerde evlilikler genellikle nasıl gerçekleşiyordu?

  A) Akraba evliliğine göre gerçekleşiyordu.
  B) Boy dışından gerçekleşiyordu.
  C) Akraba ve boy içinden gerçekleşiyordu.
  D) Yakın çevreden gerçekleşiyordu.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Eski Türklerde evlilikler genellikle boy dışından gerçekleşiyordu. 43. Eski Türklerde çekirdek aile yapısının oluşumunda en etkili faktör hangisiydi?

  A) Ekonomik gücün ortaya çıkması.
  B) Bozkır coğrafyası.
  C) Türk geleneklerinin Türkiye coğrafyası ile uyumlu olması.
  D) Konargöçer yaşam biçimi.

 44. Cevap: D Açıklama:

  Eski Türklerde çekirdek aile yapısının oluşumunda en etkili faktör konargöçer yaşam biçimiydi. 45. Eski Türk aile yapısını incelemiş ve bu konuda kitap yazmış ilk bilim adamı kimdir?

  A) Ziya Gökalp    B) F. Grenard    C) G. Richard    D) E. Durkheim    

 46. Cevap: B Açıklama:

  F. Grenard, 'Türkistan ve Tibet' adlı çalışmasında Doğu Türkistan Türklerinin aile hayatı hakkında bilgi vermiştir. 47. Yakut Türklerinde aile tipi nasıldır?

  A) Maderî (ana ailesi)     B) Pederî (baba ailesi)   
  C) Eşitlikçi aile          D) Çekirdek aile          
                            

 48. Cevap: A Açıklama:

  Yakut Türklerinde aile, maderî (ana ailesi) tipindedir. Hısımlık bağında esas anadır ve ailede egemen olan yine erkektir. Ancak bu erkek, ana tarafından olan dayıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Detayları

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 5.sınıf Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından tamamı test türünde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Eski Türklerde aile yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.

Türklerde evlilik anlayışını öğrenmek.

Öğrenciler, eski Türklerde ailelerde evlilik yoluyla kurulan akrabalık ilişkilerinin adını öğrenecektir.

Öğrenciler, eski Türklerde boy beylerinin nasıl seçildiğini öğrenecektir.

Eski Türk toplumunun aile yapısını öğrenmek.

Eski Türklerin aile yapısını ve kullanılan terimleri öğrenmek.

Eski Türklerin aile yapısını ve kullanılan terimleri öğrenmek.

Eski Türklerde aile yapısını ve akrabalık ilişkilerini öğrenir.

Öğrenciler, eski Türklerde aile tiplerini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, eski Türklerde evlilik konusunda geçerli olan uygulamaları öğreneceklerdir.

Öğrenciler, eski Türklerde evliliğin nasıl gerçekleştiğini öğrenirler.

Öğrenciler, eski Türklerde söz kesme geleneğinin nasıl gerçekleştiğini öğrenirler.

Öğrenciler, eski Türklerde kalının ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenirler.

Eski Türklerde evlilik ve aile yapısı hakkında bilgi edinmek.

Eski Türk kültüründeki doğum öncesi inanışları ve ritüelleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Eski Türk aile yapısı ve çocuklara verilen adlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Eski Türk kültürü ve aile yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, eski Türklerde çocuklara ad verilirken hangi unsurların ön planda tutulduğunu bilirler.

Öğrenciler, eski Türklerde evlat edinme uygulamasının nedenlerine aşina olurlar.

Eski Türklerde ailenin yapısını ve kadının aile içindeki rolünü öğrenmek.

Eski Türklerde evlilik kurumunun nasıl gerçekleştiğini öğrenmek.

Eski Türklerde çekirdek aile yapısının oluşumunda etkili olan faktörleri öğrenmek.

Eski Türk aile yapısına ilişkin bilgi edinmek.

Türklerde farklı aile tiplerinin özelliklerini öğrenmek.Hata oluştu:

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.