5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları

5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları sınavı 5.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları CEVAPLARI

 1. Bir dairenin çapı 14 cm ise, bu dairenin yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 3,5 cm    B) 7 cm    C) 14 cm    D) 28 cm

 2. Cevap: B Açıklama:

  Dairenin çapı, dairenin merkezinden bir uç noktasına kadar olan çizginin uzunluğudur. Çapın uzunluğu, yarıçapın uzunluğunun iki katıdır. Bu durumda, çap 14 cm olduğuna göre yarıçapı bulmak için çapı 2'ye bölelim: 14 cm / 2 = 7 cm. Sonuç olarak, dairenin yarıçapı 7 cm'dir. 3. Bir dikdörtgenin uzunluğu 18 cm, genişliği ise 9 cm'dir. Bu dikdörtgenin alanı kaç cm²'dir?

  A) 27 cm²    B) 81 cm²    C) 162 cm²    D) 324 cm²

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 162 cm²" şeklindedir. Dikdörtgenin alanını bulmak için uzunluğu genişliğiyle çarparız. Bu durumda, uzunluk 18 cm ve genişlik 9 cm olduğuna göre alanı hesaplamak için 18 cm * 9 cm = 162 cm² yaparız. Sonuç olarak, dikdörtgenin alanı 162 cm²'dir. 5. Bir dikdörtgenin uzunluğu 20 cm, alanı ise 120 cm²'dir. Bu dikdörtgenin genişliği kaç cm'dir?

  A) 4 cm    B) 6 cm    C) 8 cm    D) 10 cm

 6. Cevap: B Açıklama:

  Verilen soruda, dikdörtgenin uzunluğu 20 cm ve alanı 120 cm² olarak belirtilmiştir. Dikdörtgenin alanı, uzunluğun genişlikle çarpılmasıyla elde edilir. Alanın formülü: A = uzunluk × genişlik. Bu durumda, 120 cm² = 20 cm × genişlik. Genişliği bulmak için denklemi çözelim: genişlik = 120 cm² / 20 cm = 6 cm. Dolayısıyla, dikdörtgenin genişliği 6 cm'dir. 7. Bir karenin çevresi 60 cm ise, bu karenin alanı kaç cm²'dir?

  A) 225 cm²    B) 1000 cm²    C) 1200 cm²    D) 1500 cm²

 8. Cevap: A Açıklama:

  Verilen soruda, karenin çevresi 60 cm olarak belirtilmiştir. Bir karenin çevresi, dört kenarının uzunluklarının toplamına eşittir. Bu durumda, 60 cm = 4a, burada 'a' karenin bir kenarının uzunluğunu temsil eder. Kenar uzunluğunu bulmak için denklemi çözelim: a = 60 cm / 4 = 15 cm. Karenin alanı, bir kenarının uzunluğunun karesine eşittir. Alanın formülü: A = a². Bu durumda, alan = 15 cm × 15 cm = 225 cm². Dolayısıyla, karenin alanı 225 cm²'dir. 9. Bir üçgenin iki kenarı sırasıyla 5 cm ve 12 cm olsun. Bu üçgenin açısı bu iki kenarın arasındaki açıya eşittir. Bu üçgenin üçüncü kenarının uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 7 cm    B) 13 cm    C) 17 cm    D) 25 cm

 10. Cevap: C Açıklama:

  Verilen bilgilere göre, üçgenin iki kenarı sırasıyla 5 cm ve 12 cm olarak belirtilmiştir. Ayrıca, üçgenin açısı bu iki kenarın arasındaki açıya eşittir. Bu durumda, üçgenin üçüncü kenarının uzunluğunu bulmak için üçgen eşitsizliğini kullanabiliriz. Üçgen eşitsizliği, iki kenarın toplam uzunluğunun üçüncü kenardan büyük olması gerektiğini söyler. Yani, 5 cm + 12 cm > üçüncü kenar uzunluğu. Bu durumda, üçüncü kenarın uzunluğu en az 17 cm olmalıdır. 11. Bir dairede merkez açısının ölçüsü 60 derece olsun. Bu dairenin çevresi 24π cm ise, dairenin yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 2 cm    B) 4 cm    C) 12 cm    D) 8 cm

 12. Cevap: C Açıklama:

  Verilen bilgilere göre, merkez açısının ölçüsü 60 derece olarak belirtilmiştir. Dairenin çevresi ise 24π cm olarak verilmiştir. Dairenin çevresi 2πr formülüyle hesaplanır, burada r dairenin yarıçapını temsil eder. Verilen çevre değeri olan 24π'i 2πr formülüne yerleştirerek denklemi çözebiliriz: 2πr = 24π. π terimlerini sadeleştirerek elde ederiz: 2r = 24. Her iki tarafı da 2 ile bölersek, r = 12 elde ederiz. Bu dairenin yarıçapı 12 cm'dir. 13. Bir küpün hacmi 64 cm³ olsun. Bu küpün yüzey alanı kaç cm²'dir?

  A) 24 cm²    B) 96 cm²    C) 192 cm²    D) 384 cm²

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) 96 cm² Bir küpün hacmi kenar uzunluğunun küpüyle eşittir. Dolayısıyla, kenar uzunluğunu bulmak için küp kökünü alırız. Küpün yüzey alanını ise yüzey alanı formülüyle hesaplarız. Verilen: Küpün hacmi = 64 cm³ Kenar uzunluğu = küp kökü(64) = 4 cm Küpün yüzey alanı formülü: Yüzey Alanı = 6 * (Kenar Uzunluğu)² Yüzey Alanı = 6 * (4 cm)² = 6 * 16 cm² = 96 cm² Sonuç olarak, verilen küpün yüzey alanı 96 cm²'dir. 15. Bir silindirin yüksekliği 12 cm, taban çapı 6 cm olsun. Bu silindirin hacmi kaç cm³'dir?

  A) 108π cm³    B) 216π cm³    C) 432π cm³    D) 864π cm³

 16. Cevap: A Açıklama:

  Silindirin hacmi, taban alanının yükseklikle çarpımına eşittir. Silindirin tabanı bir daire olduğu için taban alanını bulmak için daire alanı formülü olan A = πr² kullanılır. Verilen soruda taban çapı 6 cm olduğu için yarıçapı 3 cm'dir. Taban alanını bulmak için π x (3 cm)² = 9π cm² elde edilir. Hacim formülü ise V = A x h şeklindedir. Taban alanı 9π cm² ve yükseklik 12 cm olduğu için hacim, 9π cm² x 12 cm = 108π cm³ olarak bulunur. Burada, π (pi) sayısı yaklaşık olarak 3,14 olarak kabul edilir. Sonuç olarak, silindirin hacmi 108π cm³ olarak bulunur. 17. Ayşe, Ali ve Fatma birlikte bir yarışmaya katılmışlardır. Yarışmayı kazananın ödülü, toplam ödülün 3/5'i kadardır. Ayşe, Ali ve Fatma'nın ödülü sırasıyla 240 TL, 300 TL ve 360 TL ise, toplam ödül kaç TL'dir?

  A) 804 TL    B) 1200 TL    C) 1400 TL    D) 1600 TL

 18. Cevap: A Açıklama:

  Ödülün toplamı, Ayşe, Ali ve Fatma'nın aldıkları ödüllerin toplamına eşittir. Toplam ödülün 3/5'i kazananın ödülü olduğuna göre, geriye kalan 2/5'i diğer yarışmacıların ödüllerinin toplamına denk gelir. Ayşe'nin aldığı ödül 240 TL olduğuna göre, diğer yarışmacıların ödüllerinin toplamı 2/5 * 240 = 96 TL'dir. Ali'nin aldığı ödül 300 TL olduğuna göre, diğer yarışmacının ödülü 96 TL olduğuna göre, Fatma'nın aldığı ödül 360 TL'den çıkarılarak bulunur: 360 - 96 = 264 TL. Toplam ödül miktarı Ayşe, Ali ve Fatma'nın ödüllerinin toplamına eşittir: 240 + 300 + 264 = 804 TL. 19. Bir dershanede 500 öğrenci var. Öğrencilerin 2/5'i matematik, 1/4'ü fizik, geri kalanı ise kimya dersine gidiyor. Kimya dersine kaç öğrenci gidiyor?

  A) 50    B) 100    C) 175    D) 200

 20. Cevap: C Açıklama:

  Dershanedeki öğrencilerin 2/5'i matematik dersine gidiyor ve 1/4'ü fizik dersine gidiyor. Geri kalan öğrenciler kimya dersine gidiyor. Matematik dersine giden öğrenci sayısı: 2/5 * 500 = 200 öğrenci. Fizik dersine giden öğrenci sayısı: 1/4 * 500 = 125 öğrenci. Kimya dersine giden öğrenci sayısı: Toplam öğrenci sayısı - Matematik öğrenci sayısı - Fizik öğrenci sayısı Kimya dersine giden öğrenci sayısı: 500 - 200 - 125 = 175 öğrenci. Sonuç olarak, kimya dersine giden öğrenci sayısı 175'tir. 21. Bir düğünde 60 kişi vardı. Bu kişilerin 1/4'ü kadın, 2/3'ü ise erkekti. Bu düğünde kaç erkek vardı?

  A) 20    B) 30    C) 40    D) 50

 22. Cevap: C Açıklama:

  Soru metninde belirtilen düğünde toplam 60 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin 1/4'ü kadın olduğuna göre, kadınların sayısı 60 * (1/4) = 15'tir. Aynı şekilde, bu kişilerin 2/3'ü erkek olduğuna göre, erkeklerin sayısı 60 * (2/3) = 40'tır. Dolayısıyla, düğünde 40 erkek bulunmaktadır. 23. Bir matematik sınavında, 200 öğrenciden 60'ı başarılı olmuştur. Başarısız olanların sayısı kaçtır?

  A) 60    B) 80    C) 100    D) 140

 24. Cevap: D Açıklama:

  Soru metninde belirtilen matematik sınavında 200 öğrenci bulunmaktadır. Başarılı olan öğrencilerin sayısı 60 olarak verilmiştir. Başarısız olanların sayısını bulmak için, toplam öğrenci sayısından başarılı olan öğrenci sayısını çıkarırız: 200 - 60 = 140. Dolayısıyla, başarısız olan öğrencilerin sayısı 140'tır. 25. Bir çiftçi, tarlasının şeklini dikdörtgen olarak düşünüyor ve alanını hesaplamak istiyor. Tarlanın uzunluğu 12 metre ve genişliği 8 metre olduğuna göre, tarlanın alanı kaç metrekaredir?

  A) 24 m²    B) 96 m²    C) 64 m²    D) 20 m²

 26. Cevap: B Açıklama:

  Tarlanın uzunluğu 12 metre ve genişliği 8 metre olarak verilmiştir. Dikdörtgenin alanını hesaplamak için uzunluk ve genişliği çarparız: 12 m * 8 m = 96 m². Bu hesaplama sonucunda, tarlanın alanının 96 metrekare olduğunu buluyoruz. 27. Okul karnavalı için bir etkinlik düzenleniyor ve 12 adet çadır kurulması gerekiyor. Her çadır 3 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2.5 metre yüksekliğinde. Gereken çadırların toplam alanı nedir?

  A) 66 metrekare    B) 72 metrekare    C) 78 metrekare    D) 84 metrekare

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevabı B seçeneği olan "72 metrekare" şeklindedir. Her çadır 3 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2.5 metre yüksekliğindedir. Çadırların alanını hesaplamak için uzunluk ve genişliği çarparız: 3 m * 2 m = 6 metrekare. Bu hesaplama sonucunda, her bir çadırın 6 metrekare alan kapladığını buluyoruz. 12 adet çadır olduğu için, toplam alan 12 çadır * 6 metrekare/çadır = 72 metrekare olur. 29. Bir okulda 5. sınıf öğrencilerinin %60'ı erkek, geri kalanı kızdır. Okulda 240 öğrenci vardır. Okulda kaç tane erkek öğrenci vardır?

  A) 90    B) 120    C) 144    D) 150

 30. Cevap: C Açıklama:

  Okuldaki 5. sınıf öğrencilerinin %60'ı erkek, geri kalanı ise kızdır. Toplam öğrenci sayısı 240 olarak belirtilmiştir. Erkek öğrenci sayısını bulmak için toplam öğrenci sayısını erkek öğrencilerin yüzdesiyle çarparız: 240 * 60/100 = 144 erkek öğrenci. 31. Bir dikdörtgenin uzunluğu 5 birimin, genişliği ise 4 birimdir. Bu dikdörtgenin çevresi ve alanı nedir?

  A) Çevre: 18 birim, Alan: 20 birim kare
  B) Çevre: 20 birim, Alan: 16 birim kare
  C) Çevre: 18 birim, Alan: 16 birim kare
  D) Çevre: 20 birim, Alan: 20 birim kare

 32. Cevap: A Açıklama:

  Dikdörtgenin uzunluğu 5 birim, genişliği ise 4 birim olarak verilmiştir. Dikdörtgenin çevresi, uzunluk ve genişlik değerlerinin toplamının iki katına eşittir, yani (5+4) * 2 = 18 birimdir. Dikdörtgenin alanı ise uzunluk ile genişliğin çarpımına eşittir, yani 5 * 4 = 20 birim karedir. 33. Bir markette elma kilosu 4 TL, portakal kilosu 5 TL, muz kilosu ise 6 TL'dir. Bir müşteri 50 TL ile alabileceği en fazla meyve miktarını hesaplamak istiyor. Müşteri kaç kilogram meyve alabilir?

  A) 8 kg    B) 9 kg    C) 10 kg    D) 12.4 kg

 34. Cevap: D Açıklama:

  Elma kilosu 4 TL, portakal kilosu 5 TL ve muz kilosu 6 TL olarak verilmiştir. Müşterinin 50 TL ile en fazla meyve miktarını alabilmesi için, en ucuz meyveyi tercih etmesi gerekmektedir. Elma, portakal ve muz arasında en düşük fiyatlı meyve elmadır. Dolayısıyla, müşteri 50 TL ile 12.5 kilogram elma alabilir. Ancak, müşteri en fazla meyve miktarını almak istediğinden, 12.5 kilogram yerine 12 kilogram elma alır. Bu durumda müşteri 12 kilogram elma alarak 48 TL harcamış olur. Geriye kalan 2 TL ile müşteri portakal alabilir ve 2 TL / 5 TL = 0.4 kilogram portakal alır. Sonuç olarak, müşteri toplamda 12 kg elma ve 0.4 kg portakal olmak üzere 12 + 0.4 = 12.4 kilogram meyve alabilir. 35. 5 öğrenci bir grup projesi için 20 sayfalık bir rapor hazırlıyor. Öğrenciler, raporu eşit sayıda sayfalar halinde bölüştürmek istiyorlar. Kaç sayfa her öğrenciye düşer?

  A) 2 sayfa    B) 4 sayfa    C) 5 sayfa    D) 10 sayfa

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "4 sayfa" şeklindedir. 5 öğrenci, 20 sayfalık bir rapor hazırlamak için bir araya geliyor. Raporun sayfaları eşit şekilde dağıtılacaksa, her öğrenciye düşen sayfa sayısını bulmamız gerekiyor. Raporun toplam sayfa sayısı 20 olduğuna göre, bu sayfaları 5 öğrenci arasında eşit olarak paylaştıracağız. Her öğrenciye düşen sayfa sayısını bulmak için, 20 sayfayı 5 öğrenciyle bölelim. 20 sayfa / 5 öğrenci = 4 sayfa. Sonuç olarak, her öğrenciye 4 sayfa düşer. 37. Bir otomobil, 5 saniyede 60 km hıza ulaşırken, aynı sürede bir kamyonet 50 km hıza ulaşıyor. İki araç aynı hıza sahip olduklarında, kamyonetin hızı otomobilin hızının kaçta biridir?

  A) 1/5    B) 5/6    C) 1/10    D) 1/12

 38. Cevap: B Açıklama:

  Otomobil, 5 saniyede 60 km hıza ulaşırken, kamyonet ise aynı sürede 50 km hıza ulaşıyor. İki aracın aynı hıza sahip olduğunda, kamyonetin hızı otomobilin hızının kaçta biri olduğunu bulmamız gerekiyor. Otomobilin hızı: 60 km/5 saniye = 12 km/saniye. Kamyonetin hızı: 50 km/5 saniye = 10 km/saniye. Kamyonetin hızı, otomobilin hızının kaçta biri olduğunu bulmak için, kamyonetin hızını otomobilin hızına bölelim. 10 km/saniye / 12 km/saniye = 5/6. 39. Bir çemberin çevresi 44 cm'dir. Bu çemberin yarıçapı kaç cm'dir?

  A) 7    B) 11    C) 14    D) 22

 40. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) 7 cm. Verilen bilgilere göre, çemberin çevresi 44 cm olarak belirtilmiş. Çemberin çevresi, çemberin çapının (d) π (pi) ile çarpımına eşittir. Dolayısıyla, çemberin çapını bulmak için çevreyi 2π (pi) ile bölebiliriz. 2πr = 44 olduğunda, yarıçapı (r) bulmak için denklemi çözebiliriz: r = 44 / (2π) = 44 / (2 * 3.14) ≈ 7 cm.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları Detayları

5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEOMETRİ VE ÖLÇME
  1. Amira battı, satranç vb. oyunlar ile oryantiring gibi spor dallarında kullanılan yönergelerden yararlanılır.
  2. Uzamsal ilişkilerde yön ve birim ifadeleri ile sınırlı kalınır
  3. Yer veya yön bulmaya yönelik uygulamalara yer verilir.

Ayrıca 5.sınıf matematik uygulamaları 2.dönem test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin dairenin çapı ve yarıçapı arasındaki ilişkiyi anlama ve uygulama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin dikdörtgenin alanını hesaplama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler, dikdörtgenin alanını ve bir kenarının uzunluğunu verildiğinde diğer kenarının uzunluğunu bulabilme becerisine sahip olurlar.

Öğrenciler, bir karenin çevresi verildiğinde alanını hesaplayabilme becerisine sahip olurlar.

Bu soru, öğrencilerin üçgen eşitsizliği ilkesini anlamalarını ve uygulamalarını, üçgenlerin kenar uzunluklarına ilişkin ilişkileri kavramalarını ve geometrik düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin daire çevresini hesaplama becerilerini, merkez açısı ile yayın açısı arasındaki ilişkiyi anlamalarını ve geometrik düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler, küpün hacmi ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi anlar ve geometrik şekillerin özelliklerini kullanarak problemleri çözer.

Bu soru, öğrencilerin silindirin hacmini hesaplama becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, oranlar ve kesirler konusunu anlamak ve uygulamak için bir fırsat sunar.

Öğrenciler, kesirleri kullanarak oranları ve oran problemlerini çözebilme becerisini geliştirirler.

Bu soru, kesirleri kullanma, oranları anlama ve problemleri çözme becerisini ölçer.

Bu soru, problem çözme becerisini ve matematiksel işlemleri uygulama yeteneğini ölçer.

Dikdörtgenin alanını hesaplama becerisi, uzunluk ve genişliği çarparak alanı bulabilme yeteneğini gösterir ve pratik problem çözme becerisini geliştirir.

Dikdörtgen bir nesnenin alanını hesaplama becerisi, uzunluk ve genişliği çarparak alanı bulabilme yeteneğini gösterir ve pratik problem çözme becerisini geliştirir.

Yüzde hesaplama becerisiyle, bir yüzdeyi bir sayıya dönüştürme ve yüzdelik oranları kullanarak bir miktarı bulabilme yeteneğini gösterir.

Dikdörtgenin çevresini hesaplayabilme ve alanını bulabilme becerisi.

Verilen fiyatlarla belirli bir bütçeyle en fazla meyve miktarını hesaplayabilme becerisi.

Bölme işlemi yapma yeteneğini geliştirir ve nesnel verilere dayalı çözümler üretme becerisini geliştirir.

Oranları kullanarak farklı hızlardaki araçların hızlarının karşılaştırmasını yapabilme becerisini geliştirir.

Verilen çemberin çevresinden yarıçapı hesaplama becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları sınavı 5.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 27 kere doğru, 74 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Matematik Uygulamaları Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş