5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Dil, kültürel kimlikte nasıl bir rol oynar?


 2. Cevap: Dil, bir toplumun kültürel kimliğini oluşturan temel unsurlardan biridir. Açıklama:

  Dil, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını, düşüncelerini ifade etmesini ve bilgi paylaşmasını sağlar. Kültür, dil aracılığıyla nesiller arasında aktarılır ve korunur. Bir toplumun dili, o toplumun tarihini, değerlerini, geleneklerini ve inançlarını yansıtır. 3. Hukukun üstünlüğünün toplumdaki düzen ve güvenliği nasıl sağladığını açıklayınız.


 4. Cevap: Hukukun üstünlüğü, belirlenmiş hukuk kurallarının toplum içinde düzenli bir şekilde yürütülmesini ve bireylerin haklarının korunmasını sağlar. Açıklama:

  Hukukun üstünlüğü, toplumsal ilişkilerin düzenini ve güvenliğini garanti altına alır. Hukuki kurallar, bireylerin haklarını belirler ve onları korur, böylece toplumda düzen ve güvenlik sağlanır. Hukukun üstünlüğü, suç ve ceza arasındaki ilişkiyi netleştirerek suçların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, hukuki sistemin etkin bir şekilde işlemesi, adaletin sağlanmasını ve toplumsal barışın korunmasını sağlar. 5. Din ve ahlakın medeniyet üzerindeki etkilerini üç örnek ile açıklayınız.


 6. Cevap: - Din, medeniyetin ahlaki temelini oluşturarak toplumun değerlerini, etik normlarını ve davranış biçimlerini şekillendirir. - Din, sosyal adaleti savunarak bireyler arasında eşitliği ve adil bir toplumsal düzeni teşvik eder. - Din, insanların ahlaki gelişimine katkıda bulunarak onları iyi ve kötü arasında doğru kararlar almaya yönlendirir. Açıklama:

  Din, medeniyetin temel yapı taşlarından biridir ve toplumun ahlaki ve etik değerlerini belirlemede önemli rol oynar. Dinî öğretiler, bireylere doğru ve yanlış arasındaki sınırları öğretir ve onları etik davranışlara yönlendirir. Ayrıca, din sosyal adaleti ve eşitliği savunarak toplumda adil bir düzenin oluşmasına katkıda bulunur. 7. Kültür ve medeniyet kavramları arasındaki farkları üç örnek ile açıklayınız.


 8. Cevap: - Kültür, bir toplumun değerleri, inançları, normları, sanatı, gelenekleri, dil ve yaşam tarzını içerirken, medeniyet, kültürün daha geniş bir çerçevesini kapsayarak bilgi, teknoloji, sanat, ekonomi ve sosyal düzendeki gelişmişliği ifade eder. - Kültür, zaman içinde değişir ve evrim geçirirken, medeniyet daha uzun süreli ve istikrarlıdır. - Kültür, bir toplumun kimliğini oluştururken, medeniyet, bir toplumun ilerlemesini ve gelişmesini sağlar. Açıklama:

  Kültür ve medeniyet kavramları birbirleriyle yakından ilişkilidir, ancak aralarında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. 9. Teknolojik gelişmelerin medeniyet üzerindeki etkilerini üç örnek ile açıklayınız.


 10. Cevap: - Teknolojik gelişmeler, üretim süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirerek ekonomik büyümeyi tetikler. - Teknolojik gelişmeler, eğitim ve bilim alanlarında bilgiye erişimi kolaylaştırarak toplumun genel bilgi düzeyini artırır. - Teknolojik gelişmeler, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlar. Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, medeniyetin birçok alanında olumlu etkilere sahiptir. 11. Yunus Emre'nin şiirlerinde geçen evrensel temalar nelerdir?


 12. Cevap: Sevgi, hoşgörü, birlik ve insanlık değerleri. Açıklama:

  Yunus Emre'nin şiirlerinde sıkça geçen bu temalar, evrensel niteliktedir ve farklı kültürlerin ve toplumların ortak değerlerini yansıtır. Onun eserleri, bu değerlerin önemini vurgulayarak insanların birbirleriyle daha uyumlu ve barışçıl bir şekilde yaşamalarını teşvik eder. 13. Yunus Emre'nin şiirleri Anadolu kültürüne ve geleneklerine nasıl katkıda bulunmuştur?


 14. Cevap: Anadolu'nun yerel renklerini yansıtarak, halkın dilini kullanarak, geleneksel değerleri ifade ederek ve dini ve mitolojik unsurları içererek. Açıklama:

  Yunus Emre'nin şiirleri, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtır ve bu mirası gelecek nesillere aktarmaya yardımcı olur. Onun eserleri, Anadolu halkının günlük yaşantısını, değerlerini ve inançlarını tasvir ederek, bu kültürün devamına katkıda bulunmuştur. 15. Yunus Emre'nin evrensel temaları işleyen düşünceleri Türk toplumuna hangi katkılarda bulunmuştur?


 16. Cevap: Yunus Emre'nin evrensel temaları işleyen düşünceleri, Türk toplumuna sevgi, hoşgörü, adalet ve eşitlik gibi değerlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  Yunus Emre, eserlerinde aşk, sevgi, birlik ve merhamet gibi temel tasavvufi değerleri işlemiştir. Bu değerler, İslam'ın manevi öğretilerini halkın günlük yaşantısına taşımış ve Türk toplumunda sevgi, hoşgörü, adalet ve eşitlik gibi değerlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Yunus Emre'nin sade ve anlaşılır dili, onun eserlerinin geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamış ve bu değerlerin toplum tarafından daha kolay benimsenmesine yardımcı olmuştur. 17. Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinde ilahi aşk ve manevi temalar hangi unsurlarla işlenmiştir?


 18. Cevap: Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinde ilahi aşk ve manevi temalar, Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, cennet ve ahiret, İslam ahlakı ve insan ve toplum gibi unsurlarla işlenmiştir. Açıklama:

  Hacı Bayram Veli, şiirlerinde Allah'a duyduğu derin sevgiyi ve bağlılığı dile getirirken, aynı zamanda Peygamber'e olan sevgi ve saygısını da vurgular. Ayrıca, cennet ve ahiret gibi manevi konulara değinerek, insanlara ahiret hayatına hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatır. Bununla birlikte, İslam ahlakının temel prensiplerini şiirlerinde işleyerek toplumda güzel ahlakın yayılmasına katkıda bulunur. Son olarak, insanın iç dünyasıyla olan bağını önemser ve şiirlerinde insanın manevi gelişimi, toplumsal birlik ve beraberlik gibi konulara değinerek sosyal bir mesaj verir. 19. Âşık Veysel'in Türk halk müziğine yaptığı katkılardan üç örnek verin.


 20. Cevap: - Âşık Veysel, kendi bestelediği türkülerle Türk halk müziğine önemli katkılarda bulunmuştur. - Onun eserleri, geleneksel Türk müziğiyle modern etkileşimi temsil ederken, sözlerindeki derin anlamlar halkın duygularına hitap etmiştir. - Âşık Veysel'in sazıyla Türk halk müziğine yaptığı katkılar da unutulmamalıdır. Açıklama:

  Âşık Veysel, Türk halk müziği geleneğinin önemli temsilcilerinden biridir. Onun eserleri, sadece müzikle sınırlı kalmayıp genel olarak halkın bilinçlenmesine yöneliktir. 21. Âşık Veysel'in şiirlerindeki ahlaki değerler ve kültürel vurgular nelerdir?


 22. Cevap: - Âşık Veysel'in şiirlerindeki ahlaki değerler arasında dürüstlük, adalet, yardımseverlik ve merhamet gibi değerler yer alır. - Onun şiirlerindeki kültürel vurgular ise genellikle Türk toplumunun geleneklerini, yaşam tarzını ve değerlerini konu almaktadır. - Âşık Veysel'in şiirlerindeki bu değerler, Türk toplumunun milli kimliğini güçlendirmiş ve bu değerlerin nesiller boyunca yaşamasına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Âşık Veysel, Türk halkının sevgisini kazanmış ve halkın içinden biri olarak kabul edilmiştir. Onun şiirleri, Türk kültürünün ve değerlerinin önemli bir parçasıdır. 23. Âşık Veysel'in şiirlerinde Anadolu'nun kültürel zenginliği nasıl yansıtılmıştır?


 24. Cevap: * Coğrafya: Âşık Veysel, şiirlerinde Anadolu'nun coğrafi güzelliklerini ve özelliklerini anlatmıştır. * İnsanlar: Âşık Veysel, şiirlerinde Anadolu'nun insanlarını ve onların yaşam biçimlerini konu edinmiştir. * Kültür: Âşık Veysel, şiirlerinde Anadolu'nun kültürel zenginliğini, geleneklerini ve göreneklerini işlemiştir. Açıklama:

  Âşık Veysel'in şiirlerinde Anadolu'nun kültürel zenginliği, onun doğduğu ve yaşadığı topraklara olan sevgisiyle belirgindir. O, şiirlerinde Anadolu'nun güzelliklerini, insanlarını ve kültürünü anlatarak, bu bölgenin tanıtımına katkıda bulunmuştur. 25. Âşık Veysel'in engelli bireyler için neden bir ilham kaynağı olduğunu açıklayınız.


 26. Cevap: * Mücadelesi: Âşık Veysel, küçük yaşta görme yetisini kaybetmesine rağmen, mücadeleci bir ruhla hayatını devam ettirmiştir. Bu, engelli bireyler için bir örnek teşkil eder. * Azmi: Âşık Veysel, engeline rağmen azimle çalışarak başarılı bir sanatçı olmuştur. Bu, engelli bireylerin azimle çalışarak engelleri aşabileceklerini göstermektedir. * Sanatı: Âşık Veysel'in sanatı, engelli bireylerin toplum içinde aktif bir şekilde yer alabileceklerini göstermektedir. Açıklama:

  Âşık Veysel'in hayatı ve sanatı, engelli bireyler için bir ilham kaynağıdır. O, engelli olmanın bir kişinin yeteneklerini kullanmasına engel olmadığını göstermiştir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, İslam'ı anlaşılır ve samimi kılarak, Türklerin bu dinle daha içsel bir bağ kurmasını vesile olmuştur.
  2. (.....) Akşemseddin, Osmanlı'nın ilk medresesini kurmuştur.
  3. (.....) Akşemseddin'in öğretileri, İslam kültürünün daha geniş kitlelere yayılmasına katkıda bulunmuştur.
  4. (.....) İmzası ile ahşap saplı, hamsi biçiminde ve ikisi elle kullanılan bir kılıçtır.
  5. (.....) Karacaoğlan'ın eserlerinde toplumsal eleştiri de bulunmaz.
  6. (.....) Akşemseddin'in eğitim üzerine yaptığı katkılar, Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecini başlatmıştır.
  7. (.....) Karacaoğlan'ın şiirleri, Anadolu aşk şiirinin önemli örneklerini içerir.
  8. (.....) Hacı Bayram Veli, Anadolu halk şairi olarak, dilin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
  9. (.....) Akşemseddin'in öğretileri, ahlaki değerlere vurgu yaparak toplumun ahlaki gelişimine katkıda bulunur.
  10. (.....) Karacaoğlan, Türk dilinin zenginliklerini şiirlerinde kullanmıştır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Hacı Bayram Veli’nin öğretileri, İslam’ı anlaşılır ve samimi kılarak, Türklerin bu dinle daha …………………………. bağ kurmasına vesile olmuştur.
  2. Akşemseddin, Osmanlı’nın ilk medresesini kurmuş ve bu medrese Osmanlı’da daha sonraki eğitim kurumlarının temelini …………………………….
  3. Akşemseddin, Osmanlı’nın sultanlarına eğitim vererek, İslam kültürünün daha geniş kitlelere …………………………….
  4. Akşemseddin, döneminde sosyal yardımlaşma faaliyetlerine …………………………….
  5. Akşemseddin’in, öğrencisi Fatih Sultan Mehmed üzerindeki etkisi, Osmanlı’nın hem yönetimsel hem de kültürel anlamda gelişimine önemli …………………………….
  6. Akşemseddin’in öğretileri, devlet adamlarını toplumun ihtiyaçlarına …………………………….
  7. Akşemseddin, Osmanlı Devleti’nde İslami değerlerin daha geniş kitlelere …………………………….
  8. Akşemseddin, Osmanlı devlet geleneğinin oluşumunda …………………………….
  9. Akşemseddin’in öğretileri, toplumun ahlaki değerlerini koruma ve güçlendirme konusunda önemli bir…………………………….
  10. Akşemseddin’in düşünceleri, Osmanlı toplumunun kimliğinin oluşumunda dini, kültürel ve sosyal boyutlarda önemli bir …………………………….

 30. Cevap: 1. içsel 2. atmıştır. 3. yayılmasına katkıda bulunmuştur. 4. öncülük etmiştir. 5. katkılarda bulunmuştur. 6. duyarlı olmaya yönlendirmiştir. 7. yayılmasına öncülük etmiştir. 8. etkili olmuştur. 9. role sahipti. 10. etki yaratmıştır. Açıklama:

  Bu sorular, verilen metinlerden çıkarılan önemli bilgileri ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu soruları yanıtlamak için, metinleri dikkatli bir şekilde okumak ve önemli bilgileri belirlemek gerekir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 5.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem 1.yazılı soruları klasik türde müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, dilin kültürel kimlikteki önemini anlayarak, kendi dillerinin ve kültürlerinin değerini daha iyi kavrayacaklardır.

Hukukun üstünlüğünün önemini ve toplumdaki düzen ve güvenliği nasıl sağladığını anlayabilmek.

Din ve ahlakın medeniyet üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin toplumun sosyal ve kültürel yapısına nasıl yansıdığını anlayabilmek.

Öğrenciler, kültür ve medeniyet kavramları arasındaki farkları anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, teknolojik gelişmelerin medeniyet üzerindeki etkilerini anlayabileceklerdir.1.

Yunus Emre'nin eserlerindeki evrensel temaların farkında olmak, öğrencilerin farklı kültürleri ve değerleri anlayabilmelerine ve daha hoşgörülü bireyler olmalarına yardımcı olur.

Yunus Emre'nin şiirlerindeki Anadolu kültürü ve geleneklerine ilişkin unsurların farkında olmak, öğrencilerin kendi kültürlerini daha iyi anlamalarına ve farklı kültürlere karşı daha açık fikirli olmalarına yardımcı olur.

Öğrenciler, Yunus Emre'nin evrensel temaları işleyen düşüncelerinin Türk toplumuna yaptığı katkıları anlayabilecekler.

Öğrenciler, Hacı Bayram Veli'nin şiirlerinde ilahi aşk ve manevi temaların hangi unsurlarla işlendiğini anlayabilecekler.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in Türk halk müziğine yaptığı katkılarını ve onun eserlerinin önemini anlayabilirler.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in şiirlerindeki ahlaki değerler ve kültürel vurguların önemini anlayabilirler.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in şiirlerinde Anadolu'nun kültürel zenginliğini nasıl yansıttığını anlayarak, onun şiirlerinin önemini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in hayatını ve sanatını anlayarak, engelli bireylerin toplum içindeki yerinin önemini kavrayacaklardır.

* Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin Türk toplumuna etkileri hakkında bilgi edinmek. * Akşemseddin'in eğitim alanındaki katkılarını öğrenmek. * Akşemseddin'in İslam kültürünün yayılmasındaki rolünü anlamak. * Karacaoğlan'ın halk müziğine katkılarını öğrenmek. * Karacaoğlan'ın şiirlerindeki toplumsal eleştiriyi anlamak. * Akşemseddin'in eğitim üzerine yaptığı katkılarını öğrenmek. * Karacaoğlan'ın şiirlerindeki aşk temasını anlamak. * Hacı Bayram Veli'nin Anadolu halk şairi olarak dilin gelişimine katkılarını öğrenmek. * Akşemseddin'in öğretilerinin ahlaki değerlere vurgu yaparak toplumun ahlaki gelişimine katkıda bulunmasını öğrenmek. * Karacaoğlan'ın Türk dilinin zenginliklerini şiirlerinde kullanmasını öğrenmek

Bu soruları yanıtlayabilen öğrenciler, metinleri dikkatli bir şekilde okuma, önemli bilgileri belirleme ve bu bilgileri kullanarak soruları yanıtlama becerilerine sahip olmuş olurlar.1. Karacaoğlan, Türk kültürüne, müziğine ve diline kattığı değerlerle tanınan bir halk şairidir. Eserleri, günümüzde hala Türk halk müziği repertuarının vazgeçilmez bir parçasıdır. 2. Karacaoğlan ve Diğer Önemli Âşıklar: Karacaoğlan, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biridir ve aynı zamanda topluma yön veren, efsaneleşen diğer ünlü âşıklarla birlikte anılmaktadır. 3. Âşık Edebiyatı Nedir? Âşık edebiyatı, genellikle halk şairlerinin, âşıkların duygularını, aşkı, sevgiyi, tabiatı, toplumsal olayları ve yaşamın zorluklarını konu alan bir edebiyat türüdür. 4. Karacaoğlan ve Âşık Edebiyatı: Karacaoğlan, Türk halk müziğinin ve âşık edebiyatının en önemli temsilcilerindendir. Onun şiirleri, aşk, sevgi, tabiat, özgürlük, adalet ve halkın günlük yaşamı gibi temaları işler. 5. Âşık Edebiyatının Özellikleri: Duygu Yüklü ve İçten Söyleyiş: Âşık edebiyatı, duyguların açıkça ifade edildiği ve içten bir dille söylenen şiirlerle karakterizedir. Şair, kendi duygularını samimi bir biçimde ifade eder. 6. Karacaoğlan’ın Halk Edebiyatına Katkıları: Karacaoğlan, Türk halk müziği ve âşık edebiyatının önemli temsilcilerinden biridir. Onun koşma, türkü ve destan türlerindeki eserleri, halk edebiyatına birçok açıdan önemli katkılarda bulunmuştur. 7. Âşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziği geleneğinin önemli temsilcilerinden biridir. Sanatı ve kişiliğiyle Türk kültürüne ve medeniyetine çeşitli katkılarda bulunmuştur. 8. Âşık Veysel Şatıroğlu’nun Kültür ve Medeniyetimize Katkıları: Âşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziği geleneğinin önemli temsilcilerinden biridir. Sanatı ve kişiliğiyle Türk kültürüne ve medeniyetine çeşitli katkılarda bulunmuştur. 9. Âşık Veysel’in Türk Folkloruna ve Geleneksel Yaşam Biçimine Katkıları: Âşık Veysel Şatıroğlu, eserleri ve kişiliğiyle Türk folklorunu ve geleneksel yaşam biçimini koruma ve tanıtma konusunda önemli bir role sahiptir. 10. Âşık Veysel Şatıroğlu’nun Kültür ve Medeniyetimize Katkıları: Âşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziği geleneğinin önemli temsilcilerinden biridir. Sanatı ve kişiliğiyle Türk kültürüne ve medeniyetine çeşitli katkılarda bulunmuştur. Kazanım:

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yöne Verenler 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.