5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır.



 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kültür, geçmişten gelen gelenek ve göreneklerden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bir gelenek veya görenek değildir?

  A) Bayram kutlamaları      B) Evlilik törenleri      
  C) Doğum günü partileri    D) Cenaze törenleri       
                            

 2. Cevap: C Açıklama:

  Doğum günü partileri, kültürel bir gelenek veya görenek değildir. Genellikle kişisel olarak kutlanan bir etkinliktir.



 3. Kültürel unsurlar arasındaki etkileşim sonucu ne olur?

  A) Yeni değerler ve gelenekler oluşur.
  B) Toplumun kültürü yok olur.
  C) Toplumun kültürü değişmez.
  D) Toplumun kültürü geriler.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel unsurlar arasındaki etkileşim, toplumun yeni değerler ve gelenekler oluşturmasını sağlar. Bu etkileşim sayesinde toplum, değişen ihtiyaçlarına ve çağın gereksinimlerine adapte olabilir.



 5. Kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak neden önemlidir?

  A) Toplumun kimliğini korumak için.
  B) Toplumun kültürünü yok etmek için.
  C) Toplumun kültürünü değiştirmek için.
  D) Toplumun kültürünü geriletmek için.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kimliğini oluşturan temel unsurları içerir. Bu nedenle, kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak, toplumun kimliğini korumak için önemlidir.



 7. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının neden önemlidir?

  A) Kimliğin korunması
  B) Geçmişten gelen değerlerin yok edilmesi
  C) Tarih bilincini zayıflatmak
  D) Toplumsal bağları zayıflatmak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kimliğini oluşturan temel unsurları içerir. Bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, toplumun kimliğinin güçlenmesini ve devamlılığını sağlar.



 9. Bir toplumun kimliğinin şekillenmesinde kültürel mirasın korunmasının ve aktarılmasının önemi nedir?

  A) Toplumun kimliğinin zayıflamasına yol açar.
  B) Geçmişten gelen değerlerin yok olmasını sağlar.
  C) Dilin ve sanatın unutulmasına sebep olur.
  D) Toplumun geçmişten ders çıkarmasını engeller.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun kimliğini oluşturan temel unsurları içerir. Bu mirasın korunmaması ve gelecek nesillere aktarılmaması, toplumun kimliğinin zayıflamasına ve kaybolmasına yol açar.



 11. Medeniyetin temel unsurlarından biri olan dinin toplum üzerindeki etkilerinden biri nedir?

  A) Toplumsal adaleti sağlamak
  B) Ekonomik kalkınmayı desteklemek
  C) Teknolojik gelişmeyi hızlandırmak
  D) Bilimsel keşifleri artırmak

 12. Cevap: A Açıklama:

  Din, genellikle toplumun temel değerlerini belirler ve ahlaki prensipleri ortaya koyar. Bu nedenle, dinin toplum üzerindeki etkilerinden biri, sosyal adaletin sağlanması ve toplumsal eşitliğin korunması yönündedir.



 13. Hukukun üstünlüğünün toplumdaki düzen ve güvenliği sağlamada oynadığı rol nedir?

  A) Toplumsal eşitliği destekler
  B) Ekonomik kalkınmayı teşvik eder
  C) Bilimsel araştırmaları özendirir
  D) Belirlenmiş hukuk kurallarına uyumu sağlar

 14. Cevap: D Açıklama:

  Hukukun üstünlüğü, toplumdaki düzeni ve güvenliği sağlamak için belirlenmiş hukuk kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Bu, bireylerin haklarını korur ve toplumda düzenli bir yaşam ortamı oluşturur.



 15. Kültür ve medeniyet kavramları arasındaki temel fark nedir?

  A) Kültür, toplumun değerleri ve inançlarını içerirken medeniyet, toplumun bilim, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmişliğini ifade eder.
  B) Kültür, toplumun dilini ve yaşam tarzını içerirken medeniyet, toplumun ekonomisini ve politikasını ifade eder.
  C) Kültür, toplumun sanatını ve edebiyatını içerirken medeniyet, toplumun mimarisini ve mühendisliğini ifade eder.
  D) Kültür, toplumun dinini ve inanç sistemlerini içerirken medeniyet, toplumun eğitim sistemini ve sağlık hizmetlerini ifade eder.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kültür, bir toplumun değerlerini, inançlarını, normlarını, sanatını, geleneklerini, dil ve yaşam tarzını içerirken, medeniyet, bir toplumun bilim, sanat, teknoloji, ekonomi ve sosyal düzenindeki gelişmişliğini ifade eder.



 17. Kültür ve medeniyetin bir toplumun gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir?

  A) Kültür ve medeniyet, toplumun ekonomik ve sosyal refahına katkıda bulunur.
  B) Kültür ve medeniyet, toplumun çatışma ve gerginliklerine yol açar.
  C) Kültür ve medeniyet, toplumun doğal kaynaklarını tüketir.
  D) Kültür ve medeniyet, toplumun geri kalmasına neden olur.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Kültür ve medeniyet, bir toplumun ekonomik ve sosyal refahına katkıda bulunur. Kültür, bir toplumun değerlerini ve inançlarını şekillendirerek, insanların bir arada uyumlu bir şekilde yaşamasını sağlar. Medeniyet ise, bir toplumun bilim, sanat, teknoloji ve ekonomi alanındaki gelişmişliğini ifade ederek, insanların yaşam kalitesini yükseltir.



 19. Yunus Emre'nin eserleri hangi tür edebiyata aittir?

  A) Halk edebiyatı        B) Divan edebiyatı      
  C) Tasavvuf edebiyatı    D) Batı edebiyatı       
                          

 20. Cevap: A Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, halk tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dille yazılmış olup, halk edebiyatı türünde yer alır.



 21. Yunus Emre'nin eserleri hangi dönemde yazılmıştır?

  A) Tanzimat Dönemi      B) Cumhuriyet Dönemi   
  C) Selçuklu Dönemi      D) Osmanlı Dönemi      
                         

 22. Cevap: D Açıklama:

  Yunus Emre, 13. yüzyılda yaşamış bir Türk mutasavvıf ve şairdir. Eserleri, Osmanlı Dönemi'nde yazılmıştır.



 23. Yunus Emre'nin şiirleri hangi dilde yazılmıştır?

  A) Arapça    B) Farsça    C) Türkçe    D) Latince    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Yunus Emre'nin şiirleri Türkçe yazılmıştır. O, Anadolu'da yaşayan Türk halkının dilini kullanarak şiirler yazmış ve bu şiirlerle Türk edebiyatının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.



 25. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri Türk kültürüne nasıl katkıda bulunmuştur?

  A) İslam'ı Türk kültürüne uyumlu hale getirmiştir.
  B) Türk kültürünü İslam'a uyumlu hale getirmiştir.
  C) Türk kültürünü yok etmiştir.
  D) İslam'ı yok etmiştir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, İslam'ı Türk kültürüne uyumlu hale getirmiştir. O, İslam'ın temel prensiplerini Türk gelenekleri ve görenekleriyle uyumlu bir şekilde yorumlayarak Türk halkının İslam'ı daha kolay benimsemesini sağlamıştır.



 27. Karacaoğlan'ın eserlerinde en çok işlediği tema hangisidir?

  A) Doğa sevgisi            B) Dinî inançlar          
  C) Savaş ve kahramanlık    D) Sosyal adalet          
                            

 28. Cevap: A Açıklama:

  Karacaoğlan'ın eserlerinde aşk, sevgi, tabiat, özgürlük, adalet ve halkın günlük yaşamı gibi temalar işlenmektedir. Ancak, onun eserlerinde en çok işlediği tema doğa sevgisidir.



 29. Âşık edebiyatının özellikleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Duygusallık ve içtenlik
  B) Karmaşık dil ve üslup
  C) Toplumsal temaların işlenmesi
  D) Ahenkli ve ritmik yapı

 30. Cevap: B Açıklama:

  Âşık edebiyatı, duyguların açıkça ifade edildiği ve içten bir dille söylenen şiirlerle karakterizedir. Şair, kendi duygularını samimi bir biçimde ifade eder. Âşık edebiyatında kullanılan dil, genellikle halkın anlayabileceği bir dildir. Karmaşık dil ve üslup, âşık edebiyatının özellikleri arasında yer almaz.



 31. Âşık Veysel halk şiirini nasıl yaşatmayı amaçlamıştır?

  A) Geleneksel halk şiiri üslubunu sürdürerek Türk kültürünün köklerine vurgu yapmıştır.
  B) Popüler müzik türlerinin geçmişte kalan diğer müzik türleri ile birleştirilmesi gerektiğini savunmuştur.
  C) Halk şairlerinin eserlerini günümüz müziği ritmleri ile yeniden yorumlamıştır.
  D) Halk şiirini terk ederek, modern şiir türlerine yönelmiştir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Âşık Veysel, eserlerinde geleneksel halk şiiri üslubunu sürdürmüş ve bu geleneği devam ettirmiştir. Koşma, türkü, destan gibi halk şiiri türlerini kullanarak Türk kültürünün köklü geçmişine göndermelerde bulunmuştur.



 33. Âşık Veysel, eserlerinde hangi evrensel temaları işlemiştir?

  A) İnsanlık, ahlak, adalet, sevgi gibi temalar.
  B) Geçmişte yaşanmış savaşların sebep olduğu acılar ve insanın savaşlara karşı çıkması gerektiği.
  C) Doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği.
  D) Ülkemizin diğer ülkelerle olan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin ülkemize olan etkileri.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Âşık Veysel, eserlerinde insanlık, ahlak, adalet, sevgi gibi evrensel temalarla sadece Türk kültürüne değil, tüm insanlığa seslenmiştir.



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 Detayları

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test



Ayrıca 5.sınıf kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Kültürün unsurlarını ve bunların işlevlerini anlamak.

Kültürel unsurlar arasındaki etkileşimin önemini kavramak.

Kültürel mirasın korunmasının önemini kavramak.

Kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının neden önemli olduğunu açıklayabilme.

Kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının bir toplumun kimliğinin şekillenmesinde neden önemli olduğunu açıklayabilme.

Öğrencilerin dinin toplum üzerindeki etkilerini anlaması ve dinin medeniyetin sosyal yapısını şekillendirmedeki rolünü kavraması.

Öğrencilerin hukukun üstünlüğünün önemini kavraması ve hukukun toplumdaki düzen ve güvenliği sağlamada oynadığı rolü anlaması.

Öğrenciler, kültür ve medeniyet kavramlarının anlamlarını ve aralarındaki temel farkı anlarlar.

Öğrenciler, kültür ve medeniyetin bir toplumun gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini anlarlar.

Öğrenciler, Yunus Emre'nin eserlerinin hangi tür edebiyata ait olduğunu anlayabilirler.

Öğrenciler, Yunus Emre'nin eserlerinin hangi dönemde yazıldığını anlayabilirler.

Yunus Emre'nin şiirlerinin dilini anlamak.

Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin Türk kültürüne olan katkısını anlamak.

Öğrenciler, Karacaoğlan'ın eserlerinde en çok işlediği temayı belirleyebilirler.

Öğrenciler, âşık edebiyatının özelliklerini belirleyebilirler.

Geleneksel sanatlarımızı ve kültürümüzü koruyabilme ve yaşatabilme.

Evrensel değerleri tanıtabilme ve bu değerlerin önemini kavrayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.