5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini açıklayınız.


 2. Cevap: Kültürel miras, bir toplumun kimliğini, tarihini, değerlerini, dilini ve sanatını içerir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, toplumun kimliğini ve bütünlüğünü korumak, tarih bilincini oluşturmak, toplumsal bağları güçlendirmek, sanat ve yaratıcılığın devamını sağlamak, dili korumak ve turizm ve ekonomik potansiyeli artırmak için önemlidir. Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun geçmişinin ve kimliğinin bir parçasıdır. Bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, toplumun kültürünün canlı kalmasını ve gelecekte de var olmaya devam etmesini sağlar. Kültürel mirasın korunması, aynı zamanda farklı kültürler arasındaki saygıyı ve hoşgörüyü teşvik eder. 3. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında hangi unsurlar etkilidir?


 4. Cevap: Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında etkili olan unsurlar şunlardır: * Devletin ve diğer kurumların desteği * Toplumun bilinçlenmesi ve katılımı * Eğitim ve öğretim sisteminin rolü * Müze, arşiv ve kütüphanelerin varlığı * Kültürel mirasın belgelenmesi ve envanterinin çıkarılması Açıklama:

  Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, sadece devletin veya diğer kurumların görevi değildir. Toplumun da bu konuda bilinçlenmesi ve katılımı önemlidir. Eğitim ve öğretim sisteminin de kültürel mirası koruma konusunda öğrencilere bilgi vermesi ve onları bilinçlendirmesi gerekir. Müze, arşiv ve kütüphanelerin varlığı da kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemlidir. 5. Sanat ve kültürün medeniyeti nasıl yansıttığını üç örnek ile açıklayınız.


 6. Cevap: - Sanat, bir medeniyetin estetik yönünü ifade eder. Edebiyat, müzik, resim, tiyatro gibi sanat dalları, toplumun duygusal, estetik ve kültürel zenginliğini yansıtır. - Sanat, kültürel kimliğin inşasına katkıda bulunur. Sanat eserleri, bir toplumun tarihini, değerlerini ve yaşam tarzını yansıtarak toplumsal kimliğin oluşumuna katkıda bulunur. - Sanat, inovasyon ve değişimi teşvik eder. Sanat eserleri, toplumun düşünsel evrimini yansıtarak medeniyetin gelişimine katkıda bulunur. Açıklama:

  Sanat ve kültür, medeniyetin önemli unsurlarıdır ve toplumun kimliğini, değerlerini ve estetik algısını şekillendirir. Sanat eserleri, bir medeniyetin estetik yönünü ifade eder ve duygusal, estetik ve kültürel zenginliğini yansıtır. Ayrıca, sanat toplumsal kimliğin inşasına katkıda bulunur ve toplumun tarihini, değerlerini ve yaşam tarzını yansıtır. 7. Sanat ve kültürün medeniyetin sürekliliğini ve gelişimini nasıl etkilediğini üç örnek ile açıklayınız.


 8. Cevap: - Sanat ve kültür, medeniyetin sürekliliğini sağlar. Geleneksel sanatlar, el sanatları ve kültürel miras, bir medeniyetin geçmişini ve şimdiki zamanını birbirine bağlar ve medeniyetin sürekliliğini sağlar. - Sanat ve kültür, medeniyetin gelişimine katkıda bulunur. Sanatsal ve kültürel etkinlikler, insanların yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirir, böylece medeniyetin gelişimine katkıda bulunur. - Sanat ve kültür, farklı kültürler arasında iletişimi ve anlayışı artırır. Sanatsal ve kültürel etkinlikler, farklı kültürlerden insanların bir araya gelmesini ve birbirlerini tanımasını sağlar, böylece farklı kültürler arasında iletişimi ve anlayışı artırır. Açıklama:

  Sanat ve kültür, medeniyetin sürekliliğini ve gelişimini etkileyen önemli unsurlardır. Sanat eserleri ve kültürel miras, bir medeniyetin geçmişini ve şimdiki zamanını birbirine bağlayarak medeniyetin sürekliliğini sağlar. Ayrıca, sanat ve kültür insanların yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirerek medeniyetin gelişimine katkıda bulunur. 9. Yunus Emre'nin divan edebiyatına karşı çıkışının nedenleri nelerdir?


 10. Cevap: - Divan edebiyatının elit kesimin kullandığı karmaşık ve ağır bir dille yazılması - Divan edebiyatının halk arasında pek rağbet görmemesi - Yunus Emre'nin halkın anlayabileceği bir dilde eserler vermek istemesi Açıklama:

  Yunus Emre, divan edebiyatının soyut ve alegorik yapısına karşılık, somut, içten ve halkın anladığı bir dille yazmayı tercih etmiştir. Böylece, Yunus Emre'nin dil tercihi halk edebiyatının gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. 11. Yunus Emre'nin eserlerindeki dil ve ifade zenginliğinin özellikleri nelerdir?


 12. Cevap: - Sade ve etkileyici bir dil kullanması - Halk arasında anlaşılır bir dilde yazması - Türkçenin gelişimine katkı sağlaması Açıklama:

  Yunus Emre, divan edebiyatının ağır ve süslü dilinden uzaklaşarak, halkın günlük konuşma dilini tercih etmiştir. Bu, eserlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamış ve halk arasında büyük bir etki yaratmıştır. 13. Yunus Emre'nin eğitim ve ilim anlayışı eserlerine nasıl yansımıştır?


 14. Cevap: Evrensel bilgelik ve ahlaki değerlere vurgu yaparak, eğitime ve bilgiye saygı göstererek, halkın anlayabileceği bir dil kullanarak, eğitimde pratik bilgiye yer vererek ve tasavvuf ve İslam ahlakını öne çıkararak. Açıklama:

  Yunus Emre'nin eğitim ve ilim anlayışı, eserlerinde bilgiye ve ahlaki değerlere verdiği önemle belirgindir. Onun şiirleri, insanların bilgi edinmelerini, ahlaki değerlerini geliştirmelerini ve daha iyi insanlar olmaları için çaba göstermelerini teşvik eder. 15. Yunus Emre'nin eserleri Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ve medeniyet kurmalarındaki katkılarına nasıl katkıda bulunmuştur?


 16. Cevap: Hoşgörü ve birlik mesajları vererek, evrensel insanlık değerlerini öne çıkararak, Türkçenin gelişimine katkıda bulunarak ve tasavvuf ve İslam ahlakını yayarak. Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserleri, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ve yeni bir medeniyet kurmaları sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Onun şiirleri, hoşgörü, birlik ve evrensel insanlık değerlerini vurgulayarak, farklı etnik grupların bir arada uyumlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmuştur. Ayrıca, Yunus Emre'nin eserleri, Türkçenin gelişimine katkıda bulunarak ve tasavvuf ve İslam ahlakını yayarak, Türklerin Anadolu'da yeni bir medeniyet kurmalarına temel oluşturmuştur. 17. Akşemseddin'in eğitim ve bilim alanındaki rolü hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: Akşemseddin, Osmanlı'nın ilk medresesini kurmuş ve bu medrese Osmanlı'da eğitim ve bilim alanındaki ilerlemenin temelini atmıştır. Ayrıca, Sultan II. Mehmed'e eğitim vererek onun dönemindeki birçok reforma öncülük etmiştir. Açıklama:

  Akşemseddin'in eğitim ve bilim alanındaki katkıları, Osmanlı'nın eğitim sisteminin gelişmesine ve bilimsel çalışmaların yapılmasına öncülük etmiştir. Bu katkılar, Osmanlı'nın ilerleyen dönemlerde bilim ve teknolojide önemli adımlar atmasını sağlamıştır. 19. Karacaoğlan'ın şiirlerindeki toplumsal eleştiri örneklerinden üç tane veriniz.


 20. Cevap: - "Zalimlerin zulmü artmış, fakirler ezilmektedir." - "Adaletsizlik her yerde, hak yiyenler el üstünde tutulmaktadır." - "Din adamları halkı sömürüyor, dünyalık peşinde koşuyorlar." Açıklama:

  Karacaoğlan'ın şiirlerindeki toplumsal eleştiri örnekleri, o dönemdeki sosyal meseleleri ve halkın içinde bulunduğu zorlukları yansıtır. Bu örnekler, Türk halkının içinde bulunduğu sorunlara dikkat çekerken aynı zamanda toplumsal adalet ve eşitlik gibi değerlerin önemini vurgular. 21. Âşık Veysel'in Türk folkloruna yaptığı katkılar nelerdir?


 22. Cevap: - Âşık Veysel, Türk halk şiiri geleneğini sürdürmüş ve kendi türkülerini bu zengin mirası devralarak oluşturmuştur. - Böylece, halk şiiri geleneğini yeni nesillere taşıyarak yaşatmıştır. - Âşık Veysel'in eserleri, Türk halk kültürünü ve yaşam biçimini detaylı bir şekilde inceler. Türk geleneklerini, yaşam tarzını, ahlaki değerleri ve manevi unsurları işleyerek halkın bu değerleri koruma ve yaşatma bilincini güçlendirir. Açıklama:

  Âşık Veysel, Türk folklorunun önemli bir temsilcisidir. Onun eserleri, Türk kültürünün ve folklorunun önemli bir parçasıdır. 23. Âşık Veysel'in Türk gelenek ve göreneklerine olan bağlılığını gösteren üç örnek verin.


 24. Cevap: - Âşık Veysel, şiirlerinde ve türkülerinde Türk gelenek ve göreneklerine sıklıkla yer vermiştir. - O, Türk kültürünün önemli bir parçası olan bayramlara ve özel günlere büyük önem verirdi. -Âşık Veysel, Türk halkının değerlerini yansıtan bir yaşam tarzı sürdürmüştür. Açıklama:

  Âşık Veysel, Türk gelenek ve göreneklerine bağlı bir kişiliğe sahipti. Onun eserleri, bu gelenek ve göreneklerin önemini ve değerini vurgular. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) 1. Kültürel miras, bir toplumun geçmişten gelen değerlerini, geleneklerini ve sanat eserlerini kapsar.
  (.....) 2. Kültürel mirasa sahip çıkmak, o mirasın korunmasını ve sürdürülmesini sağlar.
  (.....) 3. Kültürel mirasın farkında olma, toplumun geçmişten gelen değerlerini ve tarihini kavramasına yardımcı olur.
  (.....) 4. Kültürel miras, toplumun kimliğini ve tarihini belirler.
  (.....) 5. Kültürel mirasın korunması, toplumların varlıklarını koruma rolü oynar.
  (.....) 6. Kültürel miras, toplumsal bağlılığı ve birliği artırır.
  (.....) 7. Kültürel miras, bireyin gelişimi için önemlidir.
  (.....) 8. Kültürel miras, toplumun ilerlemesini destekler.
  (.....) 9. Kültürel miras, turizmi artırarak ekonomiye katkı sağlar.
  (.....) 10. Kültürel miras, toplumların çeşitliliğini korur ve hoşgörüyü teşvik eder.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Kültürel miras, bir toplumun geçmişten gelen değerlerini, geleneklerini ve sanat eserlerini kapsar. 2. Kültürel mirasa sahip çıkmak, o mirasın korunmasını ve sürdürülmesini sağlar. 3. Kültürel mirasın farkında olma, toplumun geçmişten gelen değerlerini ve tarihini kavramasına yardımcı olur. 4. Kültürel miras, toplumun kimliğini ve tarihini belirler. 5. Kültürel mirasın korunması, toplumların varlıklarını koruma rolü oynar. 6. Kültürel miras, toplumsal bağlılığı ve birliği artırır. 7. Kültürel miras, bireyin gelişimi için önemlidir. 8. Kültürel miras, toplumun ilerlemesini destekler. 9. Kültürel miras, turizmi artırarak ekonomiye katkı sağlar. 10. Kültürel miras, toplumların çeşitliliğini korur ve hoşgörüyü teşvik eder. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Kültür, bir toplumun değerleri, inançları, normları, sanatı, gelenekleri, dil ve yaşam tarzını içeren geniş bir kavramdır.
  2. (.....) Medeniyet, kültürün daha geniş bir çerçevesini kapsar ve bir toplumun bilgi, teknoloji, sanat, ekonomi ve sosyal düzenindeki gelişmişliğini ifade eder.
  3. (.....) Kültür ve medeniyet, birbirinden bağımsız kavramlardır.
  4. (.....) Kültür, zaman içinde değişmez ve sabit kalır.
  5. (....) Medeniyet, kültüre göre daha dar bir kavramdır.
  6. (.....) Medeniyet, bir toplumun maddi ve manevi birikimidir.
  7. (.....) Kültür, bir toplumun ruhunu ve kimliğini yansıtır.
  8. (.....) Medeniyet, bir toplumun ilerleme ve uygarlık düzeyini gösterir.
  9. (.....) Kültür ve medeniyet, karşılıklı olarak etkileşim halindedir.
  10. (.....) Her medeniyetin kendine özgü bir kültürü vardır.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  - Kültür, bir toplumun değerleri, inançları, normları, sanatı, gelenekleri, dil ve yaşam tarzını içeren geniş bir kavramdır. Medeniyet ise, kültürün daha geniş bir çerçevesini kapsar ve bir toplumun bilgi, teknoloji, sanat, ekonomi ve sosyal düzenindeki gelişmişliğini ifade eder. Dolayısıyla, kültür ve medeniyet birbirinden bağımsız kavramlar değildir ve karşılıklı olarak etkileşim halindedir. - Kültür, zaman içinde değişir ve evrim geçirir. Teknolojik ilerleme, göç, iletişim gibi etkenler kültürü etkiler. Ancak medeniyet, kültürden daha uzun ömürlüdür ve daha yavaş değişir. - Medeniyet, bir toplumun maddi ve manevi birikimidir. Kültür ise, bir toplumun ruhunu ve kimliğini yansıtır. Dolayısıyla, medeniyet ve kültür birbirini tamamlayan iki kavramdır. - Her medeniyetin kendine özgü bir kültürü vardır. Ancak farklı medeniyetler arasında da kültür alışverişi olabilir. Bu sayede, kültür ve medeniyet, sürekli olarak birbirlerini zenginleştirir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 5.sınıf kültür ve medeniyetimiz 2.dönem 1.sınav klasik türde müfredata uygun olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin kültürel mirasın korunmasının önemini anlamalarını ve bu mirasın korunması için neler yapılabileceğini düşünmelerini sağlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında etkili olan unsurları anlamalarını ve bu unsurların önemini kavramalarını sağlamaktadır.

Sanat ve kültürün medeniyeti nasıl yansıttığını ve bu yansımaların medeniyetin sosyal ve kültürel yapısına nasıl katkıda bulunduğunu anlayabilmek.

Sanat ve kültürün medeniyetin sürekliliğini ve gelişimini nasıl etkilediğini ve bu etkileşimlerin medeniyetin sosyal ve kültürel yapısına nasıl yansıdığını anlayabilmek.

- Öğrenciler, Yunus Emre'nin divan edebiyatına karşı çıkışının nedenlerini anlayabileceklerdir. - Öğrenciler, Yunus Emre'nin halk edebiyatının gelişimine olan katkılarını anlayabileceklerdir.

- Öğrenciler, Yunus Emre'nin dil ve ifade zenginliğinin özelliklerini anlayabileceklerdir. - Öğrenciler, Yunus Emre'nin Türkçenin gelişimine olan katkılarını anlayabileceklerdir.

Yunus Emre'nin eğitim ve ilim anlayışının farkında olmak, öğrencilerin bilgi ve eğitimin önemini anlamalarına, ahlaki değerlerini geliştirmelerine ve daha iyi insanlar olma çabasında bulunmalarına yardımcı olur.

Yunus Emre'nin eserlerinin Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ve medeniyet kurmalarındaki katkılarına ilişkin bilginin farkında olmak, öğrencilerin Türk tarihinin ve kültürünün gelişimini daha iyi anlamalarına ve bu mirasa sahip çıkma bilincini geliştirmelerine yardımcı olur.

Akşemseddin'in eğitim ve bilim alanındaki rolünü ve katkılarını öğrenmek.

Karacaoğlan'ın şiirlerindeki toplumsal eleştiri örneklerini öğrenmek ve bu örneklerin önemini anlamak.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in Türk folkloruna yaptığı katkılarını ve onun eserlerinin önemini anlayabilirler.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in Türk gelenek ve göreneklerine olan bağlılığını anlayabilirler.

1. Öğrenciler, kültürel mirasın ne olduğunu ve hangi unsurları içerdiğini öğrenirler. 2. Öğrenciler, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini kavrarlar. 3. Öğrenciler, kültürel mirasın farkında olmanın toplumun geçmişten gelen değerlerini ve tarihini kavramasına yardımcı olduğunu anlarlar. 4. Öğrenciler, kültürel mirasın toplumun kimliğini ve tarihini belirlediğini öğrenirler. 5. Öğrenciler, kültürel mirasın korunmasının toplumların varlıklarını koruma rolü oynadığını anlarlar. 6. Öğrenciler, kültürel mirasın toplumsal bağlılığı ve birliği artırdığını kavrarlar. 7. Öğrenciler, kültürel mirasın bireyin gelişimi için önemli olduğunu anlarlar. 8. Öğrenciler, kültürel mirasın toplumun ilerlemesini desteklediğini öğrenirler. 9. Öğrenciler, kültürel mirasın turizmi artırarak ekonomiye katkı sağladığını kavrarlar. 10. Öğrenciler, kültürel mirasın toplumların çeşitliliğini koruduğunu ve hoşgörüyü teşvik ettiğini öğrenirler.

- Bu sorular, öğrencilerin kültür ve medeniyet kavramlarını anlamalarına ve bu iki kavram arasındaki farkları ayırt etmelerine yardımcı olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimiz 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.