2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır.



 2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Deniz seviyelerindeki yükselme aşağıdakilerden hangi sorunlara yol açabilir?

  A) Su döngüsünün iyileşmesi
  B) Kıyı bölgelerinde nüfus artışı
  C) Deniz canlılarının çeşitlenmesi
  D) Kıyı akiferlerinin iyileşmesi
  E) Kıyı bölgelerindeki klimatik-hidrolojik afet riskinin azalması

 2. Cevap: B Açıklama:

  Deniz seviyelerinin yükselmesi, kıyı bölgelerindeki nüfus artışına ve klimatik-hidrolojik afet riskinin artmasına yol açabilir.



 3. İklim değişikliği ile ilgili olarak "sıfır karbon" veya "düşük karbon" politikalarının etkisi nedir?

  A) Ülke ekonomilerinin iyileşmesi
  B) Benzinli ve dizel araçların trafiğe çıkmasının teşviki
  C) Fosil yakıt kullanımının artması
  D) Elektrikli otomobil teknolojilerinin azalması
  E) Sosyal yapı üzerinde olumsuz etkiler

 4. Cevap: D Açıklama:

  "Sıfır karbon" veya "düşük karbon" politikaları elektrikli araç teknolojilerine yatırım yapmayı teşvik eder.



 5. Montreal Protokolü'nün amacı nedir?

  A) Ormanları korumak
  B) İklim değişikliği ile mücadeleyi teşvik etmek
  C) Sera gazı emisyonlarını artırmak
  D) Ozon tabakasını seyrelten maddelerin kontrolünü sağlamak
  E) Çölleşmeyi önlemek

 6. Cevap: D Açıklama:

  Montreal Protokolü, ozon tabakasını koruma amaçlıdır ve ozon tabakasını seyrelten maddelerin üretimini ve kullanımını sınırlar.



 7. Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ne yapar?

  A) Tarım politikalarını belirler
  B) İklim değişikliği konusunda uluslararası anlaşmaları hazırlar
  C) İklim değişikliği üzerine bilimsel araştırmaları değerlendirir ve raporlar sunar
  D) Orman yangınlarını kontrol eder
  E) Çevresel su kirliliğiyle mücadele eder

 8. Cevap: C Açıklama:

  IPCC, iklim değişikliği konusunda dünya çapında bilimsel değerlendirmeler yapar ve raporlar sunar.



 9. Küresel sıcaklık artışının Sanayi Devrimi öncesinde olduğu gibi 2°C ile sınırlanması neden önemlidir?

  A) Tarım verimliliğini artırır.
  B) Deniz seviyelerinin yükselmesini önler.
  C) Ekosistemlerin dengesini korur.
  D) İnsan sağlığını tehdit eder.
  E) Orman yangınlarını artırır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sıcaklık artışının sınırlanması, çeşitli ekosistemlerin dengesini korur ve biyoçeşitliliği destekler.



 11. Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması arasındaki temel fark nedir?

  A) Kyoto Protokolü, sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeyi hedeflerken, Paris Anlaşması bunu zorunlu tutmaz.
  B) Kyoto Protokolü, sadece gelişmiş ülkeleri bağlar, Paris Anlaşması ise tüm ülkeleri kapsar.
  C) Kyoto Protokolü, 2016 yılında yürürlükten kalkmıştır, Paris Anlaşması ise hâlâ yürürlüktedir.
  D) Kyoto Protokolü, sadece 5 yıllık taahhüt dönemleri içerirken, Paris Anlaşması uzun vadeli taahhütleri içerir.
  E) Kyoto Protokolü, sera gazı emisyonlarını artırmayı teşvik eder, Paris Anlaşması ise bunu yasaklar.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Kyoto Protokolü, yükümlülükleri sadece gelişmiş ülkelere yüklerken, Paris Anlaşması tüm ülkeleri kapsar.



 13. İmece kültürü nedir ve neden kırsal kesimde özellikle önemlidir?

  A) İmece, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli finansal kaynakları sağlar.
  B) İmece, kırsal kesimde toplumsal sorunların çözümü için insanların bir araya gelmesini teşvik eder.
  C) İmece, teknolojik gelişmelerin yaşandığı şehirlerde daha yaygın bir uygulamadır.
  D) İmece, şehirlerdeki büyük şirketlerin karlarını artırmak için kullanılır.
  E) İmece, ekonomik faaliyetlerin önemli bir parçasıdır ancak kültürel değildir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  İmece, kırsal toplulukların dayanışma ile toplumsal meselelerini çözmelerini teşvik eden bir kültürel uygulamadır.



 15. Teknolojik gelişmeler ekonomik faaliyetleri nasıl etkiler?

  A) Teknolojik gelişmeler, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine neden olmaz.
  B) Teknoloji, ekonomik faaliyetlerin maliyetlerini artırır ve verimliliği azaltır.
  C) Teknoloji, ulaşım, iletişim, ticaret ve sağlık gibi faaliyetleri geliştirir ve verimliliği artırır.
  D) Teknoloji, ekonomik faaliyetlerin sosyal ve kültürel etkilerini azaltır.
  E) Teknolojik gelişmeler yalnızca kırsal kesimde etkilidir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, ekonomik faaliyetlerin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.



 17. Tokyo'da 1895 ile 2021 yılları arasında hangi değişiklikler öne çıkmıştır?

  A) Şehrin nüfusu azalmış ve kırsal kesim nüfusu artmıştır.
  B) Kent nüfusu sürekli olarak azalmıştır.
  C) Nüfus artışı, Tokyo'da kent nüfusunun önemli ölçüde artmasına yol açmıştır.
  D) Kırsal nüfus kent nüfusundan daha hızlı artmıştır.
  E) Tokyo'nun nüfusu 1895'ten 2021'e kadar değişmemiştir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Tokyo'da kent nüfusu sürekli olarak artmış ve kentleşme süreci hızlanmıştır.



 19. Sanayi Devrimi'nin şehirlerde etkileri neler olmuştur?

  A) Sanayi Devrimi, şehirlerdeki nüfusu azaltmıştır.
  B) Sanayi Devrimi, şehirlerin yapısını ve işlevini değiştirmemiştir.
  C) Sanayi Devrimi, küçük tezgâhlardaki üretimi artırmıştır.
  D) Sanayi Devrimi, büyük fabrikaların inşası ve hızlı kentleşmeye yol açmıştır.
  E) Sanayi Devrimi, şehirlerdeki eğitim sistemini olumsuz etkilememiştir.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Sanayi Devrimi, büyük fabrikaların kurulmasına ve hızlı kentleşmeye yol açmıştır.



 21. Göçün neden olduğu şehirleşmeyle ortaya çıkan sorunlardan bazıları nelerdir?

  A) Altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve işsizlik oranlarının düşürülmesi.
  B) Çevre kirliliği, plansız yerleşme, kültürel çatışma ve asayiş sorunları.
  C) Sadece eğitim imkânlarındaki eksiklikler ve plansız yerleşme.
  D) Sanayi şehirlerinin önceden köyler olduğu.
  E) Yüksek gelir seviyesi ve toplumsal refahın artması.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Şehirleşme süreci sırasında çevre kirliliği, plansız yerleşme, kültürel çatışmalar ve asayiş sorunları gibi sorunlar ortaya çıkabilir.



 23. Belirtilen yıllar dikkate alındığında ülkelerin 2020'deki nüfus sıralamalarının 2100 yılında değişeceği öngörülmektedir. Sizce bu durumun nedenleri neler olabilir?

  A) İklim değişikliklerinin etkisiyle nüfusun dağılımı değişecek.
  B) Nüfus artış hızlarında ülkeler arasındaki farklar sebebiyle sıralamalar değişebilir.
  C) Doğal afetlerin sıkça yaşandığı bölgelerde nüfus hızla azalacak.
  D) Ülkeler arası göç hareketleri, nüfus sıralamalarını etkileyecek.
  E) Eğitim seviyesi yüksek ülkelerde doğum oranları daha düşük olacak.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Nüfus sıralamalarının değişmesinin temel nedeni, ülkeler arasındaki nüfus artış hızlarının farklı olmasıdır. Bazı ülkeler hızla nüfuslarını artırırken diğerleri daha yavaş bir büyüme gösterir. Bu farklı büyüme hızları, nüfus sıralamalarının zaman içinde değişmesine yol açar.



 25. Eğitimde teknolojinin kullanımının yaygınlaşması neden önemlidir?

  A) Teknoloji, eğitimi daha pahalı hâle getirir.
  B) Öğrencilerin bilgiye erişimini sınırlar.
  C) Teknoloji, öğrenmeyi kolaylaştırır ve eğitim kalitesini artırabilir.
  D) Teknoloji, öğrencilere yeterince rehberlik sağlayamaz.
  E) Teknoloji, okulların fiziksel altyapısına fazladan yük getirir.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Teknolojinin eğitimde kullanılması, öğrencilere daha fazla kaynak ve öğrenme fırsatı sunabilir. Dijital kaynaklar, öğrencilere interaktif öğrenme deneyimleri sunarak konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.



 27. Endüstri 4.0 ve dijital teknolojilerin ekonomiye etkileri dikkate alındığında, ülkelerin neden teknolojik altyapraya yatırım yapması gerekebilir?

  A) Teknolojik altyapra, işsizliği artırır.
  B) Teknolojik altyapra, enerji sarfiyatını artırır.
  C) Teknolojik altyapra, sürdürülebilirliği olumsuz etkiler.
  D) Teknolojik altyapra, üretim kapasitesini artırabilir.
  E) Teknolojik altyapra, geleneksel üretim yöntemlerini destekler.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Teknolojik altyapının geliştirilmesi, üretim süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirebilir, bu da üretim kapasitesini artırabilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir.



 29. TÜİK tarafından yapılan bölge sınıflandırmasının "Düzey 2" grubuna ait istatistiki bölgeler nasıl belirlenir?

  A) Ekonomik ve sosyokültürel benzerliklere göre
  B) Coğrafi uzaklığa göre
  C) Alfabetik sıraya göre
  D) Nüfus yoğunluğuna göre
  E) İklim özelliklerine göre

 30. Cevap: A Açıklama:

  "Düzey 2" grubuna ait istatistiki bölgeler, ekonomik, sosyal ve coğrafi benzerlikler dikkate alınarak belirlenir.



 31. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti bölgeleri örneklerinden biri değildir?

  A) Karayolları Genel Müdürlüğü
  B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  C) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
  D) Millî Eğitim Bakanlığı
  E) Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

 32. Cevap: D Açıklama:

  Millî Eğitim Bakanlığı bir kamu hizmeti bölgesi değildir.



 33. KOP Bölge Kalkınma Programı'nda belirtilen temel amaçlar nelerdir?






 34. Cevap: KOP Bölge Kalkınma Programı'nda belirtilen temel amaçlar nelerdir?ölge Kalkınma Programı'nda belirtilen temel amaçlar nelerdir? Açıklama:

  KOP Bölge Kalkınma Programı'nda belirtilen temel amaçlar nelerdir? Cevap: KOP Bölge Kalkınma Programı'nın temel amaçları 2021-2023 döneminde şunlardır: Tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma. Et-balık ve arı ürünlerinde katma değerin artırılması. Kırsal nüfusun gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi. Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi. Sanayi, girişimcilik ve AR-GE'nin desteklenmesi. Açıklama 3: KOP Bölge Kalkınma Programı, bu temel amaçlar doğrultusunda projeler ve çalışmalar yürüterek bölgenin ekonomik, sosyal ve tarımsal potansiyelini artırmayı hedeflemektedir. Kalkınma Programı'nda belirtilen temel amaçlar nelerdir? Cevap: KOP Bölge Kalkınma Programı'nın temel amaçları 2021-2023 döneminde şunlardır: Tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma. Et-balık ve arı ürünlerinde katma değerin artırılması. Kırsal nüfusun gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi. Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi. Sanayi, girişimcilik ve AR-GE'nin desteklenmesi. Açıklama 3: KOP Bölge Kalkınma Programı, bu temel amaçlar doğrultusunda projeler ve çalışmalar yürüterek bölgenin ekonomik, sosyal ve tarımsal potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.



 35. KOP Bölgesi hangi sektörlerde potansiyele sahiptir?






 36. Cevap: KOP Bölgesi özellikle tarım, hayvancılık ve tarım ürünleri işleme, balıkçılık ve turizm gibi sektörlerde büyük bir potansiyele sahiptir. Açıklama:

  Bölgenin tarım alanındaki üretim, hayvancılık, balıkçılık ve turizm gibi sektörlerde önemli potansiyeli vardır ve bu sektörlerde büyümeyi hedeflemektedir.



 37. KOP Bölge Kalkınma Programı kapsamında bölgenin gelişimine yönelik hangi altyapı çalışmaları ve projeler önerilmektedir?






 38. Cevap: KOP Bölge Kalkınma Programı kapsamında şu altyapı çalışmaları ve projeler önerilmektedir: Tarım altyapısının iyileştirilmesi. Hayvancılık ve balıkçılık tesislerinin geliştirilmesi. Tarım ürünleri işleme ve pazarlama altyapısının güçlendirilmesi. Turizm altyapısının geliştirilmesi. Sanayi bölgeleri ve AR-GE merkezlerinin kurulması. Açıklama:

  Bu projeler ve çalışmalar, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek için planlanmış altyapı iyileştirmelerini içermektedir.



 39. Hizmet sektörünün ekonomideki önemi nedir?






 40. Cevap: Hizmet sektörü, ekonomide üç ana sektörden biri olup, ürün ve hizmetlerin sunulması, işlenmesi ve pazarlanmasını içerir. İnsanlara ve diğer ekonomik faaliyetlere hizmet sağlamak esastır. Hizmet sektörü, gelişmiş ülkelerde giderek daha fazla önem kazanmıştır, çünkü sanayi ve tarım sektörlerine göre daha hızlı büyümüştür. Açıklama:

  Hizmet sektörü, insanların günlük yaşamlarının birçok yönünü etkiler. Örneğin, sağlık, eğitim, ticaret, ulaşım, bankacılık, turizm gibi alanlarda hizmetler sunar. Gelişmiş ülkelerde GSYH'nin büyük bir bölümünü oluşturur ve istihdama önemli katkı sağlar.



 41. Türkiye'de turizmin ekonomik kalkınmaya katkısı nedir?






 42. Cevap: Türkiye'de turizm sektörü, ekonomik kalkınmaya önemli bir katkı sağlar. Ülke, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile turistler için cazip bir destinasyon olarak kabul edilir. Turizm, döviz girdisi yaratır, istihdam sağlar, işsizliği azaltır ve hizmet sektörünün büyümesine katkıda bulunur. Açıklama:

  Türkiye, özellikle son yıllarda turizm sektöründe büyük gelişmeler kaydetmiştir. Sahip olduğu güzel kumsallar, tarihi mekanlar, dağlar ve özgün kültürü, turistlerin ilgisini çeker. Bu, ülkenin döviz rezervlerini artırır ve ekonomik büyümeyi teşvik eder.



 43. Hizmet sektöründeki değişimin ekonomik kalkınmaya etkisi nedir?






 44. Cevap: Hizmet sektöründeki değişim, ekonomik kalkınma üzerinde önemli etkilere sahiptir. Gelişmiş bir hizmet sektörü, ülkenin GSYH'sini artırabilir, istihdamı teşvik edebilir ve yaşam kalitesini yükseltebilir. Açıklama:

  Hizmet sektöründeki büyüme, ürün ve hizmet çeşitliliğini artırır ve ekonomiyi çeşitlendirir. Aynı zamanda yeni iş fırsatları yaratır ve insanların yaşam kalitesini artıracak hizmetlere erişimlerini sağlar.



 45. Türkiye'de dış ticaretin ekonomik büyümeye etkisi nasıldır?






 46. Cevap: Türkiye'de dış ticaret, ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlar. İhracat, GSYH'yi artırır, teknolojik gelişmeyi teşvik eder ve döviz girdisi yoluyla ekonomiyi destekler. Açıklama:

  Türkiye, dış ticaret yoluyla diğer ülkelerle mal ve hizmet alışverişi yapar. Bu, ülkenin ekonomik büyümesini sürdürmesine yardımcı olur ve istihdamı artırır.



 47. Neden gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü daha fazla ön plandadır?






 48. Cevap: Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü daha fazla ön plandadır çünkü bu ülkelerde sanayi ve tarım sektörleri ile karşılaştırıldığında daha hızlı büyümüş ve teknoloji gelişimine ayak uydurmuştur. Hizmetler, yaşam kalitesini artırmak için önemli bir araçtır ve genellikle yüksek katma değer sağlarlar. Açıklama:

  Gelişmiş ülkelerde insanların temel ihtiyaçları karşılandığı için, ekonomiler daha çok hizmetlere odaklanır. Bu ülkeler, sağlık, eğitim, finans, ticaret, ulaşım, teknoloji ve turizm gibi alanlarda gelişmiş hizmetler sunarlar.



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DOĞADAKİ EKSTREM OLAYLAR
  1. DOĞADAKİ EKSTREM OLAYLAR
  2. EKONOMİ, GÖÇ VE YERLEŞME

Ayrıca 2023-2024 12.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test, klasik ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İklim değişikliği, kıyı bölgelerindeki nüfus ve afet riskini etkileyebilir.

Sıfır karbon politikaları, elektrikli araç teknolojilerinin gelişmesini destekler ve fosil yakıtların kullanımını azaltabilir.

Ozon tabakasının korunması amacıyla alınan önlemler.

IPCC'nin iklim değişikliğiyle ilgili rolü ve bilimsel değerlendirmeleri.

Sıcaklık artışının çevresel etkileri ve ekosistem koruma.

İklim değişikliği anlaşmalarının kapsamı ve farkları.

İmece kültürünün anlamı ve kırsal kesimdeki rolü.

Teknolojinin ekonomik faaliyetlere etkisi.

Kentleşme ve nüfus değişiklikleri.

Sanayi Devrimi'nin şehirlerdeki etkileri.

Şehirleşme sürecinde ortaya çıkan sorunlar.

Nüfus dinamikleri ve nüfus artış hızlarının neden olduğu değişiklikleri anlama kabiliyeti.

Teknolojinin eğitim alanında rolünü anlama kabiliyeti.

Teknolojik altyapranın ekonomik büyümeye katkısını anlama kabiliyeti.

İstatistiki bölgelerin belirlenme kriterlerini anlama kabiliyeti.

Kamu hizmeti bölgelerinin örneklerini tanıma kabiliyeti.

Bu soru, öğrencilere hizmet sektörünün ekonomideki rolünü anlamalarını ve sektörün neden önemli olduğunu düşünmelerini sağlar.

Bu soru, öğrencilere turizmin ekonomik kalkınmaya nasıl katkı sağladığını anlamalarını ve turizmin Türkiye'nin ekonomik yapısındaki rolünü değerlendirmelerini teşvik eder.

Bu soru, öğrencilere hizmet sektöründeki değişimin ekonomik kalkınmaya nasıl katkı sağlayabileceğini anlamalarını teşvik eder.

Bu soru, öğrencilere Türkiye'deki dış ticaretin ekonomik büyümeye katkısını anlamalarını ve dış ticaretin önemini değerlendirmelerini sağlar.

Bu soru, öğrencilere gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün neden daha ön planda olduğunu anlamalarını ve hizmetlerin ekonomik kalkınmadaki rolünü değerlendirmelerini sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 8 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.