2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Reform hareketlerinin sonuçlarından biri nedir?

  A) Mezhep birliğinin artması
  B) Katolik Kilisesi'nin güçlenmesi
  C) Kilise mallarının artması
  D) Din adamlarının toplum üzerindeki baskısının artması
  E) Toplumda inanç özgürlüğünün yaygınlaşması

 2. Cevap: E Açıklama:

  Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da inanç özgürlüğü daha yaygın hale gelmiştir. 3. Sekülerleşme kavramı neyi ifade eder?

  A) Din ve devletin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu
  B) Dinin insan hayatındaki rolünün arttığını
  C) Dinî öğretilere tamamen bağlı kalmanın gerektiğini
  D) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığını
  E) Dinin toplum üzerindeki baskısının arttığını

 4. Cevap: D Açıklama:

  Sekülerleşme, dinî ve devlet işlerinin ayrıştırılması sürecini ifade eder. 5. Westphalia Barışı'nın en önemli sonuçlarından biri nedir?

  A) Kilisenin güçlenmesi
  B) Kralların dini otoriteden bağımsızlığı
  C) Sömürgecilik faaliyetlerinin artışı
  D) Feodal derebeyliklerin güçlenmesi
  E) Üretim teknolojilerinin ilerlemesi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Westphalia Barışı, Avrupa'nın dini anlaşmazlıklarına son vererek kralların kilisenin vesayetinden kurtulmasını sağladı. Bu, kralların dini otoriteden bağımsız olarak yönetim yapmalarını mümkün kıldı. 7. Westphalia Barışı'nın imzalanmasıyla hangi mezheplerin eşit sayılmasına karar verildi?

  A) Katolik ve Ortodoks      B) Protestan ve Yahudi     
  C) Katolik ve Protestan     D) Hindu ve Budist         
  E) Müslüman ve Hristiyan

 8. Cevap: C Açıklama:

  Westphalia Barışı ile Katoliklik ve Protestanlık mezhepleri eşit sayıldı ve her ikisi de resmi olarak tanındı. 9. Westphalia Barışı'nın Avrupa'daki siyasi sınırların çizilmesindeki etkisi nedir?

  A) Siyasi sınırları belirsizleştirdi
  B) İmparatorlukları birleştirdi
  C) Siyasi sınırları netleştirdi
  D) Sömürgeciliği teşvik etti
  E) Derebeylikleri güçlendirdi

 10. Cevap: C Açıklama:

  Westphalia Barışı, siyasi sınırların belirlenmesinde etkili oldu ve Avrupa'daki devletlerin sınırları daha net hale geldi. 11. Avrupa'daki Coğrafi Keşifler ve sömürgecilik, Osmanlı ekonomisini nasıl etkilemiştir?

  A) Osmanlı Devleti'ne zengin topraklar kazandırmıştır.
  B) Değerli madenlerin Akdeniz üzerinden Osmanlı'ya girişi ekonomiyi güçlendirmiştir.
  C) Akçenin değerini artırmıştır.
  D) Piyasada fiyatları düşürmüş ve enflasyona yol açmıştır.
  E) Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak etkilememiştir.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Avrupa'daki Coğrafi Keşifler ve sömürgecilik, değerli madenlerin Osmanlı'ya girişini artırmış ve bu durum akçenin değer kaybetmesine ve enflasyona yol açmıştır. 13. Coğrafi Keşifler sonucu Avrupalı devletlerin zenginleşmesi Osmanlı Devleti'nde hangi sorunlara yol açmıştır?

  A) Osmanlı topraklarının genişlemesine neden olmuştur.
  B) Akçenin değerini artırmıştır.
  C) Piyasada fiyatları düşürmüş ve enflasyona yol açmıştır.
  D) Osmanlı ekonomisini güçlendirmiştir.
  E) Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak etkilememiştir.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Coğrafi Keşifler sonucu Avrupalı devletlerin zenginleşmesi, Osmanlı ekonomisinde piyasada fiyatların düşmesine ve enflasyona yol açmıştır. 15. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda ekonomik sorunları çözmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır?

  A) Tımar sisteminin yaygınlaştırılması
  B) İltizam sisteminin uygulanması
  C) Halkın vergi yükünün azaltılması
  D) Kapitülasyonların genişletilmesi
  E) Malikâne sisteminin devreye sokulması

 16. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda ekonomik sorunlarını çözmek için iltizam sistemi adı verilen bir vergi toplama yöntemini uygulamıştır. Bu sistemde, vergi kaynakları doğrudan hazineye aktarılmıştır. 17. XVII ve XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin bozulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

  A) Kapıkulu Ocağı'nın yetersizliği
  B) Celâli İsyanları'nın güçlenmesi
  C) Yeniçeri Ocağı'nın disiplinsizliği
  D) Kanuni Sultan Süleyman'ın başarısızlığı
  E) Avusturya ile yapılan barış antlaşmaları

 18. Cevap: B Açıklama:

  XVII ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin bozulmasının önemli nedenlerinden biri Celâli İsyanları'nın güçlenmesidir. Bu isyanlar, Anadolu'da halkı haraca kesmeye başlamış ve sosyal düzeni bozmıştır. 19. XVII. yüzyılda Anadolu'da görülen Celâli İsyanları'nın temel sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Tımar sisteminin bozulması
  B) Avusturya ve İran ile uzun süreli savaşlar
  C) Vergilerin halk üzerindeki yükünün hafifletilmesi
  D) Tarımsal faaliyetlerin azalması
  E) Tımarı yetmeyen veya elinden alınan sipahilerin isyana katılması

 20. Cevap: C Açıklama:

  Celâli İsyanları'nın temel sebepleri arasında, vergilerin halk üzerindeki yükünün hafifletilmesi değil, aksine vergilerin ağırlaştırılması ve adaletsiz vergi toplanması bulunmaktadır. 21. XVII ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde yaşanan isyanların temel özelliği aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

  A) İsyanlar, devlet düzenini değiştirmeyi amaçlamıştır.
  B) İsyanlar, yeniçerilerin liderliğinde gerçekleşmiştir.
  C) İsyanlar, savaş sonrası toprakların yeniden dağıtılmasıyla başlamıştır.
  D) İsyanlar, merkezi yönetimin güçlenmesini hedeflemiştir.
  E) İsyanlar, devletin ekonomik başarısızlığına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  XVII ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde yaşanan isyanlar, genellikle devlet düzenini değiştirmeyi amaçlamamış, sadece kötü devlet yönetimine karşı çıkmış ve sosyal ve ekonomik sorunlara tepki olarak ortaya çıkmıştır. 23. XVII. yüzyılda Osmanlı'da Lale Devri olarak adlandırılan dönemin hükümdarı kimdir?

  A) Sultan I. Ahmed       B) Sultan II. Mustafa   
  C) Sultan III. Selim     D) Sultan IV. Murat     
  E) Sultan III. Ahmet                             

 24. Cevap: B Açıklama:

  Lale Devri, Sultan II. Mustafa döneminde (1695-1703) yaşanmış bir dönemdir. 25. Lale Devri'nde Osmanlı toplumunda hangi değişimler yaşandı?

  A) Toplum daha dini bir yaşam tarzına döndü.
  B) Klasik Osmanlı giyim tarzı popüler hale geldi.
  C) Avrupa etkisiyle yeni ev eşyaları ve giysiler kullanılmaya başlandı.
  D) Şehirlerdeki binalar ve köşkler terk edildi.
  E) İstanbul'un nüfusu azaldı.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Lale Devri'nde Avrupa etkisiyle yeni ev eşyaları ve giysiler kullanımı popüler hale geldi. 27. Osmanlı'da ilk devlet matbaasının kurulduğu dönemde hangi önemli eserler basıldı?

  A) Halk hikayeleri               B) Padişahların biyografileri   
  C) İncil'in tercümeleri          D) Yemek tarif kitapları        
  E) Sadece ansiklopediler                                         

 28. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı'da ilk devlet matbaasında basılan önemli eserler arasında İncil'in tercümeleri de bulunmaktadır. 29. Evliya Çelebi'nin en önemli özelliklerinden biri nedir?

  A) İleri yaşlarda seyahat etmeye başlamıştır.
  B) İstanbul'da yaşamış ve seyahat etmemiştir.
  C) Gördüğü her şeyi ayrıntılı olarak incelemiştir.
  D) Sadece dini konularla ilgilenmiştir.
  E) Sadece kendi ülkesini gezmeyi tercih etmiştir.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Evliya Çelebi seyahat ettiği her yerde detaylı gözlemler yapmış ve kaydetmiştir. 31. Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" eseri hangi alanda önemli bilgiler sunar?

  A) Mutfağı ve yemek tariflerini
  B) Halk hikayelerini ve masalları
  C) Coğrafya, tarih ve kültür bilgilerini
  D) Astronomiyi ve matematik konularını
  E) Yalnızca şiirlerini içerir

 32. Cevap: C Açıklama:

  "Seyahatname," coğrafya, tarih ve kültürle ilgili bilgiler sunar. 33. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile yaptığı Pasarofça Antlaşması ile Rusya ile yaptığı Prut Antlaşması arasındaki benzerlikleri ve farkları açıklayın.


 34. Cevap: Hem Pasarofça Antlaşması hem de Prut Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin toprak kayıplarını geri almak için imzalanan antlaşmalardır. Ancak, bu antlaşmaların imza tarihleri, taraflar ve sonuçları farklıdır. Açıklama: 35. XVIII. yüzyılda Osmanlı-Rus savaşlarının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini açıklayın.


 36. Cevap: Osmanlı-Rus savaşları, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına ve toprak kayıplarına neden oldu. Aynı zamanda Osmanlı-Rus ilişkilerini etkileyerek Osmanlı Devleti'nin dış politikasını şekillendirdi. Açıklama: 37. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin iç politikasını nasıl etkileyen faktörler bulunmaktadır ve bu faktörler Osmanlı Devleti'nde ne tür değişimlere yol açmıştır?


 38. Cevap: XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin iç politikasını etkileyen faktörler arasında Rusya ve Avusturya ile savaşlar, yeniçerilerin isyanları ve padişah değişiklikleri yer almaktadır. Bu faktörler, devlet içinde güç dengesini ve yönetim tarzını etkilemiştir. Açıklama: 39. Orta Çağ'da Avrupa'da hangi dini ve siyasi kurumların etkili olduğunu açıklayın ve bu kurumların nasıl güç sahibi olduklarına dair bilgi verin.


 40. Cevap: Orta Çağ Avrupa'sında, Katolik Kilisesi önemli bir dini ve siyasi kurumdu. Kilise, büyük bir manevi otoriteye sahipti ve halkın günlük yaşamı üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Aynı zamanda krallar ve feodal derebeyleriyle yakın ilişkiler içindeydi. Kilisenin gücü, dinî törenlerin düzenlenmesi, krallara taç giydirme yetkisi, dini doktrinlerin yorumlanması ve endüljans gibi uygulamalarla sağlanıyordu. Açıklama:

  Bu soru, Orta Çağ Avrupa'sındaki dini ve siyasi yapıları anlamamızı gerektirir. Katolik Kilisesi'nin hem manevi hem de siyasi alandaki gücü, Orta Çağ Avrupa'sının temel bir özelliğiydi. Bu güç, kilisenin toplum üzerindeki etkisini ve Avrupa'da dönemin siyasi düzenini anlamamıza yardımcı olur. 41. Rönesans hareketinin ortaya çıkış nedenlerini açıklayın ve bu dönemin nasıl bir dönüşümü temsil ettiğini belirtin.


 42. Cevap: Rönesans, XV. yüzyılın sonlarından itibaren İtalya'da başlayan ve daha sonra Avrupa'ya yayılan bir kültürel hareketti. Bu dönemin nedenleri şunlar olabilir: Antik Roma ve Yunan kültürüne yeniden ilgi: Rönesans, Eski Yunan ve Roma kültürüne olan ilginin yeniden canlanmasıyla başladı. Antik eserlerin öğrenilmesi ve incelenmesi, bu dönemin temelini attı. Coğrafi Keşifler ve yeni fikirlerin yayılması: Yeni kıtaların keşfi, farklı kültürlerle teması artırdı ve bilgi alışverişini teşvik etti. Pusula gibi yeni teknolojilerin kullanımı da bilimsel keşifleri hızlandırdı. Matbaanın icadı: Johannes Gutenberg'in matbaayı icat etmesi, kitap üretimini kolaylaştırdı ve bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Rönesans, sanat, bilim ve düşünce alanlarında büyük bir dönüşümü temsil etti. Bu dönem, skolastik düşünceyi aşarak pozitif düşünceyi teşvik etti ve insan merkezli bir dünya görüşünün gelişmesine katkı sağladı. Açıklama:

  Bu soru, Rönesans'ın neden ortaya çıktığını ve ne tür değişiklikleri getirdiğini anlamamızı gerektirir. Rönesans, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve bu dönemi anlamak, kültürel ve entelektüel gelişmeleri değerlendirmemize yardımcı olur. 43. Rönesans dönemi, Katolik Kilisesi'nin fikri ve manevi otoritesi üzerinde nasıl bir etki yaptı? Bu dönemin sonuçları nelerdi?


 44. Cevap: Rönesans dönemi, Katolik Kilisesi üzerinde önemli etkiler yarattı. Bu etkiler şunlar olabilir: Kilisenin otoritesinin sarsılması: Rönesans, skolastik düşünceye karşı çıkarak bilimsel ve pozitif düşünceyi teşvik etti. Bu, kilisenin doktrinlerine meydan okuyan yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Hümanizmin yükselişi: Rönesans, insan merkezli düşünceyi teşvik etti. Hümanistler, insanın değerini vurguladılar ve kilisenin otoritesine karşı çıktılar. Reform hareketlerinin başlaması: Rönesans, Katolik Kilisesi'ne olan güvenin sarsılmasına neden oldu ve bu, Reform hareketlerinin başlamasına yol açtı. Martin Luther gibi reformistler, kilisenin uygulamalarına eleştiriler getirdiler. Eğitim ve kültürel gelişme: Rönesans, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında büyük ilerlemelerin yaşandığı bir dönemdi. Bu, Avrupa'da eğitim ve kültürel gelişmenin artmasına katkı sağladı. Rönesans'ın sonuçları, Katolik Kilisesi'nin otoritesinin azalmasına ve Avrupa'da yeni düşünce akımlarının yükselmesine neden oldu. Açıklama:

  Bu soru, Rönesans'ın Katolik Kilisesi üzerindeki etkilerini ve bu dönemin sonuçlarını değerlendirmemizi gerektirir. Kilisenin otoritesine karşı çıkan yeni düşünce akımlarının nasıl ortaya çıktığını ve kilisenin gücünün nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olur. 45. Thomas Moore'un "Ütopya" eserinde tasvir ettiği toplumsal düzeni açıklayın ve bu düzenin hangi fikirleri savunduğunu anlatın.


 46. Cevap: Thomas Moore'un "Ütopya" eserinde tasvir ettiği toplumsal düzen, bir ütopya veya ideal toplum olarak kabul edilir. Bu düzende özel mülkiyet yoktur, her şey ortaktır. Topraklar ve kaynaklar kolektif olarak paylaşılır. Eşitlik ve adalet prensipleri esastır. Ayrıca, çalışma saatleri düzenlenmiş, eğitim sistemi parasız ve zorunlu hale getirilmiş, sağlık hizmetleri devlet tarafından sunulmuştur. Moore, bu düzenle insanların daha adil, eşit ve mutlu bir toplumda yaşayabileceğini savunur. Açıklama:

  Bu soru, Thomas Moore'un "Ütopya" eserinde tasvir ettiği ideal toplum düzenini ve bu düzenin temel ilkelerini anlamamızı gerektirir. Moore'un toplum ve insan haklarına dair düşüncelerini değerlendirmemize yardımcı olur. 47. Jean-Jacques Rousseau'nun "Toplumsal Sözleşme" teorisini açıklayın ve bu teorinin toplum ve devlet anlayışı üzerineki etkilerini değerlendirin.


 48. Cevap: Jean-Jacques Rousseau'nun "Toplumsal Sözleşme" teorisi, bireylerin bir araya gelerek bir toplum sözleşmesi oluşturduğunu ve bu sözleşmeyle toplumsal düzenin temellendirildiğini savunur. Bu teori, aşağıdaki temel prensipleri içerir: Egemenlik halka aittir: Rousseau'ya göre, egemenlik halkın kolektif iradesine dayanmalıdır ve halk, toplumun yönetiminde söz sahibi olmalıdır. Ortak irade: Toplumun üyeleri, ortak irade ile toplumun çıkarlarını temsil ederler. Bu, demokratik bir yönetim anlayışını vurgular. Tabii eşitlik: Rousseau, insanların doğuştan tabii bir eşitliğe sahip olduğunu ve toplumun yapısı tarafından değiştirildiğini savunur. Bu teori, ulus-devlet anlayışını teşvik eder ve toplumun yönetiminde halkın aktif katılımını önerir. Ayrıca, insan hakları ve adalet prensipleri üzerinde önemli etkileri olmuştur. Açıklama:

  Bu soru, Jean-Jacques Rousseau'nun "Toplumsal Sözleşme" teorisini ve bu teorinin toplum ve devlet anlayışı üzerindeki etkilerini anlamamızı gerektirir. Rousseau'nun demokrasi ve insan haklarına dair düşüncelerini değerlendirmemize yardımcı olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
  1. Mustafa Kemal’in aldığı eğitimin önemini değerlendirir
  2. Mustafa Kemal’in askerî görevleri ile askerlik yeteneğini ilişkilendirir.
  3. Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kavrar.
  4. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurları değerlendirir.

Ayrıca 2023-2024 11.Sınıf tarih dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun olarak test, klasik cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Reform hareketleri, inanç özgürlüğünün önemli bir adımının atılmasına yol açmıştır.

Sekülerleşme, dinî ve devlet işlerinin ayrılmasına katkı sağlamıştır.

Westphalia Barışı, dönemin Avrupa'sında siyasi otoritenin dini otoriteden ayrılmasını sağlamış ve modern devlet anlayışının temellerini atmıştır.

Westphalia Barışı, din özgürlüğünün önemli bir adımı olarak Katolik ve Protestan mezheplerinin eşit statüde kabul edilmesini sağlamıştır.

Westphalia Barışı, siyasi sınırların belirlenmesinde önemli bir rol oynayarak modern devletlerin toprakları üzerindeki egemenliklerini tanımladı.

Bu soru, Avrupa'daki Coğrafi Keşiflerin Osmanlı ekonomisine etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler, Osmanlı ekonomisindeki iltizam sisteminin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlayacaklar.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin bozulmasının nedenlerini anlayacaklar.

Öğrenciler, Celâli İsyanları'nın nedenlerini ve sonuçlarını anlayacaklar.

Bu soru öğrencilerin Orta Çağ Avrupa'sının dini ve siyasi yapısını anlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda kilisenin dönemin gücünü nasıl kullandığını ve nasıl siyasi etkiye sahip olduğunu anlamalarını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin Rönesans'ın nedenlerini ve bu dönemin kültürel etkilerini anlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda bu dönemin Avrupa tarihindeki önemini vurgular.

Bu soru, öğrencilerin Rönesans'ın kiliseye etkilerini ve bu dönemin Avrupa tarihindeki rolünü anlamalarına yardımcı olur.

Bu soru, öğrencilerin Thomas Moore'un "Ütopya" eserindeki fikirleri ve ideal toplum anlayışını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, sosyal reform fikirleri ve toplumsal düzenin nasıl şekillenmesi gerektiği hakkında düşünmelerini teşvik eder.

Bu soru, öğrencilerin Rousseau'nun toplumsal sözleşme teorisini anlamalarına ve bu teorinin toplumsal ve siyasi düşünceye olan etkilerini değerlendirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, demokratik yönetim ve insan hakları kavramlarını vurgular.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 72 kere doğru, 54 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.