2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI CEVAPLARI

 1. 4x - 8 = 52 ise x aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) 30    B) 20    C) 15    D) 10

 2. Cevap: C

 3. 300 liranın %20'si kaç liradır?

  A) 20    B) 30    C) 60    D) 150

 4. Cevap: C

 5. 3 gr altın 360 TL ise , 5 gr altın kaç TL dir?

  A) 600     B) 500     C) 400     D) 300

 6. Cevap: A

 7. Dikdörtgenlerin iç açıları toplamı kaç derecedir?

  A) 180     B) 360         C) 540         D) 720

 8. Cevap: B

 9. açı sorusu
  Şekilde d1//d2 ise x kaç derecedir?

  A) 45        B) 50        C) 55        D) 60

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 55'tir. Şekilde d1 ve d2 doğruları paralel olarak verilmiştir. x açısını bulmamız istenmektedir. Paralel doğruların kesen transversal doğrusu üzerinde oluşan açılar arasında çeşitli ilişkiler vardır. Bu soruda, d1//d2 olduğu için alternatif iç açılar eşittir. Şekildeki x açısı, alternatif iç açılar özelliği kullanılarak d2 doğrusunun kesiştiği açı olan 55 dereceye eşittir. Dolayısıyla, doğru cevap 55'tir. Sorunun çözümünde paralel doğruların özellikleri ve açılar arasındaki ilişkiler kullanılır. 11. açı sorusu 7.sınıf
  a//b olmak üzere  x kaç derecedir?

  A) 85        B) 90        C) 95        D) 100

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 95 derecedir. Şekilde verilen durumda, a ve b paralel olduğu için, aşağıda kalan iki açı birbirine eşittir. Dolayısıyla, x açısı da 95 derecedir. 13. çember derece
  O merkezli çembere göre, m(DEF) kaç derecedir?

  A) 105        B) 100        C) 95        D) 190

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, verilen O merkezli çemberde m(DEF) yani D, E ve F noktalarının oluşturduğu merkez açının ölçüsü bulunmak istenmektedir. Verilen şekilde, D noktası çemberin merkezinde bulunuyor ve çember üzerindeki yayın ölçüsü 95 derecedir. Çünkü verilen m(DF) = 95 derece olarak belirtilmiştir. Merkez açı ve yay arasındaki ilişkiyi kullanarak, D noktasının merkez açısının ölçüsü hesaplanır: m(DEF) = 2 * m(DF) = 2 * 95 = 190 derece. Bu durumda, m(DEF) 190 derecedir ve doğru cevap D) 190 olmalıdır. 15. yay ölçüsü
  Şekildeki O merkezli çemberde, m(AOB)= 1300 olduğuna göre, ACB yayının ölçüsü kaç derecedir?

  A) 260        B) 210        C) 220        D) 230

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, verilen O merkezli çemberde m(AOB) açısının ölçüsü 130 derece olarak belirtilmektedir. İstenen ise ACB yayının ölçüsünün kaç derece olduğudur. Yayın ölçüsü, merkez açının iki katıdır. Yani, ACB yayının ölçüsü 2 * 130 = 260 derecedir. Doğru cevap A) 260 olmalıdır. 17. 3x - 5 = 2x + 3 doğrusal denklemi için x kaçtır?

  A) 8    B) 7    C) 6    D) 5

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 8'dir. Verilen denklem 3x - 5 = 2x + 3 şeklindedir. Denklemi çözmek için aynı türdeki terimleri bir araya getiririz. Bu durumda, 3x - 2x = 3 + 5 şeklinde olur. Bunu çözerek x = 8 elde ederiz. Dolayısıyla, x'in değeri 8'dir. 19. 3x + 7 = 22 denkleminin çözümü nedir?

  A) x = 5    B) x = 6    C) x = 7    D) x = 8

 20. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: "A) x = 5." Verilen denklem 3x + 7 = 22'dir. Denklemi çözmek için, önce denklemden 7'yi çıkararak 3x'yi elde etmemiz gerekmektedir. 3x + 7 - 7 = 22 - 7 şeklinde denklemi sadeleştiririz, bu da 3x = 15'e denk gelir. Son olarak, denklemi x'e göre çözebilmek için her iki tarafı da 3'e böleriz: (3x) / 3 = 15 / 3, bu da x = 5'e işaret eder. Dolayısıyla, çözüm olarak x = 5 elde edilir. 21. Bir öğrenci sınıfındaki 40 öğrenciden 20'si ingilizce, 10'u matematik, 5'i fen bilgisi ve 5'i de tarih dersini seviyor. Bu verilere göre, sınıftaki öğrencilerin kaçının en az 3 dersi sevdiği söylenebilir?

  A) 0    B) 1    C) 2    D) 3

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru, kümeler arası kesişim ve birleşim işlemlerini anlamak için önemlidir. Soruda verilen bilgilere göre, 4 farklı dersi seven öğrencilerin sayısı toplamda 40 öğrenci olduğundan, sınıftaki öğrencilerin en az 3 dersi sevenlerin sayısı 0'dır. Yani cevap A'dır. 23. Yarıçapı 8 cm olan bir dairenin çevresi kaç cm'dir?

  A) 16π cm    B) 32π cm    C) 64π cm    D) 128π cm

 24. Cevap: A Açıklama:

  Dairenin çevresi 2πr formülüyle hesaplanır ve yarıçapı 8 cm olan dairenin çevresi 2π x 8 = 16π cm'dir. 25. Çemberin çevresi için verilen formülden yararlanarak, yarıçapı 5 cm olan bir çemberin çevresi kaç cm'dir?

  A) 10π cm    B) 15π cm    C) 20π cm    D) 25π cm

 26. Cevap: A Açıklama:

  Soruda verilen formül C = 2πr, yani çemberin çevresinin yarıçapıyla çarpımı ve π'nin iki katıdır. Burada r = 5 cm olduğu için, C = 2π(5) = 10π cm olarak hesaplanır. Cevap A'dır. 27. Bir çemberin merkez açısı, 120 derece ise, bu çemberin çevresindeki kaç derecelik bir yay oluşur?

  A) 120 derece    B) 240 derece    C) 360 derece    D) 480 derece

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, bir merkez açısının çevre üzerinde karşılık geldiği yayın açısının hesaplanması isteniyor. Çemberin tam çevresi 360 derecedir, dolayısıyla merkez açısının çevre üzerinde karşılık geldiği yayın açısı da 360 derece olacaktır. Ancak burada merkez açısı 120 derece olduğundan, oluşan yayın açısı 120 derece olacaktır. 29. Bir beşgenin çevresi 35 cm ise, bir kenarının uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 7 cm    B) 8 cm    C) 9 cm    D) 10 cm

 30. Cevap: A Açıklama:

  Beşgenin çevresi, beş kenarının uzunluklarının toplamına eşittir. Dolayısıyla, her kenarın uzunluğu 35 cm / 5 = 7 cm'dir. Cevap A şıkkıdır. 31. Bir yamukta, alt taban uzunluğu 8 birim, üst taban uzunluğu 4 birim ve yüksekliği 5 birimdir. Bu yamuğun alanı kaç birimkaredir?

  A) 24    B) 26    C) 28    D) 30

 32. Cevap: D Açıklama:

  Yamuk alan formülü A = [(alt taban + üst taban) * yükseklik] / 2 kullanılarak çözülebilir. Verilen değerleri yerine koyarsak, A = [(8+4) * 5] / 2 = 30 birimkare çıkar. 33. Kenar uzunluğu 12 birim olan bir eşkenar dörtgenin çevresi kaç birimdir?

  A) 24    B) 36    C) 48    D) 60

 34. Cevap: B Açıklama:

  Eşkenar dörtgenin tüm kenarları eşit olduğu için çevresi kenar uzunluğunun 3 katı olacaktır. Dolayısıyla, kenar uzunluğu 12 birim olan eşkenar dörtgenin çevresi 3x12=36 birim olacaktır. Bu soru matematikte geometri konusunu ve çevre hesabını anlamayı test etmektedir. 35. Düzgün bir yedigenin iç açılar toplamı kaç derecedir?

  A) 720    B) 900    C) 1080    D) 1260

 36. Cevap: B Açıklama:

  Düzgün bir yedigen, yedi eş açılı üçgenin birleşiminden oluşur ve her bir açısı 128.57 derece olacak şekilde eşit açılara sahiptir. Dolayısıyla, yedigenin iç açılarının toplamı 7 x 128.57 = 900 derecedir. 37. Bir okulda 200 öğrenci vardır ve bu öğrencilerin %60'ı erkektir. Kaç öğrenci kızdır?

  A) 80    B) 60    C) 120    D) 40

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda 200 öğrencinin %60'ı erkek olduğuna göre, kalan %40'ı kız öğrencilerdir. Bu durumda, 200 x 0,40 = 80 kız öğrenci vardır. Cevap A şıkkıdır. 39. Bir işi 4 kişi 8 günde yaparken, aynı işi 2 kişi kaç günde yapar?

  A) 4    B) 8    C) 12    D) 16

 40. Cevap: D Açıklama:

  4 kişinin 8 günde yaptığı işin bir gün boyunca yapılan iş miktarı 1/32'dir. Eğer aynı işi 2 kişi yapacaksa, 4 kişinin yapacağı işin yarısı kadar işi bir günde yapabilirler. Yani, 1/32 x 2 = 1/16, yani 2 kişi 1 günde 1/16'lık işi yapabilirler. Dolayısıyla, tamamını yapmak için 16 gün gereklidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI Detayları

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEOMETRİ VE ÖLÇME
  1. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır
  2. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
  3. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
  4. Birimküpler ve izometrik kâğıtlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.
  5. Çember ve çember parçasının uzunluğunu hesaplamayı gerektiren çalışmalara yer verilir.
  6. Daire ve daire diliminin alanını hesaplamayı gerektiren çalışmalara yer verilir.
  7. Gerçek hayat durumları (yollar, kavşaklar, krokiler vb.) ile açılar arasındaki ilişkiler inceletilir.
  8. İlişkilendirme süreçlerinde kâğıt katlama etkinliklerine yer verilebilir.
  9. Merkez açı ile daire diliminin alanı ilişkilendirilirken orandan yararlanılır.
  10. Öğrencilerin farklı temsil biçimleri ( tablo; sütun, daire veya çizgi grafiği ) oluşturmaları teşvik edilir
  11. Problem çözme etkinliklerinde üçgenin alanı ile dörtgenlerin (kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk) hem üçgenlerle hem de birbirleriyle olan ilişkilerini fark ettirmeye yönelik etkinliklere yer verilir
  12. Problem kurmaya yönelik çalışmalara yer verilir
  13. Problemlerin mimari ve tasarımla ilişkili olmasına dikkat edilir
  14. Üç boyutlu cisimlerin kullanıldığı oyunlara yer verilir

Ayrıca

Geometrik düşünme, açı özelliklerini anlama ve problem çözme becerileri gelişir.

Paralel çizgelerin oluşturduğu açıları tanıma ve açı eşitliklerini uygulama becerisi.

Merkez açı ve yay arasındaki ilişkiyi anlama ve uygulama.

Merkez açı ve yay arasındaki ilişkiyi anlama ve uygulama.

Bu sorunun kazanımı, doğrusal bir denklemi çözerek bilinmeyen bir değişkenin değerini bulabilme yeteneğidir.

Lineer denklemleri çözme ve denklemdeki bilinmeyen değeri bulma becerisi.

Kümelerin birleşim ve kesişim işlemlerini anlayarak problemleri çözebilirler.

Dairelerin çevresinin hesaplanması ve bu hesaplama için kullanılan formülü bilmektir.

Verilen formülü kullanarak, yarıçapı bilinen bir çemberin çevresini hesaplayabilirim.

Merkez açı ve yay açısı kavramlarını anlamak ve bu açılar arasındaki ilişkiyi kurabilmek.

Verilen geometrik şekillerin özelliklerini kullanarak soruları çözebilme becerisi.

Yamukların alanını hesaplayabilme becerisi.

Geometrik şekillerin özelliklerini ve çevre hesabını anlamak.

Düzgün çokgenlerin iç açılarının toplamı hakkındaki temel bilgilerini ölçmektedir.

Yüzde hesaplama becerisini ve oran kavramını kullanma becerisini ölçmektedir.

Verilen bir işlemi çözmek için matematiksel düşünme becerisini kullanabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HOCAİLYAS ORTAOKULU 7. SINIF 2.DÖNEM 2. SEÇMELİ MATEMATİK UYGULAMALARI YAZILISI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Matematik Uygulamaları Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş