2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. İlk Türk İslam Devletleri döneminde Türklerin yönetim şekli nasıldı?

  A) Krallık sistemi         B) Cumhuriyet sistemi     
  C) Emirlik sistemi         D) Şehinşahlık sistemi    
  E) İmparatorluk sistemi   

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Emirlik sistemi'dir. İlk Türk İslam Devletleri döneminde Türkler, emirlik sistemi ile yönetilmişlerdir. Emir, devletin en üst düzey yöneticisiydi ve emirlikler, belirli coğrafi bölgelere bölünmüştü. Bu sisteme göre, emirler birbirlerine eşit durumdaydı ve emirler arasındaki ilişki, siyasi ve askeri bir dayanışma üzerine kuruluydu. 3. İlk Türk İslam Devletleri döneminde, İslamiyet'in kabul edilmesinin etkisiyle Türklerin hayatında hangi değişiklikler olmuştur?

  A) Türkler Arapça öğrenmeye başladılar.
  B) Türklerin sanat ve edebiyatı gelişti.
  C) Türklerin toplumsal düzeni değişti.
  D) Türklerin tarım teknikleri gelişti.
  E) Türklerin ticaretteki rolü arttı.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. İslamiyet'in kabulüyle birlikte Türklerin hayatında toplumsal düzen açısından önemli değişiklikler yaşanmıştır. Özellikle İslam öncesi dönemdeki aile yapısından farklı olarak İslamiyet'in etkisiyle aile yapısı daha düzenli ve kurumsal hale gelmiştir. Bunun yanı sıra İslam kültürü, Türklerin sanat, edebiyat ve mimari gibi alanlarda da gelişim göstermesine katkı sağlamıştır. 5. Büyük Selçuklu Devleti'nin kültür ve medeniyeti nasıl gelişti?

  A) İslamiyet'in etkisiyle gelişti.
  B) İran ve Türk kültürünün birleşmesiyle gelişti.
  C) Arap kültürünün etkisiyle gelişti.
  D) Bizans kültüründen etkilendi.
  E) Hiçbir şekilde gelişmedi.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Büyük Selçuklu Devleti'nin kültür ve medeniyeti, İran ve Türk kültürlerinin birleşmesiyle gelişti. Bu dönemde Türkler, İslam kültürünü benimseyerek ve İran kültürüyle kaynaşarak yeni bir medeniyet oluşturdu. Bu medeniyet, edebiyat, mimari, resim, musiki gibi alanlarda büyük bir gelişme gösterdi. 7. Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarları hangi dönemde İslam dünyasının en güçlü liderleri arasında yer almıştır?

  A) Abbasiler Dönemi              B) Emeviler Dönemi               
  C) Osmanlı Dönemi                D) Selçuklu Dönemi               
  E) İlk İslam Devletleri Dönemi   

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan soruda, trafik ortamında iletişim kurarken öfke ve agresiflikle konuşmak yanlıştır. Trafikte iletişim kurarken, sürücülerin birbirlerine kibar ve saygılı bir dil kullanması, trafik kurallarını net ve açık bir şekilde anlatması, diğer sürücülerin yanlış davranışlarına dikkat çekerken güvenli bir şekilde yapması ve kendi hatalarını kabul edip özür dilemesi önemlidir. 9. Büyük Selçuklu Devleti'nin sanatında hangi unsurlar öne çıkmaktadır?

  A) Klasik Yunan ve Roma sanatı
  B) Doğu Asya sanatı
  C) İran ve Türk motifleri
  D) Mısır sanatı
  E) Hiçbir unsura yer verilmedi.   

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İran ve Türk motifleri" olarak verilmiştir. Büyük Selçuklu Devleti sanatında İran ve Türk motifleri öne çıkmaktadır. Selçuklu sanatında genellikle geometrik şekiller, bitki motifleri ve hayvan tasvirleri kullanılmıştır. Ayrıca, çini, ahşap oyma, metal işleme gibi farklı sanat dallarında da özgün eserler üretilmiştir. 11. Büyük Selçuklu Devleti'nin bilim ve kültür alanında hangi ünlü isimleri vardır?

  A) Ibn-i Sina, Al-Khwarizmi ve Al-Farabi
  B) İbn-i Battuta, Marco Polo ve Herodot
  C) Hippocrates, Aristotle ve Plato
  D) Charles Darwin, Isaac Newton ve Albert Einstein
  E) Galileo Galilei, Johannes Kepler ve Nikola Tesla

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğindeki İbn-i Sina, Al-Khwarizmi ve Al-Farabi isimleridir. Bu isimler Büyük Selçuklu Devleti'nin bilim ve kültür alanındaki önde gelen isimleridir ve matematik, astronomi, tıp ve felsefe gibi birçok alanda önemli katkıları vardır. 13. Büyük Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen mimari yapıların ortak özellikleri nelerdir?

  A) Yüksek kubbeler, geniş avlular ve karmaşık detaylar
  B) Sade hatlar, düzgün geometrik şekiller ve minimalizm
  C) Yatay çizgiler, yüksek duvarlar ve dar girişler
  D) Küçük boyutlar, düzensiz formlar ve ahşap kullanımı
  E) Yıkılmaya yüz tutmuş halleriyle bugüne kadar gelebilmiş olmaları

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, Büyük Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen mimari yapıların ortak özelliklerinin yüksek kubbeler, geniş avlular ve karmaşık detaylar olduğu belirtilmektedir. Bu özellikler, dönemin mimari tarzını ve estetiğini yansıtmaktadır. 15. Büyük Selçuklu Devleti'nde sosyal yapının temelini hangi unsurlar oluşturuyordu?

  A) Türk aşiretleri
  B) Yerli halk
  C) İranlılar
  D) Kafkasyalılar
  E) Tümü yukarıdakilerin birleşimi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Büyük Selçuklu Devleti'nde sosyal yapıyı temel olarak Türk aşiretleri oluşturuyordu. Devletin kuruluşundan itibaren Türkmen boyları, devletin çekirdeğini oluşturuyor ve devletin ana unsuru haline gelmiştir. 17. Büyük Selçuklu Devleti'nde vergi sistemi nasıl işliyordu?

  A) Yerel yöneticiler vergiyi topluyor ve merkezi otoriteye teslim ediyordu
  B) Her birey belli bir vergi miktarını doğrudan merkezi otoriteye ödüyordu
  C) Vergi toplama işi tüccarlar ve zanaatkarlar tarafından yürütülüyordu
  D) Vergi oranları sadece sultan tarafından belirleniyordu
  E) Vergi sistemi yoktu

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Yerel yöneticiler vergiyi topluyor ve merkezi otoriteye teslim ediyordu. Büyük Selçuklu Devleti'nde vergi sistemi, yerel yöneticiler tarafından toplanan vergilerin merkezi otoriteye teslim edilmesi şeklinde işliyordu. Vergi oranları genellikle belirli bir oranda belirlenir ve özellikle toprak sahipleri ve köylüler gibi belirli gruplar vergiye tabi tutulurdu. Vergi gelirleri, devletin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılırdı. 19. Oğuz Türkleri hangi Türk devletlerine öncülük etmişlerdir?

  A) Göktürk Devleti        B) Karahanlılar          
  C) Uygur Devleti          D) Selçuklu Devleti      
  E) Timur İmparatorluğu   

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Selçuklu Devleti" olan bu soruda, Oğuz Türkleri'nin hangi Türk devletlerine öncülük ettiği soruluyor. Oğuz Türkleri, Türk tarihinin en eski ve köklü boylarından biridir. Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra Orta Asya'da bozkırda bağımsız olarak yaşamaya başlamışlardır. Oğuzlar, Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda önemli bir rol oynamışlar ve devletin siyasi, sosyal ve kültürel yapısında etkili olmuşlardır. 21. Oğuz Türkleri hangi bölgede yaşamışlardır ve hangi dönemde ortaya çıkmışlardır?

  A) Güneydoğu Asya, MÖ 3. yüzyıl
  B) Kuzey Asya, MÖ 6. yüzyıl
  C) Orta Asya, MÖ 6. yüzyıl
  D) Avrupa, MÖ 3. yüzyıl
  E) Güney Asya, MÖ 1. yüzyıl

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani Oğuz Türkleri Orta Asya'da MÖ 6. yüzyılda ortaya çıkmışlardır. Oğuz Türkleri, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bir Türk boyudur ve Orta Asya'da yaşamışlardır. Oğuz Türkleri'nin ortaya çıkışı, Türk tarihindeki göçebe Türk boylarının oluşumu ve gelişimi hakkında önemli bir dönüm noktasıdır. 23. Oğuz Türkleri hangi dönemde Türk tarihinde önemli bir rol oynamışlardır?

  A) Hun İmparatorluğu döneminde
  B) Göktürk İmparatorluğu döneminde
  C) Karahanlılar döneminde
  D) Selçuklu İmparatorluğu döneminde
  E) Osmanlı İmparatorluğu döneminde

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Selçuklu İmparatorluğu döneminde" dir. Oğuz Türkleri, Selçuklu İmparatorluğu döneminde Türk tarihinde önemli bir rol oynamışlardır. Oğuzlar, Türk kültürünün ve devlet geleneğinin önemli bir parçasıdır ve Türk boyları arasında liderlik pozisyonunu almışlardır. 25. Orta Asya coğrafyasında yer alan Türk boyları hangi dönemde bir araya gelerek Türk birliğini oluşturmuşlardır?

  A) Hun İmparatorluğu döneminde        B) Göktürk İmparatorluğu döneminde   
  C) Karahanlılar döneminde             D) Selçuklu döneminde                
  E) Osmanlı döneminde                 

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Göktürk İmparatorluğu döneminde" şeklindedir. Göktürkler, 6. yüzyılın sonlarından 8. yüzyılın başlarına kadar Orta Asya'da varlık gösteren Türk kağanlığıdır. Göktürkler, farklı Türk boylarını bir araya getirerek Türk birliğini oluşturan ilk devlettir. 27. Selçuklu Devleti’nin İslam kültüründe ne gibi katkıları olmuştur?

  A) Türkçe’nin yazılı kaynaklarda kullanımını yaygınlaştırmıştır.
  B) Dini alanda yapılan bilimsel çalışmaların gelişmesine katkıda bulunmuştur.
  C) Mimari alanında yeni ve özgün tarzlar geliştirmiştir.
  D) Türk mutfağının zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.
  E) Hiçbiri.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Dini alanda yapılan bilimsel çalışmaların gelişmesine katkıda bulunmuştur." şeklindedir. Selçuklu Devleti, İslam kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle dini alanda yapılan bilimsel çalışmaların gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca, mimari alanda da yeni ve özgün tarzlar geliştirmişlerdir. 29. Mısır’da kurulan Türk devletleri arasında en uzun süre varlığını koruyanı hangisidir?

  A) Tolunoğulları Devleti    B) İhşidîler Devleti       
  C) Fatımîler Devleti        D) Memlükler Devleti       
  E) Hiçbiri                 

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Memlükler Devleti'dir. Memlükler, 13. yüzyılın başından 16. yüzyılın ortalarına kadar Mısır'da hüküm sürmüş bir Türk-Mısır devletidir. Kuruluşu ve yıkılışı arasındaki süre, Mısır'daki Türk devletleri arasında en uzun süreli hüküm sürmüş devlettir. 31. Türklerin yerleşik hayata geçişi hangi döneme denk gelir?

  A) Orta Asya Göçebe Dönemi
  B) Orta Asya Yerleşik Dönemi
  C) Karahanlı Devleti Dönemi
  D) Gazneli Mahmud Dönemi
  E) İkinci İslam İmparatorluğu Dönemi

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Orta Asya Yerleşik Dönemi"dir. Türklerin yerleşik hayata geçişi, Orta Asya'da M.S. 6. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır ve bu dönemde Türkler, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu süreç, Türklerin daha sonra kuracakları devletlerin oluşumuna da zemin hazırlamıştır. 33. Orhun Yazıtları hangi Türk Devleti tarafından yazılmıştır?

  A) Göktürk İmparatorluğu   B) Uygur Devleti           
  C) Karahanlı Devleti            D) Gazneli Devleti         
  E) Selçuklu Devleti        

 34. Cevap: A Açıklama:

  Orhun Yazıtları, Göktürk İmparatorluğu döneminde yazılmıştır ve Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden biridir. Yazıtlar, Türkçenin en eski örneklerini içermesi açısından dil tarihi açısından da önemlidir. 35. Türklerin Budizm'den etkilendiği dönem hangisidir?

  A) Hun İmparatorluğu Dönemi
  B) Göktürk İmparatorluğu Dönemi   
  C) Uygur Devleti Dönemi
  D) Karahanlı Devleti Dönemi       
  E) Gazneli Mahmud Dönemi          

 36. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Uygur Devleti Dönemi" dir. Budizm, Uygur Devleti döneminde Türkler üzerinde etkili oldu ve bu dönemde Budizm, Türk kültürüne ve sanatına önemli katkılarda bulundu. Uygur Türkleri, Budizm ile birçok sanat eseri ve el yazması üretti ve Budizm'in etkisi Türk edebiyatında da görülebilir. 37. Kavimler Göçü döneminde Hunların ve diğer göçebe kavimlerin göç etmelerinde hangi faktörler etkili olmuştur?

  A) Tarım arazilerinin yetersizliği ve nüfus artışı
  B) İç karışıklıklar ve siyasi istikrarsızlık
  C) İklim değişiklikleri ve doğal afetler
  D) Ticaret yollarının önem kazanması ve zenginleşme isteği
  E) Tüm seçenekler etkili olmuştur

 38. Cevap: E Açıklama:

  Soru, Kavimler Göçü döneminde Hunlar ve diğer göçebe kavimlerin göç etmelerine sebep olan faktörleri sormaktadır. Doğru cevap seçeneği, tüm seçeneklerin etkili olduğunu ifade eden E seçeneğidir. Tarım arazilerinin yetersizliği ve nüfus artışı, iç karışıklıklar ve siyasi istikrarsızlık, iklim değişiklikleri ve doğal afetler, ticaret yollarının önem kazanması ve zenginleşme isteği gibi faktörler, Kavimler Göçü döneminde göçebe kavimlerin göç etmesine neden olan karmaşık bir dizi faktörlerdi. 39. Avrupa Hun Devleti’nde liderlik yapmış olan hükümdarlar arasında en ünlüsü kimdir?

  A) Attila    B) Balamir    C) Uldin    D) Dengizik    E) Rua

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Attila'dır. Attila, Avrupa Hun Devleti'nin en ünlü liderlerinden biridir ve M.S. 5. yüzyılda Hun İmparatorluğu'nu yönetmiştir. Attila'nın hükümdarlığı döneminde imparatorluk, İtalya'ya kadar genişlemiş ve Roma İmparatorluğu'na karşı birçok savaş kazanmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ
  1. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sebep ve sonuçlarını analiz eder
  2. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  4. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Türk tarihi ve siyasi sistemler konusunda bilgiyi ölçmektedir.

Tarih konusunda dönemler arasındaki farklılıkları ve değişimleri anlamak olarak ifade edilebilir.

Tarihi olayların sonuçlarını ve etkilerini belirleyebilme becerisi.

Trafikte iletişim kurarken etkili iletişim becerilerinin önemini anlamaktır.

Büyük Selçuklu Devleti sanatında kullanılan motifleri ve özellikleri öğrenmesidir.

Tarihi bir döneme ait önemli kişilikleri tanımak ve bu dönemdeki bilimsel ve kültürel gelişmelere aşina olmaktır.

Tarih ve sanat tarihi konularında farklı mimari tarzları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Büyük Selçuklu Devleti'nin sosyal yapısını ve temel unsurlarını anlayabilme.

Tarihi olayların arka planını anlama ve geçmişteki siyasi, sosyal ve ekonomik sistemleri anlama.

Tarihi olaylar ve devletler arasındaki ilişkileri anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Tarihi olaylar ve kişiler hakkında bilgi sahibi olma.

Orta Asya'da Türk tarihi ve kültürü hakkında temel bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

tarihi olayların ve devletlerin kültürel, sosyal ve bilimsel etkilerini anlamalarını sağlayan bir kazanımı ölçmektedir.

Türk tarihi ve Mısır tarihi konularındaki bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Türklerin tarihi süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını ve Orta Asya Yerleşik Dönemi'ni diğer dönemlerden ayırt edebilmelerini sağlamaktır.

Türk tarihi ve kültürüne dair bilgilerini genişletmek ve yazılı belgelerin önemini kavramak olarak özetlenebilir.

Türklerin tarih boyunca farklı dinlerden etkilendiğini ve bu etkileşimlerin kültürlerine önemli katkılar sağladığını anlamak önemlidir.

Kavimler Göçü dönemi hakkında genel bir anlayışa sahip olmak ve tarihsel olayların birden çok faktörden etkilenebileceğini anlamak önemlidir.

tarihte önemli liderler ve devletler hakkında bilgi sahibi olmaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 54 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 225 kere doğru, 349 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.