2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test CEVAPLARI

 1. Hz Muhammed, peygamberlik görevini yerine getirirken Müslüman olması için hiç kimseyi zorlamamış, ancak Allah’ın görevi gereği insanlara İslam dininin ilkelerini, getirdiği değerleri, üstün özelliklerini anlatmıştır. Medine’ye hicret ile birlikte farklı inançlara sahip insanlarla karşılaşan Müslümanlar bu insanların inançlarına ve ibadetlerine ve değer yargılarına karışmamışlardır.
  Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Medine'de değişik inançlara sahip insanların bulunduğu
  B) İslam dininde din ve vicdan özgürlüğünün var olduğu
  C) Hz Muhammed’in sabırlı bir insan olduğu
  D) İslam dininin üstün özellikler barındıran bir din olduğu
  E) Hz Muhammed'in İslam'ı insanlara anlattığı

 2. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B)

  Açıklama:

  Parçada, Hz. Muhammed'in peygamberlik görevini yerine getirirken Müslüman olması için hiç kimseyi zorlamadığı, ancak İslam dininin ilkelerini, getirdiği değerleri, üstün özelliklerini anlattığı ifade edilmektedir. Ayrıca, Medine'ye hicret ile birlikte farklı inançlara sahip insanlarla karşılaşan Müslümanların bu insanların inançlarına ve ibadetlerine karışmadıkları belirtilmektedir.

  Bu bilgilerden yola çıkarak, parçada vurgulanmak istenenin İslam dininde din ve vicdan özgürlüğünün var olduğu olduğu söylenebilir. Çünkü parçada, Hz. Muhammed'in Müslüman olması için hiç kimseyi zorlamadığı, farklı inançlara sahip insanların inançlarına ve ibadetlerine karışılmadığı ifade edilmektedir. Bu ifadeler, İslam dininde din ve vicdan özgürlüğünün var olduğunu göstermektedir.

  Diğer seçenekler parçada yer alan bilgilerle doğrudan ilişkili değildir. Dolayısıyla, bu seçenekler doğru cevap olarak kabul edilemez.

  Açıklama Metni:

  Parçada, Hz. Muhammed'in peygamberlik görevini yerine getirirken kullandığı yöntemler anlatılmaktadır. Bu yöntemler, İslam dininin temel ilkelerinden olan din ve vicdan özgürlüğüne uygundur. Hz. Muhammed, insanları İslam'a davet ederken zorlama yoluna gitmemiştir. Aksine, onların kendi iradeleriyle İslam'ı seçmesini istemiştir. Bu nedenle, parçada vurgulanmak istenenin İslam dininde din ve vicdan özgürlüğünün var olduğu olduğu söylenebilir.

 3. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin hayatını öğrenmemizi gerektiren sebeplerden biri değildir?

  A) Kur’an-ı anlamak için bir rehberdir.
  B) Dinimizi anlamak için bir kılavuzdur.
  C) İbadet hayatımız için bir rol modeldir.
  D) İnsanlardan uzak yaşayan bir örnektir.
  E) Dinimizi doğru yaşayabilmek için bir roldür

 4. Cevap: D

 5. Hz. Muhammed’in (sav) ahlakının kaynağı nedir?

  A) Okuduğu kitaplar            B) Kur’an-ı Kerim
  C) İnsan sevgisi                  D) Merhameti
  E) Saygısı

 6. Cevap: B

 7. Aşağıdakilerden hangisi, Risâlet öncesi (İslam’dan önce) Arap Yarımadası’nın özelliklerinden biri değildir?

  A) Şiir ve hitabet sanatına çok önem verilirdi.    
  B) Diğer medeniyetlerle ilişkileri çok gelişmemişti.
  C) Halk bir devlet ve bayrak etrafında toplanmıştı.    
  D) Haram aylarda savaşmak uygun görülmezdi.
  E) Kadınlara önem verilmezdi
 8. Cevap: C

 9. Hz. Peygamber’in hayatını ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askeri mücadelelerini konu alan ilim dalına ne denir?

  A) Siyer    B) Si’ga    C) Enbiya    D) Zikr    E) İhlas

 10. Cevap: A

 11. Allah’ın zâtında, sıfatlarında, bir ve tek olduğunu kabul etmeye ne denir?

  A) Telmih  B) Tekbir  C) Telbiye  D) Tevhit  E) Tecvid

 12. Cevap: D Açıklama:Cevap: (D) Tevhit

  Açıklama:

  Tevhid, Allah'ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olduğunu kabul etme demektir. Bu, Allah'ın eşi, benzeri ve ortağı bulunmadığı, kulluk edilmeye lâyık tek varlık olduğu anlamına gelir.

  Diğer seçenekler:

  * Telmih: Bir şeye işaret etmek veya hatırlatmak için yapılan işaret.
  * Tekbir: Allah'ın büyüklüğünü ve yüceliğini bildirmek için söylenen "Allahu ekber" sözü.
  * Telbiye: Hac ve umre ibadetlerinde, "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, senaüke ve teberraka ismük, ve teğâlü fevka külli melik" sözünü söylemek.
  * Tecvid: Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumak için gerekli kuralların bütünü.

  Bu sorunun cevabı, sorunun metninde verilen açıklamaya göre tevhittir.

 13. Aşağıdakilerin hangisi Risalet öncesi dünyanın dini durumu hakkında yanlıştır?

  A) İran’da Zerdüşt dini yaygındır.
  B) Hindistan’da Hinduizm dini yaygındır.        
  C) Orta Asya’da Türkler arasında İslam yaygındır.
  D) Bizans’ta Hristiyanlık dini yaygındır.
  E) Arap yarımadasında putperestlik yaygındı

 14. Cevap: C

 15. Aşağıdakilerden hangisi Risalet öncesi Arap Yarımadasının dini durumu hakkında yanlış bir bilgidir?

  A) Putlara tapmaktadırlar.            
  B) Ahirete inanmamaktadırlar.
  C) Allah’a inanmamaktadırlar.
  D) Tevhit inancına sahip değillerdir.
  E) Hanifler mevcuttu

 16. Cevap: C

 17. “Hanif” ne demektir?

  A) Peygamberimizin doğumundan önce meydana gelen harika olaylara denir.    
  B) Ateşperestlik yani ataşe tapanlar demek.
  C) Hz. İbrahim’in dini üzere devam eden, Allah’ın varlığına ve birliğine iman edenler.    
  D) İslam tarihinde ortaya çıkan İmamı Azam Ebu Hanife’nin ortaya çıkardığı Hanefilik mezhebine mensup olanlar
  E) İslam öncesi Arap yarımadasında putlara tapanalara verilen isimdir

 18. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  Hanif kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. "Henif" kökünden türemiştir ve "doğru yolu bulan, doğru yolu tutan, sapmayan" anlamına gelir. İslam dininde, Hz. İbrahim'in dini üzere devam eden, Allah'ın varlığına ve birliğine iman edenlere hanif denir.

  A seçeneği yanlıştır çünkü hanif, Hz. Muhammed'in doğumundan önce meydana gelen harika olayları ifade etmek için kullanılmaz. Bu olaylara "mucize" denir.

  B seçeneği yanlıştır çünkü hanif, ateşperestlik ile aynı anlama gelmez. Ateşperestlik, ateşe tapma inancıdır. Haniflik ise, Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden bir inançtır.

  D seçeneği yanlıştır çünkü hanif, İmamı Azam Ebu Hanife'nin ortaya çıkardığı Hanefilik mezhebine mensup olanlar için kullanılmaz. Hanefilik, İslam'ın dört mezhebinden biridir. Hanif, bu mezhebe mensup olanları ifade etmek için kullanılan bir kelime değildir.

  E seçeneği yanlıştır çünkü hanif, İslam öncesi Arap yarımadasında putlara tapanalara verilen isim değildir. Bu isim, "müşrik" olarak bilinir.

  Sonuç olarak, "hanif" kelimesinin doğru cevabı (C)'dir. Hanif, Hz. İbrahim'in dini üzere devam eden, Allah'ın varlığına ve birliğine iman edenleri ifade eder.

 19. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da Peygamberin genel önemini belirten bir cümle değildir?

  A) Peygamberler, bir öğretmen gibidirler.
  B) Dinin nasıl uygulanacağını gösteren laboratuar (pratik) gibidirler.
  C) İnsanlara ahlakı ile birer örnektirler.
  D) Peygamber, en yüce bir varlıktır.
  E) Peygamber ahlaki yönden en güzel örnektir
 20. Cevap: D

 21. Ashab kimlere denir?

  A) Hz. Peygamber(sa) zamanında yaşayanlara
  B) Hz. Peygamber(sa)'i görenlere
  C) Hz. Peygamberimizi en az bir kere görüp sohbetinde bulunanlara
  D) Hz. Peygamber(sa)'in kabrini ziyaret edenlere
  E) Hz. Peygamber(sa)'in torunlarına

 22. Cevap: C

 23. Aşağıdakilerden hangisi Risalet öncesi Arap Yarımadasında bulunan dini gruplardan biri değildir?

  A) Putperestler            B) Hristiyanlar
  C) Müslümanlar           D) Hanifler
  E) Yahudiler

 24. Cevap: C

 25. Araplarda yılın dört ayında savaşmak ve kan dökmek genel olarak uygun görülmüyordu. Bu yüzden bu aylara eşhuru’l hurum (haram aylar) denilirdi. Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan birisi değildir?

  A) Muharrem            B) Recep      
  C) Şaban                  D) Zilkâde       
  E) Zilhicce

 26. Cevap: C

 27. Araplarda kadınlara hiç değer verilmezdi. Kız çocuklarına değer verilmez utanç sebebi sayılırdı. Fakirler, güçsüzler ve yetimler hor görülür; mallarına zorla el konulurdu. Güçlülerin hâkim olduğu bir anlayış vardı. Bu olumsuzlukların yaşandığı zamanı ifade etmek için bu döneme ……………………… denir.
  Yukarıdaki boşluğa uygun şık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geçiş Dönemi            B) Cahiliye Dönemi
  C) Hurafe Dönemi          D) Hidayet Dönemi
  E) Erken Dönem

 28. Cevap: B

 29. Kâbe hangi Peygamberler tarafından inşa edilmiştir?

  A) Hz. İbrahim- Hz. İshak            
  B) Hz. İbrahim- Hz. İsmail
  C) Hz. Yakup- Hz. Yusuf
  D) Hz. Musa- Hz.Harun
  E) Hz. Muhammed - Hz. İbrahim

 30. Cevap: B

 31. Kur’an-ı Kerim inmeden önce Mekke’de Hz. İbrahim’in (a.s.) getirdiği Tevhit Dinine inanılıyordu. Bu dinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sabiilik            B) Haniflik        C) Hristiyanlık
  D) Putperestlik    E) Safilik

 32. Cevap: B

 33. Yüce Allah'ın uluhiyetine ortak koşarak bu sapkınlığa düşenlere ne ad verilir?

  A) Kafir            B) Müşrik            C) Münafık
  D) Mü'min        E) Müslüman

 34. Cevap: A

 35. Peygamberimiz Hz. Muhammed dünyaya gelmeden önce Mekke’de önemli bir olay gerçekleşmiştir. Yemen Valisi olan Ebrehe, Kâbe’nin insanlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmesinden rahatsız olmuştur. Bu nedenle Kâbe’yi yıkmak için bir ordu toplayarak Mekke’ye doğru yola koyulmuş ancak başarılı olamamıştır.
  Bu olayın ismi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

  A) Hayriye  olayı
  B) Fil olayı
  C) Cemel olayı
  D) Ebabil olayı
  E) Hüzün olayı
 36. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B) Fil olayı

  Açıklama:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed dünyaya gelmeden önce Mekke’de gerçekleşen bu olay, Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için Mekke’ye doğru yola koyulması ve Allah tarafından gönderilen ebabil kuşları tarafından ordusunun yok edilmesi olarak bilinmektedir. Bu nedenle bu olayın adı Fil olayı olarak bilinmektedir.

  Diğer seçenekler bu olay için doğru değildir. Hayriye olayı, Hz. Muhammed’in doğumundan sonra gerçekleşen bir olaydır. Cemel olayı, Hz. Ali ile Muaviye arasında gerçekleşen bir savaştır. Ebabil olayı, Fil olayının bir parçasıdır. Hüzün olayı, Hz. Muhammed’in vefatından sonra gerçekleşen bir olaydır.

  Cevap ve açıklama metni:

  Cevap: (B) Fil olayı

  Açıklama:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed dünyaya gelmeden önce Mekke’de gerçekleşen bu olay, Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için Mekke’ye doğru yola koyulması ve Allah tarafından gönderilen ebabil kuşları tarafından ordusunun yok edilmesi olarak bilinmektedir. Bu nedenle bu olayın adı Fil olayı olarak bilinmektedir.

  Diğer seçenekler bu olay için doğru değildir. Hayriye olayı, Hz. Muhammed’in doğumundan sonra gerçekleşen bir olaydır. Cemel olayı, Hz. Ali ile Muaviye arasında gerçekleşen bir savaştır. Ebabil olayı, Fil olayının bir parçasıdır. Hüzün olayı, Hz. Muhammed’in vefatından sonra gerçekleşen bir olaydır.

 37. Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

  A) Ficar    B) Seriye    C) Tebük    D) Gazve    E) Sabi

 38. Cevap: A

 39. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav) inen Kur’an-ı Kerim’in birinci ve en çok önemle üzerinde durduğu inanç konusudur?

  A) Zina etmek               B) Hırsızlık       
  C) İçki içmek                 D) Allah’a şirk koşmak
  E) Yalan söylemek

 40. Cevap: D

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Ahmoş
02 Haziran 2024

Bu testi çözmeyin sorular yanlış


2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test 12 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Ekim 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • RİSÂLET ÖNCESİ ARAP YARIMADASI
  1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi
  2. Risalet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış
  3. Risalet Öncesi Dünyanın Dinî Durumu
  4. Risalet Öncesi Hicaz

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf peygamberimizin hayatı (siyer) 1.dönem 1.yazılı soruları; İslam öncesi Arapyarım adası kazanımlarını kapsayan test tipi sorulardan oluşmaktadır

Bu soru, metin analizi becerilerini ve metinde vurgulanan önemli kavramları anlama yeteneğini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 1908 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 18269 kere doğru, 9681 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı (Siyer) 1.Dönem 1.Yazılı- Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.