2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmemizi gerektiren sebeplerden biri değildir?

  A) İnsanlardan uzak yaşayan bir örnektir.
  B) Dinimizi anlamak için bir kılavuzdur.
  C) İbadet hayatımız için bir rol modeldir.
  D) Güzel ahlakın en halis kaynağıdır.
  E) Kur’an-ı Kerim’i anlamak için bir rehberdir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) İnsanlardan uzak yaşayan bir örnektir" olmalıdır. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmemizi gerektiren sebepler arasında insanlardan uzak yaşaması değil, tam tersine insanlarla yakın ilişki içinde olması ve insanlara örnek olması yer alır. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek, dinimizi anlamak, ibadet hayatımız için bir rol model bulmak, güzel ahlakı öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bir rehber olarak kullanmak amacıyla önemlidir. 3. Allah Resulü, Veda Hutbesinin bir bölümünde şöyle buyurmuştur:
  “Ey insanlar! Sizin Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Haberiniz olsun ki takva dışında hiçbir Arap’ın Arap olmayana, hiçbir Acem’in Arap’a, hiçbir siyahın beyaza, hiçbir beyazın siyaha karşı bir üstünlüğü yoktur. Şüphesiz ki ilahi huzurda en değerliniz en muttaki olanınızdır.”
  Peygamberimiz Veda Hutbesindeki bu sözleriyle Müslümanlara hangi cahiliye âdetini yasaklamıştır?

  A) Şirk/putperestlik         B) Kavmiyetçilik/ırkçılık
  C) Faiz/tefecilik               D) Kanunsuzluk
  E) Yalancılık

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Kavmiyetçilik/ırkçılık. Peygamberimiz Veda Hutbesi'nde, Müslümanlara kavmiyetçilik ve ırkçılık gibi cahiliye dönemine ait anlayışları yasaklamıştır. Veda Hutbesi'nde ifade edilen sözlerle, insanların Allah katında değerlerinin takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) ile ölçüldüğü vurgulanmaktadır. Bu sözlerle, ırk, renk veya etnik köken gibi dışsal faktörlerin insanlar arasında üstünlük sağlamaması gerektiği vurgulanarak, tüm insanların eşitliği ve birlikte yaşama prensibi vurgulanmıştır. 5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamberimizin Risaletinden önce insanlık en karanlık dönemlerinden birini yaşıyordu.
  B) Araplar arasında uygun görülmediği halde haram aylarda yapılan savaşa Ficar Savaşı denirdi.
  C) Mekke şehri için Kur’an-ı Kerim’de harem yani “saygıya layık” ifadesi kullanılmıştır.
  D) Mekke’nin yönetimi hakkında yapılacak toplantılar için Kâbe’nin yanına Dâru’n-Nedve inşa edildi.
  E) Allah’tan (c.c.) aldıkları emir üzerine Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail Kâbe’yi ilk kez inşa ettiler.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Gerçekten de "C) Mekke şehri için Kur'an-ı Kerim'de harem yani 'saygıya layık' ifadesi kullanılmıştır." ifadesi yanlıştır. Doğru cevap "E) Allah'tan (c.c.) aldıkları emir üzerine Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail Kâbe'yi ilk kez inşa ettiler." olmalıdır. Diğer seçenekler doğru bilgiler içermektedir. Ancak, seçenek C yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de Mekke şehri için "harem" ifadesi yerine "mukaddes" veya "kutsal" ifadesi kullanılmaktadır. "Harem" kelimesi daha çok kadınlar için ayrılan özel bir bölgeyi ifade etmektedir. 7. Hz. Peygamber Veda Hutbesinde sözlerini tamamladıktan sonra dinleyenlere sordu:
  “Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz?” Sahabiler hep birden cevap verdiler: “Allah’ın Risâlet’ini tebliğ ettin. Risalet görevini yerine getirdin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz!”
  Yukarıdaki parçada geçen “Risalet” kelimesinin işaret ettiği görev nedir?

  A) Mazlumların koruyuculuğu    
  B) Kureyş kabilesinin reisliği
  C) Allah’ın (C.C.) elçiliği
  D) Kâbe’nin bekçiliği
  E) Yetimlerin hamiliği

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Allah’ın (C.C.) elçiliği Parçada geçen "Risalet" kelimesi, Hz. Peygamberin Allah'ın elçisi olarak görevlendirildiği ve Allah'ın mesajını insanlara tebliğ etme görevini ifade etmektedir. Sahabilerin cevabıyla da Hz. Peygamberin risalet görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiği vurgulanmaktadır. 9. Aşağıda verilen “peygamber sıfatı - tanım”  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Emanet - Peygamberlikte ve diğer konularda güvenilirlik
  B) Fetanet - Sağlam bir zekâya ve akla sahip olmak
  C) İsmet - Günahsızlık, manevi ve ahlaki temizlik
  D) Sıdk - Sözde ve davranışta yumuşak huyluluk
  E) Tebliğ - Dinî hükümleri tüm insanlara bildirmek

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Sıdk - Sözde ve davranışta yumuşak huyluluk. Peygamber sıfatlarından biri olan "sıdk" doğruluk ve dürüstlüğü ifade eder. Sıdk, söz ve davranışta doğru olmayı, doğruyu söylemeyi ve uygulamayı içerir. Bu sıfat, yumuşak huylulukla ilişkili değildir. Dolayısıyla, "sıdk - sözde ve davranışta yumuşak huyluluk" eşleştirmesi yanlıştır. 11. Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları insanlara duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama görevine ……………………. ya da ……………………. denir.
  Yukarıdaki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?

  A) Risalet - Tefsir            B) Nübüvvet- Ahlak
  C) Risalet- Nübüvvet       D) Tefsir- Ahlak
  E) Nübüvvet- Hadis

 12. Cevap: C Açıklama:

  C) Risalet - Nübüvvet. Risalet, Allah'ın gönderdiği vahiyleri insanlara duyurma görevini ifade ederken, Nübüvvet, Allah'ın seçtiği peygamberlere verilen bu görevi ifade eder. Dolayısıyla, doğru eşleştirme C seçeneğidir. 13. …………………….; Allah’ın (c.c.) ayetlerini, yarattığı tüm varlıkları ve olayları düşünüp bunlardan ibret almaya gayret etmektir.
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Teşekkür        B) Tefekkür        C) Şükür
  D) İbadet             E) Tevekkül

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Tefekkür. Boş bırakılan yere "Tefekkür" kelimesi getirilmelidir. Tefekkür, Allah'ın ayetlerini, yarattığı varlıkları ve olayları düşünüp onlardan ibret almaya gayret etmektir. Bu, derin düşünce, anlama ve manevi bir pratik olarak ifade edilir. Tefekkür, Allah'ın yaratılışındaki hikmetleri kavramaya, O'nun ayetlerini anlamaya ve hayatımıza bu anlayışla yön verme çabasıdır. 15. Peygamber Efendimiz’in “…Ben ona İslamiyet devrinde çağrılsam yine giderim. Bence o yemin, kırmızı tüylü develere sahip olmaktan daha sevimlidir.” diye bahsettiği olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Medine’ye hicret         B) Hılfu’l-Fudûl
  C) Ficar savaşları            D) Kâbe Hakemliği
  E) Fil olayı

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Hılfu'l-Fudûl. Peygamber Efendimiz'in bahsettiği olay, Hılfu'l-Fudûl olarak bilinen bir anlaşma veya anlaşmazlık çözümüdür. Bu olay, Mekke'de gerçekleşmiş ve Peygamber Efendimiz'in İslam öncesi dönemdeki davranışlarından birini yansıtmaktadır. Bu anlaşma, adaleti ve dürüstlüğü vurgulayan bir girişimdir. Doğru cevap B seçeneğidir. 17. İslam’dan önce İbrahim’in (a.s.) dinine bağlı olan, Allah’ın (c.c.) birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş’ in yanlış inançlarına karşı çıkan kimselere ne denilmekteydi?

  A) Hanif               B) Müslüman           C) Mümin                 
  D) Müşrik             E) Hanefi

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Hanif. İslam öncesi dönemde İbrahim'in dinine bağlı olan ve putperestliği reddeden kimselere "hanif" denilmekteydi. Hanifler, Allah'ın birliğine inanır ve Kureyş'in yanlış inançlarına karşı çıkarak saf bir tevhid inancını benimserler. Bu dönemde Müslümanlık terimi henüz kullanılmamaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir. 19. Kâinatı yaratan ve idare eden Yüce Allah’ın uluhiyetine ortak koşmaya ……………………. denir ve bu sapkınlığa düşenlere ……………………. adı verilir.
  Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler nelerdir?

  A) Tevhit- Hanif             B) Şirk- Müslüman
  C) Şirk- Müşrik              D) Tevhit- Müşrik
  E) İslam- Mümin

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Şirk- Müşrik. Kâinatı yaratan ve idare eden Yüce Allah'ın uluhiyetine ortak koşmaya "şirk" denir ve bu sapkınlığa düşenlere "müşrik" adı verilir. Şirk, İslam dininde en büyük günah olarak kabul edilir ve Allah'a ortak koşmanın anlamına gelir. Müşrik ise Allah'a ortak koşan kişiyi ifade eder. 21. Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda şirk, putperestlik, içki, kumar, bilgisizlik, ahlaksızlık, kan davası, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi, gibi adetlerin yaygın olduğu dönemi ifade eder?

  A) Ferah dönemi   B) Fetret devri       C) Cahiliye dönemi
  D) Boykot yılları    E) Hüzün yılı

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi, Arap toplumunda putperestlik, içki, kumar, ahlaksızlık gibi yanlış adetlerin yaygın olduğu dönemi ifade eder. Bu dönem, İslam öncesi dönemdir ve İslamiyet'in ortaya çıkışından önceki zaman dilimini kapsar. Bu dönemde cahiliye adetleri ve inançları hâkimdir. 23. Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar-göçer olarak çadırlarda yaşayan Araplara  ..........  ; köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ise ..........  denir.
  Yukarıda bırakılan boşluklara gelecek uygun kelimelerin bulunduğu seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Göçebe- Yerleşik     B) Mukim- Seferi  
  C) Bedevi- Hadari         D) Göçmen- Yerli
  E) Göçer- Konar

 24. Cevap: C Açıklama:

  C) Bedevi- Hadari olmalıdır. Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar-göçer olarak çadırlarda yaşayan Araplara "bedevi" denir. Köy, kasaba ve şehirlerde ise yerleşik hayat yaşayanlara "hadari" denir. 25. Kabe'yi ilk kez hangi peygamber inşa etmiştir?

  A) Hz. Adem     B) Hz. İbrahim   C) Hz. Muhammed
  D) Hz. İsa         E) Hz. Musa

 26. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Hz. İbrahim'dir. Hz. İbrahim, Kâbe'yi yeniden inşa etmiş ve bu yapıyı tüm insanlar için ibadet ve ziyaret yeri haline getirmiştir. Hz. Adem ise İslam inancına göre dünyaya gönderildiği zaman Kâbe'nin temellerini atmıştır. Kâbe'nin tam inşası ise Hz. İbrahim döneminde gerçekleşmiştir. 27. I-  Süt annesi   : Halime  
  II-  Annesi        : Amine
  III- Babası       : Abdullah
  IV- Dedesi        : Ebu Talib
  V-  Amcası       : Abdulmuttalib
  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

  A) I-II-V         B) II-III-IV          C) I-II-III
  D) IV-V          E) Hepsi

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) I-II-III şeklindedir. I-II-III eşleştirmeleri doğrudur. Süt annesi Halime, annesi Amine ve babası Abdullah olarak bilinir. Diğer eşleştirmelerde ise dedesi Ebu Talib ve amcası Abdulmuttalib doğru şekilde belirtilmiştir. 29. ''Peygamberimiz Hz. Hatice (r.a) ile yaklaşık 25 sene evli kalmıştır. Bu evlilikten 6 çocukları olmuştur. Daha sonra 620 yılında Hz. Hatice vefat etmiştir. ''  
  Aşağıdakilerden hangisi bu evlilikten doğan çocuklar arasından yer almaz?

  A) Kasım        B) Rukiye   C) İbrahim
  D) Fatıma       E) Ümmü Gülsüm 

 30. Cevap: C Açıklama:

  Doğru olan cevap C) İbrahim'dir. Hz. Hatice ile olan evliliklerinden doğan çocukların isimleri Kasım, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. İbrahim ise Hz. Hatice ile olan evlilikleri dışında başka bir eşinden doğmuştur. Dolayısıyla İbrahim bu evlilikten doğan çocuklar arasında yer almaz. 31. I-    Dedesinin vefatı
  II-   Süt anneye verilişi
  III-  Hz. Hatice ile evlenmesi
  IV-  Annesinin vefatı
  V-  Amcasının himayesine girmesi
  Yukarıda Peygamberimizin çocukluk ve gençlik çağındaki bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylardan doğru şekilde sıralanmış olan seçeneği işaretleyiniz.

  A) II-IV-I-V-III            B) III-I-IV-V-II  
  C) II- I-IV-III-V           D) I-II-III-V-IV
  E) IV-II-I-III-V

 32. Cevap: A Açıklama:

  Evet, doğru cevap A) II-IV-I-V-III'dir. Peygamberimizin çocukluk ve gençlik dönemindeki olaylar doğru sıralama şu şekildedir: II- Süt anneye verilişi IV- Annesinin vefatı I- Dedesinin vefatı V- Amcasının himayesine girmesi III- Hz. Hatice ile evlenmesi Bu sıralama, Peygamberimizin hayatındaki önemli olayların kronolojik olarak doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar. 33. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın insanlara  peygamber gönderme sebepleri arasında yer almaz?

  A) İnsanlara eziyet etmek istediği için
  B) Alemi ve düzenini tanıtması için
  C) Emir ve yasaklarını bildirmesi için
  D) İnsanları iyiye ve doğruya sevk etmesi için
  E) Allah'ı  tanıtması için

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) İnsanlara eziyet etmek istediği için değildir. Peygamberlerin gönderilmesinin temel sebepleri arasında insanları doğru yola yönlendirmek, Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmek, insanları iyiye ve doğruya sevk etmek, Allah'ı tanıtmak ve alemi ve düzenini tanıtmak bulunur. Peygamberler, insanlara merhametle ve doğruyu göstermek amacıyla gönderilmişlerdir. 35. Peygamberimize ilk vahiy ne zaman ve nerede  gelmiştir?

  A) 610 Hira Mağarası      B) 622 Hira Mağarası
  C) 571 Medine                 D) 632 Mekke
  E) 610 Taif

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) 610 Hira Mağarası'dır. Peygamberimize ilk vahiy, 610 yılında Hira Mağarası'nda gerçekleşmiştir. Peygamberimize ilk vahiy, 610 yılında Mekke'de bulunan Hira Mağarası'nda gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.), o sırada ibadet ve tefekkür için mağaraya çekildiğinde, Cebrail (a.s.) tarafından Allah'ın vahiyleriyle karşılaşmıştır. Bu olay, İslam tarihindeki önemli bir dönüm noktasıdır ve peygamberlik misyonunun başlangıcını işaret eder. 37. Peygamberliğin onuncu yılına hüzün yılı denmektedir. Bunun sebebi ise Peygamberimizin sevdiği iki kişinin birkaç gün arayla vefat etmesi olmuştur. Bu iki kişinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Hz. Ali- Hz. Hatice            B) Hz. Ömer- Hz. Osman
  C) Hz. Hamza- Ebu Talib      D) Hz. Hatice- Ebu Talib
  E) Hz. Fatıma - Hz. Ali

 38. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap D) Hz. Hatice - Ebu Talib'tir. Hüzün yılı olarak bilinen onuncu yılda, Peygamberimiz (s.a.v.) sevgili eşi Hz. Hatice ve koruyucusu Ebu Talib'in vefatlarıyla büyük bir üzüntü yaşamıştır. Hz. Hatice, Peygamberimizin ilk eşi ve İslam'ın ilk müminlerinden biridir. Ebu Talib ise Peygamberimizin amcası ve destekçisidir. 39. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Habeşistan'a hicret etme sebeplerinden birisidir?

  A) Zulüm ve işkence görmeleri
  B) Mekke'de kıtlık olması
  C) İslamiyet'in yayılacağı bir ortam arayışı
  D) Müşriklerin Müslümanları Mekke'den kovması
  E) Mekke'de salgın bir hastalığın başlaması

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Zulüm ve işkence görmeleridir. Müslümanlar, Mekke'de Kureyş'in zulmü ve işkencesine maruz kalmaktaydılar. Bu sebeple, bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiler. Habeşistan, o dönemde adaletli bir yönetimin olduğu ve Müslümanlara güvenli bir sığınak sağlayan bir yerdi. Bu nedenle, Müslümanlar zulümden kaçmak ve İslam'ı özgürce yaşayabilmek için Habeşistan'a hicret ettiler. 41. İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olanlar Peygamberin evinde toplanamazdı, çünkü müşrikler Peygamberin evini gözetliyor eve girip çıkanları takibe alıp çeşitli işkenceler yapıyordu. Bu sebepten dolayı İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar nerede toplanmıştır?

  A) Dar'ul Nedve     B) Dar'ul Erkam      C) Dar'ul Bekr   
  D) Kabe                 E) Medine

 42. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Dar'ul Erkam'dır. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar, Peygamberin evinde toplanamadıkları için Dar'ul Erkam adı verilen bir yerde toplanmışlardır. Dar'ul Erkam, Mekke'de bulunan bir ev veya mağaradır. Peygamberimiz (s.a.v.) burada Müslümanlara İslamiyet'i anlatır, ibadetlerini gerçekleştirir ve Müslümanların bir araya gelip destekleşmelerini sağlar. Bu dönemde Dar'ul Erkam, Müslümanlar için önemli bir toplanma ve öğrenme merkezi haline gelmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Hıdır
05 Ocak 2023

Bundan teşekkürlerimi sunuyorum

   Pyz
31 Aralık 2022

Cevap anahtarı


2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test 13 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN RİSÂLET ÖNCESİ HAYATI
  1. Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu
  2. Peygamberimizin Gençlik Dönemi
  3. Peygamberimizin Hira’da Tefekkür Günleri
  4. Peygamberimizin Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu
  5. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf peygamberimizin hayatı dersi (siyer) 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin hayatını öğrenerek dini değerlerimizi daha iyi anlama, ibadet hayatlarında model oluşturma, güzel ahlakı benimseme ve Kur'an-ı Kerim'i anlamada rehberlik etme fırsatı bulurlar.

Peygamberimizin Veda Hutbesindeki sözleriyle kavmiyetçilik ve ırkçılığın yanlış olduğunu anlamak ve insanların takva ile değerlendirilmesi gerektiğini kavramak.

Öğrenciler, İslam tarihine ve Kâbe'nin inşasına ilişkin doğru bilgileri öğrenirken, doğru ve yanlış bilgileri ayırt etme becerisini geliştirirler.

Parçada geçen "Risalet" kelimesinin, Hz. Peygamberin Allah'ın elçisi olarak görevlendirilmesini ifade ettiğini anlamak.

Peygamber sıfatlarının doğru anlamlarını ve her birinin peygamberlikle ilişkili olduğunu anlamak.

Öğrenciler, İslam dini ve peygamberlik kavramı hakkında doğru bilgilere sahip olurken, terimleri doğru bir şekilde eşleştirme yeteneğini geliştirirler.

Tefekkürün önemini kavramak ve Allah'ın yarattığı varlıkları ve olayları düşünerek ibret almaya yönelik bir tefekkür pratiği geliştirebilmek.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz'in hayatındaki önemli olayları ve anlaşmaları tanıma ve anlama becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, İslam öncesi dönemdeki inanç sistemlerini ve İbrahim'in (a.s.) etkisini anlama ve takdir etme becerisini geliştirirler.

Şirk kavramını anlamak ve Allah'ın uluhiyetini korumanın önemini kavramak.

Öğrenciler, İslam öncesi Arap toplumunda yaygın olan cahiliye adetlerini ve inançlarını anlayarak İslamiyet öncesindeki toplumsal ve kültürel yapıyı kavrarlar.

Bedevi ve hadari yaşam tarzı arasındaki farkı ve bu terimlerin anlamını anlamak.

Öğrenciler, Kâbe'nin inşasında Hz. İbrahim'in rolünü ve Kâbe'nin önemini öğrenerek İslam tarihine ve kutsal mekanlara ilişkin bilgilerini genişletirler.

Hz. Peygamber'in ailesi ve yakın akrabalarının isimlerini doğru şekilde eşleştirebilmek.

Peygamber Efendimizin çocukları ve aile yapısı hakkında doğru bilgiye sahip olmak.

Olayları doğru sıralayarak Peygamberimizin hayatını daha iyi anlamaları ve onun örnekliklerinden kazanç elde etmeleri hedeflenir.

Peygamberlik misyonunu ve peygamberlerin gönderilme sebeplerini anlamaları hedeflenir.

Peygamberimize ilk vahiyin ne zaman ve nerede geldiğini bilmek ve İslam'ın temel kavramlarından birini anlamak.

Peygamberimizin hayatındaki önemli olayları ve bu olayların etkilerini anlamaları hedeflenir.

Müslümanların Mekke'de zulüm ve işkenceye maruz kalmaları sonucunda Habeşistan'a hicret etmeleri ve İslam'ın yayılması için güvenli bir ortam arayışında olmaları.

Bu soruyla öğrencilerin, İslam'ın erken dönemlerindeki Müslümanların zorluklarla karşılaştıklarını ve nasıl dayanışma içinde olduklarını anlamaları hedeflenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 977 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 9368 kere doğru, 4939 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri