2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Su moleküllerinin özellikleri nelerdir?

  A) Su molekülleri polar yapıdadır ve hidrojen bağlarına sahiptir.
  B) Su molekülleri apolar yapıdadır ve iyonik bağlara sahiptir.
  C) Su molekülleri polar yapıdadır ve iyonik bağlara sahiptir.
  D) Su molekülleri apolar yapıdadır ve hidrojen bağlarına sahiptir.
  E) Su molekülleri herhangi bir bağ yapısına sahip değildir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Su molekülleri polar yapıdadır, yani oksijen atomu negatif yüklü iken hidrojen atomları pozitif yüklüdür ve bu polar yapı hidrojen bağlarına sahiptir. Su moleküllerinin bu özellikleri, suyun birçok fiziksel ve kimyasal özelliğini belirler ve bu nedenle su, yaşamın temel bileşenlerinden biridir. 3. Su molekülleri neden önemlidir?

  A) Su, biyolojik moleküllerin yapıtaşıdır.
  B) Su, çevresel kirleticilerin etkisini azaltır.
  C) Su, enerji kaynağı olarak kullanılır.
  D) Su, kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini önler.
  E) Su, atmosferdeki gazlar için bir çözücüdür.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" şıkkıdır. Su molekülleri, biyolojik sistemler için hayati önem taşıyan birçok fonksiyonda yer almaktadır. Su, canlı organizmaların yapıtaşıdır ve metabolik reaksiyonların gerçekleşmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, su aynı zamanda çevresel kirleticilerin etkisini azaltmak için de kullanılabilir. Su moleküllerinin yapısı, çözücü özelliği sayesinde, atmosferdeki gazları da çözebilir ve atmosferin kimyasal bileşiminde değişikliklere neden olabilir. 5. Su kalitesinin ölçülmesinde hangi parametreler kullanılır?

  A) Sıcaklık, pH, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), elektrik iletkenliği, sertlik.
  B) Basınç, hacim, yoğunluk, yüzey gerilimi, erime noktası.
  C) Radyoaktivite, parçacık boyutu, salinitesi, renk.
  D) Nem oranı, sıcaklık, basınç, yoğunluk, pH.
  E) Kimyasal bileşimi, renk, koku, tat, sıcaklık.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı (A) seçeneğidir. Su kalitesinin ölçülmesinde sıcaklık, pH, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), elektrik iletkenliği ve sertlik gibi parametreler kullanılır. Bu parametreler, suyun çevresel etkilerini değerlendirmek ve su kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak için önemlidir. 7. Hava kirliliği, insan sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkiye sahip olabilir. Hangisi doğru bir ifadedir?

  A) Hava kirliliği, sadece akciğer hastalıklarına neden olur.
  B) Hava kirliliği, yalnızca çocuklarda sağlık sorunlarına neden olur.
  C) Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarının yanı sıra kalp hastalıkları, beyin felci ve kanser gibi diğer hastalıklarla da ilişkilidir.
  D) Hava kirliliği, yalnızca yaz aylarında etkilidir.
  E) Hava kirliliği, yalnızca büyük şehirlerde sorun teşkil eder.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarının yanı sıra kalp hastalıkları, beyin felci ve kanser gibi diğer hastalıklarla da ilişkilidir." olarak verilmiştir. Hava kirliliği, sadece akciğer hastalıklarına değil, solunum yolu hastalıklarının yanı sıra kalp hastalıkları, beyin felci ve kanser gibi diğer hastalıklarla da ilişkilidir. Hava kirliliği, insan sağlığına ciddi zararlar verebilen önemli bir çevre sorunudur. 9. Su molekülünün yapısı hakkında hangisi doğrudur?

  A) H2O formülünde iki oksijen ve bir hidrojen atomu vardır.
  B) Su molekülü polar bir yapıya sahiptir.
  C) Su, sıvı hâlindeyken yüksek yoğunluğa sahiptir.
  D) Su molekülü nötr bir yapıya sahiptir.
  E) Hiçbiri

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Su molekülü, polar bir yapıya sahiptir çünkü oksijen atomu daha yüksek elektronegatifliğe sahiptir ve hidrojen atomlarına kıyasla elektronları kendine daha fazla çeker. Bu da su molekülünün pozitif ve negatif yüklü uçlara sahip olmasına ve polar olmasına neden olur. Su, sıvı hâlindeyken düşük yoğunluğa sahiptir, ancak bu soruda bu seçenek yerine yanlış bir seçenek olarak sunulmuştur. 11. Suyun insan vücudu için önemi hakkında hangisi yanlıştır?

  A) Vücuttaki hücrelerin çalışması ve besinlerin taşınması için suya ihtiyaç vardır.
  B) Suyun vücutta ısıyı dengeleme fonksiyonu yoktur.
  C) Suyun vücutta toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.
  D) Suyun vücuttaki elektrolit dengesini korumaya yardımcı olduğu bilinmektedir.
  E) Hiçbiri

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır çünkü suyun vücutta ısıyı dengeleme fonksiyonu vardır ve vücut sıcaklığını düzenler. Ayrıca suyun vücutta birçok önemli fonksiyonu vardır, özellikle hücrelerin çalışması, besinlerin taşınması, toksinlerin atılması ve elektrolit dengesinin korunması için gereklidir. 13. Suyun ph değerinin 7'den küçük olması hangi durumu gösterir?

  A) Su asidik olduğunu gösterir.    B) Su nötr olduğunu gösterir.     
  C) Su bazik olduğunu gösterir.     D) Hiçbir şey göstermez.          
  E) Hiçbiri

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Su asidik olduğunu gösterir. Suyun pH değeri 7'den küçük olduğunda, bu asidik bir ortam olduğunu gösterir. pH değeri 7 olan su nötrdür, pH değeri 7'den büyük olanlar ise baziktir. pH değerleri ölçümü ile suyun asidik, nötr veya bazik olduğu belirlenir. 15. Dünya'nın su kaynakları hakkında hangisi yanlıştır?

  A) Dünya'nın yüzde 71'i su ile kaplıdır.
  B) Dünya'nın su kaynakları sonsuzdur ve tükenmez.
  C) Dünya'da kullanılabilir su kaynakları sınırlıdır.
  D) Dünya'da su kaynakları dengesi bozulmuştur.
  E) Hiçbiri

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Dünya'nın su kaynakları sonsuzdur ve tükenmez." yanlıştır. Dünya'da kullanılabilir su kaynakları sınırlıdır ve bu kaynaklar giderek azalmaktadır. İnsan faaliyetleri, iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi faktörler su kaynaklarının sürdürülebilirliği üzerinde baskı yaratmaktadır. 17. Hangisi birinci derece kirlilik kaynaklarından biri değildir?

  A) Evsel atıklar         B) Sanayi tesisleri     
  C) Tarım ilaçları        D) Petrol sızıntıları   
  E) Rüzgar               

 18. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Rüzgar değildir. Birinci derece kirlilik kaynakları, doğrudan doğruya hava, su ve toprağı kirleten insan kaynaklı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler arasında evsel atıklar, sanayi tesisleri, tarım ilaçları ve petrol sızıntıları yer alır. Rüzgar ise kirleticileri taşıyan bir araçtır, ancak kendisi birinci derece bir kirlilik kaynağı değildir. 19. Çevre kimyası, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenir?

  A) Kimyasal reaksiyonların hızı ve mekanizması
  B) Kimyasal bağların şekli ve yapısı
  C) Kimyasal elementlerin fiziksel özellikleri
  D) Kimyasal maddelerin çevresel etkileri ve süreçleri
  E) Kimyasal elementlerin atomik yapıları

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani çevre kimyası kimyasal maddelerin çevresel etkileri ve süreçleri ile ilgilenir. Çevre kimyası, insan faaliyetleri sonucu doğal çevreye salınan kimyasal maddelerin çevresel etkileri, bu maddelerin çevredeki davranışları, kirlilik kontrolü, atık yönetimi, toksikoloji ve risk değerlendirmesi gibi konuları içerir. 21. Kimyasal atıkların çevreye yayılmasına engel olmak için hangisi kullanılabilir?

  A) Geri dönüşüm                       B) Kompostlama                       
  C) Biyolojik arıtma                   D) Tuzlu su arıtma                   
  E) Yenilenebilir enerji kaynakları   

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) Biyolojik arıtma'dır. Kimyasal atıkların doğru şekilde arıtılmaması çevre kirliliğine ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Biyolojik arıtma, kimyasal atıkları mikroorganizmalar yardımıyla doğal olarak parçalayarak çevre dostu bir şekilde bertaraf eder. Bu, çevrenin korunmasına ve insan sağlığına zararlı atıkların azaltılmasına yardımcı olur. 23. Su kaynaklarının kirlenmesi, suya zarar veren maddelerin kaynaklarını bulma, suyun arıtılması gibi konuların incelendiği alana ne ad verilir?

  A) Su arıtma             B) Çevre mühendisliği   
  C) Biyolojik arıtma      D) Su analizi           
  E) Kimyasal arıtma      

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Çevre mühendisliği" dir. Çevre mühendisliği su kaynaklarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi, su kaynaklarında mevcut kirleticilerin tespiti ve ortadan kaldırılması gibi konuları inceler. Bu alanda çalışan mühendisler su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak için araştırmalar yaparlar. 25. Dünya üzerinde suyun yaklaşık %97'si tuzlu denizlerde ve okyanuslarda, %3'ü ise tatlı sudur. Bu tatlı suyun yaklaşık %2,5'i nehirler, göller, yer altı suları ve havzalarda yer alırken, geri kalanı ise buzullarda ve kar sularında bulunmaktadır. Bu bilgilere göre, dünya üzerinde kullanılabilir tatlı suyun oranı yaklaşık kaçtır?

  A) %0,025    B) %0,075    C) %0,25    D) %0,75    E) %2,5

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) %0,25'tir. Dünya üzerindeki tatlı suyun sadece %3'ü kullanılabilir durumdadır ve bu kullanılabilir tatlı suyun %2,5'i nehirler, göller, yer altı suları ve havzalarda yer alırken, geri kalanı buzullarda ve kar sularında bulunmaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak, kullanılabilir tatlı suyun tüm dünya su kaynakları içindeki oranı %0,25 olarak hesaplanabilir. 27. Su kirliliği, doğrudan ya da dolaylı olarak birçok canlı türüne zarar verir. Bu zararların başlıcaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Solunum yolu hastalıkları
  B) Tümör oluşumu
  C) Zehirlenme
  D) Doğal dengenin bozulması
  E) Besin kaynaklarının azalması

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Tümör oluşumu'dur. Su kirliliği, canlıların sağlığına doğrudan ya da dolaylı olarak zarar veren birçok faktöre sahiptir. Solunum yolu hastalıkları, zehirlenme, doğal dengenin bozulması ve besin kaynaklarının azalması gibi zararlarla ilişkilidir. Ancak, su kirliliğinin tümör oluşumu ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. 29. Sera etkisi, dünya atmosferindeki bazı gazların miktarının artması sonucu ortaya çıkar. Bu gazların miktarı arttıkça, güneş ışınlarının yeryüzüne ulaştığı enerji miktarı artar ve ısınma etkisi yaratır. Bu sürecin sonucunda dünya sıcaklıkları yükselir ve iklim değişiklikleri meydana gelir. Hangisi sera etkisi yaratan gazlardan biri değildir?

  A) Karbondioksit (CO2)    B) Metan (CH4)           
  C) Ozon (O3)              D) Hidrojen (H2)         
  E) Su buharı (H2O)       

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, çünkü hidrojen sera etkisi yaratan gazlardan biri değildir. Sera etkisi yaratan gazlar, güneş ışınlarını yeryüzüne yaklaştıran ve ısınma etkisi yaratan gazlardır. Bu gazlar arasında en önemlileri karbondioksit, metan, ozon ve su buharıdır. 31. Plazma, sıradan bir gazdan nasıl farklıdır?

  A) Plazma, yüksek sıcaklıkta iyonlaşmış gaz halidir.
  B) Plazma, sıvı haldeki gazdır.
  C) Plazma, yüksek basınç altında olan gazdır.
  D) Plazma, diğer gazlardan daha yoğun bir haldedir.
  E) Plazma, ışık yayabilen bir gazdır.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Plazma, yüksek sıcaklıkta iyonlaşmış gaz halidir ve elektriksel olarak yüklü parçacıklar içerir. Bu nedenle, diğer gazlardan farklı davranışlar sergiler ve çeşitli uygulamalarda kullanılır. 33. Plazma ışınları, neden farklı renklerde olabilir?

  A) Plazma sıcaklığına bağlı olarak değişirler.
  B) Plazma içindeki elementlerin miktarına bağlı olarak değişirler.
  C) Plazma basıncına bağlı olarak değişirler.
  D) Plazma yoğunluğuna bağlı olarak değişirler.
  E) Plazma hareketine bağlı olarak değişirler.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Plazma ışınlarının farklı renklerde olması, plazma içindeki elementlerin miktarına bağlıdır. Plazma, yüksek sıcaklıkta iyonlaşmış gaz halidir ve elementlerin iyonize olması sonucu oluşur. Farklı elementlerin iyonlaşması farklı renklerde ışınlar yaymasına neden olur. 35. Gazlar, sıcaklık ve basınç değişimlerine çok hassas bir şekilde tepki verirler. Bu özellikleri nedeniyle, gazların davranışı, sıcaklık ve basınç gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Hangi seçenek, sıcaklığın gazların hacmi üzerindeki etkisini doğru açıklar?

  A) Gazların sıcaklık arttıkça hacimleri azalır.
  B) Gazların sıcaklık arttıkça hacimleri artar.
  C) Gazların sıcaklığından bağımsız olarak hacimleri değişmez.
  D) Gazların sıcaklık arttıkça yoğunlukları artar.
  E) Gazların sıcaklık arttıkça yoğunlukları azalır.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani gazların sıcaklık arttıkça hacimleri artar. Bu, gazların sıcaklık arttıkça moleküllerinin kinetik enerjilerinin artması nedeniyle olur. Bu artış, moleküllerin birbirinden uzaklaşmasına neden olur ve bu da gazın hacminin artmasına sebep olur. Bu soru, gazların temel özellikleri ve davranışları hakkında bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır. 37. Plazma nedir?

  A) Gaz halindeki atomların ya da moleküllerin yüksek sıcaklıkta iyonize olması sonucu oluşan bir fiziksel durum
  B) Sıvı halindeki atomların ya da moleküllerin yüksek basınç altında iyonize olması sonucu oluşan bir kimyasal bileşik
  C) Katı halindeki atomların ya da moleküllerin yüksek sıcaklık altında iyonize olması sonucu oluşan bir kimyasal bileşik
  D) Plazma, bir madde halinden ziyade bir fiziksel durum olmadığından bu soru geçersizdir
  E) Hiçbiri doğru değil

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Gaz halindeki atomların ya da moleküllerin yüksek sıcaklıkta iyonize olması sonucu oluşan bir fiziksel durum. Plazma, yüksek sıcaklıklarda gazların iyonize olması sonucu oluşan bir fiziksel durumdur. Bu durumda gazların atomları ya da molekülleri, elektronlarını kaybederek pozitif iyonlar ve negatif elektronlar oluşur. Plazma, yıldızların, auroraların ve plazma televizyonların oluşumunda rol oynar. 39. Plazma kesim nedir?

  A) Plazma ile kesim yapma yöntemidir
  B) Plazma kesiği kullanarak çizim yapma yöntemidir
  C) Plazma ile boyama yöntemidir
  D) Plazma ile yapıştırma yöntemidir
  E) Hiçbiri doğru değil

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Plazma ile kesim yapma yöntemidir. Plazma kesim, metallerin kesilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, yüksek sıcaklıklarda gazların iyonize olması sonucu oluşan plazma jeti, metalin kesilmesini sağlar. Plazma kesim, endüstriyel alanda sıkça kullanılan bir yöntemdir ve otomotiv, gemi inşaası, metal işleme gibi birçok sektörde uygulanmaktadır. Bu yöntem, kesim işleminin hızlı ve hassas bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. 41. İdeal gaz yasalarından hangisi doğrudur?

  A) Boyle yasası: Sıcaklık sabit tutulduğunda basınç ile hacim ters orantılıdır.
  B) Charles yasası: Basınç sabit tutulduğunda sıcaklık ile hacim ters orantılıdır.
  C) Gay-Lussac yasası: Hacim sabit tutulduğunda sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır.
  D) Avogadro yasası: Sıcaklık ve basınç sabit tutulduğunda gazın hacmi, içindeki molekül sayısı ile doğru orantılıdır.
  E) Dalton yasası: Toplam basınç, her bir bileşenin kısmi basıncının toplamıdır.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Avogadro yasası'dır. Avogadro yasası, bir gazın hacminin, sıcaklık ve basıncı sabit tutulduğunda içindeki molekül sayısı ile doğru orantılı olduğunu ifade eder. Bu yasa, moleküler kinetik teorisiyle açıklanabilir ve ideal gaz davranışının önemli bir yönünü oluşturur. 43. İki farklı gazın, aynı hacim ve sıcaklıkta, birbirlerine oranı hangi terimle ifade edilir?

  A) Moleküler kütle      B) Gaz sabiti    C) Kısmi basınç
  D) Özdeşlik faktörü    E) Difüzyon oranı

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Özdeşlik faktörü" olarak verilmiştir. İki farklı gazın aynı hacim ve sıcaklıkta birbirlerine oranı, özdeşlik faktörü olarak adlandırılır. Özdeşlik faktörü, gazın gerçek davranışını ideal gaz modeli ile karşılaştırmak için kullanılır. 45. Hangisi doğru bir şekilde Boyle yasasını ifade eder?

  A) PV = nRT             B) P1V1 = P2V2         
  C) P1V1/T1 = P2V2/T2    D) P1/T1 = P2/T2       
  E) V1/T1 = V2/T2       

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan "P1V1 = P2V2" olarak verilmiştir. Boyle yasası, sabit sıcaklık altında bir gazın hacminin basıncıyla ters orantılı olduğunu ifade eder. Bu yasa matematiksel olarak P1V1 = P2V2 şeklinde ifade edilebilir. Bu formülde P, basınç; V, hacim ve 1 ve 2, gazın farklı durumlarıdır. Boyle yasası, gaz kanunlarının temelini oluşturur ve gaz davranışları hakkında anlayışımızı arttırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test 11 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ
  1. Gazlar
  2. Katılar
  3. Maddenin Fiziksel Halleri
  4. Plazma
  5. Sıvılar
 • DOĞA VE KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Su ve Hayat

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf kimya 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kimya alanında polar bağ kavramını anlamak ve suyun özelliklerini bilmek için önemlidir.

Su molekülleri ve onların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, biyoloji, kimya ve çevre bilimleri gibi birçok alanda çalışma yaparken gerekli olan temel bilgilerden biridir.

Su kalitesini ölçmek için kullanılan parametrelerin anlaşılması ve suyun kalitesinin neden önemli olduğunu bilmektir.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayabilirim.

Temel kimya bilgisi ile ilgilidir ve öğrencilerin su molekülünün yapısını anlamalarını sağlamayı amaçlar.

İnsan vücudunun sağlıklı olması için yeterli miktarda su tüketiminin önemini anlamaktır.

Su kalitesi ile ilgili temel kavramları bilmek ve suyun asit-baz dengesi hakkında bilgi sahibi olmak.

Çevre sorunlarına ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmesi için tasarlanmıştır.

Çevre kirliliği konusunda öğrencilerin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

Çevrenin korunması ve insan sağlığının iyileştirilmesi için önemlidir.

Çevre kirliliğinin etkileri, kimyasal atık yönetimi ve çevre dostu arıtma yöntemleri hakkında farkındalığı artırmaktır.

Çevre mühendisliği, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı gibi konularda çalışan bir mühendislik dalıdır.

Dünya su kaynakları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve sayısal verileri yorumlayabilme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkilerini anlama.

Sera etkisi ve iklim değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmak, çevre sorunlarına karşı bilinçli bir tutum sergilemek açısından önemlidir.

Plazma fiziği ve gazlar konusundaki temel farklılıkları anlamalarını sağlamayı hedefler.

Fizik ve kimya bilimlerinde ele alınmaktadır. Kazanım olarak, öğrencilerin plazma fiziği ve kimyası hakkında temel bilgiye sahip olmaları beklenir.

Gazların sıcaklık ve basınç değişimlerine nasıl tepki verdikleri konusunda anlayış kazanmaları hedeflenir.

Fizikte, plazma gibi farklı maddelerin farklı hallerini anlayabilirim.

Plazma kesim yöntemini tanımlamak ve bu yöntemin endüstriyel alanda kullanım alanlarını bilmek.

"İdeal gaz yasalarını bilmek ve gaz davranışlarını anlamak" olarak özetlenebilir.

Kimya veya fizik gibi bilimlerde gazların özelliklerini anlamak için önemli bir kavramdır.

Boyle yasasının matematiksel formülünü anlamasını ve gaz davranışlarının özelliklerini anlamasını sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 114 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 851 kere doğru, 923 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.