2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 2 kg kütleli cisme şekildeki gibi üç kuvvet etki etmektedir.
  9.sınıf fizik sorusu
  Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 dir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun çözümü için Newton'un ikinci hareket yasasını kullanabiliriz. İkinci hareket yasası, F = m * a formülüyle ifade edilir, burada F kuvveti, m kütleyi ve a ise ivmeyi temsil eder. 3. fizik sorusu
  Kasasında su taşıyan bir tanker V hızıyla hareket ederken aniden frene basıyor.
  Buna göre kasadaki suyun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
  fizik sorusu şıkları

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun çözümü için suyun hareket yasalarını göz önünde bulundurabiliriz. Tanker aniden frene bastığında, içindeki suyun devam etmeye çalışan hareketi nedeniyle bir sürtünme kuvveti oluşur. Bu sürtünme kuvveti suyu yavaşlatır ve hareket yönünde bir akış oluşur. Şıklardan görüldüğü gibi su, tanker hareket yönünün tersine doğru bir şekilde ileriye doğru eğimli bir konuma sahip olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Sorunun çözümünde suyun hareket yasalarına göre sürtünme kuvveti ve akışın nasıl oluşacağının anlaşılması önemlidir. 5. “Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim de aynı büyüklükte fakat zıt yönlü bir kuvvet uygular.”
  ifadesi Newton’un hareket yasalarından hangisinin tanımıdır?

  A) Temel yasa
  B) Eylemsizlik yasası
  C) Etki - Tepki yasası
  D) Enerji korunumu yasası
  E) Kütle korunumu yasası

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Etki-Tepki Yasası'dır. Etki-Tepki Yasası, Newton'un üçüncü hareket yasası olarak da bilinir. Bu yasa, bir cisim üzerine uygulanan bir kuvvetin, cisim tarafından aynı büyüklükte fakat zıt yönlü bir tepki kuvveti oluşturduğunu ifade eder. Yani, her eylemin bir tepkisi vardır ve bu tepki kuvveti, uygulanan kuvvetle aynı büyüklükte ancak zıt yönlüdür. Bu yasa, kuvvetlerin etkileşimini ve hareketin nedenlerini anlamak için önemlidir. 7. Cisimler öteleme, titreşim ve dönme hareketi yaparlar.
  Buna göre;
  I. Saat yelkovanı
  II. Salıncakta sallanan çocuk
  III. Hızlı tren
  hareketlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öteleme (I)         Titreşim (II)        Dönme (III)
  B) Dönme (I)           Titreşim (II)        Öteleme (III)
  C) Titreşim (I)           Öteleme (II)      Dönme (III)
  D) Dönme (I)            Öteleme (II)      Titreşim (III)
  E) Titreşim (I)           Dönme (II)        Öteleme (III)

 8. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir: Dönme (I), Titreşim (II), Öteleme (III). Saat yelkovanı dönme hareketi yapar, salıncakta sallanan çocuk titreşim hareketi yapar ve hızlı tren öteleme hareketi yapar. 9. X, Y ve Z cisimlerine ait kuvvet-ivme (F-a) grafikleri aşağıda verilmiştir.
  fizik sorusu 9.sınıf
  Buna göre, cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki nasıldır?

  A) mX = mY = mZ            B) mX = mY > mZ
  C) mX > mY = mZ            D) mY > mX = mZ
  E) mZ > mY = mX

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: mX > mY = mZ. Grafiklerdeki eğimler, yani ivmeler cisimlerin kütlesine bağlıdır. Cisimlerin kütleleri arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimizde, X cisminin Y ve Z cisimlerinden daha yüksek bir ivmeye sahip olduğunu görüyoruz. Bu durumda, X cisminin diğer cisimlere kıyasla daha küçük bir kütleye sahip olması gerekmektedir. Y ve Z cisimlerinin ise eşit kütleye sahip olduğu sonucuna varabiliriz. 11. Sürtünmesiz ortamda X, Y, Z cisimlerine uygulanan kuvvetler şekilde verilmiştir.
  ivme sorusu
  Buna göre, cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?

  A) aX = aY = aZ            B) aX = aY > aZ
  C) aY > aX = aZ            D) aX > aY > aZ
  E) aX > aY > aZ

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: aY > aX = aZ. Verilen kuvvetlerin sürtünmesiz ortamda etkili olduğu varsayıldığında, cisimlerin ivmeleri kuvvetlerinin kütlelerine orantılı olacaktır (F = ma). Şekilde verilen kuvvetlerin büyüklükleri aynı olduğu halde kütleleri farklı olduğundan, cisimlerin ivmeleri de farklı olacaktır. 13. “Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımlanır bu noktaya ………… noktası denir.”
  Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur?

  A) Konum                    B) Hareket        C) Referans
  D) Yer değiştirme        E) Uzunluk

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Referans olmalıdır. Fizikte, bir hareketlinin konumu belirli bir referans noktasına göre tanımlanır. Referans noktası, hareketin başlangıç noktası veya başka bir belirlenmiş nokta olabilir. 15. t = 0 anında yan yana olan K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekilde verilmiştir.
  ivme zaman grafiği
  Buna göre, t saniye sonunda K ve L arasındaki uzaklık 30 metre olduğuna göre t kaç saniyedir?

  A) 4    B) 5    C) 6    D) 7    E) 8

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) 6 olmalıdır. Çünkü t=6 saniye olduğunda K ve L arasındaki uzaklık 30 metreye ulaşır. Çözüm açıklaması olarak, K ve L arasındaki uzaklık hız zaman grafiğiyle hesaplanabilir. İki aracın hızları eşit olduğu için, hız grafiklerinin altındaki alanlar eşit olacaktır. Verilen grafiğe göre, t=6 saniye olduğunda K ve L arasındaki alan 30 metrekareye eşit olur. Dolayısıyla, t=6 saniyedir. B 17. Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket vardır?

  A) Dalından düşen elma
  B) Yerden havalanan uçak
  C) Durmak için frenine basılan araba
  D) Sabit süratle düşen yağmur damlası
  E) Basket potasına atılan top

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir: "Sabit süratle düşen yağmur damlası".- A seçeneği olan "Dalından düşen elma" için yerçekimi kuvveti ve havanın direnci gibi kuvvetler etkili olduğu için dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket yoktur. - B seçeneği olan "Yerden havalanan uçak" için itme kuvveti ve yerçekimi kuvveti gibi kuvvetler etkili olduğu için dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket yoktur. - C seçeneği olan "Durmak için frenine basılan araba" için sürtünme kuvveti ve fren kuvveti gibi kuvvetler etkili olduğu için dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket yoktur. - D seçeneği olan "Sabit süratle düşen yağmur damlası" için yerçekimi kuvveti ve havanın direnci gibi kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit olduğu için dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket vardır. - E seçeneği olan "Basket potasına atılan top" için yerçekimi kuvveti ve atış kuvveti gibi kuvvetler etkili olduğu için dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket yoktur. 19. Şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete geçen Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaşıyorlar.
  hız sorusu
  Akif'in hızı 5 m/s olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç m/s dir?

  A) 2    B) 5    C) 10    D) 15    E) 20

 20. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) 10'dur. Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaştıklarına göre, aynı sürede oraya ulaşırlar. Akif'in hızı 5 m/s olarak verilmiş, ve K noktasından L noktasına olan mesafe 50 metredir. Sabit hızlı bir cismin hızını, mesafeyi zamanla bölerek hesaplayabiliriz. Zamanı bulmak için ise, mesafeyi hızla böleriz. Akif'in hızıyla hesaplama yaptığımızda, zamanı 10 saniye olarak buluruz. Mehmet ve Akif aynı sürede oraya ulaşıyorlar, yani Mehmet'in de 10 saniyede K noktasından L noktasına varması gerekiyor. Mehmet'in hızını bulmak için, mesafeyi zamanla böleriz. 50 metreyi 10 saniyeyle bölersek, Mehmet'in hızının 5 m/s olduğunu buluruz. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  [.....] Sıcaklık bir temel büyüklüktür
  [.....] Hız skaler bir büyüklüktür
  [.....] Kohezyon yapışma kuvvetidir
  [.....] Hız zaman grafiğinin altında kalan alan ivmeyi verir.
  [.....] Kütle çekim kuvveti en zayıf kuvvettir

 22. Cevap:

  D Sıcaklık bir temel büyüklüktür

  Y Hız skaler bir büyüklüktür

  D Kohezyon yapışma kuvvetidir

  Y Hız zaman grafiğinin altında kalan alan ivmeyi verir.

  Y Kütle çekim kuvveti en zayıf kuvvettir

  Açıklama:

  - Sıcaklık, bir temel büyüklüktür ve doğru bir ifadedir. - Hız, vektörel bir büyüklüktür, yani yön bilgisi içerir. Dolayısıyla, hız skaler bir büyüklük değildir ve yanlış bir ifadedir. - Kohezyon, bir maddenin içindeki tanecikler arasındaki çekim kuvvetidir ve doğru bir ifadedir. - Hız zaman grafiğinin altında kalan alan, ivmeyi değil, hareketin toplam değişimini verir. Bu nedenle, yanlış bir ifadedir. - Kütle çekim kuvveti, evrende etkileşen cisimler arasındaki çekim kuvvetidir ve diğer temel kuvvetlere göre oldukça zayıftır. Bu nedenle, yanlış bir ifadedir. 23. Aşağıdakilerden hangisi fizğin alt alanı değildir?

  A) Mekaniik        B) Elektrik            C) Zooloji
  D) Optik              E) Katı hal fiziği

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Zooloji Bu soruda, fizik alanının alt alanlarından biri olmayan seçeneği belirlememiz istenmektedir. Fizik, doğal fenomenleri ve fiziksel olayları inceleyen bir bilim dalıdır ve birçok alt alanı vardır. A) Mekanik, fizikte hareket ve kuvvetlerin incelendiği bir alt alandır. B) Elektrik, elektrik yükleri, akım, devreler ve elektromanyetik fenomenlerin incelendiği bir alt alandır. C) Zooloji, hayvanları inceleyen ve sınıflandıran bir biyoloji alt alanıdır. Fizikle doğrudan ilişkili değildir. D) Optik, ışığın davranışı ve özelliklerini inceleyen bir fizik alt alanıdır. E) Katı Hal Fiziği, katı maddelerin yapısal, elektriksel ve manyetik özelliklerini inceleyen bir fizik alt alanıdır. Sonuç olarak, fizik alanı ile ilgili olmayan seçenek C) Zooloji'dir. 25. Bir öğrenci su dolu bardağın içindeki kaşığı kırılmış gibi görüyor.
  Buna göre öğrenci bu durumu açıklayabilmek için fiziğin hangi alt alanından yararlanmalıdır?

  A) Mekanik        B) Termodinamik         C) Optik
  D) Elektrik         E) Atom fiziği

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Optik" olarak verilmiştir. - Öğrencinin su dolu bardağın içindeki kaşığı kırılmış gibi görmesi, optik alanla ilgilidir. - Optik, ışığın yayılması, yansıması, kırılması ve görmeyle ilgili olayları inceleyen fizik dalıdır. - Işığın farklı ortamlardan geçerken yolunu değiştirmesi ve kırılma olayları, optik alanının konuları arasında yer alır. 27. “Kütle - - - - sembolü ile gösterilir, - - - - ile ölçülür, SI’daki birimi - - - - dır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırası ile yazılması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğ ru verilmiştir?

  A) k, dinamometre, kilogram
  B) m, eşit kollu terazi, kilogram
  C) m, dinamometre, kilogram
  D) k, eşit kollu terazi, gram
  E) m, eşit kollu terazi, gra

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) m, dinamometre, kilogram" olarak verilmiştir. - Kütle, "m" sembolüyle gösterilir ve SI birim sisteminde kilogram (kg) olarak ölçülür. - Kütle, doğrudan ölçülen bir niceliktir ve genellikle bir dinamometre kullanılarak ölçülür. - Eşit kollu terazi ise kütlenin karşılaştırıldığı bir ölçüm aracıdır, ancak bu durumda doğrudan ölçüm yapılmadığı için boş bırakılan yere dinamometre yazılmalıdır. 29. Sıvının yüzey gerilimini azaltmak, sıvının diğer maddelerle etkileşimini kolaylaştırır.
  Buna göre,
  I.   Suyun sıcaklığını arttırmak
  II.  Suyun içine deterjan koymak
  III. Suyun içine limon suyu koymak
  işlemlerinden hangileri yapılırsa suyun diğer maddelerle etkileşimi artar?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I, II ve III
  D) II ve III         E) I ve II

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, suyun diğer maddelerle etkileşimini artırmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiği sorulmaktadır. Verilen seçenekler arasından doğru cevap "C) I, II ve III" olarak görünmektedir. Suyun sıcaklığını artırmak, suya deterjan eklemek ve suya limon suyu eklemek, sıvının yüzey gerilimini azaltarak suyun diğer maddelerle etkileşimini kolaylaştırır. Bu işlemler sıvının yüzey gerilimini azaltarak su moleküllerinin diğer maddelerle daha iyi karışmasını sağlar. Bu şekilde su, diğer maddelerle daha iyi etkileşim kurabilir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 31. Hız ile ilgili olarak;
  I. Skaler bir büyüklüktür.
  II. Birimi m/s dir.
  II. Türetilmiş bir büyüklüktür.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I, II ve III
  D) II ve III         E) I ve II

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, hız ile ilgili olarak verilen ifadelerin doğruluğu sorulmaktadır. Verilen yargılar arasından doğru olanlar "II. Birimi m/s'tir." ve "III. Türetilmiş bir büyüklüktür." ifadeleridir. Hız, vektörel bir büyüklük olduğu için skaler bir büyüklük değildir, bu nedenle I. ifade yanlıştır. Hızın birimi metre/saniye (m/s) olarak kullanılır ve hız türetilmiş bir büyüklüktür. Bu nedenle doğru cevap "D) II ve III" seçeneğidir. 33. Yatay sürtünmesiz zeminde hareket eden K ve L araçlarının kuvvet-ivme grafiği verilmiştir.
  fizik sorusu 9.sınıf
  Buna göre K ve L cisimelrinin kütleleri oranı mK /mL nedir?

  A) 1/2    B) 2/3    C) 2    D) 3    E) 4

 34. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı C) 2'dir. Kuvvet-ivme grafiğine bakıldığında, ivme değerleri eşit olduğu için K ve L cisimlerinin ivmeleri aynıdır. İvme, kütlenin kuvvete oranı olarak da düşünülebilir. Eşit ivmeleri olan cisimlerde kütlenin kuvvete oranı da aynı olmalıdır. Grafikte, K cisminin kuvveti L cisminin 2 katıdır. Dolayısıyla, mK / mL = Fk / FL = 2 / 1 = 2 olur. 35. Sürtünmeli bir yüzeyde bulunan cisme F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir.
  fizik sorusu 9.sınıf
  Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğuna göre cisme etkiyen sürtünme kuvveti hangi yöndedir?

  A) Batı yönünde 3 N
  B) Batı yönünde 9 N
  C) Doğu yönünde 3 N
  D) Doğu yönünde 9 N
  E) Doğu yönünde 12 N

 36. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Doğu yönünde 3 N olacaktır. Özür dilerim. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğunda toplam kuvvet sıfırdır. Verilen soruda, F1 kuvveti 6 N doğu yönlü, F2 kuvveti 3 N batı yönlü olarak verilmiştir. Cisim dengeli olduğuna göre, bu kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıdır. Bu durumda, sürtünme kuvveti F1 ve F2 kuvvetlerini dengelemek için doğu yönlü 3 N olarak olmalıdır. 37. t= 0 anında başlangıç noktasında olan aracın hız zaman grafiği verilmiştir.
  hız zaman grafiği
  Aracın 6 saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir?

  A) 100    B) 125    C) 150    D) 175    E) 200

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 150 metredir. Hız-zaman grafiğinde, aracın hızı zamanla değişmektedir. Yer değiştirmesi, hızın zamana integrali olan alanı temsil eder. 39. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor.
  hız sorusu
  Buna göre arabanın ortalama hızı kaç m/s dir?

  A) 5    B) 10    C) 20    D) 30    E) 40

 40. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) 20'dir. Araba, A noktasından harekete başlayıp 2 saniye sonra E noktasına varıyor. Arabanın ortalama hızı, toplam yolun toplam zamana bölünmesiyle bulunur. Şekildeki grafikte, E noktasına varmak için 40 metrelik bir yol kat edildiği görülüyor. 2 saniye süresi verildiği için, ortalama hız = toplam yol / toplam zaman = 40 m / 2 s = 20 m/s olarak bulunur. 41. Bir araç önce doğuya 30 km, sonra kuzeye 40 km, daha sonra da güneye 50 km gidiyor.
  Araç bu hareketini 3 saatte tamamladığına göre sürati kaç km/h'dir?

  A) 30    B) 35    C) 40    D) 45    E) 50

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 40 km/saat'tir. Araç toplamda doğuya 30 km, kuzeye 40 km ve güneye 50 km gitmiştir. Toplam mesafe ise 30 km + 40 km + 50 km = 120 km'dir. Hareketin süresi ise 3 saattir. Sürat, toplam mesafe bölü hareket süresi olarak hesaplanır. Bu durumda, sürat = 120 km / 3 saat = 40 km/saat olarak bulunur. 43. Aralarındaki uzaklık 300 metre olan iki araç, A ve B noktalarından aynı anda 10 m/s ve 5 m/s'lik hızlarla geçiyorlar.
  fizik
  Buna göre araçlar kaç saniye sonra karışalırlar?

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 20    E) 25

 44. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) 20 saniyedir. İki aracın arasındaki uzaklık 300 metredir ve daha hızlı olan araç, 10 m/s hızla hareket etmektedir. Daha yavaş olan araç ise 5 m/s hızla hareket etmektedir. Aralarındaki hız farkı 10 m/s - 5 m/s = 5 m/s olduğundan, bu hız farkını kapatmak için 300 metrelik bir uzaklığı geçmek için 300 m / 5 m/s = 60 saniye gerekmektedir. Ancak, daha hızlı olan araç 20 saniye sonra 600 metre yol kat edeceği için, bu noktada iki araç karşılaşacaklardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test 44 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAREKET VE KUVVET
  1. Hareket
  2. Kuvvet
  3. Newton’un Hareket Yasaları
  4. Sürtünme Kuvveti

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf fizik dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredat uygun hazırlanmıştır

Newton'un ikinci hareket yasasını uygulama ve cismin durduğu durumda ivmesinin sıfır olduğunu anlama.

Hareket yasalarını uygulama ve sürtünme nedeniyle suyun akışının nasıl oluşacağını anlama.

Etki-tepki yasasını anlamaları ve kuvvetlerin etkileşimlerini kavramaları hedeflenir.

Cisimlerin farklı hareket türlerini tanıma ve sınıflandırma becerisi gerekmektedir.

Kuvvet-ivme grafiklerini okuma ve cisimlerin kütleleri arasındaki ilişkiyi çıkarma becerisini test etmektedir.

Kuvvet-ivme ilişkisini anlama, farklı kütlelere sahip cisimlerin ivmeleri arasındaki ilişkiyi çıkarma ve sürtünmesiz ortamda kuvvet-ivme ilişkisini kavrama becerisini test etmektedir.

Hareket ve konum kavramlarını anlamaları, bir hareketlinin konumunu doğru bir şekilde belirleyebilmeleri ve referans noktasının önemini kavramaları hedeflenir.

Hız ve zaman kavramlarını anlamaları, hız-zaman grafiğini yorumlayabilmeleri ve uzaklık hesaplamalarını yapabilmeleri hedeflenir.

Dengelenmiş ve dengesiz kuvvetlerin etkilerini anlama ve farklı olaylardaki kuvvet dengesini değerlendirme becerisini test etmektedir.

Hız-zaman ilişkisini anlamalarını ve hızı hesaplama becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

Bu soru, öğrencilerin temel fiziksel büyüklüklerin özelliklerini ve doğru/yanlış ifadelerini anlamalarını ve bu kavramları doğru bir şekilde kullanabilmelerini hedeflemektedir.

Bu soru, öğrencilerin fizik bilimindeki alt alanları tanıma ve sınıflandırma becerisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencinin fiziğin farklı alt alanlarını tanıma ve günlük hayatta karşılaşılan olayları bu alanlarla ilişkilendirme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, kütle kavramını anlama, kütle ölçümü için kullanılan araçları bilme ve birimlerin doğru kullanımını anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Sıvının yüzey gerilimini azaltarak etkileşimini kolaylaştırma.

Hızın birimi ve hızın türetilmiş bir büyüklük olduğunu anlama.

Kuvvet-ivme grafiği okuma ve kütle oranını hesaplama.

Verilen kuvvetlerin denge durumunda olduğunu anlamak ve sürtünme kuvvetinin dengelemeye yönelik olduğunu anlamak.

Hız-zaman grafiği ile yer değiştirmeyi ilişkilendirebilmek ve integral kullanarak yer değiştirmeyi hesaplayabilmek.

Ortalama hız hesaplama.

Hareket eden bir cismin süratini hesaplama.

Hareketli cisimlerin birbirlerine ne zaman yetişeceklerini hesaplama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 96 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1018 kere doğru, 486 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.