2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Hucurât Suresi 13. ayette verilen mesaj nedir?

  A) İnsanlar eşit yaratılmıştır.
  B) Araplar diğer milletlerden üstündür.
  C) Allah, insanları farklı diller ve kültürlerle yarattı.
  D) İnsanlar ancak Allah'a kulluk yaparak üstünlük kazanabilirler.
  E) Hiçbiri.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) İnsanlar eşit yaratılmıştır." dır. Hucurât Suresi 13. ayette, insanların farklı diller ve kültürlerle yaratıldığı, ancak en üstünün takvaya sahip olanların olduğu belirtilmektedir. Bu mesajda insanların eşit olduğu vurgulanmaktadır. 3. Hucurât Suresi 13. ayetinde Allah'ın insanlar hakkındaki düşüncesi nasıl ifade edilir?

  A) Allah insanları hor görür.
  B) Allah insanları farklı dillerle yaratmıştır.
  C) Allah insanları farklı milletlerden yaratmıştır.
  D) Allah insanları eşit yaratmıştır.
  E) Hiçbiri.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Allah insanları eşit yaratmıştır." şeklindedir. Ayette Allah'ın insanları eşit yarattığı belirtilmektedir. Bu, insanların ırk, dil ve kültür farklılıklarına rağmen eşit olduğu ve birbirine saygı duymaları gerektiği anlamına gelmektedir. Bu ayet, İslam dininde insan haklarına ve eşitliğine verilen önemi vurgulamaktadır. 5. Hucurât Suresi 13. ayetinin güncel toplumsal problemlerle ilgisi nedir?

  A) Irkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük gibi problemlere karşı çözüm sunar.
  B) Yabancı düşmanlığı gibi problemlere karşı çözüm sunar.
  C) Toplumsal adaletsizliklere karşı çözüm sunar.
  D) Çevre sorunlarına karşı çözüm sunar.
  E) Hiçbiri.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Hucurât Suresi 13. ayette insanların eşit yaratıldığı ve ancak takvaya (Allah'a kulluk yapmaya) göre üstünlük kazanabilecekleri vurgulanmaktadır. Bu mesaj, günümüzde hala varlığını koruyan ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük gibi problemlere karşı çözüm sunabilir. İnsanlar arasında eşitliği ve saygıyı vurgulayarak toplumsal birlikteliği ve adaleti sağlamaya yardımcı olabilir. 7. Endülüs İslam Medeniyeti'nde bilim ve kültür alanında hangi gelişmeler yaşanmıştır?

  A) Cebir ve matematik alanında ilerlemeler kaydedilmiştir.
  B) Tıp alanında önemli buluşlar yapılmıştır.
  C) Şiir ve edebiyat alanında zengin eserler üretilmiştir.
  D) Müzik ve sanat alanında çeşitli tarzlar ortaya çıkmıştır.
  E) Tüm bu alanlarda gelişmeler yaşanmıştır.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Endülüs İslam Medeniyeti'nde bilim ve kültür alanında oldukça önemli gelişmeler yaşanmıştır. Cebir ve matematik alanında ilerlemeler kaydedilmiş, tıp alanında önemli buluşlar yapılmış ve edebiyat alanında zengin eserler üretilmiştir. Bu gelişmeler, İslam medeniyetinin zirvesini oluştururken, Avrupa'da Orta Çağ döneminin karanlığı ile karşılaştırıldığında büyük bir farklılık oluşturmaktadır. 9. İslam medeniyeti hangi yüzyılda başlamıştır?

  A) 6. yüzyıl    B) 7. yüzyıl    C) 8. yüzyıl    D) 9. yüzyıl    E) 10. yüzyıl

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 7. yüzyıldır. İslam Medeniyeti, İslam peygamberi Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye göç ettiği 622 yılından itibaren başlamıştır. İslam, Arabistan yarımadasında hızla yayılmış ve 7. yüzyılda Orta Doğu, Kuzey Afrika, İspanya ve Hindistan'ın birçok bölgesinde etkili olmuştur. 11. İslam medeniyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İslam medeniyeti bilime, matematiğe ve felsefeye büyük önem vermiştir.
  B) İslam medeniyeti, geniş bir coğrafyada etkili olmuştur.
  C) İslam medeniyeti, sadece dini konulara odaklanmıştır.
  D) İslam medeniyeti, mimarlık ve sanat alanlarında önemli eserler üretmiştir.

 12. Cevap: C Açıklama:

  C şıkkı yanlıştır, çünkü İslam medeniyeti sadece dini konulara odaklanmamış, aynı zamanda bilime, matematiğe, felsefeye, sanata ve mimarlığa da büyük önem vermiştir. İslam medeniyeti, tarihte önemli bir kültür ve medeniyet hareketi olarak yer almıştır. 13. İsrâ Suresi 26. ayette, insanların yeryüzünde bozgunculuk yapmamaları ve huzur içinde yaşamaları gerektiği belirtilmektedir. Bu ayet hangi kavramı vurgulamaktadır?

  A) Tevhit    B) İman    C) Adalet    D) Barış    E) Şükür

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Barış. İsrâ Suresi 26. ayette, insanların yeryüzünde bozgunculuk yapmamaları ve huzur içinde yaşamaları gerektiği vurgulanarak, barış kavramına dikkat çekilmektedir. Bu ayet aynı zamanda insanların sorumluluklarına ve dünya üzerindeki yaşamlarının önemine de vurgu yapmaktadır. 15. İslam medeniyeti, hangi alanlarda öne çıkmıştır?

  A) Sadece dini konularda
  B) Bilim, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda
  C) Yalnızca edebiyat ve şiirde
  D) Sanat ve mimaride
  E) Hiçbir alanda öne çıkmamıştır

 16. Cevap: B Açıklama:

  İslam medeniyeti, bilim, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda öne çıkmıştır. Bu alanlarda yapılan önemli keşifler ve gelişmeler dünya tarihindeki ilerlemeye katkı sağlamıştır. Örneğin, İslam medeniyeti sayesinde Avrupa'ya Arapça rakamları ve cebir gibi matematiksel kavramlar da tanıtılmıştır. 17. İslam medeniyeti, hangi şehirlerde özellikle gelişmiştir?

  A) İstanbul ve Atina'da         B) Kahire ve İskenderiye'de    
  C) Paris ve Londra'da           D) Roma ve Floransa'da         
  E) New York ve Washington'da   

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Kahire ve İskenderiye'de" olarak verilmiştir. İslam medeniyeti, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da gelişmiştir ve özellikle Kahire ve İskenderiye gibi şehirlerde etkili olmuştur. İslam medeniyeti, matematik, astronomi, felsefe, tıp, mimari, edebiyat ve sanat gibi birçok alanda önemli katkılarda bulunmuştur. 19. İslam dini, ibadetleri ve ahlakı bir bütün olarak ele alır. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İslam dini, sadece ibadetlerin önemini vurgular, ahlak konularına yer vermez.
  B) İslam dini, sadece ahlak konularının önemini vurgular, ibadetlere yer vermez.
  C) İslam dini, ibadetleri ve ahlakı bir bütün olarak ele alır ve birbirinden ayrılamaz.
  D) İslam dini, sadece belli bir dönemde uygulanan bir inanç sistemidir.
  E) İslam dini, sadece belli bir coğrafyada yaşayan insanlar için geçerlidir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Soru, İslam dininin ibadetleri ve ahlakı nasıl ele aldığına ilişkin bir sorudur. İslam dini, ibadetleri ve ahlakı bir bütün olarak ele alır ve ayrılamazlar. İbadetler, insanın Allah'a yönelmesini ve kendini disipline etmesini sağlarken, ahlak ise insanın diğer insanlarla ve çevresiyle olan ilişkilerinde doğru davranmasını sağlar. İslam dininin temel prensipleri arasında hem ibadetlerin yer aldığı hem de ahlak konularına değinildiği için, cevap "C" seçeneği olan "İslam dini, ibadetleri ve ahlakı bir bütün olarak ele alır ve birbirinden ayrılamaz" olmalıdır. 21. İbadetlerin amacı, sadece Allah'a ibadet etmek mi, yoksa ahlaki bir gelişim de sağlamak mıdır?

  A) İbadetlerin amacı, sadece Allah'a ibadet etmek değildir, aynı zamanda ahlaki bir gelişim de sağlamaktır.
  B) İbadetlerin amacı, sadece ahlaki bir gelişim sağlamak değildir, sadece Allah'a ibadet etmek amaçlanır.
  C) İbadetlerin amacı, sadece kendini disiplin altına almak için yapılan faaliyetlerdir.
  D) İbadetlerin amacı, sadece dünya hayatında daha rahat bir yaşam sürmek için yapılan faaliyetlerdir.
  E) İbadetlerin amacı, toplumsal kuralları yerine getirmek ve diğer insanlarla uyum içinde yaşamaktır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) İbadetlerin amacı, sadece Allah'a ibadet etmek değildir, aynı zamanda ahlaki bir gelişim de sağlamaktır. İslam dininde, ibadetler sadece Allah'a yönelik yapılan eylemler olarak görülmez, aynı zamanda kişinin ahlaki ve manevi gelişimine de katkıda bulunur. İbadetler, kişinin kendini kontrol etmesini, sabrını ve dayanıklılığını geliştirmesini, adaletli ve merhametli olmasını sağlar. Ayrıca, ibadetler toplumsal bir amaca da hizmet eder, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler ve toplumsal düzeni korur. 23. İslam'da hangi ibadetler ahlaki değerleri teşvik eder?

  A) Sadece namaz, oruç ve hac.    B) Sadece zekat ve fitre.       
  C) Tüm ibadetler.                D) Sadece cihad.                
  E) Hiçbiri.                     

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Tüm ibadetlerdir. İslam'da ibadetler sadece Allah'a ibadet etmek için yapılmaz, aynı zamanda ahlaki değerleri teşvik etmek amacıyla da yapılır. Örneğin, namaz ve oruç gibi ibadetler, sabır, öz disiplin ve kendini kontrol etme gibi ahlaki değerleri teşvik eder. Zekat ve fitre gibi ibadetler, cömertlik ve paylaşım gibi ahlaki değerleri teşvik eder. Tüm ibadetler, İslam'ın temel ahlaki değerlerini teşvik etmek için tasarlanmıştır. 25. İslam'da ibadetlerin ahlaki boyutu nedir?

  A) İbadetler, kişinin kendisiyle ve Allah ile olan ilişkisinde ahlaki bir derinlik sağlar.
  B) İbadetlerin ahlaki bir boyutu yoktur.
  C) İbadetler, sadece toplumsal düzeni korumak için yapılır.
  D) İbadetler, kişinin kendisini diğer insanlarla karşılaştırarak ahlaki bir değerlendirme yapmasını sağlar.
  E) İbadetlerin ahlaki boyutu belirli bir zaman diliminde yapılır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) İbadetler, kişinin kendisiyle ve Allah ile olan ilişkisinde ahlaki bir derinlik sağlar." şeklindedir. İbadetler, İslam'da sadece Allah'a yönelik yapılan ritüeller olarak görülmez, aynı zamanda kişinin ahlaki yönden kendisini geliştirmesi için bir fırsattır. İbadetler, insanların kendileriyle ve Allah'la olan ilişkilerinde ahlaki bir derinlik sağlar ve kişinin ahlaki yönünü geliştirmesine yardımcı olur. Bu nedenle, İslam'da ibadetlerin ahlaki boyutu son derece önemlidir. 27. Kuran ve Sünnete uygun yaşamak ne anlama gelir?

  A) Sadece ibadetleri doğru yapmak.
  B) Sadece maddi zenginliğe sahip olmamak.
  C) Allah'ın emirlerine ve Peygamber'in örnek yaşantısına uygun yaşamak.
  D) Sadece Müslüman toplumunun ahlaki değerlerine uygun davranmak.
  E) Kuran ve Sünnete uygun yaşamak bir anlam ifade etmez.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Allah'ın emirlerine ve Peygamber'in örnek yaşantısına uygun yaşamak. Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, İslam dini açısından oldukça önemlidir. Bu, sadece ibadetleri doğru yapmak değil, aynı zamanda Allah'ın emirlerine ve Peygamber'in örnek yaşantısına uygun davranmak anlamına gelir. Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, bir Müslümanın hayatında ahlaki değerleri ve İslami ilkeleri temel alarak yaşamasını gerektirir. 29. Kuran ve Sünnete uygun yaşamak hangi konularda gereklidir?

  A) Sadece ibadetlerde.
  B) Sadece ahlaki konularda.
  C) Hem ibadetlerde hem de ahlaki konularda.
  D) Sadece toplumsal konularda.
  E) Kuran ve Sünnete uygunluk konusu hiçbir konuda gereklilik taşımaz.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Hem ibadetlerde hem de ahlaki konularda." şeklindedir. Kuran ve Sünnete uygun yaşamak sadece ibadetlerde değil, aynı zamanda ahlaki konularda da gereklidir. İslam dini, inananlarına hem Allah'a ibadet etmeyi hem de insanlarla doğru bir şekilde etkileşimde bulunmayı emretmektedir. Bu nedenle, Kuran ve Sünnete uygunluk, kişinin hem manevi hayatında hem de dünya hayatındaki davranışlarında önemlidir. 31. İslam'da niyetin doğru olması için hangi özelliklerin taşınması gerekir?

  A) Samimiyet, ihlas ve Allah'ın rızasını gözetme.
  B) İhtiyaçlarını karşılamak, başkalarının beğenisini kazanmak ve gösteriş yapmak.
  C) Farklı dinlere mensup insanlarla barışmak ve hoşgörülü olmak.
  D) İbadetleri hızlı bir şekilde yapmak ve zamandan tasarruf etmek.
  E) Sadece dünyevi kazançlar için ibadet yapmak.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. İslam'da niyetin doğru olması için samimiyet, ihlas ve Allah'ın rızasını gözetme gibi özelliklerin taşınması gerekir. Bu özellikler, kişinin ibadetlerini Allah'a karşı samimi bir şekilde yapmasına ve dünya ve ahiret saadeti için doğru niyetlerle hareket etmesine yardımcı olur. 33. İhlas Suresi'nin diğer surelerden farkı nedir?

  A) Uzun bir sure olması
  B) Kuran'ın son sureleri arasında yer almaması
  C) Diğer surelerde olduğu gibi bir olay ya da kavram hakkında bilgi vermemesi
  D) Hz. Muhammed'e özel olarak indirilmesi
  E) Sadece Cuma namazında okunması gerektiği hakkında bir hüküm içermesi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Diğer surelerde olduğu gibi bir olay ya da kavram hakkında bilgi vermemesi. İhlas Suresi, Kuran'ın diğer surelerinde olduğu gibi belirli bir olay ya da kavram hakkında bilgi vermek yerine, Allah'ın birliği konusunu vurgulayan bir suredir. Diğer surelerden farklı olarak, sadece dört ayetten oluşması ve Kuran'ın son sureleri arasında yer almaması da dikkat çekicidir. 35. İhlas Suresi'nin önemi nedir?

  A) Namazda sadece bu surenin okunması yeterli olduğu için
  B) Allah'ın birliği konusunda en açıklayıcı sure olması sebebiyle
  C) İçinde peygamberimizin hayatından bir olayın anlatılması sebebiyle
  D) Yalnızca ramazan ayında okunması gerektiği için
  E) Diğer surelerin anlamının bu surede özetlenmiş olması sebebiyle

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. İhlas Suresi, Allah'ın birliği konusunda en açıklayıcı surelerden biri olarak kabul edilir. Sadece 4 ayetten oluşan ve anlamı kolayca anlaşılabilen bu sure, İslam'ın temel prensiplerinden biri olan tevhid inancını vurgular. İhlas Suresi'nin önemi, tevhid inancını anlamak ve yaşamak isteyen müslümanlar için büyük bir önem taşır. 37. Niyetin kötü olması durumunda ne yapılmalıdır?

  A) İbadet yapmaya devam edilmelidir.
  B) İbadete ara verilmelidir.
  C) Yapılan ibadetlerin tamamı yeniden yapılmalıdır.
  D) Sadece niyet düzeltilmelidir.
  E) Hiçbir şey yapılmamalıdır.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Sadece niyet düzeltilmelidir." olan bu soruda, bir kişinin ibadet yaparken niyetinin kötü olduğu durumda ne yapması gerektiği sorulmaktadır. Bu durumda yapılması gereken, sadece niyetin düzeltilmesidir. İbadete ara vermek veya yeniden yapmak gibi ekstra adımlar gerekli değildir. 39. İslam'da, bir ibadetin kabul edilmesi için niyetin nasıl olması gerektiği konusunda ne öğreniyoruz?

  A) Hadisler ve Kuran ayetleri.    B) Sadece Kuran ayetleri.        
  C) Sadece hadisler.               D) İmam Şafi'nin görüşleri.      
  E) Tümü yanlıştır.               

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir: İslam'da bir ibadetin kabul edilmesi için niyetin doğru olması gerektiği konusunda hem hadislerde hem de Kuran ayetlerinde açıklamalar bulunmaktadır. Niyetin doğru olması, ibadetin manevi değerini arttırır ve kabul edilmesine yardımcı olur. 41. İslam'da niyet, sadece ibadetlerle ilgili mi yoksa diğer konularda da önemli midir?

  A) Sadece ibadetlerle ilgilidir.
  B) Sadece ahlaki konularda önemlidir.
  C) Hayır, niyet her türlü eylem için önemlidir.
  D) İslam'da niyetin bir önemi yoktur.
  E) Tümü yanlıştır.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Hayır, niyet her türlü eylem için önemlidir. İslam'da niyet sadece ibadetlerle sınırlı değildir, aynı zamanda her türlü eylemde de önemlidir. İslam'a göre, niyetimiz doğru olduğu sürece eylemlerimizin doğru olacağına inanılır. Bu, insanların günlük hayatlarında doğru kararlar vermesine yardımcı olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Din kültürü ve ahlak bilgisi alanındaki bilgiyi ölçmektedir.

Hucurât Suresi 13. ayetinin insan eşitliği ve insan hakları kavramlarına vurgu yaptığını anlayabiliriz.

Farklı kültür ve inançlara saygı duyma, hoşgörü ve adalet duygularını geliştirmeye yardımcı olabilir.

İslam dünyası, batı dünyasına bilim ve kültür alanlarında öncülük etmiştir.

İslam medeniyeti, matematik, astronomi, tıp, felsefe, mimari, edebiyat ve sanat gibi birçok alanda gelişmiştir.

İslam medeniyeti hakkında temel bir bilgiye sahip olup olmadığını ölçmek için kullanılabilir.

Kur'an-ı Kerim'den örnek ayetler vererek ahlaki değerleri ve kavramları açıklayabilir.

İslam medeniyetinin bilim, felsefe ve matematik alanlarında yaptığı katkıları bilmek ve takdir etmek.

İslam medeniyetinin önemli şehirlerini ve bu medeniyetin hangi alanlarda etkili olduğunu bilmesi gerekmektedir.

İslam dininin ibadetleri ve ahlakı bir bütün olarak ele aldığını anlamak.

Bu soru, öğrencilerin ibadetin amacını ve önemini anlamalarını, dinin sadece Allah'a yönelik değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir amaca da hizmet ettiğini anlamalarını sağlar.

İslam'da yapılan ibadetlerin sadece Allah'a ibadet etmek için yapılmadığı, aynı zamanda ahlaki değerleri teşvik etmek amacıyla yapıldığı anlaşılır.

İslam'da ibadetlerin sadece dini yönünün değil, aynı zamanda ahlaki boyutunun da olduğunu anlamaktır.

Kuran ve Sünnete uygun yaşamak, İslami değerleri temel alarak ahlaki bir hayat sürmeyi ifade eder.

İslami değerleri anlama ve hayatlarında uygulama becerileri geliştirme ön plana çıkar.

İslamiyet'in temel kavramlarına ilişkin bilgiyi ölçmektedir.

İhlas Suresi'nin, müminlerin günlük hayatlarında sık sık okunduğu ve özellikle Cuma namazında önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir.

İslam dininin temel inançları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu inançları anlamalarını sağlar.

Dini inançlarla ilgili bir konuda karar verme ve sorun çözme becerisini ölçmektedir.

İslam'da ibadetin yapılış şekli konusunda bilgi sahibi olmayı öğrenmek amacını taşımaktadır.

İslam dininde niyetin önemi ve niyetin sadece ibadetlerle sınırlı olmadığı konusunda bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 27 kere doğru, 21 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri