2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki ayetlerin hangisi iman amel ilişkisi konusuyla ilgili değildir?

  A) “Bunlar Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir.”
  B) “İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmândır, Rahîmdir.”
  C) “İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”
  D) “İnsanlar, denenip sınanmadan, sadece “İman ettik” demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?”
  E) “Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip salih ameller işleyen ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz!”

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) "İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmândır, Rahîmdir." şeklindedir. - Soruda iman amel ilişkisi konusuyla ilgili olan ayetin hangisi olmadığı sorulmaktadır. - Ayetler incelendiğinde, A, C, D ve E seçeneklerinde iman amel ilişkisine dair ifadeler bulunmaktadır. - Ancak B seçeneğinde ise iman amel ilişkisine dair bir ifade bulunmamaktadır. Bu ayet sadece Allah'ın birliği ve rahmeti hakkında bilgi vermektedir. 3. İnsanın bilgiye ulaşmasının çeşitli süreçleri bulunmaktadır. Ancak onun bilgiye asıl ulaşmasını sağlayan sahip olduğu bir güçtür.
  İnsandaki bu güç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Duyu           B) Hayal         C) Sezgi
  D) Akıl             E) Vehim

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Akıldır. İnsanın bilgiye ulaşmasını sağlayan temel güç akıldır. Akıl, düşünme, analiz etme, sonuç çıkarma ve mantıklı bir şekilde düşünme yeteneğini ifade eder. Duyularımız aracılığıyla dış dünyadan bilgileri alırız, ancak bu bilgileri anlamlandırıp değerlendirmek, ilişkilendirmek ve anlam çıkarmak akıl sayesinde gerçekleşir. İnsanın bilgiye ulaşması için farklı süreçler vardır, ancak sahip olduğu en temel güç akıldır. Akıl, insanın düşünme, analiz etme, sonuç çıkarma ve mantıklı bir şekilde düşünme yeteneğidir. Diğer seçenekler (duyu, hayal, sezgi ve vehim) de insanın bilgiye ulaşmasında rol oynayabilir, ancak en temel ve belirleyici olan akıldır. Akıl, bilgiyi değerlendirmemize, anlamlandırmamıza ve anlam çıkarmamıza yardımcı olur. 5. “Allah’ın, gerek duyular âlemine gerekse duyularla kavranılamayan âleme ait her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmesi anlamına gelen ismi” aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Alîm              B) Kâdir          C) Hakîm
  D) Rahman        E) Samed

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Alîm şeklindedir. Soruda, Allah'ın gerek duyular âlemine gerekse duyularla kavranılamayan âleme ait her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmesini ifade eden isim sorulmaktadır. Seçenekler incelendiğinde, A) Alîm (Her şeyi bilen) isminin bu anlamı taşıdığı görülmektedir. Diğer seçenekler (B) Kâdir (Her şeye gücü yeten), (C) Hakîm (Hikmet sahibi), (D) Rahman (Merhametli), (E) Samed (Her şeye muhtaç olmayan) farklı anlamlara sahip isimlerdir. Dolayısıyla, doğru cevap A) Alîm ismidir. 7. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiya suresi, 22. ayet)
  Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İhlas             B) Fıtrat             C) Tevhit
  D) Ahlak           E) Tevekkül

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Tevhit'tir. Ayette vurgulanan kavram, Allah'ın tek ve bir olduğu, O'ndan başka tanrı veya ilah olmadığı olan Tevhit kavramıdır. Ayet, diğer tanrıların olması durumunda dünyanın düzeninin bozulacağını ve bu nedenle Allah'ın diğer tanrılardan münezzeh (arındırılmış) olduğunu ifade etmektedir. 9. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?

  A) Konuşmak      B) Yiyip içmek      C) İnanmak
  D) Yazmak          E) Düşünmek

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Yiyip içmek. - Soruda, insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri olmayan seçeneğin hangisi olduğu sorulmaktadır. - İnsanın diğer varlıklardan ayıran özelliklerin sıralandığı seçenekler arasında, B) Yiyip içmek insanı diğer varlıklardan ayıran bir özellik değildir. - Diğer seçenekler olan konuşmak, inanmak, yazmak ve düşünmek, insanın diğer canlılardan farklılaşmasını sağlayan özelliklerdir. - Dolayısıyla, doğru cevap B) Yiyip içmek. 11. Akıl sahibi insanların kendi iradeleri ile iyilik ve ebedi mutluluğa ulaştırmasını amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.
  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Felsefe        B) Ahlak                C) Fıtrat
  D) Din              E) Örf ve Âdet

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) I ve III. - Soruda, İslam inanç esaslarıyla ilgili verilen yargıların hangilerinin doğru olduğu sorulmaktadır. - I. İnsanın fıtratına uygundur ifadesi doğrudur, çünkü İslam inançları insanın doğasına uygun prensipler içermektedir. - II. Tartışılamayan birer dogmadan ibarettir ifadesi yanlıştır, çünkü İslam inançları tartışılabilir ve akıl yoluyla anlaşılabilir prensiplerden oluşmaktadır. - III. Akl-ı selimin kolayca kabul edebileceği bir niteliğe sahiptir ifadesi doğrudur, çünkü İslam inançları akılcı ve mantıklı bir temele dayanmaktadır. - Dolayısıyla, doğru cevap D) I ve III. 13. İslam inanç esaslarıyla ilgili,
  I. İnsanın fıtratına uygundur.
  II. Tartışılamayan birer dogmadan ibarettir.
  III. Akl-ı selimin kolayca kabul edebileceği bir niteliğe sahiptir.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II      C) Yalnız III
  D) I ve III          E) II ve III

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Din'dir. Tanımı verilen kavram, akıl sahibi insanların kendi iradeleriyle iyilik ve ebedi mutluluğa ulaşmayı amaçlayan ilahi kurallar bütününe işaret eder. Bu tanım, dinin temel özelliklerini ve amacını ifade etmektedir. Din, insanların manevi ve ahlaki yönden gelişmelerini sağlayarak, onlara doğru yolu göstermeyi hedefler. 15. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın inanç esasları kapsamında değerlendirilemez?

  A) Allah’ın, insanlara elçiler göndermesi
  B) Allah’ın her şeyi bir ölçü ile yaratması
  C) İnsanın ahlakını güzelleştirmeyi seçmesi
  D) Peygamberlerin vahiyle rehberlik yapması
  E) Ahiret hayatının dünyaya göre belirlenmesi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) İnsanın ahlakını güzelleştirmeyi seçmesidir. İslam'ın inanç esaslarına göre, insanın ahlakını güzelleştirmeyi seçmesi İslam'ın temel öğretilerinden biridir. İslam dininde, insanın ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürmesi, iyi davranışlar sergilemesi ve kötülüklerden kaçınması önemlidir. Bu nedenle, insanın ahlakını güzelleştirmeyi seçmesi İslam'ın değerlendirilemez bir ilkesi değildir. 17. “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin.’ diye vahyetmişizdir.”
  (Enbiyâ suresi, 25. ayet)
  Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

  A) Allah kendisini isimleri ve sıfatları ile tanıtmıştır.
  B) Allah peygamberlere dinini vahiy yoluyla indirmiştir.
  C) İbadet edilecek ve boyun eğilecek tek varlık Allah’tır.
  D) Bütün peygamberler tevhit inancını tebliğ etmişlerdir.
  E) Hz. Muhammed Allah’ın peygamberlerinden biridir

 18. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Hz. Muhammed Allah'ın peygamberlerinden biridir. - Soruda, Enbiyâ suresi 25. ayetten yola çıkarak hangi sonucun çıkarılamayacağı sorulmaktadır. - Ayette ifade edilen mesaj, Allah'ın peygamberlere vahiy yoluyla dinini indirdiği ve onlara "Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin." şeklinde emirler verdiğidir. - Ayetten, Allah'ın kendisini isimleri ve sıfatları ile tanıttığı, tevhid inancının bütün peygamberler tarafından tebliğ edildiği, ve Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberlerinden biri olduğu sonuçları çıkarılabilir. - Ancak, ayetten doğrudan Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberlerinden biri olduğu sonucu çıkarılamaz, çünkü ayet onun ismini veya kimliğini belirtmemektedir. - Dolayısıyla, doğru cevap E) Hz. Muhammed Allah'ın peygamberlerinden biridir. 19. İbadetler, imanın kalpte kök salmasını sağlar. Çünkü ibadetler, imanın yaşanmasına ve iç huzurun hissedilmesine vesile olur. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette iman ile salih amel birlikte zikredilmektedir. İman etmek insanı salih ameller işlemeye sevk eder, ibadetler de imanı kuvvetlendirir.
  Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

  A) İman ile ibadetler arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır.
  B) Kişinin salih amelde bulunması ibadetlerden önce gelir.
  C) İman etmek salih amellerde bulunmayı gerekli kılar.
  D) İbadetler imanın kalpte yer etmesini sağlar.
  E) İbadetler iç huzurun hissedilmesine sebep olur.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Kişinin salih amelde bulunması ibadetlerden önce gelir değildir. Çünkü paragrafta iman ile salih amel birlikte zikredildiği belirtilmiştir, ancak hangisinin önce geldiğiyle ilgili bir sıralama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu yargıyı parçadan çıkarmak mümkün değildir. Paragrafta ibadetlerin imanın kalpte kök salmasını sağladığı, imanın yaşanmasına ve iç huzurun hissedilmesine vesile olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de iman ile salih amelin birlikte anıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle ibadetlerin imanı kuvvetlendirdiği ve iman etmenin salih amellerde bulunmayı gerekli kıldığı sonucuna varılabilir. 21. İnsan, beden ve ruh boyutları olan bir varlıktır. İnsanın ruh boyutunun en belirgin özelliği inanmaktır. İnsanlık tarihinin tüm zamanlarında ve tüm toplumlarda inanç bir gerçeklik olarak karşımıza çıkar. Çünkü inanma duygusu insana yaratılışında verilen bir özelliktir. İnsan bu özelliği dolayısıyla bir ve tek yaratıcıya inanma ihtiyacı duyar. Bunun yansımaları tarih boyunca insanlığın kültür, sanat ve medeniyet birikiminde açık bir şekilde görülmektedir. İnsan, dünya hayatı boyunca huzur ve güven içerisinde yaşamayı ister. İnsanlar ancak iman sayesinde hayatlarını belirsizlikten ve karmaşadan kurtarıp anlamlı hale getirir. Bu yönüyle iman, insana niçin var olduğunu ve yaşadığı hayat içerisinde zorluklarla nasıl başa çıkacağını gösteren bir kaynaktır.
  Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

  A) İman, insanın hayatın anlamıyla ilgili sorularına cevap bulmasını sağlar.
  B) İnsanın ruh boyutunun en önemli özelliklerinden birisi onun inanmasıdır.
  C) İnanma duygusu insanlığın medeniyet birikimine önemli katkılarda bulunmuştur.
  D) İmanlı bir insanın, başına gelen bela ve sorunların üstesinden gelememesi düşünülemez.
  E) Tek olan bir yaratıcıya inanma ihtiyacı insanın inanma duygusunun bir sonucudur.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) İmanlı bir insanın, başına gelen bela ve sorunların üstesinden gelememesi düşünülemez'dir. Parçada, insanın inanma duygusunun önemine ve imanın hayatın anlamıyla ilgili sorulara cevap bulmada rolüne vurgu yapılmaktadır. Ayrıca inanma duygusunun insanlığın medeniyet birikimine katkı sağladığı ifade edilmektedir. Ancak parçada, imanlı bir insanın başına gelen bela ve sorunların üstesinden gelememesi hakkında bir bilgi verilmemektedir. 23. “…Allah’a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır.” (A’râf suresi, 56. ayet.)
  Yukarıdaki ayete göre;
  I. Çok günah işleyen kimselere Allah (c.c.) merhamet etmez.
  II. Kula düşen korku ve ümit arasında itidalli bir hayat yaşamaktır.
  III. Kul, Allah (c.c.) affeder düşüncesiyle sorumluluklarını aksatmamalıdır.
  İfadelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
  D) II - III            E) I - III

 24. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) II - III'dür. Verilen ayette, Allah'a korkuyla ve ümitle dua etmenin vurgulandığı ve iyilik yapanlara Allah'ın rahmetinin yakın olduğu belirtilmektedir. Bu durumda, kulun sorumluluklarını aksatmaması gerektiği (III) ve kula düşen korku ve ümit arasında itidalli bir hayat yaşaması gerektiği (II) ifadeleri doğrudur. Ancak, çok günah işleyen kimselere Allah'ın merhamet etmeyeceği şeklindeki I ifadesi yanlıştır. 25. İnsanın temel özellikleriyle uyumlu din, fıtrat dini olan İslam’dır. Kur’an-ı Kerim’de bu tabiiliği ve saflığı ifade eden kavramlardan biri de ---- tir. ---- Allah’ın (c.c.) başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en uygun olan tevhid dinidir. Kur’an-ı Kerim’de bu sıfatla birlikte en çok adı geçen peygamber Hz. İbrahim’dir.
  Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

  A) Naiflik           B) Haniflik        C) Kadimlik
  D) İstikamet      E) Sahihlik

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Haniflik'tir. Parçada belirtilen boşluklara getirilmesi gereken kavram "Haniflik"tir. Haniflik, insanın doğal fıtratına uygun olan, saflığı ve doğruluğu ifade eden bir kavramdır. İslam dininin temel özelliklerinden biri olan Haniflik, Allah'ın başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, tevhid dininin en uygun ve doğru olduğunu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de bu kavramla birlikte en çok adı geçen peygamber ise Hz. İbrahim'dir. Parçada İslam'ın insanın temel özellikleriyle uyumlu ve fıtrata uygun bir din olduğu vurgulanmaktadır. Bu uyumu ifade eden kavram ise Haniflik'tir. Haniflik, doğallığı, saflığı ve doğruluğu ifade eden bir terimdir ve İslam dininin temel prensiplerinden biridir. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'de bu kavramın en çok Hz. İbrahim ile ilişkilendirildiği belirtilmektedir. 27. din kültürü sorusu
  Din kavramıyla ilgili ayet-anlam eşleştirmesinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) I, II, IV, III            B) IV, III, II, I
  C) III, IV, II, I            D) IV, II, I, III
  E) II, IV, I, III

 28. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap anahtarı şıkkı "B) IV, III, II, I" olmalıdır. Bu soruda, din kavramıyla ilgili ayetlerin doğru sıralanışı istenmektedir. Şıkları dikkatlice değerlendirdiğimizde, doğru sıralamayı veren şık "B) IV, III, II, I" olduğunu görüyoruz. Bu şıkta, sırasıyla Ayet IV, Ayet III, Ayet II ve Ayet I yer almaktadır. 29. “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisâ suresi, 136. ayet.)
  Verilen ayete göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) iki kitap indirilmiştir.
  B) İman etmeyenler haktan ayrılmışlardır.
  C) İman esaslarını Allah (c.c.) belirlemiştir.
  D) İman bir bütündür, bölünme kabul etmez.
  E) İman etmek insanı kurtuluşa götürür.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) iki kitap indirilmiştir'dir. Verilen ayet, daha önce indirilen kitaplara ve Hz. Muhammed'in getirdiği kitaba iman etme çağrısı yapmaktadır. Ancak ayette Hz. Muhammed'e indirilen iki kitaptan bahsedilmemektedir. Dolayısıyla, bu ifade yanlıştır. Verilen ayet, inananlara Allah'a, peygamberine, indirilen kitaplara ve daha önce indirilen kitaplara iman etme çağrısı yapmaktadır. İman etmeyenlerin sapıklığa düşeceği vurgulanmaktadır. Diğer ifadeler ise ayetin içeriğiyle uyumludur. Ancak ayette Hz. Muhammed'e iki kitap indirildiğine dair bir ifade bulunmamaktadır. Bu nedenle, A seçeneği yanlıştır. 31. Allah (c.c.) canlı ve cansız olarak çok sayıda ve farklı türde varlık yaratmıştır. Bunların hepsine belli bir ölçü ve düzen verilmiş, her biri ayrı ayrı hikmetlerle donatılmıştır. İnsana akıl ve irade verilmiştir. Din duygusu insanda doğuştan mevcuttur. Ancak bu duygu ile insanın dünyadaki varlık sebebini ve görevlerini, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını bilmesi mümkün olmazdı. Bundan dolayı Allah (c.c.) peygamberler göndererek vahyini insanlara ulaştırmıştır.
  Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İslam’ın inanç esasları dogmatik değildir.
  B) İnanç esasları hür iradeyle benimsenmelidir.
  C) Akıl, inanç esaslarını kolayca kabul edebilir.
  D) İnsan, inanç esaslarını fıtraten bilir ve uygular.
  E) İslam’ın inanç esasları insan fıtratına uygundur

 32. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) İnsan, inanç esaslarını fıtraten bilir ve uygular'dır. Paragrafta belirtilenlere göre, insanın doğuştan din duygusu ve Allah'ın emirlerini bilme yetisi vardır. Dolayısıyla, insanın inanç esaslarını fıtraten bilip uygulayabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle, D seçeneği doğru cevaptır. Özür dilerim ve düzeltme için teşekkür ederim. 33. ---------; kelime olarak teslimiyet, itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, barış ve esenlikte olmaktır. Dinî terim olarak ise Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamber’in getirdiklerinin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek Allah’ın (c.c.) emir ve yasakları doğrultusunda yaşamaktır. Allah’ın (c.c.) dinine teslim olan, Hz. Peygamber’in din adına bildirdiklerine gönülden bağlanan, inandıklarını yaşamaya çalışan, ibadetlerini yerine getiren ve dinin güzel ahlakını davranışlarına yansıtan kişiye ---------- denir.
  Metindeki boşluklara getirilmesi gereken iki kavram sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İslam - Müslüman         B) İman - Mümin
  C) İhlas - Muhlis                D) Takva - Muttaki
  E) Kemal -  Kâmil

 34. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap anahtarı şıkkı "A) İslam - Müslüman" olmalıdır. Aşağıda çözüm açıklaması ve kazanımı bulabilirsiniz: Metinde verilen ifadeleri dikkate aldığımızda, "teslimiyet, itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, barış ve esenlikte olmak" kavramının kelime olarak İslam'ı ifade ettiği belirtilmiştir. Ayrıca, "Allah'ın dinine teslim olan, Hz. Peygamber'in din adına bildirdiklerine gönülden bağlanan, inandıklarını yaşamaya çalışan, ibadetlerini yerine getiren ve dinin güzel ahlakını davranışlarına yansıtan kişiye Müslüman denir" şeklinde tanım yapılmıştır. Dolayısıyla, metindeki boşluklara sırasıyla "İslam - Müslüman" kavramlarının gelmesi gerekmektedir. 35. Din duygusu, fıtri (doğuştan gelen) bir özelliktir. İnanmak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygudur. İnsanın maddi, bedensel ihtiyaçları olduğu gibi ruhunun da ihtiyaçları vardır. İnsan ruhunun bu dünyada yalnız ve sahipsiz olmadığını bilmesi ve sığınılacak yüce varlığı bulması çok önemlidir. Bu yüzden insan her zaman ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınma, ona güvenme ve ondan yardım dileme ihtiyacını hissetmiştir.
  Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

  A) İnsanın sadece fizyolojik ihtiyaçları yoktur.
  B) Din duygusu insanın özünde bulunan bir tohum gibidir.
  C) Din duygusu belli bir yaşa geldikten sonra insanın içinde oluşur.
  D) Gücü sonsuz olan bir yaratıcıya inanıp sığınmak insanın bir ihtiyacıdır.
  E) Yüce bir varlığa inanmak, insanın yalnızlık duygusundan kurtulmasına yardımcı olur.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "C) Din duygusu belli bir yaşa geldikten sonra insanın içinde oluşur" olmalıdır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Parçada belirtilen ifadeleri dikkate aldığımızda, din duygusunun insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir özellik olduğu ve insanın ruhunun da ihtiyaçları olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle, din duygusunun belirli bir yaşa geldikten sonra oluştuğunu ifade eden "C) Din duygusu belli bir yaşa geldikten sonra insanın içinde oluşur" ifadesi parçadan ulaşılamaz bir ifadedir. 37. Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin yapmış oldukları din tanımlarından biri değildir?

  A) Din, iman, İslam ve yerine getirilmesi gereken vazifelerin hepsini kapsayan isimdir.
  B) Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle halde salaha, ahirette felaha sevk eder.
  C) Din, inanç olarak içtenlikle kabul edildiği ve tam manasıyla kavrandığı takdirde, karakter ve kişiliği büsbütün değiştirebilecek güçte bir genel hakikatler sistemidir.
  D) Din, bir toplumun iktisadi olarak güçlenmesini hedefleyen birleştirici bir güçtür.
  E) Din, Allah’ın bir kanunudur ki Allah bunu peygamberleri vasıtasıyla insanlara lütuf ve ihsan buyurmuştur.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "D) Din, bir toplumun iktisadi olarak güçlenmesini hedefleyen birleştirici bir güçtür" olmalıdır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Verilen seçenekler arasında, dinin bir toplumun iktisadi olarak güçlenmesini hedefleyen birleştirici bir güç olduğunu ifade eden "D) Din, bir toplumun iktisadi olarak güçlenmesini hedefleyen birleştirici bir güçtür" ifadesi İslam alimlerinin yapmış oldukları din tanımlarından biri değildir. Diğer seçenekler, dinin farklı yönlerini açıklamaktadır. 39. “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır.” (Bakara suresi, 177. ayet.)
  Verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Erdemli kişiler, takva sahibi olarak nitelendirilir.
  B) İbadetler bedenle ve malla yerine getirilmektedir.
  C) İslam dini; iman, ibadet ve ahlak kurallarından oluşur.
  D) Doğru olan erdemli kimseler vahiy alan peygamberlerdir.
  E) Allah (c.c.) iman esaslarını Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şıkkı "D) Doğru olan erdemli kimseler vahiy alan peygamberlerdir." yanlıştır. İşte çözüm açıklaması ve kazanımı: Verilen ayette, erdemli kişilerin takva sahibi olarak nitelendirildiği ifade edilmektedir. İbadetlerin bedenle ve malla yerine getirildiği, İslam dininin iman, ibadet ve ahlak kurallarından oluştuğu, Allah'ın iman esaslarını Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği ifadeleri doğrudur. Ancak, doğru olan erdemli kimselerin vahiy alan peygamberler olduğu ifadesi yanlıştır. Ayette peygamberlerden bahsedilse de erdemli kişilerin sıfatı olarak vahiy alan peygamberlerden bahsedilmez. 41. Peygamber Efendimiz bir hadisinde dini, “Din, samimiyettir.” (Müslim, İman, 95.) şeklinde tanımlamıştır. Bunun içindir ki İslam dini ihlası, Müslümanların ibadet ve davranışlarının Allah nezdindeki temel değerlendirme kriteri olarak benimsemiştir. Bu bakımdan samimiyet ve ihlas, Müslümanlığın özünü oluşturmaktadır. Samimi olmayan iman, ibadet ve amellerin Allah katında hiçbir değeri olmaz.
  Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi samimiyetin dinde temel bir ölçüt olduğuna dair örnek gösterilebilecek bir ayet değildir?

  A) “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, namazlarını ciddiye almazlar ve gösteriş için yaparlar!..” (Maûn suresi, 4-6. ayet.)
  B) “Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin...” (Bakara suresi, 264. ayet.)
  C) “Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar...” (Nisâ suresi, 14. ayet.)
  D) “Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar…” (Tahrîm suresi, 8. ayet.)
  E)  “İblîs, ‘Senin kudretine andolsun ki rabbim, samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım.’ dedi.” (Sâd suresi, 82. ayet.)

 42. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) “Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar...” (Nisâ suresi, 14. ayet.) şeklindedir. Bu ayet, samimiyetin dinde temel bir ölçüt olduğuna dair bir örnek gösterilebilecek bir ayet değildir. Bu ayette, isyan ve sınırları aşma konusu vurgulanmaktadır, ancak samimiyetin doğrudan bahsedilmediği görülmektedir. Diğer seçeneklerde samimiyetin önemine vurgu yapılırken, C seçeneğinde samimiyetin direk olarak bahsedilmediği görülmektedir. Ayette isyan eden ve sınırları aşan kişinin cezalandırılacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, samimiyetin dinde temel bir ölçüt olduğuna dair bir örnek olarak gösterilebilecek bir ayet değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test 13 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET TEMİZLİK VE İBADET
  1. İbadet Kavramı
  2. İbadet-Temizlik İlişkisi
  3. Mekân ve Çevre Temizliği
  4. Namaza Hazırlık: Abdest
  5. Niçin İbadet Edilir?
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN HAYATI
  1. Hz. Muhammed'in İslâm'ı Yayma Çabaları
  2. Hz. Muhammed'in Vefatı
  3. Hz. Muhammmed'in Doğduğu Ortam
  4. Hz. Muhammmed'in Doğumu Çocukluğu ve Gençliği
  5. Hz. Muhammmed'in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredat uygun hazırlanmıştır

İman amel ilişkisi konusunda ayetleri anlama ve ayetler arasında farklılıkları belirleme.

İnsanın bilgiye ulaşmasını sağlayan temel güç olan akıl kavramını anlama.

Allah'ın her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmesini ifade eden ismi "Alîm" olarak öğrenmek.

Tevhit kavramını anlama ve İslam'ın temel inanç ilkelerinden biri olan tevhidi kavrama.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikleri tanıma ve ayırt etme.

İslam inanç esaslarının fıtrata uygunluğunu ve akılcı bir temele sahip olduğunu anlama.

Dinin amacını ve insanların iyilik ve mutluluğa ulaşma çabalarındaki rolünü anlama.

İslam'ın inanç esaslarına göre, insanın ahlakını güzelleştirmenin önemini anlama ve bu ilkenin İslam'ın bir parçası olduğunu kavrama.

Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri anlama ve onlardan çıkarımlar yapabilme yeteneği.

İbadetlerin imanla sıkı bir ilişkisi olduğunu, ibadetlerin imanın kalpte yer etmesini sağladığını ve iç huzurun hissedilmesine sebep olduğunu anlamaktayız.

Parçadaki bilgileri anlama ve değerlendirme yeteneği.

İslam dininin insanın fıtratına uygun olduğunu, saflığı ve doğruluğu temsil eden Haniflik kavramını anlamaktayız.

Bu soru, öğrencilerin din kavramıyla ilgili ayetleri anlamalarını ve doğru sıralamalarını değerlendirmelerini gerektirmektedir.

Verilen ayetin içeriğini anlamak ve Hz. Muhammed'e iki kitap indirildiği ifadesinin doğru olmadığını fark etmek.

İnsanın doğuştan inanç esaslarını bilme ve uygulama yetisine sahip olduğunu anlamak.

Bu soru, öğrencilerin metindeki kavramları anlama, eşleştirme ve dinin temel kavramlarını doğru bir şekilde ifade etme becerilerini değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, öğrencilerin metindeki ifadeleri anlama ve değerlendirme yeteneklerini test etmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin İslam alimlerinin yaptığı din tanımlarını anlama ve ayırt etme yeteneklerini test etmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin verilen ayeti anlama ve çıkarımlar yapma becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir.

Samimiyetin dinde temel bir ölçüt olduğunu anlamak ve ayetlerin içeriğini doğru bir şekilde analiz etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 119 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 925 kere doğru, 663 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri