2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Ortak Payda Bölge nedir?

  A) İki ya da daha fazla ülke arasında ortak payda oluşturan bölge
  B) Bir bölgedeki doğal kaynakların tüm ülkeler tarafından kullanılması
  C) Sadece gelişmiş ülkelerin paylaştığı bir bölge
  D) Bir ülkenin diğer ülkelerin sınırlarına yakın bölgesi
  E) Herhangi bir coğrafi bölgeye verilen genel bir isimdir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Ortak Payda Bölge, birden fazla ülkenin sınırları içinde yer alan ve bu ülkeler arasında ortak kullanımı ve yönetimi olan bir bölgedir. Bu bölgede yer alan doğal kaynaklar, tüm ülkeler tarafından ortaklaşa kullanılır ve yönetilir. 3. Ortak Payda Bölgelerinin avantajları nelerdir?

  A) Ticaretin kolaylaşması ve maliyetlerin düşmesi
  B) Güvenlik risklerinin azaltılması ve istikrarın artırılması
  C) Teknolojik gelişmenin hızlandırılması ve kaynakların verimli kullanımı
  D) Sınırların kalkması ve birlikte çalışma kültürünün oluşması
  E) Tüm dünyadaki ülkelerin kalkınmasının sağlanması.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Ticaretin kolaylaşması ve maliyetlerin düşmesi" olan bu soruda, ortak payda bölgelerinin avantajları sorulmaktadır. Ortak payda bölgeleri, farklı ülkeler arasında ticaretin kolaylaşmasını sağlar, bu da ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri artırır ve maliyetleri düşürür. Ayrıca, bu bölgelerdeki ülkeler arasında ticaretin artması, teknolojik gelişmenin hızlandırılmasını ve kaynakların daha verimli kullanımını teşvik eder. 5. Neden bazı yerleşim dokuları gelişirken bazıları gerileme yaşayabilir?

  A) Yerleşim dokuları, toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu faktörlerin olumlu veya olumsuz yönde etkisi, yerleşim dokusunun gelişme veya gerileme yaşamasına neden olabilir.
  B) Yerleşim dokuları, bölgenin topoğrafyasına bağlı olarak gelişir. Yüksek rakımlı, dağlık bölgelerde yerleşim dokusu daha az gelişmiş olabilir.
  C) Yerleşim dokuları, nüfus yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Nüfus yoğunluğunun azalması, yerleşim dokusunun gerilemesine neden olabilir.
  D) Yerleşim dokuları, iklim koşullarına bağlı olarak değişir. Sıcak ve nemli iklimlerde yerleşim dokusu daha gelişmiş olabilir.
  E) Yerleşim dokuları, bölgenin yer altı kaynaklarına bağlı olarak gelişir. Yer altı kaynaklarının azalması, yerleşim dokusunun gerilemesine neden olabilir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Soru, yerleşim dokularının neden gelişebileceği veya gerileyebileceği konusunda sorular sormaktadır. Cevap anahtarı, toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal faktörlere, bölgenin topoğrafyasına ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini belirtmektedir. Yerleşim dokularının gelişme veya gerileme yaşaması, çevresel, sosyal, ekonomik ve siyasal faktörlere bağlıdır. Bu nedenle, bir yerleşim dokusunun değişimi, birçok faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanabilir. 7. Aşağıdakilerden hangisi, kırsal yerleşmelerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Geniş arazi alanlarına yayılmışlardır.
  B) İnsan nüfusu yoğunluğu fazladır.
  C) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile geçim sağlanır.
  D) Konutlar birbirine yakın olup sıkışık bir yapıdadır.
  E) Ulaşım yolları kötüdür.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır, yani kırsal yerleşmelerin özelliklerinden biri konutların birbirine yakın olup sıkışık bir yapıda olmamasıdır. Kırsal yerleşmeler genellikle geniş arazi alanlarına yayılmış, insan nüfusu yoğunluğu düşük olan, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile geçim sağlanan ve ulaşım yollarının kötü olduğu yerleşim yerleridir. 9. Aşağıdakilerden hangisi, yerleşme dokularından biri değildir?

  A) Tek tip dokular       B) Karma dokular        
  C) Mahalle dokuları      D) Site dokuları        
  E) Geleneksel dokular   

 10. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Tek tip dokular" olan bu soru, yerleşme dokuları konusunu test etmektedir. Tek tip dokular, yapıları ve işlevleri bakımından diğer dokulardan farklılaşmamış olan homojen yapıları ifade eder. Diğer seçenekler ise farklı yapı ve işlevleri yansıtan yerleşme dokularıdır. 11. Aşağıdakilerden hangisi, kentsel yerleşmelerin olumsuz etkilerinden biri değildir?

  A) Hava kirliliği
  B) Gürültü kirliliği
  C) Su kirliliği
  D) Çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması
  E) Trafik sıkışıklığı

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması. Soruda istenilen, kentsel yerleşmelerin olumsuz etkilerinden birinin belirlenmesidir. Hava, gürültü ve su kirliliği ile trafik sıkışıklığı, kentsel yerleşmelerin çevresel etkileri olarak bilinmektedir. Ancak çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması bir olumsuz etki değil, tam tersine kentsel yerleşmelerin çevreye olan olumlu etkilerinden biridir. 13. Ortak Payda Bölgelerinin dezavantajları nelerdir?

  A) Çıkar çatışmaları      B) Ekonomik bağımlılık   
  C) Politik çekişmeler     D) Yönetim zorlukları    
  E) Tümü doğru            

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Tümü doğru şeklindedir. Ortak payda bölgelerinin avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Dezavantajları arasında çıkar çatışmaları, ekonomik bağımlılık, politik çekişmeler ve yönetim zorlukları yer alır. 15. Aşağıdakilerden hangisi, beşeri faktörler arasında yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden biridir?

  A) İklim koşulları        B) Doğal afetler         
  C) Kültürel özellikler    D) Yer altı kaynakları   
  E) Coğrafi konum         

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Kültürel özellikler" olan bu soruda, yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden bahsedilmektedir. Beşeri faktörler arasında yerleşmeyi sınırlandıran en önemli faktörlerden biri kültürel özelliklerdir. İnsanların kültürel alışkanlıkları, inançları, dil ve gelenekleri, belirli bölgelerde yerleşmeyi tercih etmelerine veya bu yerleşimleri sınırlandırmalarına neden olabilir. Bu faktörler, coğrafi konum, iklim koşulları, doğal afetler ve yer altı kaynakları gibi diğer beşeri faktörlerin etkilerini değiştirebilirler. 17. Aşağıdakilerden hangisi, yerleşmeyi etkileyen ekonomik faktörlerden biridir?

  A) Toprak verimliliği     B) İklim koşulları       
  C) Nüfus yoğunluğu        D) Ticaret yolları       
  E) Yer altı kaynakları   

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Ticaret yollarıdır. Ticaret yolları, bir bölgenin ekonomik gelişimini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Ticaret yolları, bir bölgenin diğer bölgelerle olan bağlantısını sağlar ve ekonomik faaliyetleri destekler. Özellikle tarihsel olarak ticaret yolları, ticaret merkezleri ve şehirlerin gelişiminde önemli rol oynamıştır. 19. Aşağıdakilerden hangisi, yerleşmeyi sınırlandıran doğal faktörlerden biridir?

  A) Toprak özellikleri    B) İklim koşulları      
  C) Ulaşım imkanları      D) Ekonomik koşullar    
  E) Kültürel faktörler   

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) İklim koşulları" olan bu soru, yerleşmeyi sınırlandıran doğal faktörlerden birini sormaktadır. İklim koşulları, özellikle aşırı sıcaklık, soğukluk, kuraklık, nem oranı gibi faktörler, insanların belirli bir bölgede kalıcı olarak yerleşmesini engelleyebilir veya zorlaştırabilir. Bu faktörlerin yanı sıra diğer doğal faktörler de yerleşmeyi sınırlandırabilir, ancak bu soruda sadece iklim koşulları sorulmuştur. 21. Aşağıdakilerden hangisi, yerleşmeyi sınırlandıran beşeri faktörlerden biridir?

  A) Bitki örtüsü    B) Toprak yapısı    C) Nüfus yoğunluğu    D) Coğrafi konum    E) İklim koşulları

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Nüfus yoğunluğu" olan bu soru, yerleşmeyi sınırlandıran beşeri faktörlerden birinin hangisi olduğunu sormaktadır. Nüfus yoğunluğu, bir bölgenin ne kadar kalabalık olduğunu ifade eder ve bu durum yerleşim oluşturmayı zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. 23. Hangi yerleşim dokusu, şehirleşme sürecinde ortaya çıkmıştır?

  A) Kırsal yerleşim dokusu         B) Geçiş yerleşim dokusu         
  C) Şehirsel yerleşim dokusu       D) Karma yerleşim dokusu         
  E) Arazisi dar yerleşim dokusu   

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Şehirsel yerleşim dokusu" olan bu soruda, şehirleşme sürecinde ortaya çıkan yerleşim dokusu sorulmuştur. Şehirsel yerleşim dokusu, yoğun nüfuslu ve ticaretin merkezi olan şehirlerde ortaya çıkmıştır. Bu yerleşim dokusu genellikle yoğun yapılaşma, yüksek binalar, alışveriş merkezleri ve diğer ticari alanları içerir. Şehirleşme süreciyle birlikte, şehirlerdeki nüfus arttıkça ve ticaret geliştikçe, şehirsel yerleşim dokusu da gelişir. 25. Hangi yerleşim dokusu, genellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde görülür?

  A) Şehirsel yerleşim dokusu       B) Kırsal yerleşim dokusu        
  C) Geçiş yerleşim dokusu          D) Arazisi dar yerleşim dokusu   
  E) Karma yerleşim dokusu         

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Kırsal yerleşim dokusu"dur. Kırsal yerleşim dokusu, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde görülen bir yerleşim dokusudur. Bu yerleşim dokusu, genellikle küçük çiftlikler veya evlerin olduğu bir arazi düzenlemesi şeklinde karakterizedir. 27. Hangi yerleşim dokusu, genellikle şehirsel ve kırsal yerleşim dokularının özelliklerini bir arada taşır?

  A) Kırsal yerleşim dokusu         B) Geçiş yerleşim dokusu         
  C) Şehirsel yerleşim dokusu       D) Karma yerleşim dokusu         
  E) Arazisi dar yerleşim dokusu   

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Geçiş yerleşim dokusu genellikle şehirsel ve kırsal yerleşim dokularının özelliklerini bir arada taşır. Geçiş yerleşim dokusu, şehirsel ve kırsal yerleşimlerin özelliklerinin bir arada görüldüğü bir yapıdır. Bu dokuda, şehir merkezlerine yakın bir yerde olunmasına rağmen doğal alanlar da mevcuttur ve binalar genellikle kırsal tarzda inşa edilir. Ayrıca, küçük ölçekli ticaret ve hizmetler de mevcuttur. Bu dokunun özellikleri hem şehirsel hem de kırsal yaşamdan özellikler taşımaktadır. 29. Hangisi kentsel yerleşim dokusunun özelliklerinden biri değildir?

  A) Yüksek nüfus yoğunluğu
  B) Endüstriyel tesislerin yaygın olması
  C) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğunluğu
  D) Ticaret merkezleri ve alışveriş merkezlerinin bulunması
  E) Yüksek katlı binaların yaygın olması

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "C) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğunluğu" dir. Kentsel yerleşim dokusu, şehirleşmenin yoğun olduğu bölgelerdeki yapılaşma ve yerleşim düzenini ifade eder. Bu dokunun özellikleri arasında yüksek nüfus yoğunluğu, endüstriyel tesislerin yaygın olması, ticaret ve alışveriş merkezlerinin bulunması ve yüksek katlı binaların yaygın olması sayılabilir. 31. Hangisi yerleşim yerlerinin seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?

  A) İklim                       B) Yer altı kaynakları        
  C) Toprak kalitesi             D) Doğal afetler              
  E) Çevre dostu teknolojiler   

 32. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Çevre dostu teknolojiler"dir. Yerleşim yerlerinin seçiminde etkili olan faktörler arasında iklim, yer altı kaynakları, toprak kalitesi ve doğal afetler gibi çevresel faktörler yer alırken, çevre dostu teknolojiler bu faktörlerin dışında kalmaktadır. Yerleşim yerleri, insanlar tarafından kullanılacak birçok kaynağı ve altyapıyı içermesi nedeniyle, çevre dostu teknolojiler yerleşim yerleriyle ilgili çevresel etkileri minimize etmek için son derece önemlidir. 33. Hangisi toprak kayması sonucu ortaya çıkan şekillerden biri değildir?

  A) Toprak kıvrımları     B) Kaya blokları        
  C) Hafriyat yığınları    D) Durgun göller        
  E) Yarlar               

 34. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "Durgun göller" şeklinde olup, toprak kayması sonucu ortaya çıkan diğer şekiller toprak kıvrımları, kaya blokları, hafriyat yığınları ve yarlar şeklindedir. Toprak kayması, yerçekimi etkisiyle hareket eden toprak ve kayaların eğimli yüzeylerde kayarak hareket etmesi sonucu oluşur. Bu hareketler sırasında toprak, kaya ve diğer malzemelerde çeşitli şekiller meydana gelebilir. 35. Hangisi heyelanın sonuçlarından biri değildir?

  A) Yamaçların bozulması
  B) Konutların zarar görmesi
  C) Ulaşım yollarının kullanılamaz hale gelmesi
  D) Doğal çevrenin tahrip olması
  E) Tarım alanlarının artması

 36. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Tarım alanlarının artması" olarak verilmiştir. Heyelanlar, yamaçlarda meydana gelen toprak hareketleri sonucu ortaya çıkan doğal afetlerdir. Bu afetler, yukarıdaki seçeneklerde de belirtildiği gibi birçok sonuç doğurabilir. Ancak, tarım alanlarının artması bu sonuçlardan biri değildir. Heyelanlar, tarım alanlarındaki ürünlere zarar verebilir veya tarım alanlarını kullanılamaz hale getirebilir. 37. Hangisi deniz akıntılarının oluşturduğu bir yer şekli değildir?

  A) Kıyı okları                         B) Denizdeki sirkülasyon sistemleri   
  C) Dalga yarıkları                     D) Dip akıntıları                     
  E) Deniz seviyesinin yükselmesi       

 38. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Deniz seviyesinin yükselmesi. Deniz akıntıları, denizlerin hareketini sağlar ve birçok yer şekli oluşumuna neden olur. Ancak deniz seviyesinin yükselmesi, deniz akıntılarının oluşturduğu bir yer şekli değildir. Deniz seviyesinin yükselmesi, küresel iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesi, okyanus suyu sıcaklığının artması ve termal genleşme gibi faktörlerden kaynaklanır. 39. Hangisi dalga hareketlerinin yıkıcı etkisinden korunmak için alınacak önlemlerden biri değildir?

  A) Kıyı setleri yapmak
  B) Kıyı düzlüklerine drenaj kanalları yapmak
  C) Kıyıdaki yapıları deniz seviyesinden yüksekte tutmak
  D) Kıyıda bitki örtüsünü artırmak
  E) Kıyıya daha fazla yapı inşa etmek

 40. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Kıyıya daha fazla yapı inşa etmek. Dalga hareketlerinin yıkıcı etkisinden korunmak için alınacak önlemler, kıyı setleri yapmak, kıyı düzlüklerine drenaj kanalları yapmak, kıyıdaki yapıları deniz seviyesinden yüksekte tutmak ve kıyıda bitki örtüsünü artırmak gibi doğal ve yapay koruma önlemlerini içermektedir. Ancak, kıyıya daha fazla yapı inşa etmek, dalga hareketlerinin yıkıcı etkisine karşı korunmak için uygun bir önlem değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÇEVRE VE TOPLUM
  1. İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf coğrafya 2.dönem 2.yazılı; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Ortak payda bölgelerinin avantajlarını açıklayabilirim.

Yerleşim dokularının farklı faktörlere bağlı olarak gelişebileceğini veya gerileyebileceğini anlamak.

"Kırsal yerleşmelerin özelliklerini açıklamak" olarak özetlenebilir.

Yerleşme dokuları hakkındaki temel kavramları anlamalarını ve ayırt etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Çevre kirliliği ve çevre dostu uygulamalar konularında bilgi sahibi olma.

Ortak Payda Bölgeleri kavramını daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Beşeri faktörler arasında yerleşmeyi sınırlandıran faktörleri tanımlayabilme.

Beşeri faktörler arasında yerleşmeyi etkileyen ekonomik faktörleri tanımak ve analiz etmek olarak belirtilebilir.

yerleşme faktörlerini anlamak ve doğal faktörlerin yerleşmeyi nasıl etkilediğini kavramaktır.

Coğrafya veya sosyal bilimler derslerinde yer alabilir ve öğrencilere insan faktörlerinin yerleşimlere etkisini anlamalarına yardımcı olabilir.

Şehirleşme sürecinde ortaya çıkan yerleşim dokusunu tanımlayabilme.

Yerleşim dokularının çeşitliliği konusunda bilgi gerektirir.

Yerleşim dokularının özelliklerini tanımlama ve yerleşim dokularının farklı türlerini ayırt etme becerisi.

Yerleşim yerlerinin seçiminde etkili olan faktörleri öğrenmek, doğru yerleşim yerinin seçilmesi için önemlidir ve çevre dostu teknolojilerin yerleşim yerleriyle ilgili çevresel etkileri minimize etmek için önemli olduğunu anlamak, çevre bilinci açısından önemlidir.

Toprak kayması sonucu oluşan şekilleri tanımlayabilme.

Doğal afetlerin sonuçlarını anlamalarını ve ayrım yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Denizlerin hareketini sağlayan deniz akıntılarının yer şekilleri oluşturabilen etkilerini öğrenmek.

Öğrenciler, dalga hareketlerinin yıkıcı etkisine karşı alınacak koruma önlemlerini ve bu önlemlerin neden gerekliliğini öğrenirler. Ayrıca, uygun olmayan önlemler hakkında farkındalık kazanarak, kıyı koruma planlamasının doğru bir şekilde yapılması gerektiğini anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 29 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 177 kere doğru, 158 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.