2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def factorial(n):    
        if n == 0:
             return 1
       else:
             return n * factorial(n-1)
  print(factorial(5))

  A) 5!      B) 4!      C) 3!     D) 2!     E) 1!

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda verilen Python kodu, recursive (özyinelemeli) bir fonksiyon kullanarak faktöriyel hesabı yapmaktadır. Fonksiyon, öncelikle n değerinin 0 olup olmadığını kontrol eder. Eğer n = 0 ise, 1 değerini döndürür. Eğer n ≠ 0 ise, n değerini (n-1) değeri ile çarparak, recursive olarak fonksiyonu tekrar çağırır. Fonksiyon sonunda 5! (5 faktöriyel) değerini hesaplar ve bunu ekrana yazdırır. Dolayısıyla cevap A) 5! olarak verilir. 3. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
  squared = []
  for num in numbers:
       squared.append(num**2)
       print(squareD)

  A) numbers listesini yazdırır.
  B) numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve squared listesine ekler, sonra squared listesini yazdırır.
  C) squared listesini yazdırır.
  D) numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve numbers listesine ekler, sonra numbers listesini yazdırır.
  E) Bir hata verir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu Python kodu, numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve squared listesine ekler. Ardından her karenin yazdırır. Buna göre, şık B doğru cevaptır. 5. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?
  x = 10
  if x > 5:
      print("x is greater than 5")
  else:
      print("x is less than or equal to 5")

  A) x is greater than 5
  B) x is less than or equal to 5
  C) x is equal to 5
  D) x is greater than or equal to 5
  E) x is less than 5

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) x is greater than 5'dir. Çünkü x değişkeni 10'a atanır ve 10, 5'ten büyüktür. Bu nedenle if koşulu doğrudur ve "x is greater than 5" ifadesi yazdırılır. 7. Python'da, bir dosyaya yazmak için kullanılan komut nedir?

  A) read()    B) append()    C) write()    D) open()    E) close()

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "write()" komutudur. Python'da, dosyalara veri yazmak için "write()" komutu kullanılır. Dosyayı açmak için "open()" komutu kullanılır ve dosyayı kapatmak için "close()" komutu kullanılır. 9. Python'da, bir string ifadeyi küçük harflere dönüştürmek için hangi komut kullanılır?

  A) upper()            B) capitalize()    C) lower()
  D) swapcase()     E) title()

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) lower()" komutudur. Bu komut, bir string ifadesindeki tüm karakterleri küçük harfe dönüştürür. Bu işlem, string ifadeleri işlerken sıklıkla kullanılır ve Python programlama dilinde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu komut, string ifadeleri manipüle etmek ve verileri daha kolay okunabilir hale getirmek için önemli bir araçtır. 11. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  a = 5
  b = 10
  c = a + b
  print("Toplam: ", c)

  A) Toplam: 5      B) Toplam: 10     C) Toplam: 15
  D) Toplam: 25    E) Kod hata verir.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. Çünkü a değişkeni 5'e, b değişkeni 10'a eşitlenir, ardından c değişkeni a ve b değişkenlerinin toplamı olarak tanımlanır ve son olarak print() fonksiyonu kullanılarak "Toplam: " yazısı ve c değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. Bu nedenle çıktı "Toplam: 15" olur. 13. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  def faktoriyel(n):
      if n == 1:
          return 1
      else:
          return n * faktoriyel(n-1)
  print(faktoriyel(5))

  A) 5    B) 10    C) 20    D) 120    E) Hata verir.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 120'dir. Bu kod, kendisine verilen n sayısının faktöriyelini hesaplamak için bir fonksiyon içerir. Eğer n değeri 1 ise, fonksiyon 1'i döndürür. Değilse, fonksiyon n * faktoriyel(n-1) ifadesini döndürür. Bu kod örneğinde, faktoriyel(5) fonksiyonu çağrılır ve n=5 olarak atanır. Bu değer 1 olana kadar fonksiyon kendini çağırmaya devam eder ve sonunda 5 * 4 * 3 * 2 * 1 olarak hesaplanır, sonuç 120'dir. 15. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
  for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0:
      continue
    print(i)

  A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  B) 1, 3, 5, 7, 9
  C) 2, 4, 6, 8, 10
  D) Hiçbir şey yazdırmaz
  E) TypeError

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani program 1'den 10'a kadar olan sayılardan sadece tek sayıları yazdıracaktır. Bu kodda, "continue" ifadesi, döngüde sıradaki iterasyona atlayarak, yani altındaki kodu çalıştırmadan, döngünün bir sonraki adımına geçerek, sadece tek sayıların yazdırılmasını sağlar. 17. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  list1 = [1, 3, 5, 7, 9]
  list2 = [2, 4, 6, 8, 10]
  merged_list = list1 + list2
  print(merged_list)

  A) İki listeyi birleştirir ve çıktı olarak birleştirilmiş listeyi gösterir.
  B) İki listeyi çarpar ve çıktı olarak çarpılmış listeyi gösterir.
  C) İki listeyi bölerek, birbirinden çıkararak ve çarparak birleştirir ve çıktı olarak yeni bir liste gösterir.
  D) İki listeyi karşılaştırır ve hangi elemanların aynı olduğunu gösterir.
  E) Kod çalışmaz, hata mesajı verir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Kod, iki listeyi birleştirerek yeni bir listenin oluşturulmasını sağlar ve son olarak birleştirilmiş listenin tüm elemanlarını ekrana yazdırır. Bu örnek, Python'da listelerin nasıl birleştirileceğini öğrenmek için iyi bir örnek olabilir. 19. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  for i in range(10):
      if i == 3:
          break
      print(i)

  A) 0, 1 ve 2'yi ekrana yazdırır.
  B) 0'dan 9'a kadar tüm sayıları ekrana yazdırır.
  C) 0, 1, 2 ve 3'ü ekrana yazdırır.
  D) 1, 2 ve 3'ü ekrana yazdırır.
  E) Kod çalışmaz, hata mesajı verir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu Python kodu, 0'dan 9'a kadar olan sayıları döngü içinde gezinirken, eğer sayı 3'e eşitse döngüden çıkar ve ekrana yazdırma işlemini durdurur. Bu nedenle, kod 0, 1 ve 2'yi ekrana yazdırır ve döngü 3'te durur. 21. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  a = 10
  b = 20
  c = a + b
  print(c)

  A) a ve b değişkenlerinin toplamını hesaplar ve sonucu c değişkenine atar, ardından c değişkeninin değerini ekrana yazdırır.
  B) a ve b değişkenlerinin farkını hesaplar ve sonucu c değişkenine atar, ardından c değişkeninin değerini ekrana yazdırır.
  C) a ve b değişkenlerinin çarpımını hesaplar ve sonucu c değişkenine atar, ardından c değişkeninin değerini ekrana yazdırır.
  D) a ve b değişkenlerinin bölümünü hesaplar ve sonucu c değişkenine atar, ardından c değişkeninin değerini ekrana yazdırır.
  E) a ve b değişkenlerinin modunu hesaplar ve sonucu c değişkenine atar, ardından c değişkeninin değerini ekrana yazdırır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Kod, a ve b değişkenlerinin toplamını hesaplar ve sonucu c değişkenine atar. Daha sonra, c değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. Bu kod, Python'da temel aritmetik işlemlerini göstermek için örnek bir kod olarak kullanılabilir. 23. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  a = 5
  b = 3
  if a > b:
      print("a, b'den büyüktür.")
  else:
      print("b, a'dan büyüktür.")

  A) a ve b değişkenlerinin toplamını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  B) a ve b değişkenlerinin farkını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  C) a ve b değişkenlerinin çarpımını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  D) a ve b değişkenlerinin modunu hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.
  E) a değişkeninin b değişkeninden büyük olup olmadığını kontrol eder ve sonucu ekrana yazdırır.

 24. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorudaki Python kodu, a ve b değişkenlerinin karşılaştırmasını yapar ve eğer a değişkeni b'den büyükse "a, b'den büyüktür." yazdırır. Bu, karşılaştırma operatörleri kullanarak koşullu bir ifade oluşturur. 25. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  my_dict = {"apple": 3, "banana": 2, "cherry": 5}
  for key in my_dict:
      print(key, my_dict[key])

  A) my_dict sözlüğündeki anahtar-değer çiftlerini ekrana yazdırır
  B) my_dict sözlüğündeki anahtarları ekrana yazdırır
  C) my_dict sözlüğündeki değerleri ekrana yazdırır
  D) my_dict sözlüğündeki anahtarların sayısını ekrana yazdırır
  E) Hata verir

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu Python kodu, my_dict adlı bir sözlük oluşturur ve sözlükteki anahtar-değer çiftlerini for döngüsü ile gezerek anahtarları ve ilgili değerleri ekrana yazdırır. Dolayısıyla cevap anahtarı A'dır. 27. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?
  def add_numbers(x, y):
      return x + y

  result = add_numbers(3, 4)
  print(result)

  A) 7 yazdırır
  B) "7" yazdırır
  C) add_numbers fonksiyonunu yazdırır
  D) Hata verir
  E) Hiçbir şey yazdırmaz

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu Python kodu, `add_numbers` adında bir fonksiyon tanımlar ve bu fonksiyon, iki parametre alır ve bu parametrelerin toplamını hesaplayıp geri döndürür. Daha sonra, `result` adlı bir değişkene bu fonksiyonu çağırarak 3 ve 4 değerlerini argüman olarak verir ve sonucu alır. En son olarak da `result` değişkenini ekrana yazdırır. Bu nedenle, kod `7` yazdırır. 29. Hangi Python döngüsü, bir koşul doğru olduğu sürece kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır?

      A) while döngüsü         B) for döngüsü      
      C) if döngüsü            D) until döngüsü    
      E) repeat döngüsü   

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) while döngüsü" dır. While döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır. Bu döngü, belirli bir sayıda tekrar yapılacak ancak kaç kez yapılacağı bilinmeyen durumlarda kullanışlıdır. 31. Hangi Python dosya işleme fonksiyonu, bir dosyaya veri eklemek için kullanılır?

  A) write()    B) read()    C) close()    D) open()    E) append()

 32. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) append()"tir. "append()" fonksiyonu, bir dosyanın sonuna veri eklemek için kullanılır. Bu fonksiyon, "open()" fonksiyonu ile bir dosya açıldıktan sonra kullanılabilir. "write()" fonksiyonu ise, bir dosyaya veri yazmak için kullanılır, ancak bu fonksiyon, dosyanın önceki içeriğini siler ve yeniden yazma işlemi yapar. Dosya işleme fonksiyonlarını kullanarak, Python programları dosyalardan veri okuyabilir, dosyalara veri yazabilir ve dosyalarda veri ekleyebilir. 33. Hangi Python kodu, kullanıcının ismini girdiği bir input alanı oluşturur?

  A) input("Lütfen isminizi girin: ")
  B) input("Adınız: ")
  C) print("Lütfen isminizi girin: ")
  D) print("Adınız: ")
  E) isim = input()

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneğidir. input() fonksiyonu, kullanıcıdan veri girişi almak için kullanılır ve örnekteki kod, kullanıcıya "Lütfen isminizi girin:" mesajını gösterir ve kullanıcının ismini alır. Bu veri daha sonra, örneğin bir değişkene atanabilir ve programda başka yerlerde kullanılabilir. 35. Hangi Python kodu, iki sayının toplamını hesaplar?

  A) print(a+B)    b) print(a-b)    C) print(a*b)
  D) print(a/b)     E) print(a**b)

 36. Cevap: A Açıklama: 37. Python'da kullanılan bir kontrol yapıtı hangisidir?

  A) if-else    B) while    C) for    D) try-except    E) return

 38. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) if-else'tir. if-else kontrol yapıları, bir koşulu kontrol eder ve koşul doğruysa belirli bir kod bloğunu çalıştırırken, koşul yanlışsa başka bir kod bloğunu çalıştırır. Bu yapı, Python'da kullanılan en temel kontrol yapılarından biridir ve programların akışını kontrol etmek için kullanılır. 39. Python'da iki sayı arasındaki en büyük ortak böleni (EBOB) hesaplamak için kullanılan fonksiyon hangisidir?

  A) min()    B) max()    C) abs()    D) pow()    E) math.gcd()

 40. Cevap: E Açıklama:

  Python'da iki sayı arasındaki en büyük ortak böleni (EBOB) hesaplamak için kullanılan fonksiyon "math.gcd()" fonksiyonudur. Bu fonksiyon, "math" modülü altında yer alır ve iki veya daha fazla sayı arasındaki en büyük ortak böleni hesaplar. Bu işlem, özellikle matematiksel problemlerin çözümünde ve algoritmaların tasarımında sıkça kullanılır. 41. Hangi Python sözcüğü, bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol etmek için kullanılır?

  A) else    B) while    C) for    D) if    E) try

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) if" olarak verilmiştir. "if" ifadesi, programların koşullu durumlara göre çalışmasını sağlar. Koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirebilir. Bu, programlamanın temel yapı taşlarından biridir ve karar verme sürecinde oldukça kullanışlıdır. 43. Hangi Python sözcüğü, bir hata yakalamak ve ele almak için kullanılır?

  A) except    B) try    C) raise    D) assert    E) finally

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "try" sözcüğüdür. "try" sözcüğü, programda hata olasılığı olan bölümleri tanımlamak ve bu hataların oluşması durumunda ne yapılacağını belirlemek için kullanılır. "except" sözcüğü ile birlikte kullanılarak, programın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için hata durumlarında alternatif yollar belirlenebilir. 45. Hangi Python fonksiyonu, bir dizedeki bir alt dizeyi arar ve ilk bulduğu konumun indeksini döndürür?

  A) count()    B) find()    C) index()    D) replace()    E) split()

 46. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) find() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir dizedeki belirli bir alt dizeyi arar ve alt dizenin başlangıç konumunun indeksini döndürür. Eğer alt dize bulunamazsa -1 değerini döndürür. Bu fonksiyon sayesinde, bir dizede belirli bir alt dizeyi arayarak, bu alt dizenin nerede başladığını bulabilir ve buna göre işlemler yapabiliriz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test 30 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Dosya İşlemleri
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri
  4. Proje Geliştirme

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf bilgisayar bilimi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Özyinelemeli fonksiyonların mantığını anlama ve kullanabilme becerisini ölçmektedir.

Python dilinde listeler ve döngülerin nasıl kullanıldığını anlama kazanımı elde edilir.

Basit bir Python if-else yapısı kullanımını anlama becerisini ölçer.

Python programlama dili temelleri ile ilgili bir konudur.

Python'da temel değişken tanımlama, matematiksel işlemler yapma ve sonuçları ekrana yazdırma becerisini test eder.

Bu soru, öğrencilerin Python'da fonksiyon oluşturma ve özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar kullanarak bir problemin çözümüne yaklaşma becerilerini ölçer.

Python programlama dilinde döngü kontrol ifadelerinin kullanımını test etmektedir.

Python'da listelerin nasıl birleştirileceğini anlayabilirler.

Python'da break ifadesinin nasıl kullanılacağına dair bir anlayıştır.

Python programlama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Python'da karşılaştırma operatörleri kullanarak koşullu ifadelerin nasıl oluşturulacağını öğrenmiş oluruz.

Sözlüklerdeki verileri gezerek işlemler yapabilir ve sözlüklerdeki verilere erişebilirsiniz.

Fonksiyonlar ve değer döndürme kavramlarını anlamak için önemlidir.

Python'da döngülerin farklı türlerini anlamak için önemlidir ve bir programın belirli bir koşul sağlandığı sürece çalışmasını sağlamak için kullanılan bir yapıyı tanımak için faydalıdır.

Python programlama dilinde dosya işleme işlemlerini anlamak ve kullanmak için gereklidir.

Python'da input() fonksiyonunun kullanımını anlamayı ve kullanıcının veri girişi yapabilmesini sağlamayı hedefler.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının Ramazan ayında daha fazla sevap kazandırdığını ve bu nedenle müslümanlar için Ramazan ayının Kur'an okuma ve ibadet etme açısından önemli olduğunu öğrenmiş oluruz.

Python'da kontrol yapılarını kullanarak program akışını kontrol edebilme becerisi kazanmaktır.

Python'da iki sayı arasındaki en büyük ortak böleni (EBOB) hesaplama becerisi kazanılır.

Programlamada koşullu durumları kullanma becerisi ve karar verme sürecinde doğru ifadeleri kullanabilme yeteneği kazanılmış olur.

Python programlama dilinde hata yönetimi konusunu anlamak için önemlidir.

Python programlama dilinde metin işleme ve veri manipülasyonu için önemli bir araçtır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 37 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 216 kere doğru, 152 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.